Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor

Convenția Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor din 22.12.1992 *)

Modificări (3), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 noiembrie 1993

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

CAPITOLUL I Funcționarea uniunii

SECȚIUNEA I

ARTICOLUL 1 Conferința plenipotențiarilor

1.1.(1) Conferința plenipotențiarilor se reunește conform dispozițiilor corespunzătoare ale art. 8 Constituției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (denumită în continuare Constituția).

2.(2) Dacă este practic posibil, locul precis și datele exacte ale unei conferințe a plenipotențiarilor sunt fixate de Conferința plenipotențiarilor precedentă; în caz contrar, acest loc și aceste date sunt determinate de Consiliu, cu acordul majorității membrilor uniunii.

3.2.(1) Locul precis și datele exacte ale următoarei conferințe a plenipotențiarilor sau doar una dintre cele două pot fi schimbate:

4.a) la cererea a cel puțin unui sfert dintre membrii uniunii, adresată individual secretarului general;

5.b) la propunerea Consiliului.

6.(2) Aceste schimbări necesită acordul majorității membrilor uniunii.

ARTICOLUL 2 Alegerile și problemele conexe

Consiliul

7.1. Cu excepția cazurilor de vacanțe care se produc în condițiile specificate la nr. 10-12 de mai jos, membrii uniunii aleși în Consiliu își îndeplinesc mandatul lor până la data la care este ales un nou consiliu. Ei pot fi realeși.

8.2.(1) Dacă, între două conferințe ale plenipotențiarilor, în cadrul Consiliului se produce o vacanță, locul revine de drept membrului uniunii care a obținut, la ultimul scrutin, cel mai mare număr de voturi dintre membrii care fac parte din aceeași regiune și a cărui candidatură n-a fost reținută.

9.(2) Când, dintr-un motiv oarecare, locul vacant nu poate fi ocupat respectând procedura indicată la nr. 8 de mai sus, președintele Consiliului invită ceilalți membri ai regiunii să depună candidatura lor în termen de o lună socotită de la data solicitării candidaturii. La sfârșitul acestei perioade, președintele Consiliului invită membrii uniunii să aleagă noul membru. Alegerea are loc cu buletin secret, prin corespondență. Este cerută aceeași majoritate ca cea indicată mai sus. Noul membru își păstrează postul până la alegerea noului consiliu de către următoarea conferință a plenipotențiarilor competentă.

10.3. Un loc în Consiliu este considerat ca fiind vacant atunci când:

11.a) un membru al Consiliului nu a luat parte la două sesiuni ordinare consecutive ale Consiliului; Modificări (1)

12.b) un membru al uniunii se demite din funcțiile sale de membru al Consiliului.

Funcționari aleși

13.1. Secretarul general, vicesecretarul general și directorii birourilor își preiau funcțiile la data fixată de Conferința plenipotențiarilor în momentul alegerii lor. Ei rămân în mod normal în funcție până la data fixată de către următoarea conferință a plenipotențiarilor și nu pot fi realeși decât o dată. Modificări (1)

14.2. Dacă postul de secretar general devine vacant, vicesecretarul general este cel ce succede la postul de secretar general, pe care îl păstrează până la data fixată de Conferința plenipotențiarilor în cursul următoarei sale reuniuni. Când, în aceste condiții, vicesecretarul general succede secretarului general în postul acestuia, postul de vicesecretar general este considerat că a devenit vacant la aceeași dată și se aplică dispozițiile de la nr. 15 de mai jos.

15.3. Dacă postul de vicesecretar general devine vacant la o dată anterioară cu mai mult de 180 de zile celei care a fost fixată pentru începerea următoarei conferințe a plenipotențiarilor, Consiliul numește un succesor pentru durata mandatului ce a mai rămas de parcurs.

16.4. Dacă posturile de secretar general și vicesecretar general devin vacante simultan, directorul care a fost cel mai mult timp în serviciu exercită funcția de secretar general pe o perioadă ce nu depășește 90 de zile. Consiliul numește un secretar general și, dacă posturile au devenit vacante la o dată anterioară cu mai mult de 180 de zile celei fixate pentru începerea următoarei conferințe a plenipotențiarilor, el numește, de asemenea, un vicesecretar general. Un funcționar, astfel numit de Consiliu, rămâne în serviciu pentru perioada ce a rămas de parcurs din mandatul predecesorului său.

17.5. Dacă postul unui director devine în mod inopinat vacant, secretarul general ia măsurile necesare pentru ca funcțiile directorului să fie asigurate până când Consiliul desemnează un nou director la următoarea sa sesiune ordinară, ținută după data la care vacanța s-a produs. Un director astfel numit rămâne în funcție până la data fixată de următoarea conferință a plenipotențiarilor.

18.6. Consiliul procedează la desemnarea unui titular la postul de secretar general sau vicesecretar general devenit vacant, sub rezerva dispozițiilor pertinente enunțate în art. 27 al Constituției, în situația vizată de dispozițiile respective ale prezentului articol și aceasta în cursul uneia dintre sesiunile sale ordinare, dacă vacanța s-a produs în 90 de zile care preced această sesiune, sau chiar în cursul unei sesiuni convocate de președintele sau în perioadele prevăzute în aceste dispoziții.

19.7. Perioada de serviciu a unui funcționar care a fost numit într-un post de funcționar ales, conform dispozițiilor prescrise la nr. 14-18 de mai sus, nu împiedică pe acest funcționar să-și depună candidatura la alegerea sau realegerea pe acest post.

Comitetul Regulamentului radiocomunicațiilor

20.1. Membrii Comitetului Regulamentului radiocomunicațiilor își preiau funcțiile lor la datele fixate de Conferința plenipotențiarilor în momentul alegerii lor. Ei rămân în funcție până la datele fixate de următoarea conferință a plenipotențiarilor și nu pot fi realeși decât o dată. Modificări (1)

21.2. Dacă, într-un interval de timp ce separă două conferințe ale plenipotențiarilor, un membru al Comitetului demisionează sau este împiedicat să-și exercite funcțiile sale, secretarul general, după consultarea directorului Biroului radiocomunicațiilor, invită membrii uniunii care fac parte din regiunea respectivă să propună candidați pentru alegerea unui înlocuitor în Consiliu la următoarea sa sesiune. Totuși, dacă vacanța postului se produce cu mai mult de 90 de zile înaintea unei sesiuni a Consiliului sau după sesiunea Consiliului care precede următoarea conferință a plenipotențiarilor, respectivul membru al uniunii desemnează, cât mai repede posibil și în termen de 90 de zile, un alt cetățean ca înlocuitor, care va rămâne în funcție, după caz, până la intrarea în funcție a noului membru ales de Consiliu sau până la intrarea în funcție a noilor membri ai comitetului ales de următoarea conferință a plenipotențiarilor. înlocuitorul va putea fi prezentat drept candidat la alegerea de către Consiliu sau Conferința plenipotențiarilor, după caz. Modificări (1)

22.3. Un membru al Comitetului Regulamentului radiocomunicațiilor este considerat că nu mai este în măsură să-și exercite funcțiile sale atunci când a absentat de mai multe ori consecutiv de la reuniunile comitetului. Secretarul general, după consultarea președintelui comitetului, a membrului comitetului și a membrului respectiv al uniunii, declară că un loc este vacant în comitet și dă dispozițiile prevăzute la nr. 21 de mai sus. Modificări (1)

ARTICOLUL 3 Alte conferințe

23.1. Conform dispozițiilor pertinente ale Constituției, conferințele mondiale ale uniunii, prevăzute mai jos, sunt în mod normal convocate în intervalul ce separă două conferințe ale plenipotențiarilor:

24.a) două conferințe mondiale ale radiocomunicațiilor;

25.b) o conferință mondială de standardizare a telecomunicațiilor;

26.c) o conferință mondială de dezvoltare a telecomunicațiilor;

27.d) două adunări ale radiocomunicațiilor, asociate conferințelor mondiale ale radiocomunicațiilor, ca loc și dată.

28.2. În mod excepțional, în perioada cuprinsă între două conferințe ale plenipotențiarilor:

29.- a doua conferință mondială a radiocomunicațiilor și adunarea radiocomunicațiilor, care îi este asociată, pot fi anulate sau una dintre cele două poate fi anulată, chiar dacă cealaltă este convocată;

30.- o conferință de standardizare a telecomunicațiilor adițională poate fi convocată.

31.3. Aceste măsuri sunt luate:

32.a) prin decizia unei conferințe a plenipotențiarilor;

33.b) la recomandarea conferinței mondiale precedente a sectorului interesat, sub rezerva aprobării de către Consiliu;

34.c) la cererea a cel puțin unui sfert dintre membrii uniunii, adresată individual secretarului general; sau

35.d) la propunerea Consiliului.

36.4. O Conferință regională a radiocomunicațiilor este convocată:

37.a) prin decizia unei conferințe a plenipotențiarilor;

38.b) la recomandarea unei precedente conferințe mondiale sau regionale a radiocomunicațiilor, sub rezerva aprobării ei de Consiliu;

39.c) la cererea a cel puțin unui sfert dintre membrii uniunii ce aparțin regiunii respective, adresată individual secretarului general; sau

40.d) la propunerea Consiliului.

41.5.(1) Locul precis și datele exacte ale unei conferințe mondiale sau regionale sau ale unei adunări a radiocomunicațiilor pot fi fixate de o conferință a plenipotențiarilor.

42.(2) În absența unei decizii asupra acestui subiect, locul precis și datele exacte sunt determinate de către Consiliu cu acordul majorității membrilor uniunii, dacă este cazul unei conferințe mondiale sau unei adunări a radiocomunicațiilor, și de majoritatea membrilor uniunii ce aparțin regiunii considerate, dacă este cazul unei conferințe regionale; în ambele cazuri se aplică dispozițiile nr. 47 de mai jos.

43.6.(1) Locul precis și datele exacte ale unei conferințe sau ale unei adunări pot fi schimbate:

44.a) la cererea a cel puțin unui sfert dintre membrii uniunii, dacă este cazul unei conferințe mondiale sau unei adunări sau a unui sfert dintre membrii uniunii ce aparțin regiunii considerate, dacă este cazul unei conferințe regionale. Cererile sunt adresate individual secretarului general, care sesizează Consiliul despre acestea, în scopul aprobării; sau

45.b) la propunerea Consiliului.

46.(2) În cazurile vizate la nr. 44 și 45 de mai sus, modificările propuse nu sunt definitiv adoptate decât cu acordul majorității membrilor uniunii, dacă este cazul unei conferințe mondiale sau unei adunări, sau al majorității membrilor uniunii ce aparțin regiunii considerate, dacă este cazul unei conferințe regionale, sub rezerva dispozițiilor nr. 47 de mai jos.

47.7. În consultările vizate la nr. 42, 46, 118, 123, 138, 302, 304, 305, 307 și 312 ale prezentei convenții, membrii uniunii care nu au răspuns în termenul fixat de Consiliu sunt considerați că nu au participat la aceste consultări și, în consecință, nu sunt luați în considerare la calcularea majorității. Dacă numărul de răspunsuri primite nu a depășit jumătate din numărul membrilor uniunii consultați, se procedează la o nouă consultare, al cărei rezultat va fi determinant indiferent de numărul de voturi exprimate. Modificări (1)

48.8.(1) Conferințele mondiale ale telecomunicațiilor internaționale sunt convocate prin decizia Conferinței plenipotențiarilor.

49.(2) Dispozițiile referitoare la convocarea unei conferințe mondiale a radiocomunicațiilor, adoptarea ordinii sale de zi și condițiile de participare se aplică, de asemenea, după cum se cuvine, conferințelor mondiale ale telecomunicațiilor internaționale.

SECȚIUNEA a II-a

ARTICOLUL 4 Consiliul

50.1.(1) Consiliul este compus din patruzeci și trei de membri ai uniunii, aleși de Conferința plenipotențiarilor. Modificări (1)

51.2.(1) Consiliul se reunește o dată pe an, în sesiune ordinară, la sediul uniunii.

52.(2) În cursul acestei sesiuni el poate decide să se țină în mod excepțional o sesiune adițională.

53.(3) În intervalul dintre sesiunile ordinare, el poate să fie convocat, în principiu la sediul uniunii, de către președintele său, la cererea majorității membrilor săi sau la inițiativa președintelui său, în condițiile prevăzute la nr. 18 al prezentei convenții.

54.3. Consiliul nu ia decizii decât atunci când este în sesiune. În mod excepțional, Consiliul, reunit în sesiune, poate decide că o anumită problemă va fi reglementată prin corespondență.

55.4. La începutul fiecărei sesiuni ordinare, Consiliul alege dintre reprezentanții membrilor săi și ținând seama de principiul rotației între regiuni pe președinte și vicepreședintele său. Aceștia rămân în funcție până la deschiderea sesiunii ordinare următoare și nu sunt reeligibili. Vicepreședintele înlocuiește președintele în absența acestuia.

56.5. În măsura în care este posibil, persoana desemnată de către un membru al Consiliului pentru a participa la Consiliu este un funcționar al administrației sale de telecomunicații sau este direct responsabil în fața acestei administrații sau în numele acesteia; această persoană trebuie să fie calificată, având în vedere experiența sa în serviciile de telecomunicații.

57.6. Doar cheltuielile de călătorie, de subzistență și de asigurări angajate de către reprezentantul fiecăruia dintre membrii Consiliului, pentru a-și exercita funcțiile sale la sesiunile Consiliului, sunt în sarcina uniunii. Modificări (1)

58.7. Reprezentantul fiecăruia dintre membrii Consiliului are dreptul de a asista, în calitate de observator, la toate reuniunile sectoarelor uniunii.

59.8. Secretarul general își asumă funcțiile secretarului Consiliului.

60.9. Secretarul general, vicesecretarul general și directorii birourilor participă, cu drepturi depline, la deliberările Consiliului, dar fără să ia parte la vot. Totuși, Consiliul poate să țină ședințe rezervate doar reprezentanților membrilor săi.

61.10. Consiliul examinează în fiecare an raportul întocmit de secretarul general asupra politicii și planificării strategice, recomandate uniunii conform directivelor generale ale Conferinței plenipotențiarilor și îi dă cursul pe care îl consideră potrivit.

62.11. Consiliul supervizează, în intervalul ce separă conferințele plenipotențiarilor, gestiunea și administrarea globală ale uniunii, îndeosebi, Consiliul:

63.(1) aprobă și revizuiește Statutul personalului și Regulamentul financiar al uniunii și celelalte regulamente pe care le consideră necesare, ținând cont de practica curentă a Organizației Națiunilor Unite și a instituțiilor specializate care aplică regimul comun al salariilor, indemnizațiilor și pensiilor;

64.(2) ajustează, dacă este necesar:

65.a) treptele de bază ale salariilor personalului din categoriile profesională și superioară, cu excepția salariilor posturilor la care se prevăd alegeri, în scopul adaptării lor la treptele de bază ale salariilor fixate de Națiunile Unite pentru categoriile corespondente ale regimului comun;

66.b) treptele de bază ale salariilor personalului din categoria servicii generale, în scopul adaptării lor la salariile aplicate de Națiunile Unite și instituțiile specializate la sediul uniunii;

67.c) indemnizațiile de post ale categoriilor profesională și superioară, precum și cele ale posturilor la care se prevăd alegeri, conform deciziilor Națiunilor Unite valabile pentru sediul uniunii;

68.d) indemnizațiile de care beneficiază întreg personalul uniunii, în concordanță cu toate modificările adoptate în regimul comun al Națiunilor Unite;

69.(3) ia deciziile necesare pentru a asigura repartiția geografică echitabilă a personalului uniunii și controlează executarea acestor decizii;

70.(4) decide adoptarea propunerilor de reforme majore referitoare la organizarea Secretariatului general și a birourilor sectoarelor uniunii, conforme cu Constituția și prezenta convenție, care îi sunt supuse de către secretarul general după ce au fost examinate de către Comitetul de coordonare;

71.(5) examinează și stabilește planurile plurianuale referitoare la locurile de muncă și la personal, precum și la programele de dezvoltare a resurselor umane ale uniunii și furnizează orientări în ceea ce privește efectivele uniunii, referitoare la nivelul sau la structura acestor efective, ținând cont de directivele generale ale Conferinței plenipotențiarilor și dispozițiilor pertinente ale art. 27 al Constituției;

72.(6) ajustează, dacă este necesar, contribuțiile uniunii și ale personalului la Casa comună a pensiilor personalului Națiunilor Unite, conform statutului și regulamentului acestei case, precum și indemnizațiile de scumpire a vieții, care se acordă beneficiarilor Casei de asigurări a personalului uniunii, conform practicii acesteia;

73.(7) examinează și stabilește bugetul bienal al uniunii și examinează bugetul previzibil pentru ciclul de 2 ani ce urmează, bugetului stabilit, ținând seama de deciziile Conferinței plenipotențiarilor referitoare la nr. 49 al Constituției și de limitele fixate pentru cheltuieli de această Conferință, conform dispozițiilor nr. 50 al Constituției; realizează toate economiile posibile, însă are în vedere obligația pe care o are uniunea de a obține rezultate satisfăcătoare cât mai rapid posibil. Făcând aceasta, Consiliul ține seama de opiniile Comitetului de coordonare expuse în raportul secretarului general, despre care se menționează la nr. 86 al prezentei convenții, și de raportul de gestiune financiară menționat la nr. 101 al prezentei convenții; Modificări (2)

74.(8) face aranjamentele necesare în vederea verificării anuale a conturilor uniunii stabilite de către secretarul general și aprobă aceste conturi, dacă este cazul, pentru a le supune următoarei conferințe a plenipotențiarilor;

75.(9) dă dispozițiile necesare pentru convocarea conferințelor uniunii și furnizează Secretariatului general și sectoarelor uniunii, cu acordul majorității membrilor uniunii, dacă este cazul unei conferințe mondiale sau al majorității membrilor uniunii ce aparțin regiunii interesate, dacă este cazul unei conferințe regionale, directivele potrivite în ceea ce privește asistența lor tehnică și de altă natură la pregătirea și organizarea conferințelor;

76.(10) ia deciziile necesare în ceea ce privește nr. 28 al prezentei convenții;

77.(11) decide asupra punerii în aplicare a deciziilor care sunt luate de conferințe și care au repercusiuni financiare;

78.(12) în limitele prescrise de Constituție, de prezenta convenție și de regulamentele administrative, ia toate celelalte măsuri considerate necesare pentru buna funcționare a uniunii;

79.(13) dă toate dispozițiile necesare, după acordul majorității membrilor uniunii, pentru a rezolva, cu titlu provizoriu, cazurile neprevăzute în Constituție, în prezenta convenție, în regulamentele administrative și anexele lor, pentru soluționarea cărora nu este posibil să se aștepte următoarea conferință competentă; Modificări (1)

80.(14) este însărcinat să asigure coordonarea cu toate organizațiile internaționale vizate la art. 49 și 50 ale Constituției. În acest scop, încheie în numele uniunii acorduri provizorii cu organizațiile internaționale vizate la art. 50 al Constituției și cu Națiunile Unite, în aplicarea Acordului dintre Organizația Națiunilor Unite și Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor; aceste acorduri provizorii trebuie să fie supuse următoarei conferințe a plenipotențiarilor în conformitate cu dispozițiile pertinente ale art. 8 al Constituției; Modificări (2)

81.(15) trimite membrilor uniunii, cât mai repede posibil, după fiecare dintre sesiunile sale, procese-verbale succinte ale lucrărilor sale, precum și toate documentele pe care le consideră utile; Modificări (1)

82.(16) supune Conferinței plenipotențiarilor un raport asupra activității uniunii de la ultima conferință a plenipotențiarilor, precum și recomandările pe care le consideră potrivite.

