Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați - CECCAR

Codul privind conduita etică și profesională a experților contabili și contabililor autorizați din România, 23.10.1995

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 noiembrie 1995

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

TITLUL I DISPOZIȚII GENERALE

1. Principiile fundamentale care trebuie să-i ghideze pe profesioniștii contabili în conduita lor, în relațiile profesionale cu ceilalți, se referă la:

a) Integritate. Profesionistul contabil trebuie să fie drept, cinstit și sincer în executarea lucrărilor sale.

b) Obiectivitate. Profesionistul contabil trebuie să nu cedeze unor prejudecăți sau concepte apriorice care ar putea să-i împiedice obiectivitatea.

El trebuie să aibă o comportare imparțială atunci când întocmește un raport privind executarea lucrărilor sale.

c) Independența. Când își exercită profesiunea cu titlu liber, profesionistul contabil trebuie să fie și să se manifeste liber față de orice interes care ar putea fi avut în vedere, oricare ar fi realitatea, ca fiind incompatibil cu integritatea și obiectivitatea sa, cum ar fi:

- implicarea financiară, directă sau indirectă, în activitățile unui client, ca de exemplu: acceptarea unor forme de salarizare, deținerea de participații la capital, darea sau luarea cu împrumut de bunuri, servicii sau bani, acordarea sau primirea de gajuri sau cauțiuni de la sau pentru clienții săi;

- implicarea profesionistului contabil în activitățile unui client, în calitate de membru al executivului acestuia sau ca angajat sub controlul direcțiunii acestuia;

- acte de comerț sau slujbe asigurate în același timp cu exercitarea unei profesii liberale, care pot sfârși printr-un conflict de interese, sau care sunt prin natura lor incompatibile sau în contradicție cu exercitarea liberală a profesiei contabile, sau care sunt incompatibile cu necesitatea de a păstra poziția de independență, integritate și obiectivitate a profesionistului contabil;

- incidența relațiilor familiale și personale asupra independenței;

- condițiile în care onorariile primite de la un client constituie un procentaj inacceptabil de ridicat pentru cifra de afaceri totală a societății de expertiză sau a unui practician individual; aceasta presupune să nu se ocupe majoritatea activității profesioniștilor contabili cu executarea de lucrări pentru o singură unitate patrimonială, respectiv societate comercială;

- acceptarea executării de lucrări în baza unor onorarii eventuale, neprecizate anticipat în sumă absolută, prin contract sau convenție.

Lista incompatibilităților cu condiția de independență a profesiunii contabile nu este limitativă și orice membru al Corpului nu trebuie să se găsească într-o situație de natură a-i știrbi independența, chiar dacă nu se află sub incidența cazurilor de incompatibilitate arătate mai sus.

d) Secretul profesional. Profesionistul contabil trebuie să respecte caracterul confidențial al informațiilor obținute cu ocazia executării lucrărilor sale și nu trebuie să divulge nici una dintre aceste informații către terți, cu excepția cazurilor când a fost autorizat în mod expres în acest scop sau dacă are obligația legală sau profesională să facă această divulgare (de exemplu: nedenunțarea unor infracțiuni).

e) Norme tehnice și profesionale. Profesionistul contabil trebuie să efectueze lucrările sale în conformitate cu normele tehnice și profesionale care îi sunt aplicabile.

f) Competența profesională. Profesionistul contabil trebuie să-și mențină nivelul de competență pe tot parcursul carierei sale profesionale și să nu efectueze decât lucrările pe care el însuși sau societatea comercială din care face parte le poate realiza cu competență profesională.

g) Comportare deontologică. Profesionistul contabil trebuie să se comporte într-un mod compatibil cu buna reputație a profesiunii și trebuie să se abțină de la orice conduită de natură să aducă atingere acestei reputații.

2. Prevederile acestui cod au ca rațiune protecția fiecărui profesionist luat individual, cât și a terților, deoarece Corpul este garant:

- pentru public, al calității și fiabilității prestațiilor experților contabili și ale contabililor autorizați;

- pentru membrii Corpului, al unei sănătoase și libere concurențe, asigurată îndeosebi prin principiile liberei alegeri, de către client, a expertului contabil sau a contabilului autorizat pe care-l dorește, al independenței profesionale a acestora.

3. Necesitatea de a se asigura apărarea onoarei și independenței Corpului și de a conferi lucrărilor membrilor săi autoritate impune acestor membri să aibă calități esențiale, cum sunt:

- știință, competență și conștiință profesională;

- independență spirituală și dezinteres material;

- moralitate, probitate și demnitate.

