Parlamentul României

Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente

Modificări (1), Puneri în aplicare (3), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 noiembrie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează exercitarea dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților.

Art. 2. -

În sensul prezentei legi termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) alegător - cetățeanul român cu drept de vot, având domiciliul sau reședința în străinătate, conform legii;

b) exercitarea dreptului de vot prin corespondență - alternativă echivalentă la exercitarea dreptului de vot prin prezența la secția de votare, în care se utilizează serviciile poștale.

Art. 3. -

(1) Dreptul de vot poate fi exercitat prin corespondență numai cu respectarea caracterului egal, secret, direct și liber exprimat al votului, conform legii.

(2) Alegătorul își poate exercita dreptul de vot prin corespondență o singură dată, la fiecare scrutin, sub sancțiunea legii penale.

(3) Alegătorul care a confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență, prevăzute la art. 10 alin. (1), nu își poate exercita dreptul de vot la acel scrutin în cadrul secției de votare.

(4) Dacă alegătorul care a solicitat dreptul de vot prin corespondență constată că cererea nu fost înregistrată în Registrul electoral, poate transmite o altă cerere în termenul prevăzut la art. 4 alin. (4).

(5) Alegătorul are obligația, sub sancțiunea legii penale, de a respecta caracterul secret al votului, divulgarea opțiunii de vot exprimate prin corespondență către alte persoane fiind interzisă.

(6) Exercitarea dreptului de vot prin corespondență este personală. Exercitarea dreptului de vot prin corespondență în numele sau în locul altui alegător este interzisă, sub sancțiunea legii penale.

(7) Exercitarea dreptului de vot prin corespondență se face numai în baza liberului consimțământ al alegătorului.

(8) Exercitarea dreptului de vot prin corespondență este gratuită, în condițiile legii.

CAPITOLUL II Înregistrarea alegătorilor care votează prin corespondență

Art. 4. -

(1) Alegătorul cu domiciliul sau reședința în străinătate, care dorește să își exercite dreptul de vot prin corespondență la alegerile generale pentru Senat și Camera Deputaților, trebuie să se înscrie în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondență, în baza unei cereri scrise, datate și semnate, depuse personal sau transmise prin poștă către misiunea diplomatică sau oficiul consular din statul de domiciliu sau reședință, la care anexează o copie a pașaportului cu menționarea statului de domiciliu, în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, respectiv o copie a actului de identitate și o copie a documentului care dovedește dreptul de ședere, eliberat de autoritățile străine, conform art. 83 alin. (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, în cazul cetățenilor români cu reședința în străinătate. Modificări (1)

(2) Modelul cererii prevăzute la alin. (1) este stabilit prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente.

(3) Cererea prevăzută la alin. (1) conține următoarele elemente obligatorii:

a) numele și prenumele, precum și numele anterior căsătoriei;

b) codul numeric personal;

c) toate elementele de identificare a adresei de domiciliu sau reședință, după caz;

d) codul poștal al adresei de domiciliu sau reședință, după caz;

e) adresa de e-mail;

f) data;

g) semnătura olografă a solicitantului.

(4) Perioada de înscriere în Registrul electoral al alegătorului cu opțiunea pentru votul prin corespondență la alegerile generale pentru Senat și Camera Deputaților este cea prevăzută la art. 42 alin. (2) din Legea nr. 208/2015.

(5) Actele de identitate prevăzute la alin. (1) trebuie să fie valabile, conform legii.

(6) Înscrierea în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondență nu este condiționată de înscrierea anterioară în Registrul electoral, prevăzută la art. 42 alin. (2) din Legea nr. 208/2015.

Art. 5. -

(1) În cel mult 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 4 alin. (4), misiunile diplomatice și oficiile consulare, prin persoanele autorizate conform legii, asigură verificarea datelor furnizate de către alegătorul cu domiciliul sau reședința în străinătate, conform art. 4 alin. (1), precum și înscrierea în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondență.

(2) Verificarea datelor furnizate de către alegător conform art. 4 se realizează prin compararea acestora cu datele existente deja în Registrul electoral.

(3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), alegătorul are dreptul să verifice on-line înscrierea sa în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondență.

(4) Prevederile privind Registrul electoral din Legea nr. 208/2015 se aplică în mod corespunzător.

(5) Înscrierea în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondență este valabilă numai pentru scrutinul pentru care s-a solicitat înscrierea.

(6) În cazul în care datele furnizate conform art. 4 alin. (1) sunt eronate sau incomplete, alegătorul nu este înscris în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondență.