SECȚIUNEA a III-a

ARTICOLUL 5 Secretariatul general

83.1. Secretarul general:

84.a) este responsabil al gestiunii globale a resurselor uniunii; el poate delega gestiunea unei părți din aceste resurse vicesecretarului general, precum și directorilor birourilor, după consultarea, la nevoie, a Comitetului de coordonare;

85.b) coordonează activitățile Secretariatului general și ale sectoarelor uniunii, ținând seama de opiniile Comitetului de coordonare, în scopul de a asigura o utilizare cât mai eficientă și mai economică posibil a resurselor uniunii;

86.c) după consultarea Comitetului de coordonare și ținând seama de opiniile acestuia, pregătește și supune Consiliului un raport anual despre starea evoluției mediului telecomunicațiilor și care conține recomandări referitoare la politica și strategia viitoare ale uniunii, cum se stipulează la nr. 61 al prezentei convenții, precum și o evaluare a repercusiunilor lor financiare;

87.d) organizează activitatea Secretariatului general și numește personalul acestuia, conformându-se directivelor date de Conferința plenipotențiarilor și regulamentelor stabilite de Consiliu;

88.e) ia măsurile administrative referitoare la birourile sectoarelor uniunii și numește personalul acestor birouri pe baza alegerii și propunerilor directorului biroului respectiv, decizia finală de numire sau de concediere aparținând, totuși, secretarului general;

89.f) aduce la cunoștința Consiliului orice decizie luată de Organizația Națiunilor Unite și instituțiile specializate, care afectează condițiile de serviciu, indemnizațiile și pensiile regimului comun;

90.g) veghează la aplicarea oricărui regulament adoptat de Consiliu;

91.h) furnizează avize juridice uniunii;

92.i) supervizează, pentru cerințele gestiunii administrative, personalul uniunii, în scopul de a asigura o folosire cât mai eficace posibilă a acestui personal și de a-i aplica condițiile de lucru ale regimului comun. Personalul desemnat pentru a asista direct pe directorii birourilor este plasat sub autoritatea administrativă a secretarului general și lucrează sub ordinele directe ale directorilor respectivi, dar conform directivelor administrative generale ale Consiliului;

93.j) în interesul general al uniunii și în consultare cu directorii birourilor interesate, repartizează temporar funcționari pe alte posturi decât cele pe care au fost numiți în funcție de fluctuațiile activității la sediul uniunii;

94.k) dă, de comun acord cu directorul biroului interesat, dispozițiile administrative și financiare necesare privind conferințele și reuniunile fiecărui sector;

95.l) asigură activitatea de secretariat, adecvată, care precede și care urmează conferințelor uniunii, ținând seama de responsabilitățile fiecărui sector;

96.m) pregătește recomandări pentru prima reuniune a șefilor de delegație, menționată la nr. 342 al prezentei convenții, ținând seama de rezultatul eventualelor consultări regionale; Modificări (1)

97.n) asigură, dacă este cazul în cooperare cu guvernul care invită, secretariatul conferințelor uniunii și, dacă este necesar, în colaborare cu directorul interesat, furnizează serviciile necesare ținerii reuniunilor uniunii, făcând apel, în măsura în care se apreciază ca necesar, la personalul uniunii în conformitate cu nr. 93 de mai sus. Secretarul general poate, de asemenea, la cerere și pe baza unui contract, să asigure secretariatul oricărei alte reuniuni referitoare la telecomunicații;

98.o) dă dispozițiile necesare pentru a asigura publicarea și distribuirea în timp oportun a documentelor de serviciu, a buletinelor de informare, precum și a altor documente și dosare care au fost stabilite de Secretariatul general și sectoare sau care au fost comunicate uniunii, sau a căror publicare este cerută de conferințe sau de Consiliu. Consiliul ține la zi lista documentelor de publicat, după ce a consultat conferința respectivă cu privire la documentele de serviciu și la alte documente a căror publicare este cerută de conferințe;

99.p) publică periodic, cu ajutorul informațiilor centralizate sau puse la dispoziția sa, inclusiv cele pe care le poate culege de la alte organizații internaționale, un jurnal de informare și de documentare generală despre telecomunicații;

100.q) după consultarea Comitetului de coordonare și după ce a realizat toate economiile posibile, pregătește și supune Consiliului un proiect de buget bienal ce acoperă cheltuielile uniunii în limitele fixate de Conferința plenipotențiarilor. Acest proiect de buget se compune dintr-un buget global ce regrupează bugetele bazate pe costurile fiecăruia dintre cele trei sectoare, stabilite conform directivelor bugetare ce provin de la secretarul general și care cuprinde două versiuni. O versiune corespunde unei creșteri zero pentru unitatea contributivă, cealaltă, unei creșteri inferioare sau egale oricărei limite fixate de Conferința plenipotențiarilor, după prelevarea eventuală de fonduri din contul de provizie. Rezoluția referitoare la buget, după aprobarea de către Consiliu, este transmisă cu titlu informativ tuturor membrilor uniunii; Modificări (1)

101.r) cu ajutorul Comitetului de coordonare, stabilește un raport anual de gestiune financiară, conform dispozițiilor Regulamentului financiar și îl prezintă Consiliului. Un raport de gestiune financiară și un cont recapitulativ sunt stabilite și supuse următoarei conferințe a plenipotențiarilor în scopul examinării și aprobării definitive;

102.s) cu ajutorul Comitetului de coordonare, stabilește un raport anual asupra activității uniunii, care este transmis, după aprobarea Consiliului, tuturor membrilor;

103.t) îndeplinește toate celelalte funcții de secretariat ale uniunii;

104.u) îndeplinește orice altă funcție pe care i-o încredințează Consiliul.

105.2. Secretarul general sau vicesecretarul general poate asista, cu titlu consultativ, la conferințele uniunii; secretarul general sau reprezentantul său poate participa, cu titlu consultativ, la toate celelalte reuniuni ale uniunii. Modificări (1)

SECȚIUNEA a IV-a

ARTICOLUL 6 Comitetul de coordonare

106.1.(1) Comitetul de coordonare asistă și sfătuiește secretarul general asupra tuturor problemelor menționate în dispozițiile pertinente ale art. 26 al Constituției, precum și ale articolelor corespunzătoare ale prezentei convenții.

107.(2) Comitetul este însărcinat să asigure coordonarea cu toate organizațiile internaționale menționate la art. 49 și 50 ale Constituției, în ceea ce privește reprezentarea uniunii la conferințele acestor organizații.

108.(3) Comitetul examinează rezultatele activităților uniunii și asistă secretarul general în pregătirea raportului vizat la nr. 86 al prezentei convenții, care este supus Consiliului.

109.2. Comitetul trebuie să se străduiască să formuleze concluziile sale prin acord unanim. Dacă nu este sprijinit de majoritatea comitetului, președintele poate, în circumstanțe excepționale, să ia decizii pe propria lui răspundere, dacă el apreciază că rezolvarea problemelor în cauză este urgentă și nu poate aștepta următoarea sesiune a Consiliului. În aceste circumstanțe, face un raport prompt și scris membrilor Consiliului asupra acestor probleme, indicând motivele ce l-au determinat să ia aceste măsuri și comunicându-le opiniile, expuse în scris, ale celorlalți membri ai comitetului. Dacă problemele studiate în asemenea circumstanțe nu sunt urgente, dar totuși importante, ele trebuie supuse examinării Consiliului la următoarea sa sesiune.

110.3. Președintele convoacă comitetul cel puțin o dată pe lună; comitetul poate, de asemenea, să se reunească, în caz de necesitate, la cererea a doi dintre membrii săi.

111.4. Un raport asupra lucrărilor Comitetului de coordonare este stabilit și comunicat membrilor Consiliului, la cerere. Modificări (2)

SECȚIUNEA a V-a Sectorul de radiocomunicațiilor

ARTICOLUL 7 Conferințele mondiale ale radiocomunicațiilor

112.1. Conform nr. 90 al Constituției, o conferință mondială a radiocomunicațiilor este convocată pentru a examina probleme specifice de radiocomunicații. O conferință mondială a radiocomunicațiilor tratează punctele înscrise pe ordinea de zi, adoptată în conformitate cu dispozițiile pertinente ale prezentului articol.

113.2.(1) Ordinea de zi a unei conferințe mondiale a radiocomunicațiilor poate să cuprindă:

114.a) revizuirea parțială sau, în mod excepțional, totală a Regulamentului radiocomunicațiilor menționat la art. 4 al Constituției;

115.b) orice altă problemă cu caracter mondial care este de competența conferinței;

116.c) un punct referitor la instrucțiunile de dat Comitetului Regulamentului radiocomunicațiilor și Biroului radiocomunicațiilor cu privire la activitățile lor și la examinarea acestora;

117.d) adoptarea problemelor pe care adunările radiotelecomunicațiilor trebuie să le studieze, precum și a celor pe care această adunare va trebui să le examineze cu privire la viitoarele conferințe ale radiocomunicațiilor.

118.(2) Cadrul general al acestei ordini de zi ar trebui să fie fixat cu 4 ani înainte, iar ordinea de zi definitivă este fixată de Consiliu, de preferință cu 2 ani înaintea conferinței, cu acordul majorității membrilor uniunii, sub rezerva dispozițiilor nr. 47 al prezentei convenții. Modificări (1)

119.(3) Această ordine de zi cuprinde orice problemă a cărei includere a fost decisă de o conferință a plenipotențiarilor.

120.3.(1) Această ordine de zi poate să fie schimbată:

121.a) la cererea a cel puțin un sfert dintre membrii uniunii, aceste cereri fiind adresate individual secretarului general, care sesizează Consiliul în scopul aprobării; sau

122.b) la propunerea Consiliului.

123.(2) Proiectele de modificare a ordinii de zi a unei conferințe mondiale a radiocomunicațiilor nu sunt definitiv adoptate decât cu acordul majorității membrilor, uniunii sub rezerva dispozițiilor de la nr. 47 al prezentei convenții.

124.4. În plus, conferința:

125.(1) examinează și aprobă raportul directorului biroului asupra activității sectorului, după ultima conferință;

126.(2) adresează recomandări Consiliului în ceea ce privește punctele înscrise pe ordinea de zi a unei viitoare conferințe, expune opiniile sale despre ordinea de zi a conferințelor pentru un ciclu de cel puțin 4 ani și evaluează repercusiunile lor financiare;

127.(3) include în deciziile sale instrucțiuni sau solicitări, după caz, secretarului general și sectoarelor uniunii.

128.5. Președintele și vicepreședinții adunării radiocomunicațiilor, al comisiei (comisiilor) de studii pertinent(e) pot participa la conferința mondială a radiocomunicațiilor asociată.

ARTICOLUL 8 Adunările radiocomunicațiilor

129.1. O adunare a radiocomunicațiilor examinează recomandările referitoare la problemele pe care ea le-a adoptat conform propriilor sale proceduri sau care îi sunt supuse de Conferința plenipotențiarilor, de o altă conferință, de Consiliu sau de Comitetul Regulamentului radiocomunicațiilor și, după caz, formulează recomandări în acest subiect.

130.2. În ceea ce privește nr. 129 de mai sus, adunarea radiocomunicațiilor:

131.(1) examinează rapoartele comisiilor de studii stabilite conform dispozițiilor de la nr. 157 de mai jos și aprobă, modifică sau respinge proiectele de recomandări pe care le conțin aceste rapoarte;

132.(2) ținând seama de necesitatea de a limita la minimum sarcinile ce încarcă uniunea, aprobă programul de lucru ce decurge din examinarea problemelor existente și a noilor probleme, evaluează gradul de prioritate și de urgență a acestor probleme ca și incidența financiară a studierii lor și fixează termenul pentru a le duce la bun sfârșit;

133.(3) decide, legat de programul de lucru aprobat, prevăzut la nr. 132 de mai sus, dacă este cazul să se mențină sau să se dizolve comisiile de studii sau să creeze altele noi și atribuie fiecăreia problemele de studiat;

134.(4) regrupează, atât cât este posibil, problemele care interesează țările în curs de dezvoltare, în scopul de a facilita participarea acestora la studiul lor;

135.(5) dă avize asupra problemelor ce decurg din competența sa, ce răspund la întrebările formulate de o conferință mondială a radiocomunicațiilor;

136.(6) face raport pentru Conferința mondială a radiocomunicațiilor, la care este asociată, asupra stadiului de înaintare a lucrărilor privind punctele ce pot fi incluse pe ordinea de zi a viitoarelor conferințe ale radiocomunicațiilor.

137.3. Adunarea radiocomunicațiilor este prezidată de către o persoană desemnată de guvernul țării unde are loc reuniunea sau, când această reuniune se ține la sediul uniunii, de o persoană aleasă chiar de adunarea respectivă; președintele este asistat de vicepreședinți aleși de adunare.

ARTICOLUL 9 Conferințele regionale ale radiocomunicațiilor

138. Ordinea de zi a unei conferințe regionale a radiocomunicațiilor nu poate cuprinde decât probleme de radiocomunicații particulare cu caracter regional, inclusiv directive destinate Comitetului Regulamentului radiocomunicațiilor și Biroului radiocomunicațiilor referitoare la activitățile ce interesează regiunea respectivă, cu condiția ca aceste directive să nu fie contrare intereselor altor regiuni. Pot fi dezbătute doar problemele înscrise pe ordinea de zi. Dispozițiile de la nr. 118-123 ale prezentei convenții se aplică conferințelor regionale ale radiocomunicațiilor, dar numai în ceea ce privește membrii regiunii respective.

ARTICOLUL 10 Comitetul Regulamentului radiocomunicațiilor

139.1. Comitetul este compus din nouă membri aleși de Conferința plenipotențiarilor.

140.2. În afara funcțiilor enunțate la art. 14 al Constituției, comitetul examinează rapoartele directorului Biroului radiocomunicațiilor privind studiul, la cererea uneia sau a mai multor administrații interesate, al cazurilor de perturbații prejudiciabile și elaborează recomandările necesare. Modificări (1)

141.3. Membrii comitetului au ca obligație să participe, cu titlu consultativ, la conferințele radiocomunicațiilor și la adunările radiocomunicațiilor. Președintele și vicepreședintele sau reprezentanții lor desemnați au obligația să participe, cu titlu consultativ, la conferințele plenipotențiarilor, în toate aceste cazuri, membrii supuși acestor obligații nu sunt autorizați să participe la aceste conferințe în calitate de membri ai delegației lor naționale. Modificări (1)

142.4. În sarcina uniunii sunt doar cheltuielile de călătorie, de subzistență și de asigurări, angajate de membrii comitetului în exercitarea funcțiilor lor în serviciul uniunii.

