Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor

Convenția Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor din 22.12.1992 *)

Modificări (3), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 noiembrie 1993

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 7

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

CAPITOLUL I Funcționarea uniunii

SECȚIUNEA I

ARTICOLUL 1 Conferința plenipotențiarilor

1.1.(1) Conferința plenipotențiarilor se reunește conform dispozițiilor corespunzătoare ale art. 8 Constituției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (denumită în continuare Constituția).

2.(2) Dacă este practic posibil, locul precis și datele exacte ale unei conferințe a plenipotențiarilor sunt fixate de Conferința plenipotențiarilor precedentă; în caz contrar, acest loc și aceste date sunt determinate de Consiliu, cu acordul majorității membrilor uniunii.

3.2.(1) Locul precis și datele exacte ale următoarei conferințe a plenipotențiarilor sau doar una dintre cele două pot fi schimbate:

4.a) la cererea a cel puțin unui sfert dintre membrii uniunii, adresată individual secretarului general;

5.b) la propunerea Consiliului.

6.(2) Aceste schimbări necesită acordul majorității membrilor uniunii.

ARTICOLUL 2 Alegerile și problemele conexe

Consiliul

7.1. Cu excepția cazurilor de vacanțe care se produc în condițiile specificate la nr. 10-12 de mai jos, membrii uniunii aleși în Consiliu își îndeplinesc mandatul lor până la data la care este ales un nou consiliu. Ei pot fi realeși.

8.2.(1) Dacă, între două conferințe ale plenipotențiarilor, în cadrul Consiliului se produce o vacanță, locul revine de drept membrului uniunii care a obținut, la ultimul scrutin, cel mai mare număr de voturi dintre membrii care fac parte din aceeași regiune și a cărui candidatură n-a fost reținută.

9.(2) Când, dintr-un motiv oarecare, locul vacant nu poate fi ocupat respectând procedura indicată la nr. 8 de mai sus, președintele Consiliului invită ceilalți membri ai regiunii să depună candidatura lor în termen de o lună socotită de la data solicitării candidaturii. La sfârșitul acestei perioade, președintele Consiliului invită membrii uniunii să aleagă noul membru. Alegerea are loc cu buletin secret, prin corespondență. Este cerută aceeași majoritate ca cea indicată mai sus. Noul membru își păstrează postul până la alegerea noului consiliu de către următoarea conferință a plenipotențiarilor competentă.

10.3. Un loc în Consiliu este considerat ca fiind vacant atunci când:

11.a) un membru al Consiliului nu a luat parte la două sesiuni ordinare consecutive ale Consiliului; Modificări (1)

12.b) un membru al uniunii se demite din funcțiile sale de membru al Consiliului.

Funcționari aleși

13.1. Secretarul general, vicesecretarul general și directorii birourilor își preiau funcțiile la data fixată de Conferința plenipotențiarilor în momentul alegerii lor. Ei rămân în mod normal în funcție până la data fixată de către următoarea conferință a plenipotențiarilor și nu pot fi realeși decât o dată. Modificări (1)

14.2. Dacă postul de secretar general devine vacant, vicesecretarul general este cel ce succede la postul de secretar general, pe care îl păstrează până la data fixată de Conferința plenipotențiarilor în cursul următoarei sale reuniuni. Când, în aceste condiții, vicesecretarul general succede secretarului general în postul acestuia, postul de vicesecretar general este considerat că a devenit vacant la aceeași dată și se aplică dispozițiile de la nr. 15 de mai jos.

15.3. Dacă postul de vicesecretar general devine vacant la o dată anterioară cu mai mult de 180 de zile celei care a fost fixată pentru începerea următoarei conferințe a plenipotențiarilor, Consiliul numește un succesor pentru durata mandatului ce a mai rămas de parcurs.

16.4. Dacă posturile de secretar general și vicesecretar general devin vacante simultan, directorul care a fost cel mai mult timp în serviciu exercită funcția de secretar general pe o perioadă ce nu depășește 90 de zile. Consiliul numește un secretar general și, dacă posturile au devenit vacante la o dată anterioară cu mai mult de 180 de zile celei fixate pentru începerea următoarei conferințe a plenipotențiarilor, el numește, de asemenea, un vicesecretar general. Un funcționar, astfel numit de Consiliu, rămâne în serviciu pentru perioada ce a rămas de parcurs din mandatul predecesorului său.

