Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției

Modificări (6), Puneri în aplicare (3), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (25), Referințe (5), Reviste (5), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 aprilie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere că asigurarea salarizării adecvate și nediscriminatorii a judecătorilor și procurorilor este prevăzută la cap. VI pct. 3.3 din Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 1 aprilie 2005, măsură care avea ca termen de finalizare luna decembrie 2005,

luând în considerare faptul că atât judecătorii, cât și procurorii care nu au beneficiat de sporul de 40% pentru judecarea și urmărirea penală a infracțiunilor de corupție, criminalitate organizată și terorism au acționat în judecată Ministerul Justiției, iar efortul bugetar pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești prin care s-au admis cererile acestora este de circa 4 ori mai mare decât cel rezultat din aplicarea prezentei ordonanțe de urgență,

ținând seama de Hotărârea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării nr. 185 din 22 iulie 2005, prin care s-a constatat existența unei discriminări directe între judecătorii și procurorii care beneficiază de sporul de 40% și cei care nu beneficiază de acest spor, recomandând Ministerului Justiției inițierea unor modificări în sensul eliminării acestei inegalități,

luând în considerare că actuala grilă de salarizare a judecătorilor și procurorilor este întemeiată pe vechea reglementare abrogată prin intrarea în vigoare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care au fost aduse modificări substanțiale ale prevederilor referitoare la cariera judecătorilor și procurorilor cu incidență asupra salarizării,

ținând cont de faptul că prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, au fost aduse modificări în ceea ce privește organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, ca organ cu activitate permanentă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență (6)

(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează salarizarea și alte drepturi ale membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, ale judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție, de la curțile de apel, tribunale și judecătorii, ale procurorilor de la parchetele de pe lângă aceste instanțe, ale magistraților-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție, ale personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, potrivit Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și salarizarea și unele drepturi ale asistenților judiciari. Jurisprudență (5)

(2) Salarizarea și celelalte drepturi ale judecătorilor și procurorilor militari se asigură de Ministerul Apărării Naționale, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și reglementărilor referitoare la drepturile materiale și bănești specifice calității de militar activ. Salarizarea și celelalte drepturi ale procurorilor militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție se asigură de aceasta, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și reglementărilor referitoare la drepturile materiale și bănești specifice calității de militar activ. Jurisprudență (4)

Art. 2. - Jurisprudență (40)

Salarizarea și celelalte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor, ale personalului asimilat acestora și ale magistraților-asistenți se stabilesc ținându-se seama de locul și rolul justiției în statul de drept, de răspunderea, complexitatea și riscurile funcției, de incompatibilitățile și interdicțiile prevăzute de lege pentru aceste categorii de personal.

CAPITOLUL II Salarizarea

Art. 3. - Jurisprudență (48)

(1) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți au dreptul pentru activitatea desfășurată la o indemnizație de încadrare brută lunară stabilită în raport cu nivelul instanțelor sau parchetelor, cu funcția deținută și cu vechimea în magistratură prevăzută de art. 86 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe baza valorii de referință sectorială și a coeficienților de multiplicare prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (41), Reviste (1)

(2) Pentru judecătorii și procurorii militari, indemnizația de încadrare brută lunară stabilită potrivit prezentei ordonanțe de urgență reprezintă solda de funcție. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (4)

Art. 4. - Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (35)

(1) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți beneficiază, în raport cu vechimea numai în funcțiile de judecător, procuror, magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție sau de personal asimilat judecătorilor și procurorilor, de o majorare a indemnizației stabilite potrivit art. 3 alin. (1), calculată în procente la indemnizația de încadrare brută lunară, după cum urmează: Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (11), Reviste (1)

- de la 3 la 5 ani - 10%;

- de la 5 la 10 ani - 15%;

- de la 10 la 15 ani - 20%;

- de la 15 la 20 de ani - 25%;

- peste 20 de ani - 30%.

