Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați - CECCAR

Codul privind conduita etică și profesională a experților contabili și contabililor autorizați din România, 23.10.1995

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 noiembrie 1995

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

TITLUL I DISPOZIȚII GENERALE

1. Principiile fundamentale care trebuie să-i ghideze pe profesioniștii contabili în conduita lor, în relațiile profesionale cu ceilalți, se referă la:

a) Integritate. Profesionistul contabil trebuie să fie drept, cinstit și sincer în executarea lucrărilor sale.

b) Obiectivitate. Profesionistul contabil trebuie să nu cedeze unor prejudecăți sau concepte apriorice care ar putea să-i împiedice obiectivitatea.

El trebuie să aibă o comportare imparțială atunci când întocmește un raport privind executarea lucrărilor sale.

c) Independența. Când își exercită profesiunea cu titlu liber, profesionistul contabil trebuie să fie și să se manifeste liber față de orice interes care ar putea fi avut în vedere, oricare ar fi realitatea, ca fiind incompatibil cu integritatea și obiectivitatea sa, cum ar fi:

- implicarea financiară, directă sau indirectă, în activitățile unui client, ca de exemplu: acceptarea unor forme de salarizare, deținerea de participații la capital, darea sau luarea cu împrumut de bunuri, servicii sau bani, acordarea sau primirea de gajuri sau cauțiuni de la sau pentru clienții săi;

- implicarea profesionistului contabil în activitățile unui client, în calitate de membru al executivului acestuia sau ca angajat sub controlul direcțiunii acestuia;

- acte de comerț sau slujbe asigurate în același timp cu exercitarea unei profesii liberale, care pot sfârși printr-un conflict de interese, sau care sunt prin natura lor incompatibile sau în contradicție cu exercitarea liberală a profesiei contabile, sau care sunt incompatibile cu necesitatea de a păstra poziția de independență, integritate și obiectivitate a profesionistului contabil;

- incidența relațiilor familiale și personale asupra independenței;

- condițiile în care onorariile primite de la un client constituie un procentaj inacceptabil de ridicat pentru cifra de afaceri totală a societății de expertiză sau a unui practician individual; aceasta presupune să nu se ocupe majoritatea activității profesioniștilor contabili cu executarea de lucrări pentru o singură unitate patrimonială, respectiv societate comercială;

- acceptarea executării de lucrări în baza unor onorarii eventuale, neprecizate anticipat în sumă absolută, prin contract sau convenție.

Lista incompatibilităților cu condiția de independență a profesiunii contabile nu este limitativă și orice membru al Corpului nu trebuie să se găsească într-o situație de natură a-i știrbi independența, chiar dacă nu se află sub incidența cazurilor de incompatibilitate arătate mai sus.

d) Secretul profesional. Profesionistul contabil trebuie să respecte caracterul confidențial al informațiilor obținute cu ocazia executării lucrărilor sale și nu trebuie să divulge nici una dintre aceste informații către terți, cu excepția cazurilor când a fost autorizat în mod expres în acest scop sau dacă are obligația legală sau profesională să facă această divulgare (de exemplu: nedenunțarea unor infracțiuni).

e) Norme tehnice și profesionale. Profesionistul contabil trebuie să efectueze lucrările sale în conformitate cu normele tehnice și profesionale care îi sunt aplicabile.

f) Competența profesională. Profesionistul contabil trebuie să-și mențină nivelul de competență pe tot parcursul carierei sale profesionale și să nu efectueze decât lucrările pe care el însuși sau societatea comercială din care face parte le poate realiza cu competență profesională.

g) Comportare deontologică. Profesionistul contabil trebuie să se comporte într-un mod compatibil cu buna reputație a profesiunii și trebuie să se abțină de la orice conduită de natură să aducă atingere acestei reputații.

2. Prevederile acestui cod au ca rațiune protecția fiecărui profesionist luat individual, cât și a terților, deoarece Corpul este garant:

- pentru public, al calității și fiabilității prestațiilor experților contabili și ale contabililor autorizați;

- pentru membrii Corpului, al unei sănătoase și libere concurențe, asigurată îndeosebi prin principiile liberei alegeri, de către client, a expertului contabil sau a contabilului autorizat pe care-l dorește, al independenței profesionale a acestora.

3. Necesitatea de a se asigura apărarea onoarei și independenței Corpului și de a conferi lucrărilor membrilor săi autoritate impune acestor membri să aibă calități esențiale, cum sunt:

- știință, competență și conștiință profesională;

- independență spirituală și dezinteres material;

- moralitate, probitate și demnitate.

Se impune ca fiecare membru al Corpului să facă efortul necesar dezvoltării acestor calități și îndeosebi:

a) să-și îmbogățească necontenit cunoștințele profesionale, inclusiv pe cele de cultură generală, capabile să-i întărească discernământul;

b) să acorde fiecărei operațiuni și situații examinate toată atenția și timpul necesar pentru a-și fundamenta o opinie personală înainte de a face propuneri;

c) să-și exprime opinia fără nici o reținere față de dorința, chiar ascunsă, a celui care îl consultă și să se pronunțe cu sinceritate, fără ocolișuri, exprimându-și, dacă e nevoie, rezervele asupra valorii ipotezelor și concluziilor formulate;

d) să nu dea niciodată ocazia de a se afla în situația de a nu putea să-și exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirii îndatoririlor sale;

e) să considere că independența sa trebuie să își găsească manifestarea deplină în exercitarea profesiei și în protejarea ei, cu respectarea integrală a dispozițiilor legale și regulilor stabilite de Corp.

4. Experții contabili și contabilii autorizați sunt obligați să execute lucrările lor după tehnica și știința contabilității; de ei depinde aplicarea lor corectă, exactă și conform reglementărilor legale.

