Parlamentul României

Legea nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor

Puneri în aplicare (1), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 aprilie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege are drept scop stabilirea principiilor și a cadrului general pentru utilizarea creanțelor, în vederea obținerii de finanțare prin intermediul securitizării, precum și reglementarea drepturilor și obligațiilor părților la o operațiune de securitizare.

Art. 2. -

(1) Securitizarea este o operațiune financiară de valorificare a creanțelor de către un vehicul investițional care le achiziționează, le grupează și le afectează garantării unei emisiuni de valori mobiliare.

(2) Pot face obiectul securitizării, conform prevederilor prezentei legi, creanțe izvorâte din:

a) contracte de credit, inclusiv contracte de credit ipotecar, contracte de credit pentru achiziția de autoturisme, contracte pentru emiterea de carduri de credit;

b) contracte de leasing;

c) contracte de vânzare-cumpărare cu plata prețului la termen, inclusiv contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate;

d) instrumente financiare de tip participativ sau obligatar, emise potrivit prevederilor prezentei legi;

e) orice titlu de creanță, altele decât cele specificate la lit. a)-d), cu condiția ca drepturile pe care le conferă să poată face obiectul unei cesiuni.

Art. 3. -

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. agent - persoană juridică sau organizația fără personalitate juridică numită și autorizată, în condițiile cap. VII din prezenta lege, să reprezinte interesele deținătorilor de instrumente financiare securitizate aparținând aceleiași emisiuni;

2. arhivă - Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare;

3. autoritate competentă - Comisia Națională a Valorilor Mobiliare cu atribuții de reglementare, supraveghere și control al emitenților și al emisiunilor de instrumente financiare securitizate, potrivit prevederilor prezentei legi;

4. cedent - titularul dreptului de creanță ce se transferă către un vehicul investițional, în vederea securitizării;

5. creanță - dreptul de a încasa o sumă de bani în temeiul unui titlu de creanță de tipul celor prevăzute cu toate drepturile accesorii aferente;

6. debitor cedat - debitorul creanței transmise către un vehicul investițional;

7. drepturi accesorii - totalitatea drepturilor reale ori personale aferente creanțelor, inclusiv drepturi de garanție reală și drepturi de creanță decurgând din polițele de asigurare încheiate de debitorul cedat;

8. emitent - vehicul investițional autorizat de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare să emită instrumente financiare securitizate, în condițiile prezentei legi;

9. fond de securitizare - vehicul investițional fără personalitate juridică, constituit pe baza unui contract de societate civilă, în condițiile cap. III secțiunea a 2-a din prezenta lege;

10. instrumente financiare securitizate - valori mobiliare de tip obligatar sau de tip participativ, emise în formă dematerializată în cadrul unei operațiuni de securitizare;

11. investitor - orice persoană care deține instrumente financiare securitizate în cont propriu;

12. investitor calificat - entitate care are capacitatea de a evalua caracteristicile de risc și randament ale instrumentelor financiare securitizate, definită conform art. 2 alin. (1) pct. 15 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;

13. obligațiune securitizată - valoare mobiliară de tip obligatar garantată cu un portofoliu de creanțe, emisă de o societate de securitizare în condițiile cap. VI din prezenta lege și tranzacționabilă pe piața de capital;

14. ofertă publică de instrumente financiare securitizate - comunicarea adresată unor persoane, făcută sub orice formă și prin orice mijloace, care prezintă informații suficiente despre termenii ofertei și despre instrumentele financiare securitizate oferite, astfel încât să permită investitorului să adopte o decizie cu privire la vânzarea, cumpărarea sau subscrierea respectivelor instrumente financiare securitizate. Această definiție se va aplica, de asemenea, și în situația plasamentului de instrumente financiare securitizate prin intermediari financiari;

15. ofertă adresată investitorilor calificați - vânzarea în integralitate a unei emisiuni de instrumente financiare securitizate către investitori calificați, cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor de aplicare a prezentei legi;

16. persoană afiliată - persoana fizică sau juridică ce, conform art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, este prezumată a acționa concertat cu o altă persoană fizică sau juridică;

17. portofoliu de creanțe sau portofoliu - totalitatea creanțelor achiziționate și afectate de către un vehicul investițional, în vederea garantării drepturilor deținătorilor de obligațiuni sau titluri de participare securitizate dintr-o singură emisiune;

18. prospect de emisiune sau prospect - prospectul de ofertă publică de vânzare de instrumente financiare securitizate, întocmit cu respectarea prevederilor prezentei legi, ale Legii nr. 297/2004 și ale normelor emise în aplicarea acestora;