(2) Indemnizația de încadrare majorată potrivit alin. (1) se acordă de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea numai în funcțiile prevăzute la alin. (1) și constituie indemnizația de încadrare brută lunară. Jurisprudență (1)

(3) Indemnizația de încadrare majorată potrivit alin. (1) se ia în calcul la stabilirea pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale, la stabilirea, recalcularea și actualizarea pensiei de serviciu, precum și a oricăror alte drepturi ce se determină pe baza veniturilor salariale. Jurisprudență (2)

Art. 5. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (13)

Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți, precum și personalul de specialitate din cadrul Institutului Național de Criminologie, care posedă titlul științific de doctor sau doctor docent, beneficiază de un spor de 15% din indemnizația de încadrare brută lunară, care se acordă de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat.

Art. 6. - Jurisprudență (4)

(1) Judecătorii și procurorii care funcționează la instanțele și parchetele din mediul rural, situate în comune, beneficiază de indemnizații de încadrare brute lunare majorate cu până la 10%. Majorarea se stabilește în funcție de gradul de izolare a localității și de condițiile concrete de viață, prin ordin al ministrului justiției sau, după caz, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Indemnizația de încadrare brută lunară majorată potrivit alin. (1) se ia în calcul la stabilirea pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale, la stabilirea, recalcularea și actualizarea pensiei de serviciu, precum și a oricăror alte drepturi ce se determină pe baza veniturilor salariale. Jurisprudență (1)

Art. 7. - Jurisprudență (21)

(1) Pentru condiții deosebite de muncă, grele, vătămătoare sau periculoase, judecătorilor, procurorilor, magistraților-asistenți și personalului asimilat acestora li se acordă un spor de 15% din indemnizația de încadrare brută lunară, proporțional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiții. Jurisprudență (3), Reviste (1)

(2) Condițiile de acordare a sporului prevăzut la alin. (1) se aprobă de ordonatorul principal de credite sau, după caz, de procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, în funcție de condițiile deosebite, grele, vătămătoare sau periculoase stabilite potrivit legii.

Art. 8. -

(1) Personalul asimilat judecătorilor și procurorilor, precum și personalul de specialitate juridică din cadrul Școlii Naționale de Grefieri se salarizează în raport cu vechimea în magistratură sau, după caz, în specialitate, potrivit prevederilor lit. B din anexă.

(2) Salarizarea magistraților-asistenți se face potrivit prevederilor lit. A din anexă, în baza coeficienților de multiplicare prevăzuți la nr. crt. 20, 21 și 22 pentru magistrații-asistenți gradele I, II și III, la nr. crt. 14, 15 și 16 pentru magistrații-asistenți șefi gradele I, II și III și la nr. crt. 14 pentru prim-magistratul-asistent.

(3) Bursele auditorilor de justiție se stabilesc potrivit lit. A din anexă, în baza coeficienților de multiplicare prevăzuți la nr. crt. 30 și 31, în raport cu vechimea pe care o au ca auditori.

Art. 9. - Modificări (1), Jurisprudență (9)

Indemnizațiile de încadrare brute lunare și celelalte drepturi ale judecătorilor, procurorilor, personalului asimilat acestora și ale magistraților-asistenți se acordă, după caz, de ministrul justiției, de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, de președintele Consiliului Superior al Magistraturii sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu excepția cazurilor în care prin lege specială sau prin prezenta ordonanță de urgență se prevede altfel.

Art. 10. -

(1) Pe perioada mandatului, președintele și vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii primesc o indemnizație brută lunară egală cu cea a președintelui, respectiv a vicepreședintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție.

(2) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii care desfășoară activitate permanentă, cu excepția celor prevăzuți la alin. (1), primesc lunar pentru activitatea desfășurată o indemnizație brută lunară egală cu cea a unui președinte de secție al Înaltei Curți de Casație și Justiție.