TITLUL II ÎNDATORIRI CE REVIN MEMBRILOR CORPULUI

CAPITOLUL 1 Comportamentul personal

Secțiunea 1 Viața individuală

5. Moralitatea ireproșabilă este una dintre condițiile esențiale pentru admiterea și menținerea în Corp; orice atingere ce va fi adusă acestei condiții constituie o abatere care se sancționează.

6. Toate condamnările de drept comun și alte fapte susceptibile să aducă atingere demnității profesiei atrag după sine sancțiuni, mergând până la radierea din Tabloul Corpului a celui vinovat.

7. Toți membrii Corpului trebuie să se abțină, chiar în afara exercitării profesiei lor, de la orice încălcări ale legilor, regulamentelor și regulilor profesionale și de la orice acțiuni contrare probității, independenței și onoarei sau care sunt susceptibile să aducă știrbirea demnității Corpului și membrilor săi.

Secțiunea a 2-a Publicitatea personală

8. Membrii Corpului pot face uz numai de titlurile sau diplomele eliberate de stat sau de școli, sau de instituții de învățământ atestate de Ministerul Învățământului.

9. Membrii Corpului pot afișa la ușa domiciliului lor o placă de dimensiunile 10x5 cm cuprinzând numele, prenumele, calificarea profesională - expert contabil sau contabil autorizat - și mențiunea Tabloului Corpului filialei de care aparțin, excluzând orice marcă sau indicație cu caracter comercial sau prezentând un interes publicitar.

10. Orice publicitate personală a profesioniștilor contabili este interzisă; termenul profesionist contabil cuprinde experții contabili și contabilii autorizați, care își exercită profesiunea cu titlu personal, individual sau în cadrul unor societăți comerciale de profil; în acest sens:

- prin publicitate se înțelege comunicarea către public a informațiilor asupra serviciilor oferite sau a calificărilor pe care le posedă un profesionist contabil, în scopul obținerii de lucrări;

- anunțul este comunicarea către public a unor fapte privind un profesionist contabil, care nu sunt destinate promovării acestuia sau a societății sale comerciale;

- oferta, directă sau indirectă, este concretizată în demersurile făcute pe lângă un eventual client în scopul de a-i propune servicii profesionale, mai ales prin deplasarea într-un loc public sau la sediul unei societăți comerciale sau al altui agent economic.

11. În înțelesul enunțat la art. 10, publicitatea și oferta sunt interzise. În acest sens se exemplifică:

- inserările personale făcute în presă, în publicațiile profesionale sau altele, prin scrisori, afișe, circulare, reclame, cinema, televiziune, radiodifuziune și în general toate procedeele publicitare;

- oferta sau atribuirea de comisioane, tarife reduse sau alte avantaje, precum și uzul de mandat politic sau de funcție administrativă.

Nu sunt supuse prevederilor de mai sus publicitatea și oferta pentru participare la licitațiile organizate potrivit normelor legale în vigoare.

12. Anunțurile sunt interzise, cu excepția:

a) anunțurilor în presă pentru angajare de colaboratori, precum și în publicațiile destinate studenților, care sunt autorizate sub rezerva ca ele să nu servească drept pretext pentru publicitate și să nu contravină regulilor de etică profesională, trebuind:

- să aibă un caracter sobru și informativ în legătură cu postul în discuție;

- să respecte un format corespunzător pentru fiecare publicație, similar cu cel mai frecvent utilizat în rubricile de oferte de serviciu, dar nu mai mari de 30x40 mm, conform uzanțelor internaționale;

- să folosească pentru denumirea (emblema) cabinetului caractere tipografice care să nu fie de mărimi superioare celor folosite pentru descrierea postului pentru care este făcut anunțul;

- să evite orice repetare fără legătură cu recrutarea urmărită;

b) inserării în presa locală a unor avize informând publicul despre o primă deschidere de cabinet sau schimbare de adresă, indicându-se numai: numele și prenumele, adresa, numărul de telefon și orele de primire; acest anunț trebuie să aibă caracter discret;

c) inserării în anuare, cărți de telefon, cataloage de firme etc. a singurelor informații necesare utilizatorilor pentru a contacta cabinetul: numele și prenumele, adresa, numărul de telefon și profesia.

Aceste inserări nu sunt autorizate, dacă se apreciază că anuarul sau cataloagele respective fac publicitate persoanelor care sunt menționate în ele.

Sunt interzise, de asemenea, orice inserări cu plată în listele profesionale din aceste anuare sau cataloage, prin care se măresc caracterele tipografice sau care sunt încadrate în chenar.

13. O societate comercială de expertiză poate oferi beneficiarilor o listă a lucrărilor și a serviciilor pe care este în măsură să le execute.

Se pot tipări broșuri de prezentare a cabinetului sau a societății comerciale de expertiză ce se vor distribui elevilor, studenților sau candidaților la un post oferit de acestea; broșura va trebui să cuprindă, obligatoriu, numai informații despre istoricul, principiile de comportament, lucrările executate, numele clienților, modalitatea de recrutare și de formare și perfecționarea profesională a membrilor cabinetului sau ai societății comerciale.

14. Cu privire la publicații și interviuri:

- când un profesionist contabil, persoană fizică, scrie o carte sau un articol despre un subiect privind profesia de expert contabil sau contabil autorizat, el poate menționa calificările sale profesionale;

- dacă profesionistul contabil este membru al unei societăți comerciale de expertiză, el poate să-i menționeze numele; în nici un caz nu pot fi date informații asupra lucrărilor și serviciilor pe care le poate oferi societatea respectivă;

- prevederile pct. 12 lit. a) și b) sunt aplicabile și în cazul participării profesionistului contabil la un interviu reprodus și difuzat prin orice suport sau la o emisiune de radio sau de televiziune referitoare la un subiect de ordin profesional; totuși, ceea ce scrie sau spune nu trebuie să aibă un caracter promoțional pentru el însuși sau pentru societatea comercială căreia îi aparține; el trebuie să obțină asigurarea că ceea ce va fi comunicat publicului nu contravine acestor exigențe.