19. societate de securitizare - vehicul investițional constituit ca societate comercială pe acțiuni, în condițiile cap. III secțiunea a 2-a din prezenta lege;

20. titlu de participare securitizat - titlu de credit reprezentând un drept de proprietate indiviză asupra unui portofoliu de creanțe emis de un fond de securitizare în condițiile cap. VI din prezenta lege și tranzacționabil pe piața de capital;

21. valoare nominală - valoarea inițială a creanței ori, în cazul garanțiilor, suma maximă pentru care acestea au fost constituite;

22. valoarea creanței - suma rămasă de rambursat din valoarea nominală a creanței;

23. valoarea portofoliului - suma valorilor creanțelor din portofoliu;

24. valoare de referință - valoarea determinată potrivit regulilor prevăzute în prospectul de emisiune;

25. vehicul investițional - entitate cu sau fără personalitate juridică, ce are drept obiect de activitate exclusiv emiterea de instrumente financiare securitizate în baza unui portofoliu de creanțe.

CAPITOLUL II Cesiunea creanțelor

Art. 4. -

(1) Titularii pot cesiona creanțe prezente sau viitoare către un vehicul investițional, în scopul securitizării acestora, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(2) Pot face obiectul cesiunii în scopul securitizării numai creanțele care îndeplinesc următoarele condiții:

a) actul juridic generator de creanță să fie conform cu toate prevederile legale în vigoare la data încheierii;

b) asupra creanței, în mod individual ori ca element al unei universalități, să nu fi fost constituit un drept de garanție sau un alt drept real, altfel decât pentru scopul securitizării.

Art. 5. -

(1) Vehiculul investițional achiziționează creanțe individuale ori grupate în portofolii de la unul sau mai mulți cedenți și le afectează garantării de obligațiuni ori titluri de participare securitizate.

(2) Cesiunea de creanțe cu titlu gratuit către un vehicul investițional este nulă.

Art. 6. -

(1) Achiziționarea de creanțe de către un vehicul investițional se face exclusiv în vederea emiterii de instrumente financiare securitizate.

(2) Utilizarea creanțelor achiziționate în alt scop decât cel menționat la alin. (1), precum și constituirea de sarcini asupra acestora în favoarea unor terți față de emisiunile de instrumente financiare securitizate pe care le garantează se sancționează cu nulitatea absolută.

Art. 7. -

Calitatea de titlu executoriu recunoscută de lege unui titlu de creanță în considerarea titularului originar al dreptului de creanță profită și cesionarilor acestuia, inclusiv vehiculului investițional, investitorilor sau altor titulari de drepturi de proprietate ori de garanție asupra creanței.

Art. 8. -

(1) Pentru opozabilitate, cesiunea creanțelor afectate garantării unei emisiuni de instrumente financiare securitizate se înscrie la arhivă cu cel puțin 15 zile înainte de emiterea prospectului, se notifică de către cedent debitorilor cedați prin scrisoare recomandată și se aduce la cunoștință creditorilor cedentului fie individual, prin scrisoare recomandată, fie prin afișare la sediul cedentului, cu indicarea cesionarului și a prețului la care s-a efectuat cesiunea.

(2) Acțiunea pentru anularea cesiunii de creanțe care afectează interesele creditorilor cedentului se prescrie în termen de 45 de zile de la data întrunirii cumulative a cerințelor de publicitate privind înscrierea la arhivă și notificarea creditorilor cedentului, potrivit alin. (1), și nu se poate exercita de către administratori, lichidatori ori creditori în cadrul unei proceduri de reorganizare judiciară sau de faliment, deschise conform prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori ale Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2004.

Art. 9. -

În cazul în care realizarea unui drept de creanță este asigurată cu garanții reale imobiliare, cesiunea de creanță este supusă formalităților de publicitate prevăzute în legea privind obligațiunile ipotecare.

Art. 10. -

Cesiunea efectuată potrivit prezentei legi este scutită de taxa pe valoarea adăugată, potrivit art. 141 alin. (2) lit. c) pct. 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. -

În schimbul creanțelor cesionate cedentul poate primi titluri de participare sau obligațiuni securitizate emise în baza acestora.

CAPITOLUL III Emitenți

SECȚIUNEA 1 Reguli comune

Art. 12. -

Vehiculul investițional este o entitate constituită ca fond de securitizare pe baza unui contract de societate civilă sau ca societate de securitizare organizată sub forma unei societăți comerciale pe acțiuni.

Art. 13. -

Vehiculul investițional nu are personal angajat propriu.

