Comisia Europeană

Regulamentulnr. 340/2015 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la licențele și certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32015R0340

Modificări (1)

În vigoare de la 26 martie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE, în special articolul 8c alineatul (10) și articolul 10 alineatul (5),

întrucât:

(1) Controlorii de trafic aerian, precum și persoanele și organizațiile implicate în pregătirea, testarea, verificarea și în examinarea și evaluarea medicală a respectivilor controlori de trafic aerian trebuie să se conformeze cerințelor esențiale aplicabile prevăzute în anexa Vb la Regulamentul (CE) nr. 216/2008. În special, trebuie să li se elibereze certificate sau licențe după ce au demonstrat că îndeplinesc cerințele esențiale.

(2) Acordarea licențelor europene s-a dovedit a fi o modalitate eficientă de a recunoaște și a certifica competența controlorilor de trafic aerian, a căror profesie joacă un rol unic în desfășurarea în condiții de siguranță a controlului traficului aerian. Standardul de competență la nivelul Uniunii a redus fragmentarea în acest domeniu, ceea ce a permis o organizare mai eficientă a activității în actualul context al unei colaborări regionale din ce în ce mai strânse între furnizorii de servicii de navigație aeriană. Păstrarea și ameliorarea regimului comun de eliberare a licențelor pentru controlorii de trafic aerian care lucrează în Uniune reprezintă o parte importantă a sistemului european de control al traficului aerian. În acest scop, ar trebui prevăzute în prezent cerințe tehnice și proceduri administrative referitoare la licențele și certificatele acordate controlorilor de trafic aerian care să reflecte stadiul actual al tehnologiei în acest domeniu.

(3) Furnizarea de servicii de navigație aeriană necesită un personal cu înaltă calificare, și în special controlori de trafic aerian, ale căror competențe să fie demonstrate de o licență eliberată pe baza cerințelor detaliate stabilite în prezentul regulament. Calificarea înscrisă într-o licență ar trebui să indice tipul de serviciu de trafic aerian pe care un controlor de trafic aerian este competent să îl furnizeze. Autorizările înscrise într-o licență ar trebui să reflecte atât competențele profesionale specifice ale controlorului, cât și autorizarea acordată de autoritățile competente pentru a furniza servicii pentru un anumit sector, grup de sectoare și/sau pentru anumite posturi de lucru.

(4) Autoritățile care efectuează sarcinile de supraveghere și de verificare a conformității în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie suficient de independente față de controlorii de trafic aerian atunci când eliberează licențe sau prelungesc valabilitatea autorizărilor și atunci când suspendă sau retrag licențe, calificări, autorizări sau certificate, în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condițiile de eliberare a acestora. Autoritățile respective ar trebui să fie, de asemenea, suficient de independente față de furnizorii de servicii de navigație aeriană și de organizațiile de pregătire. Ele ar trebui să fie în permanență capabile de a-și îndeplini sarcinile în mod eficient. Autoritatea sau autoritățile competente cărora le revine responsabilitatea prevăzută în prezentul regulament poate sau pot fi organismul sau organismele desemnate sau înființate în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului. Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (denumită în continuare "agenția") ar trebui să acționeze în calitate de autoritate competentă pentru eliberarea și reînnoirea certificatelor organizațiilor de pregătire a controlorilor de trafic aerian situate în afara teritoriului statelor membre și, dacă este cazul, ale personalului acestora. Ca atare, agenția ar trebui să îndeplinească aceleași cerințe.

(5) Având în vedere caracteristicile speciale ale traficului aerian din Uniune, ar trebui introduse și aplicate efectiv standarde comune de competență pentru controlorii de trafic aerian angajați de furnizorii de servicii de navigație aeriană care oferă publicului servicii de gestionare a traficului aerian și de navigație aeriană (ATM/ANS).

(6) Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea să aplice prezentul regulament în cazul personalului militar care oferă publicului servicii, în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(7) Comunicarea deficitară este deseori un factor care contribuie în mare parte la incidente și accidente. Prin urmare, ar trebui prevăzute cerințe detaliate privind competența lingvistică a controlorilor de trafic aerian. Cerințele respective se bazează pe cerințele adoptate de Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) și constituie un mijloc de aplicare a acestor standarde acceptate la nivel internațional. În ceea ce privește cerințele privind competența lingvistică, se aplică principiile de nediscriminare, transparență și proporționalitate, pentru a încuraja libera circulație a lucrătorilor, asigurând în același timp siguranța. Valabilitatea unei autorizări de competență lingvistică ar trebui să țină seama de nivelul de competență stabilit în prezentul regulament.