(3) La calculul indemnizației prevăzute la alin. (1) și (2) se includ majorarea prevăzută la art. 4 și celelalte sporuri, care se acordă în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

(4) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii prevăzuți la alin. (1) și (2) beneficiază și de o indemnizație de membru egală cu 25% din indemnizația brută lunară a judecătorului de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

(5) Membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii fără activitate permanentă beneficiază, pe lângă indemnizația brută lunară corespunzătoare funcției avute în cadrul instanței sau parchetului, și de o indemnizație de membru egală cu 50% din indemnizația brută lunară a judecătorului de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Modificări (1), Acțiuni admise (1), Jurisprudență (1)

(6) Membrii de drept ai Consiliului Superior al Magistraturii și reprezentanții societății civile beneficiază de o indemnizație de membru egală cu 50% din indemnizația brută lunară a judecătorului de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

(7) În baza de calcul a indemnizației de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, prevăzută la alin. (4), (5) și (6), nu se includ majorarea prevăzută la art. 4 și nici celelalte sporuri stabilite de prezenta ordonanță de urgență ori de acte normative speciale.

(8) Președintele, vicepreședintele și membrii Consiliului Superior al Magistraturii cu activitate permanentă, dacă nu au domiciliul în municipiul București, beneficiază de dreptul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. c), în limita a 4 călătorii dus-întors, pe lună, între localitatea de domiciliu și municipiul București, precum și de prevederile art. 22 sau, după caz, ale art. 23. Modificări (1), Reviste (1)

Art. 11. - Modificări (1), Jurisprudență (9), Reviste (1)

(1) Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și cei din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism sunt salarizați potrivit nr. crt. 6-13 de la lit. A din anexă, în raport cu funcțiile pe care le dețin sau cu care sunt asimilați potrivit legii. Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (36)

(2) Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție beneficiază de toate drepturile stabilite de prezenta ordonanță de urgență, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și de drepturi stabilite expres pentru aceștia prin alte acte normative. Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism beneficiază de toate drepturile stabilite de prezenta ordonanță de urgență, de Legea nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu modificările și completările ulterioare, precum și de drepturi stabilite expres pentru aceștia prin alte acte normative. Modificări (2), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (14)

(3) Salariul de bază pentru specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se stabilește potrivit nr. crt. 28 de la lit. A din anexă. Specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism beneficiază și de celelalte drepturi salariale prevăzute de lege pentru funcționarii publici. Specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism beneficiază și de prevederile art. 23. Jurisprudență (1)

(4) Salariul de bază se stabilește potrivit nr. crt. 31 de la lit. A din anexă pentru agenții de poliție judiciară din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, nr. crt. 28 pentru ofițerii de poliție judiciară, nr. crt. 27 pentru șefii de birou și nr. crt. 26 pentru șefii de serviciu. Ofițerii și agenții de poliție judiciară din Direcția Națională Anticorupție beneficiază de drepturile prevăzute în anexa nr. 4 la Ordonanța Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările și completările ulterioare. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1), Reviste (1)

(5) Ofițerii și agenții de poliție judiciară, precum și specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism beneficiază în mod corespunzător de drepturile prevăzute la art. 13.

(6) Indemnizațiile de încadrare brute lunare sau salariile de bază brute, precum și alte drepturi salariale ale personalului din cadrul Direcției Naționale Anticorupție se stabilesc de procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, potrivit legii.

CAPITOLUL III Drepturile acordate în cazul delegării și detașării

Art. 12. - Jurisprudență (2), Reviste (1)

(1) Pe perioada delegării și a detașării, judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru funcția în care sunt delegați sau detașați. Dacă indemnizația și celelalte drepturi salariale prevăzute pentru funcția în care sunt delegați sau detașați sunt mai mici, aceștia își păstrează indemnizația de încadrare brută lunară și celelalte drepturi bănești. Jurisprudență (1)

(2) Drepturile care se acordă pe timpul detașării se suportă de instituția în care persoana în cauză își desfășoară activitatea.

