Parlamentul României

Legea monumentelor de for public nr. 120/2006

Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 mai 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează cadrul juridic general al realizării, amplasării și administrării monumentelor de for public.

Art. 2. -

(1) În sensul prezentei legi, monumentele de for public sunt bunuri imobile, lucrări de artă plastică, artă monumentală, construcții sau amenajări neutilitare, având caracter decorativ, comemorativ și de semnal, amplasate în spații publice, într-o zonă de protecție, pe terenuri aflate în domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

(2) Monumentele de for public pot fi clasate ca monumente istorice, urmând regimul juridic general stabilit pentru acestea.

Art. 3. -

În condițiile prezentei legi, sunt sau dobândesc statutul de monumente de for public, după caz, bunurile imobile enumerate la art. 2 alin. (1), aflate, la data intrării în vigoare a prezentei legi, în spații publice, pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

a) amplasarea acestora s-a realizat în baza unei autorizații de construire emise cu respectarea reglementărilor legale în vigoare la data amplasării;

b) existența acestora este consemnată sau atestată ca notorie, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin publicații științifice, ghiduri turistice sau alte tipărituri având caracter de informare publică ori prin evidențele autorităților, instituțiilor și serviciilor publice. Jurisprudență (1)

Art. 4. -

Monumentele de for public se pot realiza după cum urmează:

a) ca obiectiv de investiție prevăzut în bugetele autorităților, instituțiilor și serviciilor publice;

b) în cadrul unor programe și proiecte culturale finanțate din fonduri alocate de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale, potrivit prevederilor legale în vigoare;

c) în cadrul unor parteneriate constituite între autorități și/sau instituții publice subordonate acestora și persoane fizice sau juridice de drept privat, având drept scop susținerea unor programe sau proiecte de artă plastică ori artă monumentală;

d) în cadrul unor programe sau proiecte culturale promovate și susținute exclusiv din fonduri private, de persoane fizice sau juridice de drept privat, cu acordul autorităților administrației publice locale competente teritorial.

Art. 5. - Jurisprudență (1)

Amplasarea monumentelor de for public se va realiza cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare privind urbanismul și autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și cu avizul privind concepția artistică a monumentului de for public, emis de Ministerul Culturii și Cultelor sau, după caz, de serviciile deconcentrate ale acestuia, în baza analizei realizate de Comisia Națională pentru Monumentele de For Public, respectiv de comisiile zonale pentru monumentele de for public.

Art. 6. -

(1) Se constituie și funcționează Comisia Națională pentru Monumentele de For Public, ca organism de specialitate al Ministerului Culturii și Cultelor, în domeniul monumentelor de for public.

(2) Comisia Națională pentru Monumentele de For Public este formată din 11 membri, artiști, arhitecți, urbaniști ori specialiști din domeniul artelor vizuale și/sau critici de artă recunoscuți pentru competența profesională și probitatea morală.

(3) În vederea evitării conflictului de interese, fiecare membru al Comisiei Naționale pentru Monumentele de For Public va semna o declarație de imparțialitate, conform anexei la prezenta lege.

(4) Numirea membrilor Comisiei Naționale pentru Monumentele de For Public se face la propunerea Academiei Române, a asociațiilor profesionale de specialitate, a instituțiilor de învățământ superior de specialitate și a instituțiilor publice de specialitate, prin ordin al ministrului culturii și cultelor, pentru un mandat de 3 ani, care poate fi reînnoit, consecutiv, o singură dată. Modificări (1)

(5) Comisia Națională pentru Monumentele de For Public este condusă de un președinte, ales dintre membrii acesteia cu votul majorității lor.

(6) Principalele atribuții ale Comisiei Naționale pentru Monumentele de For Public sunt următoarele:

a) propune Ministerului Culturii și Cultelor aprobarea strategiei privind monumentele de for public;

b) analizează proiectele de monumente de for public supuse avizării și propune, după caz:

1. avizarea proiectelor;

2. revizuirea proiectelor, cu recomandări, în vederea unei analize ulterioare;

3. respingerea proiectelor;

c) stabilește zona de protecție pentru monumentele de for public avizate.

(7) Alte atribuții ale Comisiei Naționale pentru Monumentele de For Public se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a acestui organism, aprobat prin ordin al ministrului culturii și cultelor.

(8) Secretariatul Comisiei Naționale pentru Monumentele de For Public este asigurat de către un funcționar public din cadrul compartimentului de specialitate din Ministerul Culturii și Cultelor, numit prin ordin al ministrului culturii și cultelor.