15. Membrii Corpului pot folosi emblema acestuia pe hârtia cu antet destinată corespondenței. Emblema Corpului este compusă din:

- o carte-registru, simbolizând însemnul profesiei;

- un caduceu - toiagul de crainic al zeului Hermes, având ca însemn divin doi șerpi încolăciți, prețuit în Grecia antică ca având și valoare de simbol diplomatic; emblema Corpului simbolizează rolul de crainic al profesionistului contabil, pe care îl are atunci când redă imaginea fidelă, corectă și completă a patrimoniului contabilizat sau expertizat;

- deviza: știință, independență, moralitate, atribute esențiale ale exercitării profesiei.

16. Consiliile Corpului pot efectua sau autoriza efectuarea oricărei publicități colective pe care o consideră utilă în interesul profesiei.

Detaliile și modalitățile de aplicare a acestei dispoziții sunt reglementate prin decizia Consiliului superior și, când este vorba de o publicitate colectivă locală, pe baza reglementării consiliilor filialelor respective.

Secțiunea a 3-a Exercitarea profesiei

A. Definiții

17. Prin societate de expertiză contabilă se înțelege societatea comercială care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 8 lit. a)-d) din Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 și este înscrisă în Tabloul Corpului.

18. Prin experți contabili și contabili autorizați, care își desfășoară activitatea în mod individual, se înțelege: persoanele care au dobândit această calitate potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 65/1994, înscrise în Tabloul Corpului, care își exercită profesia cu titlu independent, individual în cadrul propriilor cabinete sau sunt salariați fie la o societate comercială de profil, fie la alte unități patrimoniale. În această categorie se includ, de asemenea, și experții contabili și contabilii autorizați înscriși în Tabloul Corpului care exercită mandatul de cenzor la societățile comerciale în conformitate cu prevederile legii.

19. Prin raport se înțelege exprimarea în scris a opiniilor profesionistului contabil privind executarea lucrărilor de audit legal în cadrul mandatelor de cenzori încredințate de adunările generale ale societăților comerciale.

B. Prevederi privind exercitarea profesiei

20. Membrii Corpului care își exercită individual profesia pot să o facă numai în nume propriu.

21. Experții contabili pot să execute lucrări care intră în atribuțiile contabililor autorizați.

22. Un membru al Corpului nu poate colabora cu un coleg pedepsit printr-o măsură disciplinară de suspendare sau interzicere a exercitării profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat.

23. Un expert contabil sau un contabil autorizat poate participa la administrarea unei singure societăți comerciale recunoscute de Corp.

24. Membrii Corpului pot accepta mandatul care le este încredințat pentru a fi arbitri între două părți ce doresc să-și stingă litigiile pe probleme care intră în competența lor, pe cale amiabilă, dacă există acceptul ambelor părți pentru aceasta.

CAPITOLUL 2 Comportamentul în raport cu clientela

Secțiunea 1 Relațiile cu clientela

25. Relațiile membrilor Corpului cu clienții lor se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii, semnat de ambele părți.

26. În afara primirii de onorarii pentru lucrările executate, orice altă relație financiară cu un client, cum ar fi: participații la capital, dare sau luare de împrumut de bunuri, servicii sau bani etc., este susceptibilă de a afecta obiectivitatea și de a determina terții să considere că această obiectivitate este compromisă.

27. Membrii Corpului trebuie să vegheze ca în cadrul îndeplinirii lucrărilor lor să se rezume numai la acordarea de avize de consultanță profesională și să nu impieteze asupra activității de administrare, care este un atribut exclusiv al clientului.

28. Membrii Corpului trebuie să acorde o atenție aparte relațiilor personale sau familiale ale lor sau ale colaboratorilor lor cu clienții, asigurându-se că aceste relații nu aduc atingere independenței lor.

29. Stabilirea și întreținerea relațiilor profesionale cu clienții sunt susceptibile de a antrena răspunderea pentru un prejudiciu financiar sau numai moral pentru membrii Corpului. Este bine să se acorde o atenție specială atât criteriilor de alegere a unor noi clienți, cât și menținerii celor vechi. O altă apreciere a membrilor Corpului, privind riscurile, constă în a prevedea situația lor în raport cu respectarea principiilor independenței și competenței.

30. Factorii de risc sunt foarte variați și trebuie să fie apreciați în funcție de lucrările de executat; se pot aminti astfel unii factori ca: întârzieri importante și repetate privind închiderea periodică a conturilor; limitarea controalelor; limitarea onorariilor; riscuri fiscale anormale; situație financiară dezechilibrată etc.

31. Orice nou client, cât și lucrările noi, cerute de un client vechi, trebuie să facă obiectul, prealabil acceptării și încheierii contractului, al:

a) unei evaluări a riscurilor;

b) unei verificări privind respectarea principiului independenței profesiei;

c) unei aprecieri a eficienței executării lucrărilor în raport, îndeosebi, cu competența și cu mijloacele societății comerciale.

Decizia finală aparține expertului contabil sau contabilului autorizat.

32. Membrii Corpului trebuie să aprecieze periodic dacă eventualele schimbări intervenite în situația clienților sau a cabinetului/societății lor comerciale nu sunt susceptibile de a aduce atingere principiului independenței sau să îi expună la noi riscuri.

33. Dacă în cursul executării lucrărilor se constată necesitatea modificării sau extinderii lucrărilor, se va încheia un act adițional la contract.

34. De asemenea, în cursul derulării lucrărilor, membrii Corpului pot exprima în scris, față de clienții lor, recomandări sau rezerve; în caz de contestare, aceste avertismente scrise vor putea constitui probe exoneratorii de responsabilitate a profesioniștilor contabili. Aceștia nu trebuie să abuzeze de această posibilitate.

35. O descărcare de responsabilitate, semnată de client în favoarea unui profesionist contabil, nu-l scutește pe acesta din urmă de acțiunile privind stabilirea răspunderii sale, atunci când a comis greșeli.

