Act Internațional

Acordul între statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord și celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forțelor lor din 19.06.1995 *)

Modificări (...), Puneri în aplicare (1), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 aprilie 1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, și statele care acceptă invitația la Parteneriatul pentru Pace, lansată și semnată de către șefii de stat și de guverne ale statelor membre ale NATO la Bruxelles la 10 ianuarie 1994, și care acceptă documentul-cadru al Parteneriatului pentru Pace,

constituind împreună statele participante la Parteneriatul pentru Pace,

considerând că forțele unui stat parte la prezentul acord pot fi trimise și primite, pe bază de înțelegere, pe teritoriul altui stat parte,

ținând seama că deciziile de a trimite și de a primi forțe vor face obiectul unor acorduri separate între statele părți interesate,

dorind totuși să definească statutul unor astfel de forțe, în timp ce se află pe teritoriul unui alt stat parte,

reamintind Acordul dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forțelor lor, încheiat la Londra la 19 iunie 1951,

au convenit după cum urmează:

ARTICOLUL I

Cu excepția cazurilor când se prevede altfel în prezentul acord și în orice alt protocol adițional în privința părților la acesta, statele părți la prezentul acord vor aplica prevederile Acordului dintre părțile la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forțelor lor, încheiat la Londra la 19 iunie 1951, denumit în continuare NATO-SOFA, ca și cum toate statele părți la prezentul acord ar fi părți la NATO-SOFA.

ARTICOLUL II

1. În plus față de zona la care se aplică NATO-SOFA, prezentul acord se va aplica teritoriului tuturor statelor părți la prezentul acord, care nu sunt părți la NATO-SOFA.

2. Pentru scopurile prezentului acord, referirile care se fac în NATO-SOFA, la zona Tratatului Atlanticului de Nord, se consideră că includ teritoriile la care se referă paragraful 1 al prezentului articol, iar referirile la Tratatul Atlanticului de Nord se consideră că includ Parteneriatul pentru Pace.

ARTICOLUL III

Pentru scopurile îndeplinirii prezentului acord în privința unor situații care implică părți care nu sunt părți la NATO-SOFA, prevederile NATO-SOFA, care stabilesc că solicitările sau diferendele trebuie supuse Consiliului Nord-Atlantic, președintelui Consiliului Supleanților Nord-Atlantic sau unui arbitru, trebuie să fie interpretate ca o solicitare adresată părților implicate de a negocia între ele fără a recurge la vreo jurisdicție exterioară.

ARTICOLUL IV

Prezentul acord poate fi completat sau modificat în orice fel, în conformitate cu dreptul internațional.

ARTICOLUL V

1. Prezentul acord va fi deschis pentru semnare de către orice stat care fie că este parte contractantă la NATO-SOFA, fie că acceptă invitația la Parteneriatul pentru Pace și acceptă documentul-cadru al Parteneriatului pentru Pace.

2. Prezentul acord va fi supus ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la Guvernul Statelor Unite ale Americii, care va notifica tuturor statelor semnatare despre aceasta.

3. La 30 de zile după ce trei state semnatare, dintre care cel puțin unul este parte la NATO-SOFA, iar unul a acceptat invitația la Parteneriatul pentru Pace și a semnat documentul-cadru al Parteneriatului pentru Pace, au depus instrumentele lor de ratificare, de acceptare sau de aprobare, prezentul acord va intra în vigoare în privința acestor state. El va intra în vigoare în privința fiecărui alt stat semnatar la 30 de zile de la data depunerii instrumentului său.

ARTICOLUL VI

Prezentul acord poate fi denunțat de către oricare parte la el printr-o notificare scrisă de denunțare, transmisă Guvernului Statelor Unite ale Americii, care va informa toate statele semnatare despre această notificare. Denunțarea va deveni efectivă la un an după primirea notificării de către Guvernul Statelor Unite ale Americii. După expirarea acestei perioade de un an, prezentul acord va înceta să fie în vigoare în privința părții care l-a denunțat, cu excepția rezolvării diferendelor apărute înaintea datei la care denunțarea devine efectivă, dar va continua să fie în vigoare pentru părțile care au rămas.

Drept pentru care, subsemnații, fiind autorizați în cuvenită formă de către guvernele lor, au semnat acest acord.

Încheiat la Bruxelles la 19 iunie 1995, în limbile engleză și franceză, ambele texte fiind în mod egal autentice, într-un singur exemplar original care va fi depozitat în arhivele Guvernului Statelor Unite ale Americii. Guvernul Statelor Unite ale Americii va transmite copii certificate de pe acesta tuturor statelor semnatare.

PROTOCOL ADIȚIONAL
la acordul dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord
și celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace
cu privire la statutul forțelor lor

;
se încarcă...