17.5. Dacă postul unui director devine în mod inopinat vacant, secretarul general ia măsurile necesare pentru ca funcțiile directorului să fie asigurate până când Consiliul desemnează un nou director la următoarea sa sesiune ordinară, ținută după data la care vacanța s-a produs. Un director astfel numit rămâne în funcție până la data fixată de următoarea conferință a plenipotențiarilor.

18.6. Consiliul procedează la desemnarea unui titular la postul de secretar general sau vicesecretar general devenit vacant, sub rezerva dispozițiilor pertinente enunțate în art. 27 al Constituției, în situația vizată de dispozițiile respective ale prezentului articol și aceasta în cursul uneia dintre sesiunile sale ordinare, dacă vacanța s-a produs în 90 de zile care preced această sesiune, sau chiar în cursul unei sesiuni convocate de președintele sau în perioadele prevăzute în aceste dispoziții.

19.7. Perioada de serviciu a unui funcționar care a fost numit într-un post de funcționar ales, conform dispozițiilor prescrise la nr. 14-18 de mai sus, nu împiedică pe acest funcționar să-și depună candidatura la alegerea sau realegerea pe acest post.

Comitetul Regulamentului radiocomunicațiilor

20.1. Membrii Comitetului Regulamentului radiocomunicațiilor își preiau funcțiile lor la datele fixate de Conferința plenipotențiarilor în momentul alegerii lor. Ei rămân în funcție până la datele fixate de următoarea conferință a plenipotențiarilor și nu pot fi realeși decât o dată. Modificări (1)

21.2. Dacă, într-un interval de timp ce separă două conferințe ale plenipotențiarilor, un membru al Comitetului demisionează sau este împiedicat să-și exercite funcțiile sale, secretarul general, după consultarea directorului Biroului radiocomunicațiilor, invită membrii uniunii care fac parte din regiunea respectivă să propună candidați pentru alegerea unui înlocuitor în Consiliu la următoarea sa sesiune. Totuși, dacă vacanța postului se produce cu mai mult de 90 de zile înaintea unei sesiuni a Consiliului sau după sesiunea Consiliului care precede următoarea conferință a plenipotențiarilor, respectivul membru al uniunii desemnează, cât mai repede posibil și în termen de 90 de zile, un alt cetățean ca înlocuitor, care va rămâne în funcție, după caz, până la intrarea în funcție a noului membru ales de Consiliu sau până la intrarea în funcție a noilor membri ai comitetului ales de următoarea conferință a plenipotențiarilor. înlocuitorul va putea fi prezentat drept candidat la alegerea de către Consiliu sau Conferința plenipotențiarilor, după caz. Modificări (1)

22.3. Un membru al Comitetului Regulamentului radiocomunicațiilor este considerat că nu mai este în măsură să-și exercite funcțiile sale atunci când a absentat de mai multe ori consecutiv de la reuniunile comitetului. Secretarul general, după consultarea președintelui comitetului, a membrului comitetului și a membrului respectiv al uniunii, declară că un loc este vacant în comitet și dă dispozițiile prevăzute la nr. 21 de mai sus. Modificări (1)

ARTICOLUL 3 Alte conferințe

23.1. Conform dispozițiilor pertinente ale Constituției, conferințele mondiale ale uniunii, prevăzute mai jos, sunt în mod normal convocate în intervalul ce separă două conferințe ale plenipotențiarilor:

24.a) două conferințe mondiale ale radiocomunicațiilor;

25.b) o conferință mondială de standardizare a telecomunicațiilor;

26.c) o conferință mondială de dezvoltare a telecomunicațiilor;

27.d) două adunări ale radiocomunicațiilor, asociate conferințelor mondiale ale radiocomunicațiilor, ca loc și dată.

28.2. În mod excepțional, în perioada cuprinsă între două conferințe ale plenipotențiarilor:

29.- a doua conferință mondială a radiocomunicațiilor și adunarea radiocomunicațiilor, care îi este asociată, pot fi anulate sau una dintre cele două poate fi anulată, chiar dacă cealaltă este convocată;

30.- o conferință de standardizare a telecomunicațiilor adițională poate fi convocată.