36. Membrii Corpului care se găsesc în situația imposibilității executării lucrărilor contractate, datorită neprimirii datelor și informațiilor necesare conform prevederilor contractului sau lipsei de cooperare a conducătorului unității, trebuie să rezilieze, motivat, contractul cu acest client.

Secțiunea a 2-a Calitatea lucrărilor și autocontrolul lucrărilor executate

37. Membrii Corpului trebuie să-și exercite profesia cu conștiință și devotament. Lealitatea, imparțialitatea și, în cadrul profesiei, dorința de a fi utili clienților lor trebuie să le inspire recomandările pe care le fac și să le ghideze executarea lucrărilor.

Ei trebuie să se abțină de la orice lucrări inutile efectuate numai din dorința de câștig.

38. Membrii Corpului trebuie să cunoască personal anumite aspecte fundamentale ale executării lucrărilor, ceea ce implică necesitatea ca anumite însărcinări să nu poată fi repartizate colaboratorilor.

De fiecare dată când o sarcină este repartizată, expertul contabil sau contabilul autorizat trebuie să se asigure că au fost respectate de colaboratorii săi toate criteriile de calitate cerute executării lucrărilor încredințate.

39. Programarea lucrărilor membrilor Corpului și ale colaboratorilor lor este necesară pentru garantarea calității, permițând asigurarea unei repartizări adecvate a lucrărilor colaboratorilor.

Eficacitatea planificării presupune existența unui proces permanent și materializat, după modalitățile adaptate la dimensiunea și la activitatea societății comerciale.

40. Membrii Corpului au dreptul și datoria să studieze în folosul clienților lor, în condițiile respectării legalității, sincerității și corectitudinii, măsurile susceptibile să evite plata unor cheltuieli pentru drepturi, taxe și impozite nedatorate.

41. Orice participare voluntară la o fraudă fiscală atrage, pe lângă sancțiunile fiscale și penale prevăzute de lege, și sancțiuni disciplinare pentru membrii Corpului care se fac vinovați de aceasta.

42. Calitatea lucrărilor membrilor Corpului și ale colaboratorilor acestora constă în conștiinciozitatea și competența acestora în realizarea lor.

În acest sens experții contabili și contabilii autorizați aplică:

a) principiile contabilității;

b) normele Corpului privind exercitarea profesiei și executarea lucrărilor, care trebuie să fie în măsură să justifice aplicarea acestora prin documente corespunzătoare.

43. La finele fiecărei lucrări, profesionistul contabil întocmește un raport privind executarea lucrării respective; acest document relatează constatările efectuate și permite să se precizeze întinderea și calitatea lucrărilor. Mai mult, acest document se va dovedi util în cazul unor eventuale litigii ulterioare. În acest sens, profesionistul contabil trebuie să fie în măsură să justifice constatările sale în executarea lucrărilor încredințate de clienți prin documente corespunzătoare: dosarul de lucru alimentat în permanență cu informații și date va fi suportul care va permite o îmbunătățire a calității prestațiilor.

44. Membrii Corpului, împreună cu colaboratorii lor răspund de respectarea principiului deontologic al secretului profesional, cu excepția cazurilor de denunțare prevăzute de lege. Acest principiu constituie o caracteristică esențială a unei profesii exercitate independent, organizată și responsabilă, situând pe expertul contabil și contabilul autorizat printre confidenții societății ca: avocați, medici și notari.

Faptele implicate în secretul profesional au o cuprindere largă, incluzând nu numai pe cele încredințate de clienți, ci și pe cele despre care s-a luat cunoștință prin intermediul lucrărilor executate. Profesionistul contabil nu trebuie nici să dezmintă, nici să confirme faptele care îl privesc pe clientul său, chiar dacă acestea sunt cunoscute de public.

Secțiunea a 3-a Plata lucrărilor efectuate

45. Experții contabili și contabilii autorizați primesc pentru lucrările efectuate numai onorariile stabilite prin contract sau de către organul judiciar care a dispus efectuarea lucrării.

46. Onorariile nu pot fi plătite sub forma avantajelor în natură, comisioane sau participații aparente sau oculte; membrii Corpului nu trebuie să accepte nici o plată susceptibilă a le prejudicia independența, care nu reprezintă contravaloarea unei lucrări efectuate sau care este plătită în scopul acoperirii unor procedee abuzive practicate de client. În principiu, acceptarea de bunuri sau servicii nedatorate constituie o amenințare pentru independența profesionistului contabil. Astfel, o ospitalitate sau cadouri peste uzanțele obișnuite, oferirea unor concesii sau reduceri comerciale particulare pentru achiziționarea de bunuri sau servicii trebuie refuzate.

47. Onorariile sunt convenite liber cu clientul, pe principiul prețului și concurenței libere, totalul onorariilor putând varia, în funcție de natura sau complexitatea lucrărilor, de calificarea expertului contabil, a contabilului autorizat și a colaboratorilor acestora, precum și de timpul necesar executării lucrărilor.

48. Lucrările efectuate de membrii Corpului nu pot fi comparate unele cu altele datorită, în special, diversității structurii clientelei. Pentru aceasta, membrii Corpului sunt sfătuiți:

- să stabilească concret cu clientul, înainte de începerea lucrărilor, contractul de prestări de servicii, definind lucrările de efectuat, onorariile ce decurg și modalitățile de plată;

- pentru lucrările care se repetă, să indice în facturi lucrările noi sau suplimentare care au fost executate în cursul perioadei respective, comparativ cu cele realizate în perioada exercițiului financiar precedent;

- în toate facturile să facă referire la contractul încheiat.

49. Atât pentru asigurarea libertății de alegere a profesioniștilor contabili de către clienți, cât și a independenței membrilor Corpului, aceștia nu pot încheia contracte globale având ca obiect ținerea, centralizarea, încheierea, supravegherea sau verificarea contabilității sau a conturilor de orice natură. În toate cazurile, obiectul contractului trebuie să precizeze lucrările de executat, în așa fel încât acestea, din punctul de vedere al executantului, să nu fie incompatibile; de exemplu, același membru al Corpului nu poate să țină contabilitatea unui client, să-i verifice și să-i certifice bilanțul contabil.