143.5. Metodele de lucru ale comitetului sunt următoarele:

144.(1) Membrii comitetului aleg dintre ei un președinte și un vicepreședinte, care își îndeplinesc funcțiile lor pe o durată de un an. Prin urmare, vicepreședintele succede în fiecare an președintelui și este ales un nou vicepreședinte. În cazul unei absențe a președintelui și vicepreședintelui, membrii comitetului aleg, pentru circumstanță, un președinte temporar ales dintre ei.

145.(2) În mod normal, comitetul ține cel mult patru reuniuni pe an la sediul uniunii, în cursul cărora cel puțin două treimi dintre membrii săi trebuie să fie prezenți. El își poate îndeplini sarcinile cu ajutorul mijloacelor moderne de comunicații. Modificări (1)

146.(3) Comitetul trebuie să se străduiască să ia deciziile sale în unanimitate. Dacă nu se ajunge la aceasta, o decizie nu este considerată ca valabilă decât dacă cel puțin două treimi dintre membrii comitetului s-au pronunțat prin vot în favoarea sa. Fiecare membru al comitetului dispune de un vot; votul prin procură este interzis.

147.(4) Comitetul poate adopta dispozițiile interne pe care le consideră necesare, conforme cu dispozițiile Constituției, ale prezentei convenții și ale Regulamentului radiocomunicațiilor. Aceste dispoziții sunt publicate ca parte a regulamentului interior.

ARTICOLUL 11 Comisiile de studii ale radiocomunicațiilor

148.1. Comisiile de studii ale radiocomunicațiilor sunt stabilite de o adunare a radiocomunicațiilor.

149.2.(1) Comisiile de studii ale radiocomunicațiilor studiază problemele care le sunt supuse conform dispozițiilor art. 7 al prezentei convenții și redactează proiecte de recomandări. Aceste proiecte de recomandări sunt supuse aprobării fie adunării radiocomunicațiilor fie, între două adunări, administrațiilor, prin corespondență, conform procedurilor adoptate de adunare. Recomandările aprobate după una sau cealaltă din aceste modalități au același statut.

150.(2) Sub rezerva dispozițiilor de la nr. 158 de mai jos, studiul problemelor sus-menționate se dirijează în special spre:

151.a) utilizarea spectrului frecvențelor radioelectrice în radiocomunicațiile terestre și radiocomunicațiile spațiale (și ale orbitei, sateliților geostaționari);

152.b) caracteristicile și calitatea de funcționare a sistemelor radioelectrice;

153.c) funcționarea stațiilor de radiocomunicație;

154.d) aspectele radiocomunicație ale problemelor referitoare la pericol și la securitate.

155.(3) Ca regulă generală, aceste studii nu iau în considerare problemele de ordin economic, dar în cazurile în care ele presupun comparații între mai multe soluții tehnice, factorii economici pot să fie luați în considerare.

156.3. Comisiile de studii ale radiocomunicațiilor efectuează, de asemenea, lucrări pregătitoare referitoare la problemele tehnice, de exploatare și de procedură ce vor fi supuse examinării conferințelor mondiale și regionale ale radiocomunicațiilor și elaborează rapoarte pe acest subiect, conform programului de lucru adoptat în această privință de o adunare a radiocomunicațiilor sau după directivele formulate de Consiliu.

157.4. Fiecare comisie de studii elaborează, pentru adunarea radiocomunicațiilor, un raport ce indică stadiul lucrărilor, recomandările adoptate conform procedurii de consultare prevăzute la nr. 149 de mai sus și proiectele de recomandări noi sau revizuite pe care trebuie să le examineze adunarea.

158.5. Ținând seama de dispozițiile nr. 79 al Constituției, Sectorul radiocomunicațiilor și Sectorul standardizării telecomunicațiilor revăd în permanență sarcinile enunțate la nr. 151-154 de mai sus și la nr. 193 al prezentei convenții în ceea ce privește Sectorul standardizării telecomunicațiilor, pentru a hotărî, de comun acord, modificările ce trebuie aduse repartizării problemelor studiate de cele două sectoare. Aceste două sectoare lucrează în strânsă colaborare și adoptă proceduri care permit să efectuează această revizuire și să încheie aceste acorduri în timpul dorit și de o manieră eficientă. Dacă un acord n-a putut fi obținut, problema poate fi supusă pentru a fi decisă Conferinței plenipotențiarilor, prin intermediul Consiliului.

159.6. În îndeplinirea sarcinilor lor, comisiile de studii ale radiocomunicațiilor trebuie să acorde atenția cuvenită studierii problemelor și elaborării recomandărilor direct legate de crearea, dezvoltarea și îmbunătățirea telecomunicațiilor în țările în curs de dezvoltare, la nivel regional și internațional. Ele își conduc lucrările ținând seama, cum se cuvine, de activitatea organizațiilor naționale și regionale și a altor organizații internaționale care se ocupă de radiocomunicații și cooperează cu ele în ceea ce privește necesitatea pentru uniune de a-și păstra poziția sa superioară în materie de telecomunicații.

160. În scopul facilitării examinării activităților Sectorului radiocomunicațiilor, se cuvine să se ia măsuri proprii pentru a încuraja cooperarea și coordonarea cu alte organizații ce se ocupă cu radiocomunicațiile, cu Sectorul standardizării telecomunicațiilor și cu Sectorul dezvoltării telecomunicațiilor. O adunare a radiocomunicațiilor hotărăște obligațiile specifice, condițiile de participare și regulile de aplicare a acestor măsuri.

ARTICOLUL 12 Biroul radiocomunicațiilor

161.1. Directorul Biroului radiocomunicațiilor organizează și coordonează lucrările Sectorului radiocomunicațiilor. Funcțiile biroului sunt completate cu funcțiile specificate în dispozițiile Regulamentului radiocomunicațiilor.

162.2. Îndeosebi directorul,

163.(1) În ceea ce privește conferințele radiocomunicațiilor:

164.a) coordonează lucrările pregătitoare ale comisiilor de studii și ale biroului, comunică membrilor rezultatele acestor lucrări, adună comentariile lor și supune conferinței un raport de sinteză, care poate include propuneri de ordin regulamentar; Modificări (1)

165.b) participă de drept, dar cu titlu consultativ, la dezbaterile adunării radiocomunicațiilor și ale comisiilor de studii ale radiocomunicațiilor. Directorul ia toate măsurile care se impun pentru pregătirea conferințelor radiocomunicațiilor și a reuniunilor Sectorului radiocomunicațiilor, consultând secretarul general conform dispozițiilor de la nr. 94 al prezentei convenții și, dacă este necesar, celelalte sectoare ale uniunii și ținând cont, cum se cuvine, de directivele Consiliului referitoare la executarea acestei pregătiri; Modificări (1)

166.c) acordă asistența sa țărilor în curs de dezvoltare la lucrările pregătitoare ale conferințelor radiocomunicațiilor;

167.(2) în ceea ce privește Comitetul Regulamentului radiocomunicațiilor:

168.a) stabilește proiecte de reguli de procedură și le supune spre aprobare Comitetului Regulamentului radiocomunicațiilor; aceste proiecte de reguli de procedură conțin printre altele, metodele de calcul și datele necesare aplicării dispozițiilor Regulamentului radiocomunicațiilor;

169.b) comunică tuturor membrilor uniunii regulile de procedură ale comitetului și adună observațiile prezentate de administrații referitoare la acest subiect; Modificări (1)

170.c) tratează informațiile comunicate de administrații în aplicarea procedurilor corespunzătoare ale Regulamentului radiocomunicațiilor și a acordurilor regionale și le pregătește, dacă este cazul, în scopul publicării lor sub o formă adecvată; Modificări (1)

171.d) aplică regulile de procedură aprobate de comitet, pregătește și publică concluziile pe baza acestor reguli și supune comitetului orice reexaminare a unei concluzii care este cerută de o administrație și care nu poate fi dusă la bun sfârșit în virtutea acestor reguli de procedură;

172.e) efectuează, conform dispozițiilor pertinente ale Regulamentului radiocomunicațiilor, înscrierea și înregistrarea metodică a asignațiilor de frecvențe și, dacă este cazul, a caracteristicilor orbitale asociate și ține la zi Fișierul de referință internațional al frecvențelor; revizuiește înscrierile conținute în acest fișier în vederea modificării sau eliminării, după caz, a înscrisurilor care nu reflectă utilizarea reală a spectrului de frecvențe, în acord cu administrația interesată;

173.f) ajută administrațiile interesate, care au făcut cerere, să rezolve cazurile de perturbații prejudiciabile și, la nevoie, procedează la studii și stabilește un raport, pentru examinarea de către comitet, în care formulează proiecte de recomandări în atenția administrațiilor interesate;

174.g) asigură funcțiile de secretar executiv al comitetului;

175.(3) coordonează lucrările comisiilor de studii ale radiocomunicațiilor și este responsabil de organizarea acestor lucrări; Modificări (1)

176.(4) în plus, directorul:

177.a) întreprinde studii în scopul furnizării de avize membrilor, în vederea exploatării unui număr cât mai mare posibil de căi radioelectrice în regiunile spectrului de frecvențe, unde se pot produce perturbații prejudiciabile, precum și în vederea utilizării echitabile, eficiente și economice a orbitei sateliților geostaționari, ținând cont de cerințele particulare ale țărilor în curs de dezvoltare, ca și de situația geografică aparte a anumitor țări;

178.b) schimbă cu membrii date sub o formă accesibilă în lectură automată și sub alte forme, stabilește și ține la zi documentele și bazele de date ale Sectorului radiocomunicațiilor și ia toate măsurile utile cu secretarul general, după cum este necesar, pentru ca ele să fie publicate în limbile de lucru ale uniunii, în conformitate cu nr. 172 al Constituției; Modificări (1)

179.c) ține la zi dosarele indispensabile cerințelor sale;

180.d) prezintă o dare de seamă într-un raport prezentat Conferinței mondiale a radiocomunicațiilor despre activitatea Sectorului radiocomunicațiilor de la ultima conferință; dacă nici o conferință mondială a radiocomunicațiilor nu a fost prevăzută, un raport asupra activității sectorului, în perioada de 2 ani ce a urmat de la ultima conferință, este supus Consiliului și membrilor uniunii; Modificări (1)

181.e) stabilește un buget estimativ bazat pe costurile ce corespund cerințelor Sectorului radiocomunicațiilor și îl transmite secretarului general pentru a fi examinat de Comitetul de coordonare și încorporat în bugetul uniunii.

182.3. Directorul alege personalul tehnic și administrativ al biroului, în cadrul bugetului aprobat de Consiliu. Numirea acestui personal tehnic și administrativ este hotărâtă de secretarul general, de acord cu directorul. Decizia definitivă de numire sau concedierea aparține secretarului general.

183.4. Directorul acordă sprijinul tehnic necesar Sectorului dezvoltării telecomunicațiilor în cadrul dispozițiilor Constituției și ale prezentei convenții.

SECȚIUNEA a VI-a Sectorul standardizării telecomunicațiilor

ARTICOLUL 13 Conferința mondială de standardizare a telecomunicațiilor

184.1. În conformitate cu nr. 104 al Constituției, o conferință mondială de standardizare este convocată pentru a examina probleme specifice referitoare la standardizarea telecomunicațiilor.

185.2. Problemele pe care trebuie să le studieze o conferință mondială de standardizare a telecomunicațiilor, asupra cărora sunt formulate recomandări, sunt cele pe care ea le-a adoptat conform propriilor sale proceduri sau cele care îi sunt puse de Conferința plenipotențiarilor, de o altă conferință sau de către Consiliu.

186.3. În conformitate cu dispozițiile nr. 104 al Constituției, conferința:

187.a) examinează rapoartele stabilite de comisiile de studii conform dispozițiilor nr. 194 al prezentei convenții și aprobă, modifică sau respinge proiectele de recomandări pe care le conțin aceste rapoarte; Modificări (1)

188.b) ținând seama de necesitatea de a menține la minimum exigențele referitoare la resursele uniunii, aprobă programul de lucru ce decurge din examinarea problemelor existente și a noilor probleme, determină gradul lor de prioritate și de urgență și evaluează incidența financiară și calendarul necesar pentru a le dirija cu bine;

189.c) decide, în vederea programului de lucru aprobat, despre care se menționează la nr. 188 de mai sus, dacă este cazul să se mențină sau să se dizolve comisiile de studii existente sau să se creeze altele noi, și atribuie fiecăreia dintre ele problemele de studiat;

190.d) regrupează, pe cât posibil, problemele care interesează țările în curs de dezvoltare, pentru a facilita participarea acestora din urmă la studiul problemelor respective;

191.e) examinează și aprobă raportul directorului asupra activităților sectorului, după ultima conferință.

ARTICOLUL 14 Comisiile de studii ale standardizării telecomunicațiilor

192.1.(1) Comisiile de studii ale standardizării telecomunicațiilor studiază probleme și redactează proiecte de recomandări asupra subiectelor care le sunt supuse conform dispozițiilor art. 13 al prezentei convenții. Aceste proiecte sunt supuse pentru aprobare fie unei conferințe mondiale de standardizare a telecomunicațiilor, fie, între două conferințe de acest gen, administrațiilor prin corespondență, după procedura adoptată de conferință. Recomandările aprobate după una sau cealaltă din aceste modalități au același statut.

193.(2) Sub rezerva dispozițiilor nr. 195 de mai jos, comisiile de studii studiază problemele tehnice, de exploatare și de tarifare și redactează recomandări referitoare la acest subiect în vederea standardizării universale a telecomunicațiilor, mai ales a recomandărilor asupra interconectării sistemelor radioelectrice în rețelele de telecomunicații publice și asupra calității cerute de aceste interconectări; problemele tehnice sau de exploatare care se raportează în mod specific radiocomunicațiilor și care sunt enunțate la nr. 151-154 ale prezentei convenții, provenite din Sectorul radiocomunicațiilor.

194.(3) Fiecare comisie de studii elaborează, pentru Conferința de standardizare a telecomunicațiilor, un raport indicând stadiul lucrărilor sale, recomandările adoptate în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la nr. 192 de mai sus și proiectele de recomandări, noi sau revizuite, pe care conferința trebuie să le examineze.

195.2. Ținând seama de dispozițiile nr. 105 al Constituției, Sectorul standardizării telecomunicațiilor și Sectorul radiocomunicațiilor revăd în permanență sarcinile enunțate la nr. 193 și 151-154 ale prezentei convenții în ceea ce privește Sectorul radiocomunicațiilor, în vederea hotărârii, de comun acord, asupra modificărilor aduse repartizării problemelor studiate pe cele două sectoare. Aceste sectoare lucrează în strânsă colaborare și adoptă proceduri care permit să se efectueze această revizuire și să încheie aceste acorduri în timpul dorit și de o manieră eficace. Dacă un acord n-a putut fi obținut, această problemă poate fi supusă, pentru decizie, Conferinței plenipotențiarilor, prin intermediul Consiliului.

196.3. În îndeplinirea sarcinilor lor, comisiile de studii ale standardizării telecomunicațiilor trebuie să acorde atenția cuvenită studierii problemelor și elaborării de recomandări legate direct de crearea, dezvoltarea și perfecționarea telecomunicațiilor în țările în curs de dezvoltare, la nivel regional și internațional. Ele tratează lucrările lor ținând cont, cum se cuvine, de munca organizațiilor naționale și regionale și a altor organizații internaționale de standardizare și cooperează cu ele, ținând seama de necesitatea pentru uniune de a-și păstra poziția sa superioară în materie de standardizare mondială a telecomunicațiilor.

197. În scopul facilitării examinării activităților Sectorului standardizării telecomunicațiilor, se cuvine să se ia măsuri potrivite pentru încurajarea cooperării și coordonării cu alte organizații care se ocupă de standardizare, cu Sectorul radiocomunicațiilor și cu Sectorul dezvoltării telecomunicațiilor. O conferință mondială de standardizare a telecomunicațiilor stabilește obligațiile specifice, condițiile de participare și regulile de aplicare a acestor măsuri.

ARTICOLUL 15 Biroul standardizării telecomunicațiilor

198.1. Directorul Biroului standardizării telecomunicațiilor organizează și coordonează lucrările Sectorului standardizării telecomunicațiilor.

199.2. Îndeosebi, directorul:

200.a) actualizează în fiecare an, în acord cu președinții comisiilor de studii ale standardizării telecomunicațiilor, programul de muncă aprobat de către Conferința mondială de standardizare a telecomunicațiilor; Modificări (1)

201.b) participă de drept, dar cu titlu consultativ, la deliberările conferințelor mondiale de standardizare a telecomunicațiilor și ale comisiilor de studii ale standardizării telecomunicațiilor. Directorul ia toate măsurile care se impun pentru pregătirea conferințelor și a reuniunilor Sectorului standardizării telecomunicațiilor, consultând Secretariatul general, conform dispozițiilor nr. 94 al prezentei convenții și, dacă este necesar, alte sectoare ale uniunii și ținând seama, cum se cuvine, de directivele Consiliului referitoare la executarea acestei pregătiri; Modificări (1)

202.c) tratează informațiile transmise de către administrații în aplicarea dispozițiilor pertinente ale Regulamentului telecomunicațiilor internaționale sau a deciziilor Conferinței mondiale de standardizare a telecomunicațiilor și le pregătește, dacă este cazul, în scopul publicării într-o formă corespunzătoare;

203.d) schimbă date cu membrii, într-o formă accesibilă în lectură automată și sub alte forme, stabilește și, la nevoie, ține la zi documentele și bazele de date ale Sectorului standardizării telecomunicațiilor și ia măsurile dorite împreună cu secretarul general, după cum este necesar, pentru ca ele să fie publicate în limbile de lucru ale uniunii, conform nr. 172 al Constituției; Modificări (1)

204.e) informează, într-un raport prezentat Conferinței mondiale de standardizare a telecomunicațiilor, despre activitatea sectorului de la ultima conferință și supune Consiliului și membrilor uniunii un raport de Activitate a acestui sector în timpul perioadei de 2 ani ce urmează după ultima conferință, afară de cazul dacă o a doua conferință este convocată;

205.f) stabilește un buget estimativ, fundamentat pe costurile care corespund cerințelor Sectorului standardizării telecomunicațiilor, și îl transmite secretarului general pentru ca el să fie examinat de Comitetul de coordonare și încorporat în bugetul uniunii.