Art. 13. -

(1) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți, care sunt detașați sau delegați în altă localitate decât cea de domiciliu, beneficiază, pe toată durata delegării sau detașării, de următoarele drepturi:

a) diurnă în cuantum de 2% din indemnizația de încadrare brută lunară, dar nu mai puțin decât cuantumul prevăzut pentru personalul din unitățile bugetare; Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (3)

b) decontarea cheltuielilor de cazare la structuri turistice de categoria până la 3 stele inclusiv. În situația în care nu beneficiază de cazare în aceste condiții, au dreptul la o sumă egală cu 0,5% din indemnizația de încadrare brută lunară pentru fiecare noapte, pe toată durata delegării sau detașării în altă localitate;

c) decontarea, în limita a 4 călătorii dus-întors, pe lună, a transportului aerian, naval, auto sau pe calea ferată clasa I, inclusiv vagon de dormit clasa I, ori, după caz, a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, în situația în care deplasarea se face cu autoturismul. Decontarea transportului nu se acordă în cazul în care deplasarea se face cu autoturismul ce aparține instituției. Jurisprudență (1)

(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază și cei care se deplasează în altă localitate pentru susținerea examenului de capacitate.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se completează, după caz, cu reglementările aplicabile personalului din instituțiile publice. Modificări (1), Jurisprudență (1)

Art. 14. - Jurisprudență (5), Reviste (1)

Judecătorii, procurorii și personalul asimilat acestora, detașați în funcții de conducere din Administrația Națională a Penitenciarelor, beneficiază, pe durata detașării, pe lângă indemnizația de încadrare brută lunară a funcției de execuție corespunzătoare nivelului instanței sau al parchetului și vechimii pe care o au la data detașării, și de indemnizația de conducere prevăzută de lege pentru funcția de conducere pe care sunt detașați, precum și de drepturile prevăzute în legile speciale.

Art. 15. - Jurisprudență (2), Reviste (2)

Judecătorii, procurorii și personalul asimilat acestora, numiți temporar într-o funcție de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipsește din instituție o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice și nu beneficiază de salariu sau indemnizație pe perioada respectivă, au dreptul la indemnizația de încadrare brută lunară corespunzătoare funcției pe care o preiau. Jurisprudență (1), Reviste (1)

CAPITOLUL IV Salarizarea și alte drepturi ale asistenților judiciari Jurisprudență (1)

Art. 16. - Jurisprudență (2)

(1) Asistenții judiciari numiți în condițiile Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările ulterioare, sunt salarizați cu o indemnizație de încadrare brută lunară potrivit coeficienților de multiplicare prevăzuți, după caz, la lit. A din anexă, nr. crt. 28-31, în raport cu vechimea în funcții juridice. Jurisprudență (1)

(2) Asistenții judiciari beneficiază în mod corespunzător de drepturile prevăzute la art. 5, 7, 18, 24 și 25. Modificări (1), Jurisprudență (4)

(3) Indemnizațiile de încadrare brute lunare și celelalte drepturi ale asistenților judiciari se acordă prin ordin al ministrului justiției.

Art. 17. - Jurisprudență (4), Reviste (1)

În cazul în care asistenții judiciari sunt delegați sau detașați la instanțe care au sediul în alte localități decât cele în care își au domiciliul, aceștia beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport și cazare, precum și de diurnă, potrivit dispozițiilor legale aplicabile personalului din unitățile bugetare.

CAPITOLUL V Alte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor și ale celuilalt personal

Art. 18. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (8)

(1) Pentru activitatea desfășurată personalul prevăzut la art. 1 beneficiază la sfârșitul anului calendaristic de un premiu anual egal cu indemnizația de încadrare brută din ultima lună a anului pentru care se face premierea.

(2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acordă proporțional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul indemnizația de încadrare brută din ultima lună de activitate.

