Guvernul României

Ordonanța nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

Modificări (8), Acțiuni respinse (2), Referințe (7), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 august 1992

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 107 alin. (3) din Constituția României și al Legii nr. 81/1992,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

În România, în toate domeniile de activitate, se utilizează unitățile de măsură legale, stabilite de prezenta ordonanță.

Unitățile de măsură folosite pe teritoriul României sînt obligatorii și pentru importuri.

Art. 2. - Modificări (1)

Pentru asigurarea exactității și uniformității măsurărilor, toate mijloacele de măsurare aflate pe teritoriul țării vor utiliza, ca referință unică, Sistemul național de etaloane al României.

Art. 3. - Modificări (2), Jurisprudență (2)

În vederea protejării persoanelor fizice și juridice împotriva efectului nociv al unor măsurări incorecte sau false, mijloacele de măsurare și măsurările din domeniile de interes public, cum sînt: relațiile și tranzacțiile comerciale, supravegherea traficului de mărfuri și persoane, protecția muncii și a mediului, sănătatea publică, fabricarea și controlul medicamentelor, operațiunile fiscale și poștale, expertizele judiciare și altele, sînt supuse obligatoriu controlului metrologic al statului. Jurisprudență (2)

Art. 4. -

Cadrul tehnico-organizatoric pentru asigurarea utilizării unităților de măsură legale, a racordării etaloanelor și verificărilor metrologice la Sistemul național de etaloane și a controlului metrologic al statului se stabilește potrivit prevederilor prezentei ordonanțe.

Art. 5. - Modificări (2), Jurisprudență (1)

Politica statului în domeniul metrologiei se realizează de Guvern prin Biroul Român de Metrologie Legală, organ de specialități al administrației publice centrale, subordonat acestuia. Modificări (1)

CAPITOLUL II Unități de măsură Modificări (1)

Art. 6. - Modificări (2)

În România se utilizează unitățile de măsură aparținînd Sistemului Internațional de Unități, simbolizat SI, adoptat de Conferința Generală de Măsuri și Greutăți și recomandat de Organizația Internațională de Metrologie Legală.

Art. 7. - Modificări (2)

Unitățile de măsură legale sînt cele prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonanță.

Denumirile, simbolurile și definițiile unităților de măsură legale și ale multiplilor și submultiplilor lor, regulile de formare și utilizare a acestora, factorii de transformare în unități SI a unităților de măsură legale care nu fac parte din SI și, după caz, domeniile în care acestea pot fi utilizate se stabilesc prin hotărîre a Guvernului. Modificări (1)

Art. 8. -

În cazul contractelor pentru export, la cererea partenerilor externi, agenții economici pot folosi și alte unități de măsură convenite între părți.

CAPITOLUL III Mijloace de măsurare

Art. 9. - Modificări (1)

Constituie mijloace de măsurare toate măsurile, aparatele, dispozitivele, instalațiile, precum și mostrele de materiale și substanțe care materializează și conservă unități de măsură și furnizează informații de măsurare.

Art. 10. -

Mijloacele de măsurare trebuie să indice rezultatele măsurărilor în unități de măsură legale și să corespundă condițiilor de funcționare și prescripțiilor metrologice aprobate.

Art. 11. - Modificări (2)

Toți utilizatorii au obligația și răspund de asigurarea exactității, buna întreținere, funcționarea corectă și trasabilitatea mijloacelor de măsurare pe care le folosesc în cadrul activității lor.

CAPITOLUL IV Sistemul național de etaloane și transmiterea unităților de măsură

Art. 12. - Modificări (2)

Mijloacele de măsurare destinate să definească, să realizeze, să conserve sau să reproducă unitățile de măsură, în scopul de a le transmite altor mijloace de măsurare, sînt etaloane.

Etaloanele care prezintă cele mai înalte performanțe metrologice în domeniul respectiv sînt etaloane primare.

Etaloanele primare ale mărimii respective, recunoscute prin hotărîre a Guvernului ca bază unică legală pentru reproducerea, conservarea și transmiterea unităților de măsură tuturor celorlalte etaloane din România, sînt etaloane naționale și reprezintă bunuri publice.

Etaloanele naționale împreună cu celelalte etaloane atestate din România formează - prin unicitate și structură unitară pe niveluri de exactitate - Sistemul național de etaloane și constituie baza științifică, tehnică și legală, de referință, a tuturor măsurărilor efectuate pe întreg teritoriul țării, precum și în relațiile economice și tehnico-științifice cu alte țări.