31.3. Aceste măsuri sunt luate:

32.a) prin decizia unei conferințe a plenipotențiarilor;

33.b) la recomandarea conferinței mondiale precedente a sectorului interesat, sub rezerva aprobării de către Consiliu;

34.c) la cererea a cel puțin unui sfert dintre membrii uniunii, adresată individual secretarului general; sau

35.d) la propunerea Consiliului.

36.4. O Conferință regională a radiocomunicațiilor este convocată:

37.a) prin decizia unei conferințe a plenipotențiarilor;

38.b) la recomandarea unei precedente conferințe mondiale sau regionale a radiocomunicațiilor, sub rezerva aprobării ei de Consiliu;

39.c) la cererea a cel puțin unui sfert dintre membrii uniunii ce aparțin regiunii respective, adresată individual secretarului general; sau

40.d) la propunerea Consiliului.

41.5.(1) Locul precis și datele exacte ale unei conferințe mondiale sau regionale sau ale unei adunări a radiocomunicațiilor pot fi fixate de o conferință a plenipotențiarilor.

42.(2) În absența unei decizii asupra acestui subiect, locul precis și datele exacte sunt determinate de către Consiliu cu acordul majorității membrilor uniunii, dacă este cazul unei conferințe mondiale sau unei adunări a radiocomunicațiilor, și de majoritatea membrilor uniunii ce aparțin regiunii considerate, dacă este cazul unei conferințe regionale; în ambele cazuri se aplică dispozițiile nr. 47 de mai jos.

43.6.(1) Locul precis și datele exacte ale unei conferințe sau ale unei adunări pot fi schimbate:

44.a) la cererea a cel puțin unui sfert dintre membrii uniunii, dacă este cazul unei conferințe mondiale sau unei adunări sau a unui sfert dintre membrii uniunii ce aparțin regiunii considerate, dacă este cazul unei conferințe regionale. Cererile sunt adresate individual secretarului general, care sesizează Consiliul despre acestea, în scopul aprobării; sau

45.b) la propunerea Consiliului.

46.(2) În cazurile vizate la nr. 44 și 45 de mai sus, modificările propuse nu sunt definitiv adoptate decât cu acordul majorității membrilor uniunii, dacă este cazul unei conferințe mondiale sau unei adunări, sau al majorității membrilor uniunii ce aparțin regiunii considerate, dacă este cazul unei conferințe regionale, sub rezerva dispozițiilor nr. 47 de mai jos.

47.7. În consultările vizate la nr. 42, 46, 118, 123, 138, 302, 304, 305, 307 și 312 ale prezentei convenții, membrii uniunii care nu au răspuns în termenul fixat de Consiliu sunt considerați că nu au participat la aceste consultări și, în consecință, nu sunt luați în considerare la calcularea majorității. Dacă numărul de răspunsuri primite nu a depășit jumătate din numărul membrilor uniunii consultați, se procedează la o nouă consultare, al cărei rezultat va fi determinant indiferent de numărul de voturi exprimate. Modificări (1)

48.8.(1) Conferințele mondiale ale telecomunicațiilor internaționale sunt convocate prin decizia Conferinței plenipotențiarilor.

49.(2) Dispozițiile referitoare la convocarea unei conferințe mondiale a radiocomunicațiilor, adoptarea ordinii sale de zi și condițiile de participare se aplică, de asemenea, după cum se cuvine, conferințelor mondiale ale telecomunicațiilor internaționale.

SECȚIUNEA a II-a

ARTICOLUL 4 Consiliul

50.1.(1) Consiliul este compus din patruzeci și trei de membri ai uniunii, aleși de Conferința plenipotențiarilor. Modificări (1)

51.2.(1) Consiliul se reunește o dată pe an, în sesiune ordinară, la sediul uniunii.

52.(2) În cursul acestei sesiuni el poate decide să se țină în mod excepțional o sesiune adițională.

53.(3) În intervalul dintre sesiunile ordinare, el poate să fie convocat, în principiu la sediul uniunii, de către președintele său, la cererea majorității membrilor săi sau la inițiativa președintelui său, în condițiile prevăzute la nr. 18 al prezentei convenții.