206.3. Directorul alege personalul tehnic și administrativ al Biroului standardizării telecomunicațiilor, în cadrul bugetului aprobat de către Consiliu. Numirea acestui personal tehnic și administrativ este aprobată de secretarul general, de acord cu directorul. Decizia definitivă de numire sau de concediere aparține secretarului general.

207.4. Directorul acordă sprijinul tehnic necesar Sectorului dezvoltării telecomunicațiilor în cadrul dispozițiilor Constituției și ale prezentei convenții.

SECȚIUNEA a VII-a Sectorul dezvoltării telecomunicațiilor

ARTICOLUL 16 Conferințe de dezvoltare a telecomunicațiilor

208.1. În conformitate cu dispozițiile nr. 118 al Constituției, rolul conferințelor de dezvoltare a telecomunicațiilor este:

209.a) conferințele mondiale de dezvoltare a telecomunicațiilor stabilesc programe de lucru și directive pentru a defini problemele și prioritățile referitoare la dezvoltarea telecomunicațiilor și dau orientări Sectorului telecomunicațiilor pentru programul său de lucru. În funcție de cerințe, ele pot constitui comisii de studii; Modificări (1)

210.b) conferințele regionale de dezvoltare a telecomunicațiilor pot furniza avize Biroului de dezvoltare a telecomunicațiilor asupra cerințelor și caracteristicilor specifice în materie de telecomunicații ale regiunii respective; ele pot, de asemenea, să prezinte recomandări conferințelor mondiale de dezvoltare a telecomunicațiilor; Modificări (1)

211.c) conferințele de dezvoltare ale telecomunicațiilor trebuie să fixeze obiectivele și strategiile pentru dezvoltarea echilibrată a telecomunicațiilor mondiale și regionale, acordând o atenție deosebită extinderii și modernizării rețelelor și serviciilor țărilor în curs de dezvoltare, precum și mobilizării resurselor necesare în acest scop. Ele constituie un cadru pentru examinarea problemelor de politică generală, de organizare, de exploatare, regulamentare, tehnice, financiare și ale aspectelor conexe, inclusiv căutarea de noi surse de finanțare și punerea lor în aplicare;

212.d) conferințele mondiale și regionale de dezvoltare a telecomunicațiilor, în domeniul respectiv de competență, examinează rapoartele care le sunt supuse și evaluează activitățile sectorului; ele pot, de asemenea, să examineze problemele de dezvoltare a telecomunicațiilor referitoare la activitățile altor sectoare ale uniunii.

213.2. Proiectul ordinii de zi a conferințelor de dezvoltare a telecomunicațiilor este stabilit de către directorul Biroului de dezvoltare a telecomunicațiilor; el este supus de secretarul general aprobării Consiliului, cu asentimentul unei majorități a membrilor uniunii, în cazul unei conferințe mondiale sau a unei majorități a membrilor uniunii aparținând regiunii interesate, în cazul unei conferințe regionale, sub rezerva dispozițiilor nr. 47 al prezentei convenții.

ARTICOLUL 17 Comisiile de studii ale dezvoltării telecomunicațiilor

214.1. Comisiile de studii ale dezvoltării telecomunicațiilor studiază problemele telecomunicațiilor specifice, inclusiv problemele menționate la nr. 211 al prezentei convenții, care interesează țările în curs de dezvoltare. Aceste comisii de studii sunt în număr restrâns și sunt create pentru o perioadă limitată, ținând seama de resursele disponibile. Ele au mandate specifice, tratează chestiuni și probleme care prezintă un interes prioritar pentru țările în curs de dezvoltare și sunt axate pe sarcini.

215.2. Ținând seama de dispozițiile nr. 119 al Constituției, Sectorul radiocomunicațiilor, Sectorul standardizării telecomunicațiilor și Sectorul dezvoltării telecomunicațiilor revăd în permanență problemele pe care le studiază, pentru a se pune de acord asupra repartizării activității, armonizării eforturilor și ameliorării coordonării. Aceste sectoare adoptă proceduri care permit să se efectueze această revizuire și să se încheie aceste acorduri în timpul dorit și într-o manieră eficace.

ARTICOLUL 18 Biroul de dezvoltare a telecomunicațiilor și Comitetul consultativ pentru dezvoltarea telecomunicațiilor

216.1. Directorul Biroului de dezvoltare a telecomunicațiilor organizează și coordonează lucrările Sectorului dezvoltării telecomunicațiilor.

217.2. Îndeosebi, directorul:

218.a) participă de drept, însă cu titlu consultativ, la deliberările conferințelor mondiale de dezvoltare a telecomunicațiilor. Directorul ia toate măsurile privind pregătirea conferințelor și a reuniunilor Sectorului dezvoltării telecomunicațiilor, consultând secretarul general conform dispozițiilor nr. 94 al prezentei convenții și, dacă este necesar, celelalte sectoare ale uniunii, ținând seama, cum se cuvine, de directivele Consiliului referitoare la realizarea acestei pregătiri;

219.b) tratează informațiile comunicate de către administrații în aplicarea rezoluțiilor și deciziilor pertinente ale Conferinței plenipotențiarilor și ale conferințelor de dezvoltare a telecomunicațiilor și le pregătește, dacă este cazul, în scopul publicării sub o formă potrivită;

220.c) schimbă cu membrii date într-o formă accesibilă pentru lectură automată și sub alte forme, stabilește și, la nevoie, ține la zi documentele și bazele de date ale Sectorului dezvoltării telecomunicațiilor și ia măsurile dorite împreună cu secretarul general pentru ca, dacă este cazul, ele să fie publicate în limbile de lucru ale uniunii, conform nr. 172 al Constituției; Modificări (1)

221.d) culege și pregătește, în scopul publicării, în colaborare cu secretarul general și cu celelalte sectoare al uniunii, informațiile cu caracter tehnic sau administrativ care ar putea să fie deosebit de utile pentru țările în curs de dezvoltare, spre a le ajuta să-și amelioreze rețelele lor de telecomunicații. Atenția acestor țări este în mod egal atrasă posibilităților oferite de programele internaționale plasate sub auspiciile Națiunilor Unite;

222.e) informează într-un raport, prezentat Conferinței mondiale de dezvoltare a telecomunicațiilor, despre activitatea sectorului după ultima conferință și supune Consiliului, precum și membrilor uniunii, un raport asupra activității acestui sector în timpul unei perioade de 2 ani care urmează ultimei conferințe;

223.f) stabilește un buget estimativ, fundamentat pe costurile care corespund cerințelor Sectorului dezvoltării telecomunicațiilor, și îl transmite secretarului general, pentru a fi examinat de către Comitetul de coordonare și înglobat în bugetul uniunii.

224.3. Directorul lucrează în colaborare cu alți funcționari aleși și se străduiește să întărească rolul de catalizator al uniunii, în vederea stimulării dezvoltării telecomunicațiilor; el dă dispozițiile necesare, în colaborare cu directorul biroului interesat, pentru convocarea reuniunilor de informare referitoare la activitățile sectorului corespunzător.

225.4. La cererea membrilor interesați, directorul, cu concursul directorilor celorlalte birouri și, dacă este cazul, al secretarului general, face studii și dă sfaturi asupra problemelor referitoare la telecomunicațiile lor naționale. În cazul în care acest studiu implică compararea mai multor soluții tehnice posibile, pot fi luați în considerare factorii economici.

226.5. Directorul alege personalul tehnic și administrativ al Biroului de dezvoltare a telecomunicațiilor, în cadrul bugetului aprobat de către Consiliu. Numirea acestui personal este hotărâtă de secretarul general, în acord cu directorul. Decizia definitivă de numire sau de concediere aparține secretarului general.

227.6. Se stabilește un comitet consultativ pentru dezvoltarea telecomunicațiilor, iar membrii săi sunt numiți de către director, după consultarea secretarului general. Comitetul este compus din personalități, corespunzător unei repartizări largi și echitabile de interese și de competențe în materie de dezvoltare a telecomunicațiilor; el își alege președintele dintre membrii săi. Comitetul sfătuiește directorul, care participă la reuniunile sale, asupra priorităților și strategiilor care trebuie puse în practică în cadrul activităților de dezvoltare a telecomunicațiilor uniunii. El recomandă, mai ales, măsuri vizând încurajarea cooperării și coordonării cu alte organizații care se ocupă cu dezvoltarea telecomunicațiilor.

SECȚIUNEA a VIII-a Dispoziții comune celor trei sectoare

ARTICOLUL 19 Participarea de entități și organizații, altele decât administrațiile, la activitățile uniunii

228.1. Secretarul general și directorii birourilor încurajează entitățile și organizațiile de mai jos să participe mai amplu la activitățile uniunii:

229.a) exploatări recunoscute, organisme științifice sau industriale și organisme de finanțare sau de dezvoltare aprobate de către membrul interesat;

230.b) alte entități care se ocupă de probleme de telecomunicații, aprobate de către membrul interesat;

231.c) organizații regionale și alte organizații internaționale ale telecomunicațiilor, de standardizare, de finanțare sau de dezvoltare.

232.2. Directorii birourilor lucrează în strânsă colaborare cu entitățile și organizațiile care sunt admise să participe la lucrările unuia sau ale mai multor sectoare ale uniunii.

233.3. Orice cerere de participare la lucrările unui sector, formulată de către o entitate menționată la nr. 229 de mai sus în conformitate cu dispozițiile pertinente ale Constituției și ale prezentei convenții și aprobate de către membrul interesat, este adresată de către acest membru secretarului general.

234.4. Orice cerere a unei entități menționate la nr. 230 de mai sus, prezentată de către membrul interesat, este tratată după o procedură stabilită de către Consiliu. Conformitatea unei cereri de acest tip cu această procedură face obiectul unei examinări din partea Consiliului.

235.5. Orice cerere de participare la lucrările unui sector, formulată de către o entitate sau organism menționat la nr. 231 de mai sus (cu excepția organizațiilor vizate la nr. 260 și 261 ale prezentei convenții), este transmisă secretarului general și tratată conform procedurilor stabilite de către Consiliu. Modificări (1)

236.6. Orice cerere de participare la lucrările unui sector, formulată de către o organizație menționată la nr. 260-262 ale prezentei convenții, este transmisă secretarului general, și organizația interesată este înscrisă pe listele menționate la nr. 237 de mai jos. Modificări (1)

237.7. Secretarul general stabilește și ține la zi, pentru fiecare sector, listele tuturor entităților și organizațiilor vizate la nr. 229-231, cât și la nr. 260-262 ale prezentei convenții care sunt admise să participe la lucrările sectoarelor. El publică fiecare dintre aceste liste la intervale potrivite și le aduce la cunoștința tuturor membrilor și directorului biroului interesat. Acest director face cunoscut entităților și organizațiilor respective cursul dat cererii lor. Modificări (1)

238.8. Entitățile și organizațiile care figurează pe listele vizate la nr. 237 de mai sus sunt, de asemenea, denumite membri ai sectoarelor uniunii; condițiile participării lor la lucrările sectoarelor sunt enunțate în prezentul articol, în art. 33 și în alte dispoziții pertinente ale prezentei convenții. Dispozițiile art. 3 al Constituției nu le sunt aplicabile.

239.9. O exploatare recunoscută poate acționa în numele membrului care a recunoscut-o, dacă acesta înștiințează directorul biroului interesat că el a autorizat-o în acest scop. Modificări (1)

240.10. Orice entitate sau organizație admisă să participe la lucrările unui sector are dreptul să denunțe această participare printr-o notificare adresată secretarului general. Această participare poate, de asemenea, să fie denunțată, dacă este cazul, de către membrul interesat. Această denunțare capătă efect la expirarea unei perioade de un an începând din ziua primirii notificării de către secretarul general. Modificări (1)

241.11. Secretarul general suprimă din lista entităților și organizațiilor numele acelora care nu sunt autorizate să participe la lucrările unui sector, conformându-se criteriilor și procedurilor definite de către Consiliu.

ARTICOLUL 20 Conducerea lucrărilor comisiilor de studii

242.1. Adunarea radiocomunicațiilor, Conferința mondială de standardizare a telecomunicațiilor și Conferința mondială de dezvoltare a telecomunicațiilor numesc un președinte pentru fiecare comisie de studii și, în principiu, un singur vicepreședinte. La numirea președinților și a vicepreședinților se va ține cont, îndeosebi, de criteriile de competență și de cerința unei repartiții geografice echitabile, cât și de necesitatea de a favoriza participarea mai eficace a țărilor în curs de dezvoltare.

243.2. Dacă volumul de lucru al comisiilor de studii o cere, adunarea sau conferințele numesc atâția vicepreședinți cât estimează ele că este necesar, în principiu nu mai mult de doi în total.

244.3. Dacă, în intervalul dintre două conferințe ale sectorului interesat, președintele unei comisii de studii nu este în măsură să-și exercite funcțiile sale și dacă n-a fost numit decât un singur vicepreședinte, acesta ia locul președintelui. În cazul unei comisii de studii la care au fost numiți mai mulți vicepreședinți, comisia de studii, în cursul următoarei sale reuniuni, alege dintre ei noul său președinte și, dacă este necesar, un nou vicepreședinte dintre membrii săi. Ea alege, de asemenea, un nou vicepreședinte în cazul în care unul dintre vicepreședinți ar fi împiedicat să-și exercite funcțiile sale în cursul perioadei respective.

245.4. Lucrările încredințate comisiilor de studii sunt, în măsura posibilului, tratate prin corespondență, cu ajutorul mijloacelor de comunicare moderne.

246.5. După ce a fost consultat secretarul general și după coordonare, așa cum se prevede în Constituție și în convenție, directorul biroului fiecărui sector, ținând seama de deciziile conferinței competente, stabilește planul general al reuniunilor comisiilor de studii.

247.6. Comisiile de studii pot să ia măsuri în vederea obținerii din partea membrilor a aprobării recomandărilor puse la punct între două conferințe. Procedurile care se aplică pentru obținerea acestei aprobări vor fi cele aprobate de conferința competentă. Recomandările astfel aprobate vor avea același statut ca cele aprobate de către conferința propriu-zisă.

248.7. Dacă este necesar, pot fi constituite grupe de lucru mixte pentru studierea problemelor care necesită participarea experților mai multor comisii de studii.

249.8. Directorul biroului interesat trimite rapoartele, finale ale comisiilor de studii, inclusiv o listă de recomandări aprobate în conformitate cu nr. 247 de mai sus, administrațiilor, organizațiilor și entităților care participă la lucrările sectorului. Aceste rapoarte sunt trimise în cele mai potrivite termene și, în orice caz, suficient de repede ca ele să parvină destinatarilor, cel puțin cu o lună înainte de data conferinței competente care urmează.

ARTICOLUL 21 Recomandările adresate de o conferință unei alte conferințe

250.1. Orice conferință poate supune unei alte conferințe a uniunii recomandări care aparțin domeniului său de competență.

251.2. Aceste recomandări sunt adresate în timp util secretarului general pentru a fi reunite, corelate și transmise în condițiile prevăzute la nr. 320 al prezentei convenții. Modificări (1)

ARTICOLUL 22 Relațiile sectoarelor între ele și cu organizațiile internaționale

252.1. Directorii birourilor pot decide, după ce au fost efectuate consultări corespunzătoare și după o coordonare așa cum se prevede în Constituție, în convenție și în deciziile conferințelor competente, se organizează reuniuni mixte ale comisiilor de studii aparținând la două sau trei sectoare, în vederea efectuării studiilor și pregătirii proiectelor de recomandări asupra problemelor de interes comun. Aceste proiecte de recomandări sunt supuse conferințelor competente ale sectoarelor respective.

253.2. La conferințele sau reuniunile unui sector pot să asiste, cu titlu consultativ, secretarul general, vicesecretarul general, directorii birourilor altor sectoare sau reprezentanții lor, precum și membrii Comitetului Regulamentului radiocomunicațiilor. În caz de necesitate, aceste conferințe sau reuniuni pot să invite, cu titlu consultativ, reprezentanți ai Secretariatului general sau ai oricărui sector care nu a considerat necesar să fie reprezentat.

254.3. Atunci când un sector este invitat să participe la o reuniune a unei organizații internaționale, directorul său este autorizat, ținând seama de dispozițiile nr. 107 al prezentei convenții, să ia măsuri pentru a asigura reprezentarea sa cu titlu consultativ.