50. Faptul că un expert contabil sau un contabil autorizat a indicat unui client numele unuia dintre colegii săi nu îl îndreptățește să pretindă o parte din onorarii.

Împărțirea onorariilor între colegi, fără participarea unuia dintre ei la executarea lucrărilor, este interzisă.

51. Onorariile nu pot fi fixate în funcție de rezultatele financiare obținute de client grație grijii sau intervențiilor profesionistului contabil, cum ar fi: procentaj din profit, dintr-o pierdere care a fost evitată, dintr-un impozit economisit sau restituit etc.

Convențiile care asociază expertul contabil sau contabilul autorizat cu clientul său sunt interzise.

52. Onorariile se plătesc, lunar, la terminarea lucrărilor sau la finele exercițiului financiar. Sunt admise, în cadrul condițiilor contractuale, plățile de avansuri sau aconturi, cu lichidarea la termenul final contractat.

53. În caz de diferende asupra totalului onorariilor între client și profesionistul contabil, acesta trebuie să depună străduințele necesare pentru a-l convinge pe client să accepte arbitrajul președintelui consiliului filialei, care poate fi înlocuit de un membru al consiliului. Clientul nu are obligația de a accepta un asemenea arbitraj. În această situație, profesionistul contabil are posibilitatea de a utiliza procedura dreptului comun.

Secțiunea a 4-a Păstrarea arhivelor clienților

54. Păstrarea documentelor contabile nu este un atribut al profesionistului contabil care ține contabilitatea clientului său. Aceasta este o obligație exclusivă a clientului.

55. Modalitatea de predare-primire a documentelor justificative în vederea contabilizării, cât și a registrelor contabile ținute de profesionistul contabil trebuie stabilită prin contract sau printr-o anexă la acesta, cu nominalizarea lor și a termenelor de predare-primire între părțile contractante; profesionistul contabil nu are dreptul de a păstra în arhiva sa documentele justificative și registrele clientului său.

56. În cazul în care clientul întârzie sau neglijează respectarea termenelor contractuale de predare-primire a documentelor justificative, a registrelor contabile și a situațiilor și declarațiilor periodice, profesionistul contabil va proceda la punerea în întârziere a clientului său, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Această scrisoare se păstrează la dosarul clientului, făcând dovada, dacă este cazul, a bunei sale credințe de îndeplinire a obligațiilor sale de a restitui clientului documentele respective.

57. Dacă acest demers a rămas fără rezultat și dacă clientul a dispărut - examinarea registrului de comerț permite să se verifice dacă acesta a fost efectiv radiat -, membrul Corpului este obligat să conserve documentele în cauză, pe durata prevăzută de lege, în caz contrar suportând sancțiunile legale.

CAPITOLUL 3 Raporturile membrilor Corpului între ei

Secțiunea 1 Îndatoriri de colegialitate

58. Membrii Corpului își datorează asistență, amabilitate și respect reciproc. Acestea exclud nu numai vulgaritatea, ci și manifestările dure și necuviincioase. Membrii Corpului trebuie să se abțină de la orice cuvinte care jignesc, orice imputări rău-voitoare, demersuri sau oferte de serviciu în folosul lor sau în defavoarea altora și, în general, să se abțină de la orice acțiune susceptibilă de a aduce daune altor membri ai Corpului.

59. Membrul Corpului care are o neînțelegere cu un coleg trebuie să încerce mai întâi să concilieze cu acesta; în caz de nereușită, el îl poate informa despre aceasta pe președintele consiliului filialei.

60. O plângere formulată cu ușurință împotriva unui coleg constituie o culpă. O plângere calomnioasă este o abatere gravă.

61. Membrii Corpului, chestionați în materie disciplinară, sunt obligați să evidențieze toate faptele pe care le cunosc, în timpul cercetării.

Secțiunea a 2-a Acceptarea executării unor lucrări atunci când un membru
al Corpului efectuează deja lucrări pentru același client

62. Un membru al Corpului poate fi solicitat să execute lucrări speciale sau să dea consultații care să se adauge celor pe care le efectuează deja un coleg, membru al Corpului, care își păstrează în continuare atribuțiile. În această situație, serviciile sau consultațiile pot fi cerute de client, după consultarea sau la cererea membrului Corpului în funcție (sau fără a cere părerea acestuia) sau de către membrul Corpului în funcție.

63. Membrul Corpului, care a fost solicitat, trebuie să îndeplinească obligația profesională cu acceptul clientului de a cere, de regulă în scris, membrului Corpului aflat în funcție, informațiile necesare, indicând natura generală a cererii sale.

64. Membrul Corpului, care a fost solicitat, trebuie să-și limiteze serviciile la misiunile sau la consultațiile speciale ce i-au fost cerute, făcând recomandările cuvenite, fără să exprime nici o critică față de lucrările sau competența membrului Corpului în funcție.

Secțiunea a 3-a Înlocuirea unui coleg

65. Membrul Corpului chemat de un client să înlocuiască pe un alt membru al Corpului nu trebuie să accepte executarea lucrărilor decât:

- după ce a obținut din partea clientului autorizarea de a-l contacta pe colegul predecesor și de a obține de la acesta informațiile necesare privind activitățile clientului;

- după ce s-a asigurat că înlocuirea nu este motivată de considerente rezultând din dorința clientului de a eluda efectele unei respectări stricte a îndatoririlor profesionale, cum ar fi insistențele predecesorului de a aduce la lumină adevărul, de a respecta și a cere respectarea legilor și a reglementărilor în activitățile respective;

- după ce a obținut justificarea (dovada) plății onorariilor datorate colegului predecesor, când acestea rezultă clar dintr-un contract, și ținând seama de faptul că executarea efectivă și corectă a lucrărilor nu este contestată de client;

- abținându-se de la orice critică de ordin personal cu privire la colegul său predecesor;

- asigurând păstrarea secretului informațiilor primite din partea colegului predecesor.