Se impune ca fiecare membru al Corpului să facă efortul necesar dezvoltării acestor calități și îndeosebi:

a) să-și îmbogățească necontenit cunoștințele profesionale, inclusiv pe cele de cultură generală, capabile să-i întărească discernământul;

b) să acorde fiecărei operațiuni și situații examinate toată atenția și timpul necesar pentru a-și fundamenta o opinie personală înainte de a face propuneri;

c) să-și exprime opinia fără nici o reținere față de dorința, chiar ascunsă, a celui care îl consultă și să se pronunțe cu sinceritate, fără ocolișuri, exprimându-și, dacă e nevoie, rezervele asupra valorii ipotezelor și concluziilor formulate;

d) să nu dea niciodată ocazia de a se afla în situația de a nu putea să-și exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirii îndatoririlor sale;

e) să considere că independența sa trebuie să își găsească manifestarea deplină în exercitarea profesiei și în protejarea ei, cu respectarea integrală a dispozițiilor legale și regulilor stabilite de Corp.

4. Experții contabili și contabilii autorizați sunt obligați să execute lucrările lor după tehnica și știința contabilității; de ei depinde aplicarea lor corectă, exactă și conform reglementărilor legale.

TITLUL II ÎNDATORIRI CE REVIN MEMBRILOR CORPULUI

CAPITOLUL 1 Comportamentul personal

Secțiunea 1 Viața individuală

5. Moralitatea ireproșabilă este una dintre condițiile esențiale pentru admiterea și menținerea în Corp; orice atingere ce va fi adusă acestei condiții constituie o abatere care se sancționează.

6. Toate condamnările de drept comun și alte fapte susceptibile să aducă atingere demnității profesiei atrag după sine sancțiuni, mergând până la radierea din Tabloul Corpului a celui vinovat.

7. Toți membrii Corpului trebuie să se abțină, chiar în afara exercitării profesiei lor, de la orice încălcări ale legilor, regulamentelor și regulilor profesionale și de la orice acțiuni contrare probității, independenței și onoarei sau care sunt susceptibile să aducă știrbirea demnității Corpului și membrilor săi.

Secțiunea a 2-a Publicitatea personală

8. Membrii Corpului pot face uz numai de titlurile sau diplomele eliberate de stat sau de școli, sau de instituții de învățământ atestate de Ministerul Învățământului.

9. Membrii Corpului pot afișa la ușa domiciliului lor o placă de dimensiunile 10x5 cm cuprinzând numele, prenumele, calificarea profesională - expert contabil sau contabil autorizat - și mențiunea Tabloului Corpului filialei de care aparțin, excluzând orice marcă sau indicație cu caracter comercial sau prezentând un interes publicitar.

10. Orice publicitate personală a profesioniștilor contabili este interzisă; termenul profesionist contabil cuprinde experții contabili și contabilii autorizați, care își exercită profesiunea cu titlu personal, individual sau în cadrul unor societăți comerciale de profil; în acest sens:

- prin publicitate se înțelege comunicarea către public a informațiilor asupra serviciilor oferite sau a calificărilor pe care le posedă un profesionist contabil, în scopul obținerii de lucrări;

- anunțul este comunicarea către public a unor fapte privind un profesionist contabil, care nu sunt destinate promovării acestuia sau a societății sale comerciale;

- oferta, directă sau indirectă, este concretizată în demersurile făcute pe lângă un eventual client în scopul de a-i propune servicii profesionale, mai ales prin deplasarea într-un loc public sau la sediul unei societăți comerciale sau al altui agent economic.

11. În înțelesul enunțat la art. 10, publicitatea și oferta sunt interzise. În acest sens se exemplifică:

- inserările personale făcute în presă, în publicațiile profesionale sau altele, prin scrisori, afișe, circulare, reclame, cinema, televiziune, radiodifuziune și în general toate procedeele publicitare;

- oferta sau atribuirea de comisioane, tarife reduse sau alte avantaje, precum și uzul de mandat politic sau de funcție administrativă.

Nu sunt supuse prevederilor de mai sus publicitatea și oferta pentru participare la licitațiile organizate potrivit normelor legale în vigoare.