(8) Normele comune pentru eliberarea și menținerea licențelor pentru controlorii de trafic aerian sunt esențiale pentru a spori încrederea reciprocă a statelor membre în sistemele lor. Prin urmare, pentru a asigura cel mai înalt nivel de siguranță, ar trebui stabilite cerințe uniforme în ceea ce privește pregătirea, calificările și competențele controlorilor de trafic aerian. Acest lucru contribuie, de asemenea, la furnizarea unor servicii de control al traficului aerian sigure, de înaltă calitate și la recunoașterea licențelor în întreaga Uniune, crescând astfel libertatea de circulație și disponibilitatea controlorilor de trafic aerian.

(9) Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene (Eurocontrol) a stabilit standarde adecvate pentru pregătirea inițială, prevăzute în orientările privind programa comună de bază pentru pregătirea inițială a controlorilor de trafic aerian ("Specification for the ATCO Common Core Content Initial Training"). Pentru a ține seama de progresul științific și tehnic și pentru a facilita o abordare uniformă a pregătirii inițiale, care reprezintă elementul esențial pentru asigurarea mobilității controlorilor de trafic aerian, aceste standarde ar trebui să fie prevăzute în legislația Uniunii. De asemenea, ar trebui stabilite cerințe pentru pregătirea în cadrul unității și pentru pregătirea continuă, ținând seama de cerințele esențiale aplicabile menționate la articolul 8c din Regulamentul (CE) nr. 216/2008. În absența unor cerințe de pregătire la nivel european, statele membre se pot baza în continuare pe standardele de pregătire elaborate de OACI.

(10) În colaborare cu un grup de experți, Eurocontrol a elaborat cerințe pentru evaluarea medicală a controlorilor de trafic aerian, care au fost deja utilizate de statele membre alături de anexa 1 a OACI. Aceste cerințe ar trebui să fie transpuse în legislația Uniunii pentru a se asigura aplicarea lor uniformă în toate statele membre.

(11) Pentru a se asigura că statele membre își îndeplinesc obligațiile și responsabilitățile care le revin în materie de siguranță într-un mod corect și structurat prin intermediul unui sistem de administrare și de management operat de autoritățile competente și de organizațiile care acționează în numele lor, în conformitate cu programul de siguranță a statului al OACI, prezentul regulament ar trebui să prevadă cerința care trebuie să fie aplicată de către autoritățile competente.

(12) Certificarea organizațiilor de pregătire este unul dintre factorii esențiali care contribuie la calitatea pregătirii controlorilor de trafic aerian și, prin urmare, la asigurarea în condiții de siguranță a controlului traficului aerian. Prin urmare, ar trebuie prevăzute cerințe mai stricte pentru organizațiile de pregătire. Ar trebui să existe posibilitatea de a certifica pregătirea în funcție de tipul acesteia, ca pachet de servicii de pregătire sau ca pachet de servicii de pregătire și de navigație aeriană, fără a pierde din vedere caracteristicile specifice ale pregătirii oferite de fiecare organizație.

(13) Condițiile generale de obținere a licențelor, în măsura în care se referă la vârstă și la cerințe medicale, nu ar trebui să-i afecteze pe titularii licențelor existente. Pentru a păstra privilegiile asociate licențelor existente și pentru a asigura o tranziție fără dificultăți pentru toți titularii de licențe și pentru autoritățile competente, licențele și certificatele medicale eliberate de statele membre în conformitate cu Directiva 2006/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului și cu Regulamentul (UE) nr. 805/2011 al Comisiei ar trebui considerate ca fiind eliberate în conformitate cu prezentul regulament.

(14) Din motive de coerență, definiția substanțelor psihoactive din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei ar trebui modificată.

(15) Deși prezentul regulament se bazează pe realizările anterioare și pe cerințele în materie de reglementare ale UE, din motive de claritate, Regulamentul (UE) nr. 805/2011 ar trebui abrogat.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...