CAPITOLUL II Dispoziții generale privind conferințele

ARTICOLUL 23 Invitarea și admiterea la conferințele plenipotențiarilor când există un guvern care invită

255.1. Locul precis și datele exacte ale conferinței sunt fixate în conformitate cu dispozițiile art. 1 al prezentei convenții, după consultarea guvernului care invită.

256.2.(1) Un an înaintea datei de deschidere a conferinței, guvernul care invită trimite o invitație guvernului fiecărui membru al uniunii.

257.(2) Aceste invitații pot fi adresate fie direct, fie prin intermediul secretarului general, fie prin intermediul unui alt guvern.

258.3. Secretarul general invită organizațiile următoare să trimită observatori: Modificări (1)

259.a) Organizația Națiunilor Unite;

260.b) organizațiile regionale de telecomunicații despre care se menționează la art. 43 al Constituției;

261.c) organizațiile interguvernamentale exploatând sistemele prin sateliți;

262.d) instituțiile specializate ale Națiunilor Unite, precum și Agenția Internațională a Energiei Atomice.

263.4.(1) Răspunsurile membrilor trebuie să parvină guvernului care invită cel puțin cu o lună înaintea deschiderii conferinței; ele trebuie, pe cât posibil, să dea toate indicațiile asupra componenței delegației.

264.(2) Aceste răspunsuri pot să fie adresate guvernului care invită, fie direct, fie prin intermediul secretarului general, fie prin intermediul unui alt guvern.

265.(3) Răspunsurile organizațiilor și instituțiilor vizate la nr. 259-262 de mai sus trebuie să parvină secretarului general cu o lună înaintea datei de deschidere a conferinței.

266.5. Secretarul general și cele trei birouri ale uniunii sunt reprezentate la conferință cu titlu consultativ.

267.6. Se admit la conferințele plenipotențiarilor:

268.a) delegațiile;

269.b) observatorii organizațiilor și instituțiilor invitate conform nr. 259-262 de mai sus. Modificări (1)

ARTICOLUL 24 Invitarea și admiterea la conferințele radiocomunicațiilor când există un guvern care invită

270.1. Locul precis și datele exacte ale Conferinței sunt fixate conform dispozițiilor art. 3 al prezentei convenții, după consultarea guvernului care invită.

271.2.(1) Dispozițiile nr. 256-265 ale prezentei convenții sunt aplicabile conferințelor radiocomunicațiilor. Modificări (1)

272.(2) Membrii uniunii ar trebui să informeze exploatările recunoscute despre invitația care le-a fost adresată pentru a participa la o conferință a radiocomunicațiilor.

273.3.(1) Guvernul care invită, de acord cu Consiliul sau la propunerea acestuia din urmă, poate să adreseze o notificare organizațiilor internaționale, altele decât cele vizate la nr. 259-262 ale prezentei convenții, care ar putea dori să trimită observatori care să participe la conferință cu titlu consultativ.

274.(2) Organizațiile internaționale interesate, despre care se menționează la nr. 273 de mai sus, adresează guvernului care invită o cerere de admitere în termen de 2 luni începând cu data notificării.

275.(3) Guvernul care invită strânge cererile și decizia de admitere este luată de conferința însăși.

276.4. Se admit la conferințele radiocomunicațiilor:

277.a) delegațiile;

278.b) observatorii organizațiilor și ai instituțiilor vizate la nr. 259-262 ale prezentei convenții; Modificări (1)

279.c) observatorii organizațiilor internaționale acceptate conform dispozițiilor nr. 273-275 de mai sus; Modificări (1)

280.d) observatorii reprezentând exploatările recunoscute admise să participe la comisiile de studii ale radiocomunicațiilor conform dispozițiilor art. 19 al prezentei convenții și autorizate în modul cuvenit de către membrul respectiv; Modificări (1)

281.e) cu titlu consultativ, funcționarii aleși, atunci când conferința tratează afaceri care sunt de competența lor, și membrii Comitetului Regulamentului radiocomunicațiilor;

282.f) observatorii membrilor uniunii care participă, fără drept de vot, la conferința regională a radiocomunicațiilor unei regiuni, alta decât cea căreia îi aparțin membrii respectivi.

ARTICOLUL 25 Invitarea și admiterea la adunările radiocomunicațiilor, la conferințele de standardizare a telecomunicațiilor și la conferințele de dezvoltare a telecomunicațiilor când există un guvern care invită

283.1. Locul precis și datele exacte ale fiecărei adunări sau conferințe sunt fixate în conformitate cu dispozițiile art. 3 al prezentei convenții, după consultarea guvernului care invită.

284.2. Un an înainte de data deschiderii adunării sau conferinței, secretarul general, după consultarea directorului biroului interesat, trimite o invitație:

285.a) administrației fiecărui membru al uniunii;

286.b) entităților și organizațiilor admise să participe la lucrările sectorului respectiv conform dispozițiilor art. 19 al prezentei convenții;

287.c) organizațiilor regionale de telecomunicații despre care se menționează la art. 43 al Constituției;

288.d) organizațiilor interguvernamentale care exploatează sistemele prin sateliți;

289.e) oricărei alte organizații regionale sau altei organizații internaționale, care se ocupă de probleme care interesează adunarea sau conferința.

290.3. În plus, secretarul general invită organizațiile sau instituțiile de mai jos să trimită observatori:

291.a) Organizația Națiunilor Unite;

292.b) instituțiile specializate ale Națiunilor Unite și Agenția Internațională a Energiei Atomice.

293.4. Răspunsurile trebuie să parvină secretarului general cu cel puțin o lună înaintea deschiderii adunării sau conferinței; ele trebuie, pe cât posibil, să dea toate indicațiile asupra componenței delegației sau reprezentării.

294.5. Secretarul general și funcționarii aleși ai uniunii sunt reprezentați la adunare sau la conferință cu titlu consultativ.

295.6. Se admit la adunare sau la conferință:

296.a) delegațiile;

297.b) observatorii organizațiilor și instituțiilor invitate conform dispozițiilor nr. 287-289, 291 și 292 de mai sus; Modificări (1)

298.c) reprezentanții entităților și organizațiilor vizate la nr. 286 de mai sus. Modificări (1)

ARTICOLUL 26 Procedura pentru convocarea sau anularea de conferințe mondiale sau de adunări ale radiocomunicațiilor la cererea membrilor uniunii sau la propunerea Consiliului

299.1. Procedurile enunțate în dispozițiile de mai jos se aplică la convocarea unei a doua conferințe mondiale de standardizare a telecomunicațiilor în intervalul cuprins între două conferințe ale plenipotențiarilor, succesive, și la determinarea locului precis și a datelor exacte ale acestei conferințe sau la anularea unei a doua conferințe mondiale a radiocomunicațiilor sau a unei a doua adunări a radiocomunicațiilor.

300.2.(1) Membrii uniunii care doresc să fie convocată o a doua conferință mondială de standardizare a telecomunicațiilor informează secretarul general, indicându-i locul și datele conferinței.

301.(2) Secretarul general, la primirea cererilor concordante, provenind de la cel puțin un sfert din membri, informează imediat pe toți membrii prin mijloacele de telecomunicații cele mai potrivite, rugându-i să-i indice, într-un interval de 6 săptămâni, dacă ei acceptă sau nu propunerea formulată.

302.(3) Dacă majoritatea membrilor, determinată conform dispozițiilor nr. 47 al prezentei convenții, se pronunță în favoarea ansamblului propunerii, adică acceptă, în același timp, locul și datele propuse, secretarul general informează imediat pe toți membrii prin mijloacele de telecomunicații cele mai potrivite.

303.(4) Dacă propunerea acceptată tinde să reunească conferința în altă parte decât la sediul uniunii, secretarul general, de acord cu guvernul care invită, dă dispozițiile necesare pentru convocarea conferinței.

304.(5) Dacă ansamblul propunerii (loc și date) nu este acceptat de către majoritatea membrilor, determinată potrivit dispozițiilor nr. 47 al prezentei convenții, secretarul general comunică membrilor uniunii răspunsurile primite, invitându-i să se pronunțe în mod definitiv, în termen de 6 săptămâni începând de la data primirii, asupra punctelor controversate.

305.(6) Aceste puncte sunt considerate ca adoptate dacă au fost aprobate de către majoritatea membrilor, determinată după dispozițiile nr. 47 al prezentei convenții.

306.3.(1) Oricare membru al uniunii care dorește să fie anulată o a doua conferință mondială a radiocomunicațiilor sau o a doua adunare a radiocomunicațiilor informează secretarul general. La primirea cererilor concordante, provenind de la cel puțin un sfert din membri, secretarul general informează imediat toți membrii prin mijloacele de telecomunicații cele mai potrivite, rugându-i să-i indice, într-un termen de 6 săptămâni, dacă ei acceptă sau nu propunerea formulată.

307.(2) Dacă majoritatea membrilor, determinată după dispozițiile de la nr. 47 al prezenței convenții, se pronunță în favoarea propunerii, secretarul general informează imediat pe toți membrii prin mijloacele de telecomunicații cele mai potrivite, conferința sau adunarea fiind anulată.

308.4. Procedurile indicate la nr. 301-307 de mai sus, cu excepția nr. 306, sunt, de asemenea, aplicabile dacă propunerea care vizează să se convoace o a doua conferință mondială de standardizare a telecomunicațiilor sau să se anuleze o a doua conferință mondială a radiocomunicațiilor sau o a doua adunare a radiocomunicațiilor este prezentată de către Consiliu.

309.5. Oricare membru al uniunii care dorește să fie convocată o conferință mondială a telecomunicațiilor internaționale supune, în acest scop, o propunere Conferinței plenipotențiarilor; ordinea de zi, locul precis și datele exacte ale acestei conferințe sunt determinate Conform dispozițiilor art. 3 al prezentei convenții.

ARTICOLUL 27 Procedura pentru convocarea conferințelor regionale la cererea membrilor uniunii sau la propunerea Consiliului

310. În cazul conferințelor regionale, procedura descrisă la nr. 300-305 ale prezentei convenții se aplică doar membrilor regiunii interesate. Dacă convocarea trebuie să se facă la inițiativa membrilor regiunii, este suficient ca secretarul general să primească cereri concordante care emană de la un sfert din membrii acestei regiuni. Procedura descrisă la nr. 301-305 ale prezentei convenții este, de asemenea, aplicabilă dacă propunerea convocării unei conferințe regionale este prezentată de către Consiliu.

ARTICOLUL 28 Dispoziții referitoare la conferințele care se întrunesc fără guvernul care invită

311. Când o conferință trebuie să se întrunească fără guvernul care invită, sunt aplicabile dispozițiile art. 23, 24 și 25 ale prezentei convenții. Secretarul general, după o înțelegere cu Guvernul Confederației Elvețiene, dă dispozițiile necesare pentru a convoca și organiza conferința la sediul uniunii.

ARTICOLUL 29 Schimbarea locului sau a datelor unei conferințe

312.1. Dispozițiile art. 26 și 27 ale prezentei convenții referitoare la convocarea unei conferințe se aplică, prin analogie, atunci când este cazul, la cererea membrilor uniunii sau la propunerea Consiliului de a schimba locul precis sau datele exacte ale unei conferințe. Totuși, asemenea schimbări nu pot fi operate decât dacă majoritatea membrilor interesați, determinată conform dispozițiilor nr. 47 al prezentei convenții, s-a pronunțat în favoarea lor.

313.2. Oricare membru care propune să se schimbe locul precis sau datele exacte ale unei conferințe trebuie să obțină sprijinul numărului de membri care se cere.

314.3. Dacă este cazul, secretarul general face cunoscute în comunicarea prevăzută la nr. 301 al prezentei convenții consecințele financiare probabile care rezultă din schimbarea locului sau din schimbarea datelor, de exemplu atunci când au fost angajate cheltuielile pentru pregătirea întrunirii conferinței în locul prevăzut inițial.

ARTICOLUL 30 Termene și modalități de prezentare a propunerilor și rapoartelor la conferințe

315.1. Dispozițiile prezentului articol se aplică conferințelor plenipotențiarilor, conferințelor mondiale și regionale ale radiocomunicațiilor și conferințelor mondiale ale telecomunicațiilor internaționale.

316.2. Imediat după trimiterea invitațiilor, secretarul general solicită membrilor să-i trimită propunerile lor pentru lucrările conferinței cu cel puțin 4 luni înaintea datei deschiderii conferinței.

317.3. Orice propunere a cărei adoptare antrenează amendarea textului Constituției sau al prezentei convenții ori revizuirea regulamentelor administrative trebuie să conțină referințe la numerele părților textului care necesită un astfel de amendament sau o asemenea revizuire. Motivele propunerii trebuie să fie indicate, în fiecare caz, cât mai concis posibil.

318.4. Orice propunere primită de un membru al uniunii este adnotată de către secretarul general, pentru a indica originea sa cu ajutorul simbolului stabilit de uniune pentru acest membru. Dacă o propunere este prezentată de mai mulți membri, propunerea, în măsura posibilului, este adnotată cu ajutorul simbolului fiecărui membru.

319.5. Secretarul general comunică propunerile tuturor membrilor, pe măsura primirii lor.

320.6. Secretarul general centralizează și coordonează propunerile membrilor și face să le parvină acestora pe măsură ce el le primește și, în orice caz, cu cel puțin 2 luni înainte de data deschiderii conferinței. Funcționarii aleși și funcționarii uniunii, precum și observatorii și reprezentanții care pot să asiste la conferințe, conform dispozițiilor pertinente ale prezentei convenții, nu sunt abilitați să prezinte propuneri.

321.7. Secretarul general centralizează, de asemenea, rapoartele primite de la membri, de la Consiliu și de la sectoarele uniunii, ca și recomandările formulate de către conferințe, și le transmite membrilor împreună cu orice raport al secretarului general, cu cel puțin 4 luni înaintea deschiderii conferinței.

322.8. Propunerile primite după data limită specificată la nr. 316 de mai sus sunt comunicate tuturor membrilor de către secretarul general, de îndată ce este posibil.

323.9. Dispozițiile prezentului articol sunt aplicabile fără prejudicierea dispozițiilor referitoare la procedura de amendare, cuprinse în art. 55 al Constituției și în art. 42 al prezentei convenții.

ARTICOLUL 31 Împuternicirile pentru conferințe

324.1. Delegația trimisă la o conferință a plenipotențiarilor, la o conferință a radiocomunicațiilor sau la o conferință mondială a telecomunicațiilor internaționale de către un membru al uniunii trebuie să fie corespunzător acreditată în conformitate cu dispozițiile nr. 325-331 de mai jos.

325.2.(1) Delegațiile la conferințele plenipotențiarilor sunt acreditate prin acte semnate de șeful de stat, de șeful guvernului sau de ministrul afacerilor externe.

326.(2) Delegațiile la alte conferințe vizate la nr. 324 de mai sus sunt acreditate cu acte semnate de șeful de stat, de șeful guvernului, de ministrul afacerilor externe sau de ministrul competent pentru problemele tratate în cursul conferinței.

327.(3) Sub rezerva confirmării provenite de la una dintre autoritățile enumerate la nr. 325 sau 326 de mai sus și primite înaintea semnării actelor finale, o delegație poate fi provizoriu acreditată de către șeful misiunii diplomatice a membrului respectiv pe lângă guvernul gazdă sau, dacă conferința are loc în Confederația Elvețiană, de către șeful delegației permanente a membrului respectiv pe lângă Oficiul Națiunilor Unite la Geneva.

328.3. Împuternicirile sunt acceptate dacă ele sunt semnate de către una dintre autoritățile competente enumerate la nr. 325-327 de mai sus și dacă ele răspund la unul dintre criteriile următoare:

329.- conferă puteri depline delegației;

330.- autorizează delegația să reprezinte guvernul său fără restricții;

331.- dă delegației sau unora dintre membrii săi dreptul de a semna actele finale.

332.4.(1) O delegație ale cărei împuterniciri sunt recunoscute de către ședința plenară este abilitată să exerseze dreptul de vot al membrului interesat, sub rezerva dispozițiilor nr. 169 și 210 ale Constituției, și să semneze actele finale.

333.(2) O delegație ale cărei împuterniciri nu sunt recunoscute de către ședința plenară nu este abilitată să exerseze dreptul la vot, nici să semneze actele finale atât timp cât n-a fost remediată această stare de lucruri.

334.5. Împuternicirile trebuie să fie depuse la secretariatul conferinței cât de curând posibil. Comisia prevăzută la nr. 361 al prezentei convenții este însărcinată să le verifice; ea prezintă ședinței plenare un raport asupra concluziilor sale, în termenul fixat de aceasta. Așteptând decizia ședinței plenare asupra acestui subiect, orice delegație este abilitată să participe la lucrări și să exerseze dreptul de vot al membrului respectiv.

335.6. Ca regulă generală, membrii uniunii trebuie să se străduiască să trimită la conferințele uniunii propriile lor delegații. Totuși, dacă din motive excepționale, un membru nu poate să trimită propria sa delegație, el poate să dea delegației unui alt membru împuternicirea de a vota și de a semna în numele său. Acest transfer de putere trebuie să facă obiectul unui act semnat de către una dintre autoritățile citate la nr. 325 sau 326 de mai sus.