12. Anunțurile sunt interzise, cu excepția:

a) anunțurilor în presă pentru angajare de colaboratori, precum și în publicațiile destinate studenților, care sunt autorizate sub rezerva ca ele să nu servească drept pretext pentru publicitate și să nu contravină regulilor de etică profesională, trebuind:

- să aibă un caracter sobru și informativ în legătură cu postul în discuție;

- să respecte un format corespunzător pentru fiecare publicație, similar cu cel mai frecvent utilizat în rubricile de oferte de serviciu, dar nu mai mari de 30x40 mm, conform uzanțelor internaționale;

- să folosească pentru denumirea (emblema) cabinetului caractere tipografice care să nu fie de mărimi superioare celor folosite pentru descrierea postului pentru care este făcut anunțul;

- să evite orice repetare fără legătură cu recrutarea urmărită;

b) inserării în presa locală a unor avize informând publicul despre o primă deschidere de cabinet sau schimbare de adresă, indicându-se numai: numele și prenumele, adresa, numărul de telefon și orele de primire; acest anunț trebuie să aibă caracter discret;

c) inserării în anuare, cărți de telefon, cataloage de firme etc. a singurelor informații necesare utilizatorilor pentru a contacta cabinetul: numele și prenumele, adresa, numărul de telefon și profesia.

Aceste inserări nu sunt autorizate, dacă se apreciază că anuarul sau cataloagele respective fac publicitate persoanelor care sunt menționate în ele.

Sunt interzise, de asemenea, orice inserări cu plată în listele profesionale din aceste anuare sau cataloage, prin care se măresc caracterele tipografice sau care sunt încadrate în chenar.

13. O societate comercială de expertiză poate oferi beneficiarilor o listă a lucrărilor și a serviciilor pe care este în măsură să le execute.

Se pot tipări broșuri de prezentare a cabinetului sau a societății comerciale de expertiză ce se vor distribui elevilor, studenților sau candidaților la un post oferit de acestea; broșura va trebui să cuprindă, obligatoriu, numai informații despre istoricul, principiile de comportament, lucrările executate, numele clienților, modalitatea de recrutare și de formare și perfecționarea profesională a membrilor cabinetului sau ai societății comerciale.

14. Cu privire la publicații și interviuri:

- când un profesionist contabil, persoană fizică, scrie o carte sau un articol despre un subiect privind profesia de expert contabil sau contabil autorizat, el poate menționa calificările sale profesionale;

- dacă profesionistul contabil este membru al unei societăți comerciale de expertiză, el poate să-i menționeze numele; în nici un caz nu pot fi date informații asupra lucrărilor și serviciilor pe care le poate oferi societatea respectivă;

- prevederile pct. 12 lit. a) și b) sunt aplicabile și în cazul participării profesionistului contabil la un interviu reprodus și difuzat prin orice suport sau la o emisiune de radio sau de televiziune referitoare la un subiect de ordin profesional; totuși, ceea ce scrie sau spune nu trebuie să aibă un caracter promoțional pentru el însuși sau pentru societatea comercială căreia îi aparține; el trebuie să obțină asigurarea că ceea ce va fi comunicat publicului nu contravine acestor exigențe.

15. Membrii Corpului pot folosi emblema acestuia pe hârtia cu antet destinată corespondenței. Emblema Corpului este compusă din:

- o carte-registru, simbolizând însemnul profesiei;

- un caduceu - toiagul de crainic al zeului Hermes, având ca însemn divin doi șerpi încolăciți, prețuit în Grecia antică ca având și valoare de simbol diplomatic; emblema Corpului simbolizează rolul de crainic al profesionistului contabil, pe care îl are atunci când redă imaginea fidelă, corectă și completă a patrimoniului contabilizat sau expertizat;

- deviza: știință, independență, moralitate, atribute esențiale ale exercitării profesiei.

16. Consiliile Corpului pot efectua sau autoriza efectuarea oricărei publicități colective pe care o consideră utilă în interesul profesiei.

Detaliile și modalitățile de aplicare a acestei dispoziții sunt reglementate prin decizia Consiliului superior și, când este vorba de o publicitate colectivă locală, pe baza reglementării consiliilor filialelor respective.

Secțiunea a 3-a Exercitarea profesiei

A. Definiții

17. Prin societate de expertiză contabilă se înțelege societatea comercială care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 8 lit. a)-d) din Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 și este înscrisă în Tabloul Corpului.

18. Prin experți contabili și contabili autorizați, care își desfășoară activitatea în mod individual, se înțelege: persoanele care au dobândit această calitate potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 65/1994, înscrise în Tabloul Corpului, care își exercită profesia cu titlu independent, individual în cadrul propriilor cabinete sau sunt salariați fie la o societate comercială de profil, fie la alte unități patrimoniale. În această categorie se includ, de asemenea, și experții contabili și contabilii autorizați înscriși în Tabloul Corpului care exercită mandatul de cenzor la societățile comerciale în conformitate cu prevederile legii.