(9) Membrii Comisiei Naționale pentru Monumentele de For Public primesc o indemnizație lunară, pentru lunile în care comisia se întrunește, reprezentând 20% din indemnizația lunară a unui secretar de stat, la care se adaugă decontarea cheltuielilor de participare la lucrările comisiei. Modificări (1)

Art. 7. -

(1) La propunerea Comisiei Naționale pentru Monumentele de For Public, ministrul culturii și cultelor înființează, prin ordin, până la 15 comisii zonale pentru monumentele de for public, care vor exercita, pentru localitățile rurale din teritoriul de competență, atribuțiile delegate de Comisia Națională pentru Monumentele de For Public.

(2) Teritoriul de competență al unei comisii zonale poate fi de cel puțin două județe și de cel mult 4 județe, în funcție de numărul și de suprafața ocupată de localitățile rurale din județele respective, precum și de specificul cultural al fiecărei zone, astfel încât să se asigure un echilibru al teritoriilor de competență pentru fiecare comisie zonală, în raport cu celelalte comisii zonale.

(3) Fiecare comisie zonală este formată din 11 membri, artiști, arhitecți, urbaniști ori specialiști din domeniul artelor vizuale și/sau critici de artă, recunoscuți pentru competență profesională și probitate morală, care sunt reprezentativi pentru zona respectivă.

(4) În vederea evitării conflictului de interese, fiecare membru al comisiei zonale pentru monumentele de for public va semna o declarație de imparțialitate, conform anexei.

(5) Membrii comisiilor zonale sunt numiți de ministrul culturii și cultelor, prin ordin, pentru un mandat de 3 ani, ce poate fi reînnoit, consecutiv, o singură dată. Modificări (1)

(6) Secretariatul fiecărei comisii zonale este asigurat de către un funcționar public din cadrul serviciului deconcentrat al Ministerului Culturii și Cultelor, numit prin ordin al ministrului culturii și cultelor.

(7) Pentru teritoriul de competență al comisiilor zonale, avizul privind concepția artistică a monumentului de for public se eliberează, în numele Ministerului Culturii și Cultelor, de serviciul deconcentrat al acestuia, care asigură funcționarea comisiei zonale.

(8) Membrii comisiilor zonale pentru monumentele de for public primesc o indemnizație lunară, pentru lunile în care comisia se întrunește, reprezentând 20% din indemnizația lunară a unui secretar de stat, la care se adaugă decontarea cheltuielilor de participare la lucrările comisiei. Modificări (1)

Art. 8. -

(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile publice și instituțiile sau serviciile publice subordonate acestora, după caz, vor transmite serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor situația monumentelor de for public aflate în administrare și care întrunesc condițiile prevăzute la art. 3.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1), autoritățile administrației publice locale ori instituțiile sau serviciile publice subordonate acestora vor identifica construcțiile sau amenajările având caracteristicile monumentelor de for public, dar care nu întrunesc condițiile prevăzute la art. 3.

(3) Constatările, potrivit alin. (2), se vor comunica serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor, urmând ca acestea să analizeze situațiile existente și să propună măsuri de intrare în legalitate, după caz.

Art. 9. -

(1) Nerespectarea dispozițiilor art. 5 constituie contravenție, dacă fapta nu a fost săvârșită astfel încât să constituie infracțiune, conform legii penale, și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

(2) Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(3) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunilor se efectuează de către împuterniciți ai Ministerului Culturii și Cultelor și/sau ai serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, după caz.

Art. 10. -

(1) Autoritățile administrației publice au obligația să asigure protejarea și punerea în valoare a monumentelor de for public aflate în administrarea lor.

(2) Distrugerea sau degradarea monumentelor de for public se sancționează potrivit prevederilor Codului penal.

Art. 11. -

Anexa cuprinzând textul declarației de imparțialitate face parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRON TUDOR MITREA NICOLAE VĂCĂROIU

București, 4 mai 2006.

Nr. 120.

ANEXĂ

DECLARAȚIE DE IMPARȚIALITATE

Subsemnatul/Subsemnata ............................, în calitate de membru al Comisiei Naționale pentru Monumentele de For Public/Comisiei Zonale ..........., declar pe propria răspundere că nici eu, nici rudele ori afinii mei până la gradul al II-lea inclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial în legătură cu acordarea unei subvenții pentru realizarea unui monument de for public avizat de comisie.

Confirm că în situația în care descopăr, în cursul acțiunii de avizare, că mă aflu în această situație, voi declara imediat acest lucru și mă voi retrage.

Sub sancțiunea aplicabilă infracțiunii de fals în declarații, declar că am verificat datele din prezenta declarație și, în conformitate cu informațiile furnizate, o declar completă și corectă.

Semnătura ..........................

Data ...............................

;
se încarcă...