336.7. O delegație având dreptul de vot poate să dea mandat de a exercita acest drept unei alte delegații având dreptul la vot în cursul uneia sau mai multor ședințe la care nu îi este posibil să asiste. Într-un asemenea caz, ea trebuie să-l informeze pe președintele conferinței în timp util și în scris.

337.8. O delegație nu poate să exercite mai mult de un vot prin procură.

338.9. Împuternicirile și procurile adresate prin telegramă nu sunt acceptate. În schimb, sunt acceptate răspunsurile telegrafice la cererile de clarificare ale președintelui sau ale secretariatului conferinței cu privire la împuterniciri.

339.10. Un membru sau o entitate ori o organizație agreată care-și propune să trimită o delegație sau reprezentanți la o conferință de standardizare a telecomunicațiilor ori la o conferință de dezvoltare a telecomunicațiilor sau la o adunare a radiocomunicațiilor îl informează pe directorul biroului sectorului respectiv, indicându-i numele și funcția membrilor delegației sau ale reprezentanților.

CAPITOLUL III Regulamentul interior

ARTICOLUL 32 Regulamentul interior al conferințelor și al altor reuniuni

340. Regulamentul interior este aplicabil fără prejudicierea dispozițiilor referitoare la procedura de amendare conținută în art. 55 al Constituției și în art. 42 al prezentei convenții.

1. Ordinea locurilor

341. La ședințele conferinței, delegațiile sunt așezate în ordinea alfabetică a numelor, în limba franceză, ale membrilor reprezentanți.

2. Inaugurarea conferinței

342.1.(1) Ședința inaugurală a conferinței este precedată de o reuniune a șefilor de delegație în cursul căreia este pregătită ordinea de zi a primei ședințe plenare și sunt prezentate propuneri privind organizarea și desemnarea președinților și vicepreședinților conferinței și ale comisiilor sale, ținând seama de principiul rotației, al repartiției geografice, de competența necesară și de dispozițiile nr. 346 de mai jos.

343.(2) Președintele reuniunii șefilor de delegație este desemnat conform dispozițiilor nr. 344 și 345 de mai jos.

344.2.(1) Conferința este deschisă de o personalitate desemnată de guvernul care invită.

345.(2) Dacă nu există guvern care invită, ea este deschisă de cel mai în vârstă șef de delegație.

346.3.(1) La prima ședință plenară se procedează la alegerea președintelui care, în general, este o personalitate desemnată de guvernul care invită.

347.(2) Dacă nu există guvern care invită, președintele este ales ținându-se seama de propunerea făcută de șefii de delegații în timpul reuniunii vizate la nr. 342 de mai sus.

348.4. Prima ședință plenară procedează, de asemenea:

349.a) la alegerea vicepreședinților conferinței;

350.b) la constituirea comisiilor conferinței și la delegarea președinților și vicepreședinților respectivi;

351.c) la desemnarea secretariatului conferinței, în virtutea nr. 97 al prezentei convenții; secretariatul poate să fie întărit, dacă este cazul, cu personal dat de administrația guvernului care invită.

3. Prerogativele președintelui conferinței

352.1. În plus, față de exercitarea tuturor celorlalte prerogative care îi sunt conferite de prezentul regulament, președintele declară deschiderea și închiderea fiecărei ședințe plenare, dirijează dezbaterile, veghează la aplicarea regulamentului interior, acordă cuvântul, supune problemele la vot și confirmă deciziile adoptate.

353.2. Are conducerea generală a lucrărilor conferinței și veghează la menținerea ordinii în cursul ședințelor plenare. El decide asupra moțiunilor și punctelor de ordine și are, în particular, puterea de a propune amânarea sau închiderea dezbaterii, ridicarea sau suspendarea unei ședințe. El poate, de asemenea, să decidă amânarea convocării unei ședințe plenare, dacă o consideră necesară.

354.3. Protejează dreptul tuturor delegațiilor de a-și exprima liber și plenar părerea lor asupra subiectului în discuție.

355.4. Veghează ca dezbaterile să fie limitate la subiectul în discuție și poate întrerupe orice vorbitor care s-ar îndepărta de problema tratată, pentru a-i reaminti necesitatea de a se limita la această problemă.

4. Constituirea comisiilor

356.1. Ședința plenară poate constitui comisii pentru examinarea problemelor supuse dezbaterilor conferinței. Aceste comisii pot constitui subcomisii. Comisiile și subcomisiile pot constitui, de asemenea, grupe de lucru.

357.2. Subcomisiile și grupele de lucru sunt constituite dacă este necesar.

358.3. Sub rezerva dispozițiilor prevăzute la nr. 356 și 357 de mai sus, vor fi constituite următoarele comisii:

4.1. Comisia de conducere

359.a) Această comisie este normal constituită din președintele conferinței sau al reuniunii pe care o prezidează, din vicepreședinții conferinței și din președinții și vicepreședinții comisiilor.

360.b) Comisia de conducere coordonează toate activitățile aferente bunei desfășurări a lucrărilor și stabilește ordinea și numărul ședințelor, evitând, pe cât posibil, orice simultaneitate, dată fiind compunerea restrânsă a unor delegații.

4.2. Comisia împuterniciților

361. O Conferință a plenipotențiarilor, o conferință a radiocomunicațiilor sau o conferință mondială a telecomunicațiilor internaționale numește o comisie a împuterniciților, care este însărcinată să verifice împuternicirile delegațiilor la aceste conferințe. Această comisie prezintă concluziile sale ședinței plenare în termenele fixate de aceasta.

4.3. Comisia de redactare

362.a) Textele stabilite, pe cât posibil, în forma lor definitivă, de către diversele comisii, ținând seama de părerile exprimate, sunt supuse comisiei de redactare, care este însărcinată să le perfecționeze forma fără a le altera sensul și, dacă este cazul, să le asambleze cu textele anterioare neamendate.

363.b) Aceste texte sunt supuse de comisia de redactare ședinței plenare, care le aprobă sau le retrimite, în scopul unei noi examinări, comisiei competente.

4.4. Comisia de control bugetar

364.a) La deschiderea fiecărei conferințe, ședința plenară numește o comisie de control bugetar, însărcinată să aprecieze organizarea și mijloacele de acțiune puse la dispoziția delegaților, să examineze și să aprobe conturile cheltuielilor angajate pe timpul întregii durate a conferinței. Această comisie cuprinde, independent de membrii delegațiilor care doresc să participe la ea, un reprezentant al secretarului general și al directorului biroului în cauză și, dacă există guvern care invită, un reprezentant al acestuia.

365.b) Înainte de epuizarea bugetului aprobat de Consiliu pentru conferință, comisia de control bugetar, în colaborare cu secretariatul conferinței, prezintă ședinței plenare o situație provizorie a cheltuielilor. Ședința plenară ține seama de ea, ca să decidă dacă progresele realizate justifică o prelungire a conferinței după data la care bugetul aprobat va fi epuizat.

366.c) La sfârșitul fiecărei conferințe, comisia de control bugetar prezintă ședinței plenare un raport care indică, cât mai exact posibil, suma estimată a cheltuielilor conferinței, precum și acelea pe care riscă să le antreneze executarea deciziilor luate de această conferință.

367.d) După ce a examinat și aprobat acest raport, ședința plenară îl transmite secretarului general, cu observațiile sale, pentru ca acesta să sesizeze Consiliul în timpul următoarei sale sesiuni ordinare.

5. Compunerea comisiilor

5.1. Conferințele plenipotențiarilor

368. Comisiile sunt compuse din delegații membrilor și din observatorii prevăzuți la nr. 269 al prezentei convenții, care au cerut aceasta sau care au fost desemnați de ședința plenară.

5.2. Conferințele radiocomunicațiilor și conferințele
mondiale ale telecomunicațiilor internaționale

369. Comisiile sunt compuse din delegații membrilor, din observatori și din reprezentanți vizați la nr. 278, 279 și 280 ale prezentei convenții, care au cerut aceasta sau care au fost desemnați de ședința plenară.

5.3. Adunările radiocomunicațiilor,
conferințele de standardizare a telecomunicațiilor și
conferințele de dezvoltare a telecomunicațiilor

370. În afara delegațiilor, membrilor și observatorilor vizați la nr. 259-262 ale prezentei convenții, reprezentanții oricărei entități sau organizații care figurează în lista respectivă menționată la nr. 237 al prezentei convenții pot participa la adunările radiocomunicațiilor, la comisiile conferințelor de standardizare a telecomunicațiilor și la conferințele de dezvoltare a telecomunicațiilor.

6. Președinții și vicepreședinții subcomisiilor

371. Președintele fiecărei comisii propune acesteia alegerea președinților și a vicepreședinților subcomisiilor pe care ea le constituie.

7. Convocarea ședințelor

372. Ședințele plenare și cele ale comisiilor, subcomisiilor și grupelor de lucru sunt anunțate cu suficient timp înainte de întrunirea conferinței.

8. Propuneri prezentate înaintea deschiderii conferinței

373. Propunerile prezentate înaintea deschiderii conferinței sunt repartizate de către ședința plenară comisiilor competente, constituite, conform dispozițiilor secțiunii a 4-a a prezentului regulament interior. Totuși, ședința plenară poate să trateze direct orice propunere.

9. Propuneri sau amendamente prezentate în timpul conferinței

374.1. Propunerile sau amendamentele prezentate după deschiderea conferinței sunt remise președintelui conferinței, președintelui comisiei competente sau secretariatului conferinței spre a fi publicate și distribuite ca document al conferinței.

375.2. Nici o propunere sau amendament scris nu poate fi prezentată dacă nu este semnată de șeful delegației interesate sau de locțiitorul său.

376.3. Președintele conferinței, al unei comisii, al unei subcomisii sau al unei grupe de lucru poate prezenta în orice moment propuneri susceptibile să accelereze cursul dezbaterilor.

377.4. Orice propunere sau amendament trebuie să conțină în termeni concreți și preciși textul de examinat.

378.5.(1) Președintele conferinței sau președintele comisiei, subcomisiei sau grupei de lucru competente decide, în fiecare caz, dacă o propunere sau un amendament prezentat în timpul ședinței poate face obiectul unei comunicări verbale sau dacă trebuie să fie remis spre publicare și distribuire în condițiile prevăzute la nr. 374 de mai sus.

379.(2) În general, textul oricărei propuneri importante care trebuie să facă obiectul unui vot va fi distribuit în limbile de lucru ale conferinței, cu suficient timp înainte, pentru a permite studiul său înaintea discuțiilor. Modificări (1)

380.(3) În plus, președintele conferinței, care primește propunerile și amendamentele vizate la nr. 374 de mai sus, le transmite, după caz, comisiilor competente sau ședinței plenare.

381.6. Orice persoană autorizată poate citi sau poate cere să fie citită în ședința plenară orice propunere sau orice amendament prezentat de ea în timpul conferinței și poate să expună motivele.

10. Condiții cerute pentru orice examinare, decizie sau vot
care privește o propunere sau un amendament

382.1. Nici o propunere sau nici un amendament nu poate fi pus în discuție dacă, în momentul examinării sale, nu este susținută de cel puțin o altă delegație.

383.2. Orice propunere sau amendament corespunzător susținut trebuie să fie prezentat pentru examinare și apoi pentru decizie, dacă este cazul, în urma unui vot.

11. Propuneri sau amendamente omise sau amânate

384. Când o propunere sau un amendament a fost omis sau când examinarea sa a fost amânată, delegația, sub ale cărei auspicii această propunere sau acest amendament a fost prezentat, trebuie să vegheze să se treacă la examinarea sa.

12. Conducerea dezbaterilor în ședința plenară

12.1. Cvorumul

385. Pentru ca un vot să fie valabil considerat în timpul unei ședințe plenare, mai mult de jumătate din delegațiile acreditate la conferință și având drept de vot trebuie să fie prezente sau reprezentate la ședință.

12.2. Ordinea discuțiilor

386.(1) Persoanele care doresc să ia cuvântul nu pot s-o facă decât după ce au obținut consimțământul președintelui. Ca regulă generală, ele vor începe prin a indica în ce calitate vorbesc.

387.(2) Orice persoană care are cuvântul trebuie să se exprime rar și deslușit, separând bine cuvintele și marcând timpii de oprire necesari pentru a permite tuturor să-i înțeleagă bine opinia.

12.3. Moțiuni de ordine și puncte de ordine

388.(1) În cursul dezbaterilor, o delegație poate, la momentul pe care-l crede oportun, să prezinte orice moțiune de ordine sau să pună în discuție orice punct de ordine care determină imediat luarea unei decizii de către președinte, conform prezentului regulament interior. Orice delegație poate face apel împotriva deciziei președintelui, dar aceasta rămâne valabilă în totalitatea sa, dacă majoritatea delegațiilor prezente și cu drept de vot nu i se opun.

389.(2) Delegația care prezintă o moțiune de ordine nu poate, în intervenția sa, să trateze fondul problemei în discuție.

12.4. Ordinea priorităților moțiunilor și punctelor de ordine

390. Ordinea de prioritate atribuită moțiunilor și punctelor de ordine care fac obiectul nr. 388 de mai sus este următoarea:

391.a) orice punct de ordine referitor la aplicarea prezentului regulament interior, inclusiv procedurile de votare;

392.b) suspendarea ședinței;

393.c) ridicarea ședinței;

394.d) amânarea dezbaterii asupra problemei în discuție;

395.e) încheierea dezbaterii asupra problemei în discuție;

396.f) orice alte moțiuni sau puncte de ordine care ar putea fi prezentate și a căror prioritate relativă este fixată de către președinte.

12.5. Moțiunea de suspendare sau de ridicare a ședinței

397. În timpul discutării unei probleme, o delegație poate să propună suspendarea sau ridicarea ședinței, indicând motivele propunerii sale. Dacă această propunere este susținută, cuvântul este dat la doi vorbitori care se exprimă împotriva moțiunii și numai asupra acestui subiect, după care moțiunea este supusă la vot.

12.6. Moțiunea de amânare a dezbaterilor

398. În timpul discutării oricărei probleme, o delegație poate să propună amânarea dezbaterii pentru o perioadă determinată. În cazul în care o astfel de moțiune face obiectul unei discuții, doar trei vorbitori, în afara autorului moțiunii, pot să participe la ea, unul în favoarea moțiunii și doi împotrivă, după care moțiunea este pusă la vot.

12.7. Moțiunea de închidere a dezbaterilor

399. În orice moment, o delegație poate propune ca dezbaterile asupra problemei în discuție să fie încheiate. În acest caz, cuvântul nu este acordat decât la doi oratori care se opun închiderii, după care această moțiune este pusă la vot. Dacă moțiunea este adoptată, președintele cere imediat să se voteze asupra problemei în discuție.

12.8. Limitarea intervențiilor

400.(1) Ședința plenară poate, eventual, să limiteze durata și numărul intervențiilor unei aceleiași delegații asupra unui subiect determinat.

401.(2) Totuși, asupra problemelor de procedură, președintele limitează durata fiecărei intervenții la maximum 5 minute.

402.(3) Când un orator depășește timpul de vorbire care i-a fost acordat, președintele atenționează adunarea și roagă vorbitorul să-și încheie expunerea în scurt timp.

12.9. Închiderea listei de oratori

403.(1) În cursul unei dezbateri, președintele poate da citire listei oratorilor înscriși; el adaugă numele delegaților care își manifestă dorința de a lua cuvântul și, cu asentimentul adunării, poate declara lista închisă. Totuși, președintele, dacă consideră oportun, poate să acorde, în mod excepțional, dreptul de a răspunde la orice intervenție anterioară, chiar după închiderea listei.

404.(2) Când lista oratorilor s-a epuizat, președintele pronunță închiderea dezbaterilor asupra problemei în discuție.

12.10. Probleme de competență

405. Problemele de competență care se pot ivi trebuie să fie rezolvate înainte de a se vota asupra fondului problemei în discuție.

12.11. Retragerea și prezentarea din nou a unei moțiuni

406. Autorul unei moțiuni poate să o retragă înainte ca ea să fie supusă la vot. Orice moțiune amendată sau nu, care ar fi astfel retrasă, poate fi prezentată din nou sau reluată, fie de delegația autoare a amendamentului, fie de orice altă delegație.

13. Dreptul de vot

407.1. La toate ședințele conferinței, delegația unui membru al uniunii, acreditată în mod cuvenit de către acesta din urmă pentru a participa la conferință, are dreptul la un vot, conform art. 3 al Constituției.

408.2. Delegația unui membru al uniunii exercită dreptul său de vot în condițiile precizate la art. 31 al prezentei convenții.

409.3. Când un membru al uniunii nu este reprezentat de o administrație la o adunare a radiocomunicațiilor, la o conferință mondială de standardizare a telecomunicațiilor sau la o conferință de dezvoltare a telecomunicațiilor, reprezentanții exploatărilor recunoscute de membrul respectiv au împreună, oricare ar fi numărul lor, dreptul la un singur vot, sub rezerva dispozițiilor nr. 239 al prezentei convenții. Dispozițiile nr. 335-338 ale prezentei convenții referitoare la procuri se aplică conferințelor citate mai sus.