54.3. Consiliul nu ia decizii decât atunci când este în sesiune. În mod excepțional, Consiliul, reunit în sesiune, poate decide că o anumită problemă va fi reglementată prin corespondență.

55.4. La începutul fiecărei sesiuni ordinare, Consiliul alege dintre reprezentanții membrilor săi și ținând seama de principiul rotației între regiuni pe președinte și vicepreședintele său. Aceștia rămân în funcție până la deschiderea sesiunii ordinare următoare și nu sunt reeligibili. Vicepreședintele înlocuiește președintele în absența acestuia.

56.5. În măsura în care este posibil, persoana desemnată de către un membru al Consiliului pentru a participa la Consiliu este un funcționar al administrației sale de telecomunicații sau este direct responsabil în fața acestei administrații sau în numele acesteia; această persoană trebuie să fie calificată, având în vedere experiența sa în serviciile de telecomunicații.

57.6. Doar cheltuielile de călătorie, de subzistență și de asigurări angajate de către reprezentantul fiecăruia dintre membrii Consiliului, pentru a-și exercita funcțiile sale la sesiunile Consiliului, sunt în sarcina uniunii. Modificări (1)

58.7. Reprezentantul fiecăruia dintre membrii Consiliului are dreptul de a asista, în calitate de observator, la toate reuniunile sectoarelor uniunii.

59.8. Secretarul general își asumă funcțiile secretarului Consiliului.

60.9. Secretarul general, vicesecretarul general și directorii birourilor participă, cu drepturi depline, la deliberările Consiliului, dar fără să ia parte la vot. Totuși, Consiliul poate să țină ședințe rezervate doar reprezentanților membrilor săi.

61.10. Consiliul examinează în fiecare an raportul întocmit de secretarul general asupra politicii și planificării strategice, recomandate uniunii conform directivelor generale ale Conferinței plenipotențiarilor și îi dă cursul pe care îl consideră potrivit.

62.11. Consiliul supervizează, în intervalul ce separă conferințele plenipotențiarilor, gestiunea și administrarea globală ale uniunii, îndeosebi, Consiliul:

63.(1) aprobă și revizuiește Statutul personalului și Regulamentul financiar al uniunii și celelalte regulamente pe care le consideră necesare, ținând cont de practica curentă a Organizației Națiunilor Unite și a instituțiilor specializate care aplică regimul comun al salariilor, indemnizațiilor și pensiilor;

64.(2) ajustează, dacă este necesar:

65.a) treptele de bază ale salariilor personalului din categoriile profesională și superioară, cu excepția salariilor posturilor la care se prevăd alegeri, în scopul adaptării lor la treptele de bază ale salariilor fixate de Națiunile Unite pentru categoriile corespondente ale regimului comun;

66.b) treptele de bază ale salariilor personalului din categoria servicii generale, în scopul adaptării lor la salariile aplicate de Națiunile Unite și instituțiile specializate la sediul uniunii;

67.c) indemnizațiile de post ale categoriilor profesională și superioară, precum și cele ale posturilor la care se prevăd alegeri, conform deciziilor Națiunilor Unite valabile pentru sediul uniunii;

68.d) indemnizațiile de care beneficiază întreg personalul uniunii, în concordanță cu toate modificările adoptate în regimul comun al Națiunilor Unite;

69.(3) ia deciziile necesare pentru a asigura repartiția geografică echitabilă a personalului uniunii și controlează executarea acestor decizii;

70.(4) decide adoptarea propunerilor de reforme majore referitoare la organizarea Secretariatului general și a birourilor sectoarelor uniunii, conforme cu Constituția și prezenta convenție, care îi sunt supuse de către secretarul general după ce au fost examinate de către Comitetul de coordonare;

71.(5) examinează și stabilește planurile plurianuale referitoare la locurile de muncă și la personal, precum și la programele de dezvoltare a resurselor umane ale uniunii și furnizează orientări în ceea ce privește efectivele uniunii, referitoare la nivelul sau la structura acestor efective, ținând cont de directivele generale ale Conferinței plenipotențiarilor și dispozițiilor pertinente ale art. 27 al Constituției;