Art. 6. -

(1) În termen de 48 de ore de la data expirării termenului prevăzut la art. 5 alin. (1), Autoritatea Electorală Permanentă întocmește și tipărește listele electorale pentru votul prin corespondență, pe baza datelor și informațiilor din Registrul electoral. Acestea cuprind alegătorii, ordonați alfabetic pe state, care au solicitat transmiterea documentelor necesare votării la adresa de domiciliu sau reședință din străinătate.

(2) Autoritatea Electorală Permanentă pune listele electorale din străinătate pentru votul prin corespondență la dispoziția biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, în termen de 3 zile de la data constituirii acestuia.

(3) În termen de 24 de ore de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1), Autoritatea Electorală Permanentă pune listele electorale pentru votul prin corespondență la dispoziția Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A.

(4) Alegătorul pentru care Compania Națională "Poșta Română" - S.A. a transmis către Autoritatea Electorală Permanentă dovada primirii documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență, prevăzute de art. 10 alin. (1), nu va figura în listele electorale permanente întocmite pentru scrutinul respectiv.

Art. 7. -

Lista electorală pentru votul prin corespondență cuprinde tipul scrutinului, numele și prenumele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul sau reședința, după caz, seria și numărul actului de identitate, codul poștal al domiciliului sau al reședinței, precum și rubrici pentru data înregistrării plicului exterior și data introducerii plicului interior în urna de vot care vor fi completate de către biroul electoral pentru votul prin corespondență competent, conform prezentei legi.

CAPITOLUL III Birourile electorale pentru votul prin corespondență

Art. 8. -

(1) Constituirea și completarea birourilor electorale pentru votul prin corespondență se realizează cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 15 din Legea nr. 208/2015.

(2) Birourile electorale pentru votul prin corespondență au sediul în România și funcționează pe lângă și în subordinea biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării.

(3) Se înființează câte un birou electoral pentru votul prin corespondență pentru fiecare 10.000 de alegători. În situația în care în străinătate au optat să voteze prin corespondență mai puțin de 10.000 de alegători se înființează un singur birou electoral pentru votul prin corespondență.

(4) Birourile electorale pentru votul prin corespondență sunt constituite, în cazul îndeplinirii criteriilor prevăzute de prezenta lege, cu 15 zile înaintea datei votării.

(5) Arondarea alegătorilor la birourile electorale pentru votul prin corespondență se face în ordine alfabetică, cu asigurarea unei repartiții proporționale, de către biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării.

(6) Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea, precum și candidații independenți pot contesta modul de formare și componența birourilor electorale pentru votul prin corespondență, în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de constituire sau, după caz, de completare a acestor birouri.

(7) Contestațiile se depun la biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării și se soluționează de acesta, prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 208/2015, în termen de cel mult două zile de la data înregistrării.

Art. 9. -

(1) Biroul electoral pentru votul prin corespondență îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) asigură înregistrarea plicurilor exterioare transmise de către alegători;

b) asigură desigilarea plicurilor exterioare transmise sau depuse de către alegători și verificarea existenței documentelor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) și c);

c) asigură introducerea în urna de vot a plicurilor interioare, până la sfârșitul zilei anterioare alegerilor;

d) asigură, în ziua votării, după închiderea urnelor, respectiv după ora 21,00, desigilarea plicurilor interioare, numărarea voturilor și consemnarea rezultatelor votului prin corespondență în procesele-verbale prevăzute de prezenta lege;

e) înaintează procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votului prin corespondență biroului electoral ierarhic superior;

f) soluționează, prin decizie, întâmpinările referitoare la propria activitate;

g) îndeplinește orice alte atribuții ce îi revin potrivit prezentei legi.

(2) Programul și sediul birourilor electorale pentru votul prin corespondență sunt aduse la cunoștința publică, prin orice mijloc de publicitate, prin grija Autorității Electorale Permanente și a Ministerului Afacerilor Externe.

(3) În ziua de joi, din săptămâna în care este stabilită ziua votării, biroul electoral pentru votul prin corespondență își desfășoară activitatea între ora 7,00 și ora 24,00.

CAPITOLUL IV Procedura de exercitare a dreptului de vot prin corespondență

SECȚIUNEA 1 Confecționarea și transmiterea plicurilor exterioare către alegători

Art. 10. -

(1) Documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență care sunt transmise alegătorului sunt următoarele:

a) un plic exterior prevăzut cu elemente de siguranță care să asigure sigilarea acestuia, în care vor fi introduse plicul interior și certificatul de alegător; Puneri în aplicare (1)

b) un plic interior prevăzut cu elemente de siguranță care să asigure sigilarea acestuia, în care vor fi introduse opțiunea sau opțiunile de vot, după caz. Plicul interior va conține un autocolant cu mențiunea "VOTAT", prevăzut cu elemente de siguranță stabilite prin hotărâre a Guvernului. Alegătorul lipește autocolantul pe opțiunea acestuia din buletinul de vot prin corespondență; Puneri în aplicare (1)

c) certificatul de alegător; Puneri în aplicare (1)

d) instrucțiuni privind exercitarea dreptului de vot, în care se indică și termenul în care alegătorul trebuie să depună în cutia poștală sau la oficiul poștal documentele prevăzute la art. 14 alin. (5), astfel încât acestea să fie livrate biroului electoral competent, în termenul prevăzut de lege;

e) buletinul de vot prin corespondență.