14. Votul

14.1. Definirea majorității

410.(1) Majoritatea este constituită din mai mult de jumătate din delegațiile prezente și votante.

411.(2) Abținerile nu sunt luate în considerare la numărarea voturilor necesare pentru constituirea majorității.

412.(3) În caz de egalitate a voturilor, propunerea sau amendamentul este considerat ca respins.

413.(4) În contextul prezentului regulament, este considerată delegație prezentă votantă orice delegație care se pronunță pentru sau împotriva unei propuneri.

14.2. Neparticiparea la vot

414. Delegațiile prezente care nu participă la o votare stabilită sau care declară în mod expres că nu vor să participe la ea, nu sunt considerate ca absente din punctul de vedere al determinării cvorumului în sensul nr. 385 al prezentei convenții, nici ca delegații care se abțin din punct de vedere al aplicării dispozițiilor nr. 416 de mai jos.

14.3. Majoritatea specială

415. În ceea ce privește admiterea de noi membri ai uniunii, majoritatea cerută este fixată în art. 2 al Constituției.

14.4. Mai mult de cincizeci la sută abțineri

416. Când numărul de abțineri depășește jumătatea numărului voturilor exprimate (pentru, contra, abțineri), examinarea problemei în discuție este retrimisă unei ședințe ulterioare în cursul căreia abținerile nu vor fi luate în considerare.

14.5. Procedurile de votare

417.(1) Procedurile de votare sunt următoarele:

418.a) prin ridicarea mâinii, ca regulă generală, numai dacă nu a fost cerută o votare prin apel nominal potrivit procedurii b) sau o votare prin scrutin secret potrivit procedurii c);

419.b) prin apel nominal, în ordinea alfabetică, în limba franceză, a numelor membrilor prezenți și abilitați să voteze:

420.1. dacă cel puțin două delegații prezente și abilitate să voteze o cer înaintea începerii votării, numai dacă nu a fost cerut un vot secret după procedura c); sau

421.2. dacă o majoritate nu se evidențiază cu claritate printr-o votare conform procedurii a);

422.c) prin scrutin secret dacă cel puțin cinci delegații prezente și abilitate să voteze o cer înaintea începerii votării;

423.(2) înainte de a se proceda la votare, președintele examinează orice cerere care privește maniera în care aceasta se va efectua, apoi anunță oficial procedura de votare care va fi aplicată și problema care este pusă la vot. După aceea declară începerea votării și când aceasta este terminată, anunță rezultatele.

424.(3) În caz de votare prin scrutin secret, secretariatul ia imediat măsurile potrivite pentru a asigura secretul scrutinului.

425.(4) Dacă un sistem electronic adecvat este disponibil și dacă conferința decide astfel, votarea poate fi efectuată prin intermediul unui sistem electronic.

14.6. Interdicția de a întrerupe o votare când aceasta a început

426. Când votarea a început, nici o delegație nu poate să o întrerupă, numai dacă este cazul unei moțiuni de ordine referitoare la derularea votării. Această moțiune de ordine nu poate să includă o propunere care să antreneze o modificare a votării în curs sau o modificare a fondului problemei supuse la vot. Votarea începe prin declarația președintelui care anunță că votarea a început și se termină prin declarația președintelui care anunță rezultatele.

14.7. Explicarea votului

427. Președintele dă cuvântul delegaților care doresc să explice votul lor ulterior votării înseși.

14.8. Votarea unei propuneri pe părți

428.(1) Când autorul unei propuneri o cere sau când adunarea o consideră oportună ori când președintele, cu aprobarea autorului, o propune, această propunere este subdivizată și diferitele subpărți sunt supuse la vot separat. Părțile propunerii care a fost adoptată sunt supuse la vot ca un întreg.

429.(2) Dacă toate părțile unei propuneri sunt respinse, însăși propunerea este considerată ca respinsă.

14.9. Ordinea de votare a propunerilor privind aceeași problemă

430.(1) Dacă aceeași problemă face obiectul mai multor propuneri, acestea sunt supuse la vot în ordinea în care au fost prezentate, cu excepția cazului în care adunarea nu decide altfel.

431.(2) După fiecare vot adunarea decide dacă este cazul sau nu să se supună la vot propunerea următoare.

14.10. Amendamente

432.(1) Este considerat amendament orice propunere de modificare care conține doar o suprimare, o adăugare la o parte a propunerii originale sau revizuirea unei părți a acestei propuneri.

433.(2) Orice amendament la o propunere care este acceptat de delegația care prezintă această propunere este imediat încorporat textului inițial al propunerii.

434.(3) Nici o propunere de modificare nu este considerată amendament, dacă o adunare este de părere că ea este incompatibilă cu propunerea inițială.

14.11. Votul asupra amendamentelor

435.(1) Dacă o propunere este obiectul unui amendament, acesta este supus la vot în primul rând.

436.(2) Dacă o propunere face obiectul mai multor amendamente, acela care se îndepărtează cel mai mult de textul original este supus la vot în primul rând. Dacă acest amendament nu întrunește majoritatea voturilor, acel amendament dintre cele rămase, care se îndepărtează cel mai mult de la textul originar, este supus apoi la vot și așa mai departe până când unul dintre amendamente primește majoritatea voturilor; dacă toate amendamentele propuse au fost examinate fără ca nici unul dintre ele să întrunească o majoritate, propunerea originală neamendată este supusă la vot.

437.(3) Dacă unul sau mai multe amendamente sunt adoptate, propunerea astfel modificată este supusă apoi la vot.

14.12. Repetarea unei votări

438.(1) În cazul comisiilor, subcomisiilor sau grupelor de lucru ale unei conferințe sau ale unei reuniuni, o propunere, o parte a unei propuneri sau un amendament care a făcut deja obiectul unei decizii ca urmare a unei votări, într-una dintre comisii sau subcomisii sau într-una dintre grupele de lucru, nu poate fi supusă din nou la vot în aceeași comisie sau subcomisie sau în aceeași grupă de lucru. Această dispoziție se aplică oricare ar fi procedura de votare aleasă.

439.(2) În cazul ședințelor plenare, o propunere, o parte a unei propuneri sau un amendament nu trebuie repus la vot decât dacă următoarele două condiții sunt îndeplinite:

440.a) majoritatea membrilor abilitați să voteze o cere;

441.b) cererea de repetare a votării este făcută la cel puțin o zi după votare.

15. Conducerea dezbaterilor și procedura de votare
în comisii și subcomisii

442.1. Președinții comisiilor și subcomisiilor au atribuții analoage celor atribuite președintelui conferinței în secțiunea a 3-a a prezentului regulament interior.

443.2. Dispozițiile fixate la secțiunea a 12-a a prezentului regulament interior pentru conducerea dezbaterilor în ședință plenară sunt aplicabile dezbaterilor comisiilor sau subcomisiilor, cu excepția celor legate de cvorum.

444.3. Dispozițiile fixate la secțiunea a 14-a a prezentului regulament interior sunt aplicabile votărilor în comisii sau subcomisii.

16. Rezerve

445.1. Ca regulă generală, delegațiile care nu pot să realizeze partajarea punctului lor de vedere de către celelalte delegații trebuie să se străduiască, în măsura posibilului, să se alăture opiniei majorității.

446.2. Totuși, dacă unei delegații i se pare că o decizie oarecare este de natură să împiedice guvernul său să consimtă să fie legat de amendamente la Constituție sau la prezenta convenție ori de revizuirea regulamentelor administrative, această delegație poate să facă rezerve cu titlu provizoriu sau definitiv la obiectul acestei decizii; astfel de rezerve pot fi formulate de o delegație în numele unui membru care nu participă la conferință și care a înmânat o procură acestei delegații pentru semnarea actelor finale, în conformitate cu dispozițiile art. 31 al prezentei convenții.

17. Procesele-verbale ale ședințelor plenare

447.1. Procesele-verbale ale ședințelor plenare sunt stabilite de secretariatul conferinței, care asigură distribuirea lor delegațiilor cât mai curând posibil și, în orice caz, cu cel mai târziu 5 zile lucrătoare după fiecare ședință.

448.2. După ce procesele-verbale au fost distribuite, delegațiile pot depune în scris la secretariatul conferinței, în cel mai scurt timp posibil, corecturile pe care le estimează ca justificate, ceea ce nu le împiedică să prezinte oral modificări la ședința în cursul căreia sunt aprobate procesele-verbale.

449.3.(1) Ca regulă generală, procesele-verbale nu conțin decât propunerile și concluziile, cu principalele argumente pe care le sunt fondate, într-o redactare cât mai concisă posibil.

450.(2) Cu toate acestea, orice delegație are dreptul să ceară inserarea analitică sau in extenso a oricărei declarații formulate de către ea în cursul dezbaterilor. În acest caz, ea trebuie, ca regulă generală, să o anunțe la începutul intervenției sale, pentru a facilita sarcina raportorilor. Ea trebuie, în plus, să furnizeze ea însăși textul secretariatului conferinței în cele 2 ore care urmează după terminarea ședinței.

451.4. În orice caz, nu trebuie să se uzeze decât cu discreție de facultatea acordată de nr. 450 de mai sus în ceea ce privește inserarea declarațiilor.

18. Dările de seamă și rapoartele comisiilor și subcomisiilor

452.1.(1) Dezbaterile comisiilor și subcomisiilor sunt rezumate, ședință cu ședință, în dări de seamă stabilite de secretariatul conferinței și distribuite delegațiilor în cel mai târziu 5 zile lucrătoare după fiecare ședință. Dările de seamă scot în relief punctele esențiale ale discuțiilor, diversele opinii care se cuvine să se noteze, precum și propunerile și concluziile care se desprind din ansamblu.

453.(2) Cu toate acestea, orice delegație are, de asemenea, dreptul să se folosească de facultatea acordată la nr. 450 de mai sus.

454.(3) În orice caz, nu trebuie să se folosească decât cu discreție facultatea acordată la nr. 453 de mai sus.

455.2. Comisiile și subcomisiile pot stabili rapoarte parțiale pe care ele le estimează ca necesare și, dacă circumstanțele o justifică, la sfârșitul lucrărilor lor, ele pot prezenta un raport final în care recapitulează, sub o formă concisă, propunerile și concluziile care rezultă din studiile care le-au fost încredințate.

19. Aprobarea proceselor-verbale, a dărilor de seamă
și a rapoartelor

456.1.(1) Ca regulă generală, la începutul fiecărei ședințe plenare sau al fiecărei ședințe de comisie sau de subcomisie, președintele întreabă dacă delegațiile au observații de formulat asupra procesului-verbal sau, când este cazul unei comisii sau al unei subcomisii, asupra dării de seamă a ședinței precedente. Acestea sunt considerate aprobate dacă nici o corectură nu a fost transmisă secretariatului sau dacă nici o împotrivire nu s-a manifestat verbal. În caz contrar sunt aduse corecțiile necesare procesului-verbal sau dării de seamă.

457.(2) Orice raport parțial sau final trebuie să fie aprobat de comisia sau subcomisia interesată.

458.2.(1) Procesele-verbale ale ultimelor ședințe plenare sunt examinate și aprobate de președinte.

459.(2) Dările de seamă ale ultimelor ședințe ale unei comisii sau ale unei subcomisii sunt examinate și aprobate de președintele acestei comisii sau subcomisii.

20. Numerotarea

460.1. Numerele capitolelor, articolelor, și paragrafelor textelor supuse revizuirii sunt păstrate până la prima lectură în ședință plenară. Textele adăugate poartă în mod provizoriu, numărul ultimului paragraf ce precedă textul inițial, la care se adaugă "A", "B" etc.

461.2. Numerotarea definitivă a capitolelor lor, a articolelor și a paragrafelor este în mod normal încredințată comisiei de redactare, după adoptarea lor în prima lectură, însă poate să fie încredințată secretarului general prin decizie luată în ședință plenară.

21. Aprobarea definitivă

462. Textele actelor finale ale unei conferințe a plenipotențiarilor, ale unei conferințe a radiocomunicațiilor sau ale unei conferințe mondiale a telecomunicațiilor internaționale sunt considerate definitive atunci când au fost aprobate în a doua lectură în ședință plenară.

22. Semnătura

463. Textele actelor finale aprobate de conferințele vizate la nr. 462 de mai sus sunt supuse semnării de către delegații prevăzuți cu împuterniciri definite la art. 31 al prezentei convenții, în ordinea alfabetică a numelor membrilor în limba franceză.

23. Relațiile cu presa și publicul

464.1. Comunicatele oficiale asupra lucrărilor conferinței nu pot fi transmise presei decât cu autorizația președintelui conferinței.

465.2. În măsura în care aceasta este posibil în practică, presa și publicul pot asista la conferințe în conformitate cu directivele aprobate la reuniunea șefilor de delegații vizată la nr. 342 de mai sus și cu dispozițiile practice luate de secretarul general. Prezența presei și a publicului nu trebuie în nici un caz să perturbe buna desfășurare a lucrărilor unei ședințe.

466.3. Celelalte reuniuni ale uniunii nu sunt deschise presei și publicului, ca excepția cazului în care participanții la reuniunea în cauză decid altfel.

24. Scutiri de taxe

467. Pe durata conferinței, membrii delegațiilor, reprezentanții membrilor Consiliului, membrii Comitetului Regulamentului radiocomunicațiilor, înalții funcționari ai Secretariatului general și ai sectoarelor uniunii care asistă la conferință și personalul secretariatului uniunii detașat la conferință au dreptul la scutire de taxe poștale, la scutire de taxe pentru telegrame, precum și la scutire de taxe telefonice și telex în măsura în care guvernul gazdă a putut să se pună de acord în această privință cu celelalte guverne și exploatări recunoscute în cauză.

CAPITOLUL IV Alte dispoziții

ARTICOLUL 33 Finanțele

468.1.(1) Scara în care fiecare membru alege clasa sa de contribuție, în conformitate cu dispozițiile corespunzătoare ale art. 28 al Constituției, este următoarea: Modificări (1)

clasa de 40 unități

clasa de 35 unități

clasa de 30 unități

clasa de 28 unități

clasa de 25 unități

clasa de 23 unități

clasa de 20 unități

clasa de 18 unități

clasa de 15 unități

clasa de 10 unități

clasa de 8 unități

clasa de 5 unități

clasa de 4 unități

clasa de 3 unități

clasa de 2 unități

clasa de 1 1/2 unități

clasa de 1 unitate

clasa de 1/2 unitate

clasa de 1/4 unitate

clasa de 1/8 unitate*)

clasa de 1/16 unitate*)

*) Pentru țările cel mai puțin avansate, astfel cum sunt cele recenzate de Organizația Națiunilor Unite și pentru alți membri stabiliți de către Consiliu.

469.(2) Peste clasele de contribuție menționate la nr. 468 de mai sus, orice membru poate alege un număr de unități contributive superior lui 40.

470.(3) Secretarul general notifică tuturor membrilor uniunii decizia fiecărui membru privind clasa de contribuție aleasă.

471.(4) Membrii pot în orice moment să aleagă o clasă de contribuție superioară celei pe care au adoptat-o anterior.

472.2.(1) Orice membru nou achită, pentru anul aderării sale, o contribuție calculată, începând cu prima zi a lunii aderării.

473.(2) În caz de denunțare a Constituției și a prezentei convenții de către un membru, contribuția trebuie achitată până la ultima zi a lunii în care denunțarea capătă efect.

474.3. Sumele datorate produc dobânzi de la debutul fiecărui an financiar al uniunii. Această dobândă este fixată la procentul de 3% (trei la sută) pe an în timpul primelor 6 luni și la procentul de 6% (șase la sută) pe an începând cu luna a șaptea.