66. Membrul Corpului aflat în funcție trebuie să transmită succesorului său, după ce acesta a încheiat contractul cu clientul, toate registrele și documentele clientului, care sunt sau pot fi în posesia sa, fără întârziere, avizându-l pe client în consecință: toate acestea se consemnează într-un proces-verbal semnat de predător și primitor.

CAPITOLUL 4 Raporturile membrilor cu Corpul

Secțiunea 1 Puterea de control a consiliilor filialelor

67. Înscrierea în Tabloul Corpului comportă alegerea domiciliului în raza teritorială a consiliului unei filiale a Corpului; soluționarea litigiilor survenite între membri și organele Corpului vor fi de competența filialei respective.

68. Consiliul filialei poate să verifice și să se asigure că societatea comercială de expertiză contabilă, sucursalele și birourile secundare ale acesteia sunt sub conducerea și supravegherea permanentă și efectivă a unui expert contabil sau contabil autorizat, membru al Corpului.

69. Consiliul superior și consiliile filialelor au obligația organizării și exercitării examinării profesionale a persoanelor fizice membre ale Corpului, potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Corpului.

70. Membrii Corpului, în raporturile lor cu consiliile Corpului, trebuie să dea dovadă de amabilitate și respect, primind din partea acestora înțelegerea colegială datorată.

71. Comisiile de disciplină au competență pe tot cuprinsul razei teritoriale a filialei pe lângă care funcționează și pot să se asigure de condițiile efective de conducere și de organizare a societăților comerciale de profil. Ele au puterea de decizie față de membrii Corpului.

72. Comit o încălcare a îndatoririlor față de profesie și a obligațiilor speciale din sarcina lor, fiind pasibili, prin aceasta, de sancțiunile disciplinare prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului, cu excepția suspendării și a radierii din Tabloul Corpului, acei membri ai consiliilor Corpului și ai comisiilor de disciplină care, cu ocazia exercitării funcțiilor lor elective, se fac vinovați de orice act, cuvânt sau înscrisuri făcute cu știință, în scopul împiedicării funcționării normale a organismelor alese ale profesiunii sau pentru împiedicarea exprimării libere a opiniei personale de către membrii lor.

73. Oricare membru al unui consiliu al Corpului care, fără un motiv temeinic, refuză sau se abține de la îndeplinirea obligațiilor personale sau de la efectuarea lucrărilor ce îi revin, fie în cadrul consiliilor, fie în cadrul comisiilor de disciplină, este considerat demisionat din calitatea sa de membru al consiliului sau al comisiei din care face parte, sub rezerva sancțiunii disciplinare al cărei obiect ar putea fi.

Constatarea renunțării la îndeplinirea funcțiilor pentru care a fost ales membrul respectiv se face la cererea oricărei persoane sau organism interesat, prin decizia Consiliului superior, sau, la cererea acestuia, prin decizia Ministerului Finanțelor, când cel în cauză a fost numit de acesta, după ce în prealabil:

a) a fost consultată, în termen de maximum 30 de zile, secțiunea sau comisia din care făcea parte cel considerat demisionat sau Comisia superioară de disciplină, în cazul persoanelor desemnate de ministrul finanțelor;

b) a fost consultat consiliul filialei, pentru constatarea renunțării la îndeplinirea funcțiilor pentru care a fost numită de ministrul finanțelor persoana respectivă, pe lângă filialele Corpului;

c) cel considerat demisionat a fost convocat și ascultat de fiecare dintre organismele care sunt chemate, fie să constate renunțarea membrului, fie să fie consultate în problema respectivă;

d) au fost îndeplinite procedurile de motivare a constatării prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului.

74. Comisiile Corpului nu pot să primească și să accepte demisia nici unui membru al acestora, care face obiectul unei acțiuni disciplinare, înainte de a se fi hotărât asupra acestei acțiuni.

Secțiunea a 2-a Cotizațiile profesionale

75. Membrii Corpului au obligația să plătească direct Consiliului filialei în al cărei Tablou al Corpului sunt înscriși taxele de înscriere și cotizațiile cuvenite pentru anul respectiv.

Secțiunea a 3-a Obligațiile membrilor Corpului privind consecințele urmăririi
lor administrative sau judiciare

76. Pentru a permite consiliilor filialelor să-și îndeplinească una dintre principalele lor atribuții, aceea de a supraveghea buna desfășurare a activității membrilor Corpului în raza teritorială a autorității lor, orice membru chemat să răspundă de consecințele unor decizii administrative sau judiciare este obligat să informeze în scris despre aceasta pe președintele consiliului filialei în al cărei Tablou al Corpului este înscris, în termen de 5 zile.

CAPITOLUL 5 Raporturile membrilor cu administrația publică

77. Membrii Corpului trebuie să întrețină cu administrația publică raporturi amabile și de politețe, acționând, de asemenea, cu lealitate în relațiile lor profesionale cu reprezentanții acestora.

TITLUL III ÎNDATORIRI PROPRII ALE SOCIETĂȚILOR RECUNOSCUTE DE CORP

CAPITOLUL 1 Caracteristici generale

78. Experții contabili și contabilii autorizați își pot exercita profesia, individual, în cabinete proprii sau ca salariați la o societate comercială recunoscută de Corp.

De asemenea, ei se pot constitui în societăți comerciale, potrivit legii.