(3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu se acordă persoanelor care au obținut calificativul "nesatisfăcător" ori au săvârșit abateri pentru care au fost sancționate disciplinar în anul pentru care se face premierea. Aceste drepturi nu se acordă în cazul persoanelor care au fost suspendate sau înlăturate din funcție pentru fapte imputabile lor.

Art. 19. -

(1) În cazul în care ordonatorul principal de credite bugetare realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, acesta poate acorda premii în cursul anului, în limita a 5% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli, personalului care asigură realizarea activității ce revenea posturilor din care au provenit economiile.

(2) În cazul în care procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție realizează economii în bugetul distinct de venituri și cheltuieli prin reducerea cheltuielilor cu salariile, acesta poate acorda premii în cursul anului, în limita a 5% din fondul de salarii, personalului care asigură realizarea activității ce revenea posturilor din care au provenit economiile.

Art. 20. -

Ministerul Justiției, Înalta Curte de Casație și Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Direcția Națională Anticorupție pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri și cheltuieli ale fiecărei unități. Din acest fond sunt acordate premii în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obținerea unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare în cadrul aceluiași an bugetar.

Art. 21. - Jurisprudență (2)

Criteriile pentru acordarea premiilor prevăzute la art. 18-20 se aprobă de ordonatorul principal de credite sau, după caz, de procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție.

Art. 22. - Jurisprudență (2), Reviste (1)

Judecătorii, procurorii și personalul asimilat acestora, precum și magistrații-asistenți au dreptul la atribuirea unei locuințe de serviciu dacă, în localitatea unde își desfășoară activitatea, aceștia, soțul/soția sau copiii aflați în întreținerea lor nu beneficiază de locuință proprietate personală ori nu li s-a atribuit locuință de către autoritățile administrației publice locale.

Art. 23. - Jurisprudență (2), Reviste (1)

(1) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți, cărora nu li s-a acordat locuință de serviciu de către ordonatorii principali de credite, au dreptul, în condițiile art. 22, la compensarea diferenței dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuință de serviciu, potrivit legii, și chiria plătită pe baza unui contract de închiriere încheiat în condițiile legii. Acest drept nu are caracter salarial și nu se impozitează. Compensarea nu se acordă în cazul în care contractul de închiriere este încheiat cu rude de gradul I sau II. Modificări (2), Jurisprudență (2)

(2) Plafonul anual în limita căruia se poate deconta chiria în condițiile alin. (1) se stabilește prin ordin comun al ministrului justiției, al președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție. Modificări (1), Jurisprudență (2)

(3) Au dreptul la locuință de serviciu potrivit art. 22 sau, după caz, la compensarea chiriei în condițiile alin. (1) și (2) și cei delegați, detașați sau transferați în altă localitate decât cea de domiciliu, dacă ei, soțul/soția sau copiii aflați în întreținerea lor nu au în proprietate o locuință în localitatea în care sunt delegați, detașați sau transferați. În acest caz, personalul delegat sau detașat nu mai beneficiază de dreptul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. b).

(4) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți, care nu beneficiază de locuință proprietate personală ori cărora nu li s-a acordat locuință de serviciu în condițiile art. 22 sau compensarea chiriei în condițiile alin. (1), în localitatea în care își desfășoară activitatea, au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport între localitatea în care își au domiciliul sau reședința și localitatea unde se află sediul unității. În situația în care deplasarea se face cu autoturismul, aceștia beneficiază de decontarea contravalorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, pentru perioada în care au lucrat efectiv. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

(5) Locuințele de serviciu nu pot fi vândute judecătorilor, procurorilor, personalului asimilat acestora și nici altor categorii de personal din sistemul justiției.

(6) Dacă judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți, inclusiv soțul/soția acestora sau copiii aflați în întreținerea lor, au înstrăinat o locuință proprietate personală după data numirii în funcție în localitatea în care solicită drepturile prevăzute la alin. (1)-(3) și la art. 22, nu mai beneficiază de aceste drepturi. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...