(2) Plicul exterior este autoadresat și este prevăzut cu elemente de siguranță care să asigure sigilarea acestuia.

(3) Pe plicul exterior sunt imprimate numele și prenumele alegătorului, adresa de corespondență a alegătorului, adresa biroului electoral pentru votul prin corespondență, conform prezentei legi, precum și un cod de bare care asigură identificarea unică a alegătorului.

(4) Confecționarea documentelor prevăzute la alin. (1) și (2), precum și transmiterea tuturor documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență către alegători sunt asigurate de către Compania Națională "Poșta Română" - S.A., în conformitate cu prevederile art. 12 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență sunt introduse într-un alt plic și transmise la adresa de domiciliu sau reședință a alegătorului indicată în lista electorală pentru votul prin corespondență, pusă la dispoziție de către Autoritatea Electorală Permanentă. Puneri în aplicare (1)

(6) Transmiterea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență către alegători se poate realiza în sistem de viteză prioritar sau expres, pentru care se va solicita dovada primirii.

(7) Confecționarea tuturor documentelor prevăzute la alin. (1), precum și transmiterea acestora se desfășoară sub supravegherea biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării.

Art. 11. -

(1) Certificatul de alegător este un document prevăzut cu elemente de siguranță, care atestă faptul că persoana care îl deține este cea care și-a exercitat dreptul de vot prin corespondență.

(2) Certificatul de alegător cuprinde numele și prenumele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul sau reședința din străinătate, după caz, seria și numărul actului de identitate, precum și declarația pe propria răspundere a alegătorului privind exercitarea în mod liber, direct și secret a dreptului de vot, datată și semnată olograf. În conținutul declarației se vor menționa tipul și data scrutinului.

(3) Certificatul de alegător se semnează olograf de către alegător și poate fi utilizat o singură dată, la scrutinul pentru care a fost emis.

(4) Alegătorul este obligat să comunice de îndată Autorității Electorale Permanente pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea documentelor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) -c) și e), din motive neimputabile acestuia, precum și situațiile în care aceste documente nu i-au parvenit până cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei votării.

(5) Alegătorul aflat în situația de la alin. (4) își va putea exercita dreptul de vot la secția de votare, conform legii.

Art. 12. -

Compania Națională "Poșta Română" - S.A. asigură trimiterea documentelor prevăzute la art. 10 alin. (1) către alegători până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei alegerilor.

SECȚIUNEA a 2-a Votarea

Art. 13. -

Buletinele de vot prin corespondență prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. e) vor avea același format cu buletinele de vot utilizate în cadrul secțiilor de votare organizate în străinătate și vor avea imprimat pe prima pagină mențiunea "Buletin de vot prin corespondență". Imprimarea buletinelor de vot prin corespondență este asigurată prin grija prefectului municipiului București, de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", în termen de 3 zile de data stabilirii machetelor buletinelor de vot.

Art. 14. -

(1) Alegătorul introduce buletinul de vot ce conține opțiunea sa de vot în plicul interior, pe care îl sigilează.

(2) Alegătorul completează, datează și semnează olograf certificatul de alegător.

(3) Alegătorul introduce plicul interior sigilat conform alin. (1) și certificatul de alegător completat conform alin. (2) în plicul exterior, pe care îl sigilează.

(4) Plicul exterior sigilat conform alin. (3) poate fi depus la orice oficiu poștal sau în orice cutie poștală. Plicul exterior sigilat conform alin. (3) poate fi depus de către alegător la orice operator de curierat pe cheltuiala sa.

(5) Plicurile exterioare sigilate conform alin. (3) trebuie expediate cu suficient timp înaintea datei votării, pentru a asigura livrarea acestora până cu 3 zile înaintea datei votării, inclusiv, la sediul biroului electoral pentru votul prin corespondență.

(6) Compania Națională "Poșta Română" - S.A. asigură predarea plicurilor exterioare sigilate conform alin. (3), pe bază de borderou de predare-primire, biroului electoral pentru votul prin corespondență.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...