79. Caracteristicile acestor societăți comerciale sunt date de condițiile pe care acestea trebuie să le îndeplinească potrivit art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 65/1994, și anume:

- să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil și/sau de contabil autorizat. Această condiție imperativă exclude înscrierea în contractul de societate și statut, ca obiect de activitate distinct, a unor activități economice sau comerciale;

- majoritatea acționarilor sau asociaților să fie experți contabili și să dețină majoritatea acțiunilor sau a părților sociale. Pentru respectarea principiului independenței profesiei și pentru protejarea membrilor Corpului de orice presiune din interiorul societății comerciale de expertiză contabilă, care ar putea aduce atingere acestui principiu, prin majoritatea acționarilor sau asociaților în cadrul societăților comerciale de expertiză contabilă se înțelege că cel puțin 51% din numărul membrilor sunt experți contabili, membri ai Corpului. Prin deținerea majorității acțiunilor sau părților sociale de către experții contabili se înțelege, de asemenea, că cel puțin 51% din numărul și valoarea lor totală sunt deținute de experți contabili, membri ai Corpului;

- consiliul de administrație al societății comerciale să fie ales, în majoritate, dintre acționarii sau asociații experți contabili. Și în sensul acestei condiții, prin majoritate se înțelege că în alcătuirea consiliului de administrație al societății comerciale de expertiză contabilă cel puțin 51% dintre acționari sau asociați sunt experți contabili, membri ai Corpului.

Un membru al Corpului poate fi ales numai în consiliul de administrație al unei singure societăți comerciale recunoscute de Corp. Regulile, drepturile, obligațiile și răspunderile stabilite de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale se aplică și societăților comerciale de expertiză contabilă, consiliilor lor de administrație sau administratorului unic.

Păstrându-și neatins principiul independenței, societățile comerciale de expertiză contabilă nu pot avea participări financiare în unități patrimoniale industriale, comerciale, agricole, bancare sau de asigurări și nici în societăți civile;

- acțiunile sau părțile sociale ale societăților comerciale de expertiză contabilă trebuie să fie nominative și orice nou asociat sau acționar trebuie să fie admis de adunarea generală. Membrii Corpului nu pot fi asociați sau acționari la mai multe societăți comerciale de expertiză contabilă.

CAPITOLUL 2 Modalitatea în care societățile comerciale de expertiză
contabilă pot deveni membre ale Corpului

Secțiunea 1 Societăți comerciale de expertiză contabilă române

80. Societățile comerciale de expertiză contabilă române pot deveni membre ale Corpului prezentând secțiunii profesionale de care aparțin cererea de înscriere în Tabloul Corpului filialei pe teritoriul căreia își au sediul social, însoțită de dosarul cuprinzând dovezile din care rezultă îndeplinirea condițiilor arătate mai sus. În plus, dosarul va cuprinde și dovezile privind îndeplinirea următoarelor condiții:

- Denumirea socială. Denumirea socială trebuie să fie conformă cu obiectul societății comerciale de expertiză contabilă. Se va evita referința la: nume de persoane exterioare societății comerciale, numele unor membri ai societății comerciale care-și angajează răspunderea lor alături de cea a societății comerciale. Denumirea nu trebuie să facă referință la un sector economic anume, ceea ce ar facilita racolarea de clientelă. Este, de asemenea, interzisă orice mențiune susceptibilă să creeze confuzie în legătură cu exercitarea altei activități (de exemplu: consultații juridice), fie să inducă publicul în eroare în ceea ce privește independența societății comerciale față de clienții săi sau asupra naturii lucrărilor pe care ea este în drept să le execute.

- Înmatricularea societății comerciale. Cunoscând că, potrivit Legii nr. 31/1990, personalitatea juridică se obține după înregistrarea societății comerciale la Registrul comerțului și, întrucât contractul și statutul societății comerciale nu pot avea ca obiect de activitate decât activitățile prevăzute mai sus, îndeplinirea acestei condiții se va efectua în două etape:

- prima etapă: prezentarea la consiliul filialei a contractului și a statutului societății comerciale pentru avizare, înainte de autentificarea acestora la notarul public; această cerință este motivată de dreptul consiliului filialei de a cere modificările necesare în proiectul de contract și de statut (de exemplu: denumirea, structura capitalului social, calitatea asociaților/acționarilor etc.)

- a doua etapă: depunerea la dosar a dovezii de înregistrare la Registrul comerțului.

- Cumulul de funcții. Membrii Corpului, asociați sau acționari ai unei societăți comerciale recunoscute de Corp, trebuie să fie înscriși în Tabloul Corpului filialei în care-și au domiciliul stabil, în calitate de experți contabili sau contabili autorizați, exercitându-și profesia cu titlu independent.

Un conducător (administrator) al unei societăți comerciale înscrise în Tabloul Corpului nu poate fi și salariat al unui coleg sau al altei societăți comerciale recunoscute de Corp. El nu poate fi conducător (administrator) decât într-o singură societate comercială recunoscută de Corp.

Secțiunea a 2-a Societăți comerciale de expertiză contabilă străine

81. Persoanele juridice străine, care nu au sediul în România, pot exercita activitatea de expert contabil sau de contabil autorizat potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 65/1994, Regulamentului de organizare și funcționare a Corpului și prezentului cod.

82. Persoanele juridice străine pot cere înscrierea în Tabloul Corpului la filiala în a cărei rază teritorială își au stabilită reședința, pe baza aprobării Consiliului superior, prezentând o cerere în acest sens și dosarul cu următoarele documente:

- fotocopii de pe dovezile nominale, originale, care le atestă calitatea de expert contabil și contabil autorizat în țara de origine, însoțite de traducerea autentificată în limba română pentru tot personalul străin, indiferent dacă aceștia sunt salariați, asociați sau acționari ai societății comerciale solicitante;

- dovezile din care să rezulte că cetățenii străini care fac parte din personalul societății comerciale solicitante ca salariați, asociați sau acționari, au susținut și au promovat examenul vizând cunoașterea legislației naționale în domeniul organizării și funcționării societăților comerciale, precum și al celei fiscale și contabile, potrivit Regulamentului de organizare a acestei examinări și a programei analitice stabilite de Consiliul superior.