19. Prin raport se înțelege exprimarea în scris a opiniilor profesionistului contabil privind executarea lucrărilor de audit legal în cadrul mandatelor de cenzori încredințate de adunările generale ale societăților comerciale.

B. Prevederi privind exercitarea profesiei

20. Membrii Corpului care își exercită individual profesia pot să o facă numai în nume propriu.

21. Experții contabili pot să execute lucrări care intră în atribuțiile contabililor autorizați.

22. Un membru al Corpului nu poate colabora cu un coleg pedepsit printr-o măsură disciplinară de suspendare sau interzicere a exercitării profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat.

23. Un expert contabil sau un contabil autorizat poate participa la administrarea unei singure societăți comerciale recunoscute de Corp.

24. Membrii Corpului pot accepta mandatul care le este încredințat pentru a fi arbitri între două părți ce doresc să-și stingă litigiile pe probleme care intră în competența lor, pe cale amiabilă, dacă există acceptul ambelor părți pentru aceasta.

CAPITOLUL 2 Comportamentul în raport cu clientela

Secțiunea 1 Relațiile cu clientela

25. Relațiile membrilor Corpului cu clienții lor se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii, semnat de ambele părți.

26. În afara primirii de onorarii pentru lucrările executate, orice altă relație financiară cu un client, cum ar fi: participații la capital, dare sau luare de împrumut de bunuri, servicii sau bani etc., este susceptibilă de a afecta obiectivitatea și de a determina terții să considere că această obiectivitate este compromisă.

27. Membrii Corpului trebuie să vegheze ca în cadrul îndeplinirii lucrărilor lor să se rezume numai la acordarea de avize de consultanță profesională și să nu impieteze asupra activității de administrare, care este un atribut exclusiv al clientului.

28. Membrii Corpului trebuie să acorde o atenție aparte relațiilor personale sau familiale ale lor sau ale colaboratorilor lor cu clienții, asigurându-se că aceste relații nu aduc atingere independenței lor.

29. Stabilirea și întreținerea relațiilor profesionale cu clienții sunt susceptibile de a antrena răspunderea pentru un prejudiciu financiar sau numai moral pentru membrii Corpului. Este bine să se acorde o atenție specială atât criteriilor de alegere a unor noi clienți, cât și menținerii celor vechi. O altă apreciere a membrilor Corpului, privind riscurile, constă în a prevedea situația lor în raport cu respectarea principiilor independenței și competenței.

30. Factorii de risc sunt foarte variați și trebuie să fie apreciați în funcție de lucrările de executat; se pot aminti astfel unii factori ca: întârzieri importante și repetate privind închiderea periodică a conturilor; limitarea controalelor; limitarea onorariilor; riscuri fiscale anormale; situație financiară dezechilibrată etc.

31. Orice nou client, cât și lucrările noi, cerute de un client vechi, trebuie să facă obiectul, prealabil acceptării și încheierii contractului, al:

a) unei evaluări a riscurilor;

b) unei verificări privind respectarea principiului independenței profesiei;

c) unei aprecieri a eficienței executării lucrărilor în raport, îndeosebi, cu competența și cu mijloacele societății comerciale.

Decizia finală aparține expertului contabil sau contabilului autorizat.

32. Membrii Corpului trebuie să aprecieze periodic dacă eventualele schimbări intervenite în situația clienților sau a cabinetului/societății lor comerciale nu sunt susceptibile de a aduce atingere principiului independenței sau să îi expună la noi riscuri.

33. Dacă în cursul executării lucrărilor se constată necesitatea modificării sau extinderii lucrărilor, se va încheia un act adițional la contract.

34. De asemenea, în cursul derulării lucrărilor, membrii Corpului pot exprima în scris, față de clienții lor, recomandări sau rezerve; în caz de contestare, aceste avertismente scrise vor putea constitui probe exoneratorii de responsabilitate a profesioniștilor contabili. Aceștia nu trebuie să abuzeze de această posibilitate.

35. O descărcare de responsabilitate, semnată de client în favoarea unui profesionist contabil, nu-l scutește pe acesta din urmă de acțiunile privind stabilirea răspunderii sale, atunci când a comis greșeli.

36. Membrii Corpului care se găsesc în situația imposibilității executării lucrărilor contractate, datorită neprimirii datelor și informațiilor necesare conform prevederilor contractului sau lipsei de cooperare a conducătorului unității, trebuie să rezilieze, motivat, contractul cu acest client.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...