Art. 13. - Modificări (2)

În scopul asigurării uniformității, exactității și legalității măsurărilor, mijloacele de măsurare sînt cuprinse obligatoriu în acțiunea de transmitere a unităților de măsură. Transmiterea unităților de măsură se realizează prin etalonare sau verificare metrologică, pornind de la etaloanele primare, prin niveluri succesive de exactitate, folosind celelalte etaloane, pînă la mijloacele de măsurare de lucru, potrivit standardelor și normelor de metrologie emise conform legii.

Transmiterea unităților de măsură se efectuează de către laboratoare de metrologie și persoane autorizate, în condițiile prezentei ordonanțe.

Art. 14. - Modificări (1)

Etaloanele naționale sînt deținute, perfecționate, conservate și utilizate de instituții specializate, stabilite prin hotărîre a Guvernului.

Atestarea, conservarea, compararea cu etaloanele naționale ale altor state și racordarea la etaloanele internaționale se fac conform instrucțiunilor de metrologie legală, emise potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe.

CAPITOLUL V Controlul metrologic al statului Modificări (1)

Secțiunea 1 Controlul metrologic al mijloacelor de măsurare Modificări (1)

Art. 15. - Modificări (2), Jurisprudență (2)

Se supun obligatoriu controlului metrologic al statului etaloanele corespunzătoare oricărui nivel de exactitate și categoriile de mijloace de măsurare de lucru, destinate utilizării în domeniile de interes public, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonanță. Jurisprudență (1)

Art. 16. - Modificări (3), Jurisprudență (1)

Controlul metrologic al statului se exercită, în condițiile prevăzute de instrucțiunile de metrologie legală, prin următoarele modalități: Modificări (1)

a) autorizări;

b) aprobări de model;

c) avizul de punere în funcțiune a unor categorii de mijloace de măsurare;

d) etalonări;

e) verificări metrologice inițiale ale mijloacelor de măsurare noi;

f) verificări metrologice periodice ale mijloacelor de măsurare în serviciu;

g) verificări metrologice după reparare sau modificări;

h) verificări și testări inopinate în locurile unde se utilizează mijloace de măsurare;

i) supravegherea metrologică.

Art. 17. - Modificări (1)

Pentru fiecare din categoriile de mijloace de măsurare prevăzute în anexa nr. 2, cu excepția celor prevăzute în art. 12 alin. 2, Biroul Român de Metrologie Legală elaborează și difuzează norme de metrologie legală, care definesc caracteristicile tehnice ale mijloacelor de măsurare, condițiile de exactitate pe care trebuie să le satisfacă, metodele de verificare metrologică a acestora, intervalul de timp optim între două etalonări sau verificări periodice succesive, precum și modalitățile de control de la art. 16, care le sînt aplicabile.

Art. 18. - Modificări (2)

Mijloacele de măsurare care au corespuns la controlul metrologic al statului devin mijloace de măsurare legale. Această calitate se atestă prin documente specifice și, după caz, prin mărci metrologice de stat: marca metrologică de model și marca metrologică de verificare.

Marca metrologică de model este semnul distinctiv care, aplicat pe un mijloc de măsurare, atestă conformitatea acestuia cu modelul aprobat.

Marca metrologică de verificare este semnul distinctiv care, aplicat pe un mijloc de măsurare după verificarea metrologică, atestă că acesta este un mijloc de măsurare legal.

Mărcile metrologice aplicate sub formă de sigiliu sînt supuse dispozițiilor legale referitoare la sigiliile statului și beneficiază de aceeași protecție juridică.

Metodologia eliberării documentelor specifice și a investirii cu mărci metrologice de stat a mijloacelor de măsurare legale se stabilește prin instrucțiuni de metrologie legală.

Art. 19. - Modificări (1)

Mijloacele de măsurare care nu au corespuns la controlul metrologic al statului nu au calitatea de mijloace de măsurare legale și ca urmare, utilizarea lor este interzisă. Deținătorii acestor mijloace de măsurare sînt obligați să le scoată din uz sau, după caz, să le modifice sau să le repare. Modificări (1)

Dacă se constată utilizarea de mijloace de măsurare nelegale, acestea sînt sigilate și, după caz, confiscate. În cazul săvîrșirii vreunei infracțiuni, se iau măsuri să nu dispară urmele infracțiunii, corpurile delicte și orice alte mijloace de probă, potrivit prevederilor Codului de procedură penală, și sînt sesizate organele de urmărire penală.