475.4. Dispozițiile următoare se aplică contribuțiilor organizațiilor vizate la nr. 258-282 și ale entităților admise să participe la activitățile uniunii, în conformitate cu dispozițiile art. 19 al prezentei convenții. Modificări (1)

476.5. Organizațiile vizate la nr. 259-282 ale prezentei convenții și celelalte organizații internaționale care participă la o conferință a plenipotențiarilor, la un sector al uniunii sau la o conferință mondială a telecomunicațiilor internaționale contribuie la cheltuielile acestei conferințe sau ale acestui sector în conformitate cu nr. 479-481 de mai jos, după caz, cu excepția cazurilor când ele au fost exonerate sub rezerva reciprocității. Modificări (2)

477.6. Orice entitate sau organizație care figurează în listele menționate la nr. 237 al prezentei convenții contribuie la cheltuielile acestui sector în conformitate cu nr. 479 și 480 de mai jos. Modificări (1)

478.7. Orice entitate sau organizație care figurează în listele menționate la nr. 237 al prezentei convenții, care participă la o conferință a radiocomunicațiilor, la o conferință mondială a telecomunicațiilor internaționale sau la o conferință ori la o adunare a unui sector la care ea nu este membră, contribuie la cheltuielile acestei conferințe sau ale acestei adunări în conformitate cu nr. 479-481 de mai jos. Modificări (1)

479.8. Contribuțiile menționate la nr. 476, 477 și 478 sunt bazate pe libera alegere a unei clase de contribuție din scara care figurează la nr. 468 de mai sus, cu excepția claselor de 1/4, 1/8 și 1/16 dintr-o unitate, rezervate membrilor uniunii (această excepție nu se aplică Sectorului dezvoltării telecomunicațiilor); clasa aleasă este comunicată secretarului general; entitatea sau organizația interesată poate, în orice moment, să aleagă o clasă de contribuție superioară celei pe care o adoptase anterior; Modificări (1)

480.9. Cuantumul unității de contribuție la cheltuielile fiecărui sector interesat este fixat la 1/5 din unitatea contributivă a membrilor uniunii. Aceste contribuții sunt considerate ca venit al uniunii. Ele produc dobânda în conformitate cu dispozițiile nr. 474 de mai sus. Modificări (1)

481.10. Cuantumul unității de contribuție la cheltuielile unei conferințe sau ale unei adunări este fixat prin împărțirea sumei totale a bugetului conferinței sau al adunării respective la numărul total de unități contributive plătite de membri drept contribuție a lor la cheltuielile uniunii. Contribuțiile, sunt considerate ca venit al uniunii. Ele produc dobândă începând cu a șaizecea zi care urmează trimiterii facturilor, în procentele fixate la nr. 474 de mai sus. Modificări (1)

482.11. Reducerea numărului de unități contributive nu este posibilă decât în conformitate cu principiile enunțate în dispozițiile pertinente ale art. 28 al Constituției. Modificări (1)

483.12. În caz de denunțare a participării la lucrările unui sector sau dacă se pune capăt acestei participări (a se vedea nr. 240 al prezentei convenții), contribuția trebuie să fie achitată până la ultima zi a lunii în care denunțarea capătă efect sau a lunii în care se pune capăt participării. Modificări (1)

484.13. Prețul de vânzare al publicațiilor este stabilit de secretarul general, care se inspiră din preocuparea de a acoperi, ca regulă generală, cheltuielile de reproducere și de distribuire. Modificări (1)

485.14. Uniunea menține un fond de rezervă, care constituie un capital de rulment ce permite să se facă față cheltuielilor esențiale și să se mențină rezerve suficiente în numerar pentru a evita, în măsura posibilului, să se recurgă la împrumuturi. Consiliul fixează anual cuantumul fondului de rezervă în funcție de cerințele prevăzute. La sfârșitul fiecărui exercițiu bugetar bienal, toate creditele bugetare care n-au fost consumate sau angajate sunt introduse în fondul de rezervă. Celelalte detalii referitoare la acest fond de rezervă sunt descrise în Regulamentul financiar. Modificări (1)

486.15.(1) De acord cu Comitetul de coordonare, secretarul general poate să accepte contribuții voluntare în numerar sau în natură, sub rezerva ca, condițiile aplicabile acestor contribuții să fie conforme, după caz, cu obiectul și programele uniunii, precum și cu Regulamentul financiar care va trebui să conțină dispoziții speciale referitoare la acceptarea și utilizarea acestor contribuții voluntare. Modificări (1)

487.(2) Secretarul general justifică Consiliului despre aceste contribuții voluntare în raportul de gestiune financiară și într-un document care indică pe scurt originea și utilizarea propusă pentru fiecare dintre aceste contribuții și cursul care le-a fost dat. Modificări (1)

ARTICOLUL 34 Responsabilitățile financiare ale conferințelor

488.1. Înainte de a adopta propuneri sau înainte de a lua decizii care au incidențe financiare, conferințele uniunii țin seama de toate prevederile bugetare ale uniunii, pentru a se asigura ca acestea să nu antreneze cheltuieli superioare creditelor pe care Consiliul este abilitat să le autorizeze.

489.2. Nu se dă urmare nici unei decizii a unei conferințe care are drept consecință o creștere directă sau indirectă a cheltuielilor peste creditele pe care Consiliul este abilitat să le autorizeze.

ARTICOLUL 35 Limbile

490.1.(1) În timpul conferințelor și reuniunilor uniunii pot fi utilizate alte limbi decât cele indicate în dispozițiile corespunzătoare ale art. 29 al Constituției:

491.a) dacă se cere secretarului general sau directorului biroului interesat folosirea orală sau scrisă a uneia sau mai multor limbi suplimentare, sub rezerva ca cheltuielile suplimentare ce vor fi astfel antrenate să fie suportate de membrii care au făcut această cerere sau care au sprijinit-o;

492.b) dacă o delegație dă ea însăși dispoziții pentru a asigura, pe propriile sale cheltuieli, traducerea orală din propria sa limbă într-una din limbile indicate în dispozițiile pertinente ale art. 29 al Constituției.

493.(2) În cazul prevăzut la nr. 491 de mai sus, secretarul general sau directorul biroului interesat se conformează acestei cereri în măsura posibilului, după ce a obținut de la membrii interesați angajamentul că cheltuielile ce vor apărea vor fi corespunzător rambursate de ei uniunii.

494.(3) În cazul prevăzut la nr. 492 de mai sus, delegația interesată poate, în plus, dacă o dorește, să asigure pe propriile sale cheltuieli traducerea orală în propria sa limbă din una dintre limbile indicate în dispoziția pertinentă a art. 29 al Constituției.

495.2. Toate documentele care fac obiectul dispozițiilor pertinente ale art. 29 al Constituției pot să fie publicate într-o altă limbă decât cele care sunt specificate acolo, cu condiția ca membrii care cer această publicare să se angajeze să ia în sarcina lor totalitatea cheltuielilor de traducere și publicare ce vor rezulta.

CAPITOLUL V Dispoziții diverse referitoare la exploatarea serviciilor de telecomunicații

ARTICOLUL 36 Taxe și scutiri

496. Dispozițiile referitoare la taxele telecomunicațiilor și diversele cazuri în care se acordă scutiri de taxe sunt fixate în regulamentele administrative.

ARTICOLUL 37 Stabilirea și reglarea conturilor

497.1. Reglările conturilor internaționale sunt considerate ca tranzacții curente și se efectuează în acord cu obligațiile internaționale curente ale membrilor interesați, dacă guvernele lor au încheiat aranjamente cu acest subiect, în absența unor aranjamente de acest gen sau a unor acorduri particulare, încheiate în condițiile prevăzute la art. 42 al Constituției, aceste reglări de conturi se efectuează în conformitate cu dispozițiile regulamentelor administrative.

498.2. Administrațiile membrilor și exploatările recunoscute care exploatează servicii internaționale de telecomunicații trebuie să se pună de acord asupra sumei debitelor și creditelor lor.

499.3. Conturile aferente debitelor și creditelor vizate la nr. 498 de mai sus sunt stabilite în conformitate cu regulamentele administrative, numai dacă nu au fost încheiate aranjamente particulare între părțile interesate.

ARTICOLUL 38 Unitatea monetară

500. În absența unor aranjamente particulare încheiate între membri, unitatea monetară utilizată la compunerea taxelor de repartiție pentru serviciile internaționale de telecomunicații și la stabilirea conturilor internaționale este:

- fie unitatea monetară a Fondului Monetar Internațional,

- fie francul-aur,

cum sunt definite în regulamentele administrative. Modalitățile de aplicare sunt fixate în apendicele 1 al Regulamentului telecomunicațiilor internaționale.

ARTICOLUL 39 Intercomunicația

501.1. Stațiile care asigură radiocomunicațiile în serviciul mobil sunt obligate, în limitele afectării lor normale, să schimbe reciproc radiocomunicațiile indiferent de sistemul radioelectric adoptat de ele.

502.2. Totuși, pentru a nu se opune progreselor științifice, dispozițiile nr. 501 de mai sus nu împiedică folosirea unui sistem radioelectric incapabil să comunice cu alte sisteme, cu condiția ca această incapacitate să fie datorată naturii specifice a acestui sistem și să nu fie efectul unor dispozitive adoptate în mod special pentru împiedicarea intercomunicației.

503.3. În pofida dispozițiilor nr. 501 de mai sus, o stație poate fi afectată unui serviciu internațional restrâns de telecomunicații, determinat de scopul acestui serviciu sau de alte circumstanțe independente ale sistemului folosit.

ARTICOLUL 40 Limbajul secret

504.1. Telegramele de stat, precum și telegramele de serviciu pot fi redactate în limbaj secret, în toate relațiile.

505.2. Telegramele particulare în limbaj secret pot fi admise între toți membrii, cu excepția celor care au notificat în prealabil, prin intermediul secretarului general, că ei nu admit acest limbaj pentru această categorie de corespondențe.

506.3. Membrii care nu admit telegramele particulare în limbajul secret provenind din sau având ca destinație propriul lor teritoriu trebuie să le accepte în tranzit, cu excepția cazului de suspendare a serviciului prevăzut la art. 35 al Constituției.

CAPITOLUL VI Arbitrajul și amendarea

ARTICOLUL 41 Arbitrajul: procedura (a se vedea art. 56 al Constituției)

507.1. Partea care dorește un arbitraj începe procedura trimițând celeilalte părți o notificare de cerere a arbitrajului.

508.2. Părțile decid de comun acord dacă arbitrajul trebuie să fie încredințat unor persoane, unor administrații sau unor guverne. În cazul în care, în termen de o lună, socotind din ziua notificării cererii de arbitraj, părțile nu au putut să cadă dezacord asupra acestui punct, arbitrajul este încredințat unor guverne.

509.3. Dacă arbitrajul este încredințat unor persoane, arbitrii nu trebuie să fie cetățeni ai unui stat parte în diferend, nici să aibă domiciliul lor într-unul dintre aceste state, nici să fie în serviciul lor.

510.4. Dacă arbitrajul este încredințat unor guverne sau unor administrații ale acestor guverne, acestea trebuie să fie alese dintre membrii care nu sunt implicați în diferend, dar care sunt părți la acordul a cărui aplicare a provocat diferendul.

511.5. În termen de 3 luni, socotind de la data primirii notificării cererii de arbitraj, fiecare dintre cele două părți în cauză desemnează un arbitru.

512.6. Dacă în diferend sunt implicate mai mult de două părți, fiecare din cele două grupe de părți având interese comune în diferend desemnează un arbitru în conformitate cu procedura prevăzută la nr. 510 și 511 de mai sus.

513.7. Cei doi arbitri astfel desemnați se înțeleg pentru a numi un al treilea arbitru care, dacă primii doi sunt persoane și nu guverne sau administrații, trebuie să răspundă condițiilor fixate la nr. 509 de mai sus și care, în plus, trebuie să fie de o naționalitate diferită de aceea a celorlalți doi. În lipsa unui acord între cei doi arbitri asupra alegerii celui de-al treilea arbitru, fiecare arbitru propune un al treilea arbitru neavând nici un interes în diferend. Secretarul general procedează apoi la o tragere la sorți pentru a desemna al treilea arbitru.

514.8. Părțile în dezacord pot să se înțeleagă pentru a-și rezolva diferendul lor printr-un arbitru unic desemnat de comun acord; de asemenea, ele pot să desemneze fiecare un arbitru și să solicite Secretariatului general să procedeze la o tragere la sorți pentru a desemna arbitrul unic.

515.9. Arbitrul sau arbitrii decid în mod liber asupra locului arbitrajului și regulilor de procedură care să se aplice pentru acest arbitraj.

516.10. Decizia arbitrului unic este definitivă și obligă părțile la diferend. Dacă arbitrajul este încredințat mai multor arbitri, decizia luată cu majoritatea voturilor arbitrilor este definitivă și obligă părțile.

517.11. Fiecare parte suportă cheltuielile pe care ea le-a făcut cu ocazia instruirii și introducerii arbitrajului. Cheltuielile de arbitraj, altele decât cele prezentate de către părți, sunt repartizate în mod egal între părțile în litigiu.

518.12. Uniunea furnizează toate informațiile care se referă la diferend de care arbitrul sau arbitrii pot să aibă nevoie. Dacă părțile în diferend decid astfel, decizia arbitrului sau a arbitrilor este comunicată secretarului general în scop de referință viitoare.

ARTICOLUL 42 Dispoziții pentru amendarea prezentei convenții

519.1. Oricare membru al uniunii poate să propună orice amendament la prezenta convenție. O astfel de propunere, pentru a putea să fie transmisă tuturor membrilor uniunii și examinată de ei în timp util, trebuie să parvină secretarului general cu cel târziu 8 luni înaintea datei fixate pentru deschiderea Conferinței plenipotențiarilor. Secretarul general transmite tuturor membrilor uniunii, cât mai curând posibil și cu cel târziu 6 luni înaintea acestei ultime date, o astfel de propunere.

520.2. Orice propunere de modificare a unui amendament, propus conform nr. 519 de mai sus, poate totuși să fie prezentată în orice moment de un membru al uniunii sau de delegația sa la Conferința plenipotențiarilor.

521.3. Cvorumul cerut la orice ședință plenară a Conferinței plenipotențiarilor pentru examinarea oricărei propuneri de amendare a prezentei convenții sau a oricărei modificări a unei asemenea propuneri este constituit din mai mult de jumătate din delegațiile acreditate la Conferința plenipotențiarilor.

522.4. Pentru a fi adoptată, orice propunere de modificare a unui amendament propus, cât și propunerea de amendare în totalitatea sa, modificată sau nu, trebuie să fie aprobată la o ședință plenară de mai mult din jumătatea delegațiilor acreditate la Conferința plenipotențiarilor și având drept de vot.

523.5. Dispozițiile generale privind conferințele și regulamentul interior al conferințelor și al altor reuniuni ce figurează în prezenta convenție se aplică cu excepția cazurilor în care paragrafele precedente ale prezentului articol, care prevalează, nu dispun altfel.

524.6. Toate amendamentele la prezenta convenție, adoptate de o conferință a plenipotențiarilor, intră în vigoare la o dată fixată de conferință, în totalitatea lor și sub forma unui instrument de amendare unic, între membrii care au depus, înaintea acestei date, instrumentul lor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare la prezenta convenție și la instrumentul de amendare. Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea numai la o parte din acest instrument de amendare este exclusă.

525.7. În pofida nr. 524 de mai sus, Conferința plenipotențiarilor poate să decidă că un amendament la prezenta convenție este necesar pentru buna aplicare a unui amendament la Constituție. În acest caz, amendamentul la prezenta convenție nu intră în vigoare înaintea intrării în vigoare a amendamentului la Constituție.

526.8. Secretarul general notifică tuturor membrilor depunerea fiecărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.

527.9. După intrarea în vigoare a oricărui instrument de amendare, ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea în conformitate cu art. 52 și 53 ale Constituției se aplică convenției amendate.

528.10. După intrarea în vigoare a unui asemenea instrument de amendare, secretarul general îl înregistrează la Secretariatul Organizației Națiunilor Unite, în conformitate cu dispozițiile art. 102 al Cartei Națiunilor Unite. Dispozițiile nr. 241 ale Constituției se aplică, de asemenea, oricărui instrument de amendare.

ANEXĂ

DEFINIȚIA
diferiților termeni folosiți în prezenta convenție și în regulamentele administrative ale Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor

În contextul instrumentelor uniunii sus-menționate, următorii termeni au sensul dat de definițiile următoare:

1001. Expert - persoana trimisă de:

a) guvernul sau administrația țării sale; sau

b) o entitate sau o organizație agreată conform dispozițiilor art. 19 al prezentei convenții; sau

c) o organizație internațională, pentru a participa la sarcinile uniunii care corespund domeniului său de competență profesională.

1002. Observator - persoana trimisă de: Modificări (2)

- Organizația Națiunilor Unite, o instituție specializată a Națiunilor Unite, Agenția Internațională a Energiei Atomice, o organizație regională de telecomunicații sau o organizație interguvernamentală care exploatează sisteme cu sateliți, pentru a participa cu titlu consultativ la Conferința plenipotențiarilor, la o conferință sau la o reuniune a unui sector;

- o organizație internațională, pentru a participa cu titlu consultativ la o conferință sau la o reuniune a unui sector;

- guvernul unui membru al uniunii, pentru a participa fără drept de vot la o conferință regională,

în conformitate cu dispozițiile pertinente ale prezentei convenții.

1003. Serviciu mobil - Serviciul de radiocomunicații între stații mobile și stații terestre sau între stații mobile.

1004. Organism științific sau industrial - orice organism, altul decât o instituție sau o agenție guvernamentală, care se ocupă de studierea problemelor de telecomunicații, de concepția și de fabricarea de echipamente destinate serviciilor de telecomunicații.

1005. Radiocomunicație - telecomunicație prin unde radioelectrice.

NOTA 1 :

Undele radioelectrice sunt unde electromagnetice a căror frecvență este, prin convenție, inferioară frecvenței de 3000 GHz și care se propagă în spațiu fără ghid artificial.

NOTA 2 :

Pentru cerințele nr. 149-154 ale prezentei convenții, termenul radiocomunicație cuprinde, de asemenea, și telecomunicațiile prin unde electromagnetice a căror frecvență este superioară frecvenței de 3000 GHz și care se propagă în spațiu fără ghid artificial.

1006. Telecomunicație de serviciu - telecomunicație referitoare la telecomunicațiile publice internaționale și schimbată între:

- administrații;

- exploatări recunoscute;

- președintele Consiliului, secretarul general, vicesecretarul general, directorii birourilor, membrii Comitetului Regulamentului radiocomunicațiilor sau alți reprezentanți sau funcționari autorizați, ai uniunii, inclusiv cei însărcinați cu funcții oficiale în afara sediului uniunii.

;
se încarcă...