83. Înscrierea în Tabloul Corpului filialei respective se face, atât în părțile acestuia, rezervate experților contabili sau contabililor autorizați străini, cât și în partea rezervată persoanelor juridice străine sau reprezentanțelor acestora, autorizate să exercite activități de expertiză contabilă sau de contabili autorizați în țara noastră.

84. În cazurile în care persoana juridică străină încalcă dispozițiile prezentului cod, Corpul va lua legătura cu organizația omonimă din țara de origine a persoanei juridice străine, informând-o despre fapta comisă și despre sancțiunea aplicată.

CAPITOLUL 3 Drepturile și obligațiile societăților comerciale
de expertiză contabilă

85. Drepturile stabilite și obligațiile impuse membrilor Corpului se aplică și societăților comerciale de expertiză contabilă recunoscute de Corp, cu excepția dreptului de a alege și de a fi ales.

86. În toate cazurile, membrii Corpului trebuie, pe de o parte, să asigure conducerea efectivă a societăților lor comerciale de expertiză contabilă ai căror asociați sau acționari sunt iar, pe de altă parte, să-și aducă contribuția la îndeplinirea lucrărilor ce le-au fost încredințate, gradul de participare personală - caracteristică esențială oricărei activități liberale - fiind cerut de natura lucrărilor executate.

87. Angajarea răspunderii societăților comerciale de expertiză contabilă și a membrilor care le alcătuiesc se realizează prin exercitarea drepturilor administrative și a celor de natură tehnică, de către:

- conducătorul (administratorul) societății, drepturile administrative și sociale (de exemplu: față de bancă, reprezentarea societății în fața terților și a administrațiilor publice etc.), acesta având dreptul de semnătură în numele acesteia;

- experții contabili, contabilii autorizați și ceilalți asociați sau acționari ai societății, care asigură cerințele de natură tehnică ale propriilor lucrări executate, prin semnarea acestora alături de semnătura autorizată a conducerii societății.

88. Societățile comerciale de expertiză contabilă au obligația de a comunica imediat consiliului filialei orice modificare intervenită în:

- contractul de societate și statutul societății comerciale;

- lista asociaților sau acționarilor societății comerciale;

TITLUL IV DISPOZIȚII DIVERSE

CAPITOLUL 1 Prevederi generale

Secțiunea 1 Depunerea jurământului

89. Membrii Corpului, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 și Regulamentului de organizare și funcționare a Corpului, depun la dosarul de înscriere în Tabloul Corpului jurământul scris în forma următoare:

"

Jur să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării, să respect prevederile Regulamentului Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați și ale Codului privind conduita etică și profesională a experților contabili și contabililor autorizați, să păstrez secretul profesional și să aduc la îndeplinire cu conștiinciozitate îndatoririle ce îmi revin în calitate de expert contabil (contabil autorizat)."

Secțiunea a 2-a Sediul și competența teritorială a filialelor

90. Cererea de înscriere în Tabloul Corpului se face de către experții contabili, contabilii autorizați și societățile comerciale de expertiză contabilă la sediul filialei Corpului pe teritoriul căreia aceștia își au domiciliul sau sediul social, conform Regulamentului de organizare și funcționare a Corpului.

Orice litigiu dintre Consiliul superior sau consiliul filialei și membrii Corpului va fi de competența organelor de jurisdicție ale sediului consiliului filialei în al cărei Tablou al Corpului este înscris membrul Corpului.

CAPITOLUL 2 Sindicate și asociații profesionale

91. Membrii Corpului au dreptul să se grupeze pentru a constitui sindicate profesionale sau asociații profesionale, potrivit prevederilor legale.

Aceste sindicate sau asociații se pot reuni în grupuri sau uniuni sindicale sau de asociații, conform legislației în vigoare.

92. În vederea asigurării unei strânse legături cu Corpul, grupările profesionale au obligația să trimită consiliului filialei pe teritoriul căreia își au sediul, în termen de o lună de la data constituirii:

- o declarație, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cuprinzând numele, prenumele, calitatea și adresa fondatorilor, indicarea sediului social, și un exemplar al statutului;

- în aceleași termene, forme și detalii, modificările aduse celor prevăzute la alineatul precedent;

- declarația poate fi, de asemenea, depusă la sediul consiliului filialei respective, contra dovadă de primire.

93. Sindicatele sau asociațiile profesionale trebuie să respecte în mod deosebit:

- atribuțiile consiliilor Corpului și celorlalte organe de pe lângă aceste consilii, prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 65/1994;

- drepturile și obligațiile membrilor Corpului și ale societăților comerciale recunoscute de Corp, care rezultă din reglementările legale și din Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului și din prezentul cod.

94. De asemenea, o acțiune clară, în mod liber disciplinată și orientată către binele comun, nu numai al profesiei, dar mai ales al intereselor economice generale ale țării, trebuie să găsească pe lângă consiliile Corpului o largă audiență, înțelegere și aplicare.

CAPITOLUL 3 Dispoziții finale

95. Organizarea profesiei și regulile privind conduita etică și profesională se aplică obligatoriu profesioniștilor contabili, membri ai Corpului.

96. Fiecare membru al Corpului, potrivit principiului fundamental al competenței profesionale, este obligat să-și mențină nivelul de competență pe tot parcursul activității sale, consacrând anual timpul necesar perfecționării sale continue.

97. Toate actele contrare dispozițiilor prezentului cod, fiind emise cu violarea jurământului prestat de către membrii Corpului, sunt pasibile de sancțiuni disciplinare când nu sunt urmate de prejudicii, iar când acestea se produc, sunt pasibile de sancțiunile dreptului comun.

98. Pentru corecta aplicare a prevederilor prezentului cod și a Regulamentului de organizare și funcționare a Corpului, o dată cu înscrierea în Tabloul Corpului, fiecărui membru al Corpului i se va înmâna, sub semnătură, atât codul, cât și Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului.

;
se încarcă...