Art. 20. - Modificări (2), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

Controlul metrologic al statului asupra mijloacelor de măsurare se exercită de către Biroul Român de Metrologie Legală, prin personal propriu împuternicit sau, după caz, prin laboratoare de metrologie autorizate de acesta.

Secțiunea a 2-a Controlul metrologic al măsurărilor Modificări (1)

Art. 21. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

Se supun controlului metrologic al statului măsurările care se încadrează în următoarele categorii: Modificări (1)

a) măsurările efectuate în cadrul unor tranzacții comerciale sau măsurările pe baza cărora se stabilesc costuri pentru utilități publice, tarife, taxe, daune, impozite și altele;

b) măsurările efectuate asupra unor mărimi ce afectează interesele cetățenilor, cum sînt: concentrația de zahăr și concentrația de alcool în băuturi, concentrația de grăsimi în lapte și unt, masa hectolitrică și umiditatea cerealelor, viteza autovehiculelor, concentrația alcoolică din sînge și altele; Jurisprudență (2)

c) măsurările efectuate asupra unor mărimi ce afectează sănătatea publică sau protecția mediului, cum sînt: poluanții organici și metalici din apă, poluanții din pesticide și alte substanțe toxice, gazul de eșapament al autovehiculelor, conținutul de noxe din atmosferă etc;

d) măsurările care privesc produsele și mărfurile care se livrează și se vînd preambalate, conținînd cantități determinate, indicate prin etichetare sau sub altă formă; Modificări (1)

e) alte măsurări din domeniile care pot afecta sănătatea și securitatea persoanelor și protecția mediului. Modificări (1)

Pentru domeniile în care se utilizează aceste categorii de măsurări, Guvernul, prin organismele sale, specializate, va elabora reglementări specifice.

Art. 22. - Modificări (1)

Controlul metrologic al statului asupra măsurărilor se exercită potrivit art. 16, precum și prin: Modificări (2)

a) ridicarea de probe și efectuarea de măsurări și analize comparative pentru verificarea exactității rezultatelor de măsurare declarate;

b) inspecții și testări inopinate în locurile unde se efectuează măsurările;

c) avizarea reglementărilor specifice elaborate, conform art. 21, de alte organisme specializate;

d) expertize metrologice.

CAPITOLUL VI Obligațiile persoanelor fizice și persoanelor juridice în domeniul metrologiei Modificări (1)

Art. 23. - Modificări (4), Jurisprudență (1)

Persoanele fizice sau persoanele juridice care fabrică, construiesc, importă, montează, repară, modifică, verifică, închiriază sau vînd mijloace de măsurare sînt obligate să solicite, în prealabil, Biroului Român de Metrologie Legală, următoarele:

a) avizul și/sau autorizația pentru exercitarea activității de fabricare, construire, import, reparare, verificare, închiriere, vînzare și instalare a mijloacelor de măsurare;

b) aprobarea de model pentru fabricația sau importul mijloacelor de măsurare prevăzute în anexa nr. 2;

c) autorizarea verificatorilor metrologi; Modificări (1)

d) expertizarea și autorizarea laboratoarelor de metrologie și de încercări ale mijloacelor de măsurare.

Condițiile de obținere a acestor avize, autorizații și aprobări de model se stabilesc prin instrucțiuni de metrologie legală.

Art. 24. - Modificări (2), Jurisprudență (2)

Deținătorii de mijloace de măsurare prevăzute în anexa nr. 2 sînt obligați să asigure legalitatea acestora și să le declare la organele Biroului Român de Metrologie Legală, pentru luare în evidență și supraveghere metrologică. Jurisprudență (3)

Anumite categorii de mijloace de măsurare din anexa nr. 2, stabilite de Biroul Român de Metrologie Legală, trebuie declarate la organele Biroului Român de Metrologie Legală înainte de instalare, în vederea obținerii de la acestea a avizului de punere în funcțiune.

Art. 25. - Modificări (3)

Mijloacele de măsurare prevăzute în anexa nr. 2 nu pot fi puse în circulație fără aprobare de model eliberată de Biroul Român de Metrologie Legală și fără marca metrologică de model.

Producătorii și importatorii mijloacelor de măsurare prevăzute în anexa nr. 2 au obligația să obțină aprobarea de model înainte de începerea fabricației sau derularea importului, conform metodologiei stabilite prin instrucțiuni de metrologie legală.

Mijloacele de măsurare fabricate sau importate în baza unei aprobări de model vor trebui să respecte eventualele condiționări impuse de aceasta și să aibă, în mod obligatoriu, aplicată marca metrologică de model.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...