Art. 14. -

Vehiculul investițional nu are dreptul:

a) să vândă, să transfere cu orice titlu, să greveze cu sarcini sau să dispună în alt mod de portofoliul de creanțe sau de o parte a acestuia, altfel decât în limitele prevăzute de prospect;

b) să efectueze compensări sau rețineri asupra sumelor încasate de la debitorii cedați, cu excepția impozitelor prin reținere la sursă prevăzute de lege și a costurilor cu serviciile de agent, de administrare, de audit și a altor asemenea costuri, în limitele prevăzute în prospectul de emisiune;

c) să contracteze orice fel de împrumuturi, în afară de cele prevăzute în prospect;

d) să schimbe sediul social, fără notificarea cu 30 de zile înainte a agentului sau a fiecărui deținător de instrumente financiare securitizate;

e) să modifice, fără aprobarea adunării generale a deținătorilor de instrumente financiare securitizate: actul constitutiv, prevederile contractului încheiat cu administratorul ori cu societatea de management de portofoliu, prevederile contractului de cesiune de creanțe;

f) să noveze contractul de cesiune de creanțe sau contractul încheiat cu administratorul ori cu societatea de management de portofoliu fără aprobarea adunării generale a deținătorilor de instrumente financiare securitizate.

Art. 15. -

Dizolvarea, fuziunea ori divizarea unui vehicul investițional se hotărăște cu votul tuturor deținătorilor de instrumente financiare securitizate emise de acesta și se aduce la cunoștință Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M.

Art. 16. -

(1) Vehiculul investițional este supus autorizării prealabile de către C.N.V.M., care decide cu privire la autorizarea acestuia în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii documentelor prevăzute în regulamentul emis în aplicarea prezentei legi.

(2) Orice modificare a condițiilor pe baza cărora a fost autorizată funcționarea unui vehicul investițional se notifică C.N.V.M., în termen de 5 zile de la adoptarea hotărârii organului statutar competent. Obiectul de activitate și forma juridică a vehiculelor investiționale nu pot fi modificate.

(3) În cazul în care constată că modificările operate contravin normelor legale în vigoare, iar emitentul nu remediază această situație în termenul acordat în acest scop, C.N.V.M. modifică, suspendă ori revocă autorizația, după caz, cu luarea măsurilor corespunzătoare pentru protecția investitorilor.

(4) C.N.V.M. ține un registru special de evidență a fondurilor și societăților de securitizare. Registrul special de evidență are caracter public.

(5) Fondurile și societățile de securitizare sunt obligate să înscrie, în toate actele, documentele și corespondența lor, numărul de înregistrare din registrul special prevăzut la alin. (4).

SECȚIUNEA a 2-a Constituirea, autorizarea și funcționarea fondurilor de
securitizare și a societății de securitizare
Puneri în aplicare (1)

Art. 17. -

(1) Fondul de securitizare se constituie în baza unui contract de societate civilă, încheiat de către un număr de cel puțin 5 membri fondatori, persoane fizice și/sau juridice, române și/sau străine. Capitalul inițial minim al fondului de securitizare reprezintă echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro.

(2) Fondul de securitizare se constituie pentru o singură operațiune de securitizare, la data realizării creanțelor din portofoliu fondul intrând de drept în procedura de dizolvare și lichidare.

Art. 18. -

Prin contractul de societate civilă se stabilesc condițiile pentru conducerea, administrarea, funcționarea fondului, transferul titlurilor, convocarea și ținerea adunărilor membrilor fondului, aderarea ulterioară la fond, retragerea și excluderea din acesta, dizolvarea și lichidarea fondului.

Art. 19. -

Titlurile de participare securitizate încorporează fracțiuni din dreptul de proprietate indiviză asupra portofoliului de creanțe achiziționat de fond.

Art. 20. - Puneri în aplicare (1)

Constituirea unei societăți de securitizare se realizează conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Înregistrarea societății de securitizare la oficiul registrului comerțului se face numai după autorizarea prealabilă a acesteia de către C.N.V.M., în conformitate cu art. 16.

CAPITOLUL IV Administrarea vehiculelor investiționale

Art. 21. - Puneri în aplicare (1)

(1) Administrarea fondurilor și societăților de securitizare se realizează de către persoane juridice constituite sub forma societății comerciale pe acțiuni. Înregistrarea la oficiul registrului comerțului a unei societăți având ca obiect de activitate administrarea de vehicule investiționale se face numai cu autorizarea prealabilă a acesteia de către C.N.V.M.

(2) O societate comercială se autorizează de către C.N.V.M. pentru administrarea de vehicule investiționale dacă îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:

a) capitalul social subscris și vărsat reprezintă echivalentul în lei al sumei de 125.000 euro;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...