72.(6) ajustează, dacă este necesar, contribuțiile uniunii și ale personalului la Casa comună a pensiilor personalului Națiunilor Unite, conform statutului și regulamentului acestei case, precum și indemnizațiile de scumpire a vieții, care se acordă beneficiarilor Casei de asigurări a personalului uniunii, conform practicii acesteia;

73.(7) examinează și stabilește bugetul bienal al uniunii și examinează bugetul previzibil pentru ciclul de 2 ani ce urmează, bugetului stabilit, ținând seama de deciziile Conferinței plenipotențiarilor referitoare la nr. 49 al Constituției și de limitele fixate pentru cheltuieli de această Conferință, conform dispozițiilor nr. 50 al Constituției; realizează toate economiile posibile, însă are în vedere obligația pe care o are uniunea de a obține rezultate satisfăcătoare cât mai rapid posibil. Făcând aceasta, Consiliul ține seama de opiniile Comitetului de coordonare expuse în raportul secretarului general, despre care se menționează la nr. 86 al prezentei convenții, și de raportul de gestiune financiară menționat la nr. 101 al prezentei convenții; Modificări (2)

74.(8) face aranjamentele necesare în vederea verificării anuale a conturilor uniunii stabilite de către secretarul general și aprobă aceste conturi, dacă este cazul, pentru a le supune următoarei conferințe a plenipotențiarilor;

75.(9) dă dispozițiile necesare pentru convocarea conferințelor uniunii și furnizează Secretariatului general și sectoarelor uniunii, cu acordul majorității membrilor uniunii, dacă este cazul unei conferințe mondiale sau al majorității membrilor uniunii ce aparțin regiunii interesate, dacă este cazul unei conferințe regionale, directivele potrivite în ceea ce privește asistența lor tehnică și de altă natură la pregătirea și organizarea conferințelor;

76.(10) ia deciziile necesare în ceea ce privește nr. 28 al prezentei convenții;

77.(11) decide asupra punerii în aplicare a deciziilor care sunt luate de conferințe și care au repercusiuni financiare;

78.(12) în limitele prescrise de Constituție, de prezenta convenție și de regulamentele administrative, ia toate celelalte măsuri considerate necesare pentru buna funcționare a uniunii;

79.(13) dă toate dispozițiile necesare, după acordul majorității membrilor uniunii, pentru a rezolva, cu titlu provizoriu, cazurile neprevăzute în Constituție, în prezenta convenție, în regulamentele administrative și anexele lor, pentru soluționarea cărora nu este posibil să se aștepte următoarea conferință competentă; Modificări (1)

80.(14) este însărcinat să asigure coordonarea cu toate organizațiile internaționale vizate la art. 49 și 50 ale Constituției. În acest scop, încheie în numele uniunii acorduri provizorii cu organizațiile internaționale vizate la art. 50 al Constituției și cu Națiunile Unite, în aplicarea Acordului dintre Organizația Națiunilor Unite și Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor; aceste acorduri provizorii trebuie să fie supuse următoarei conferințe a plenipotențiarilor în conformitate cu dispozițiile pertinente ale art. 8 al Constituției; Modificări (2)

81.(15) trimite membrilor uniunii, cât mai repede posibil, după fiecare dintre sesiunile sale, procese-verbale succinte ale lucrărilor sale, precum și toate documentele pe care le consideră utile; Modificări (1)

82.(16) supune Conferinței plenipotențiarilor un raport asupra activității uniunii de la ultima conferință a plenipotențiarilor, precum și recomandările pe care le consideră potrivite.

SECȚIUNEA a III-a

ARTICOLUL 5 Secretariatul general

83.1. Secretarul general:

84.a) este responsabil al gestiunii globale a resurselor uniunii; el poate delega gestiunea unei părți din aceste resurse vicesecretarului general, precum și directorilor birourilor, după consultarea, la nevoie, a Comitetului de coordonare;

85.b) coordonează activitățile Secretariatului general și ale sectoarelor uniunii, ținând seama de opiniile Comitetului de coordonare, în scopul de a asigura o utilizare cât mai eficientă și mai economică posibil a resurselor uniunii;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...