Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 478/2015 privind regimul comun aplicabil importurilor (text codificat)
Număr celex: 32015R0478

Modificări (...)

În vigoare de la 16 aprilie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

(1) Avizul din 10 decembrie 2014 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziția Parlamentului European din 11 februarie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 2 martie 2015.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 260/2009 al Consiliului a fost modificat în mod substanțial(3). Din motive de claritate și de raționalizare, ar trebui să se codifice regulamentul menționat.

(3) A se vedea anexa II.

(2) Politica comercială comună ar trebui să se bazeze pe principii unitare.

(3) Comunitatea Europeană a încheiat Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului ("OMC"). Anexa 1A la acordul respectiv conține, printre altele, Acordul General pentru Tarife și Comerț din 1994 ("GATT 1994") și un Acord privind măsurile de salvgardare.

(4) Acordul privind măsurile de salvgardare răspunde necesității de a clarifica și de a consolida dispozițiile GATT 1994, în special pe cele din articolul XIX. Acest acord impune eliminarea măsurilor de salvgardare care nu fac obiectul acestor reguli, precum măsurile de limitare voluntară a exporturilor, acordurile de ordonare a pieței sau orice altă măsură similară aplicată la import sau la export.

(5) Acordul privind măsurile de salvgardare se referă și la produsele de cărbune și oțel. Regimul comun aplicabil importurilor, mai ales în materie de măsuri de salvgardare, se aplică, prin urmare, și acestor produse, fără a aduce atingere eventualelor măsuri de aplicare a unui acord care privește cu precădere produsele de cărbune și oțel.

(6) Produsele textile din domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 517/94 al Consiliului, fac obiectul unui tratament specific atât la nivelul Uniunii, cât și pe plan internațional. Prin urmare, acestea ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare a prezentului regulament.

(7) Statele membre ar trebui să informeze Comisia cu privire la orice pericol apărut ca urmare a unei evoluții a importurilor care ar putea necesita instituirea unei supravegheri la nivelul Uniunii sau aplicarea unor măsuri de salvgardare.

(8) În astfel de situații, Comisia ar trebui să examineze condițiile și modalitățile de efectuare a importurilor și evoluția lor, precum și diferitele aspecte ale situației economice și comerciale și, după caz, eventualele măsuri care trebuie întreprinse.

(9) În caz de supraveghere prealabilă la nivelul Uniunii, punerea în liberă circulație a produselor respective ar trebui să fie condiționată de prezentarea unui document de supraveghere care să răspundă unor criterii unitare. Respectivul document ar trebui să fie eliberat de către autoritățile statelor membre, la simpla cerere a importatorului, într-un termen stabilit, fără ca prin aceasta importatorul să dobândească vreun drept de import. Acest document de supraveghere ar trebui, prin urmare, să rămână valabil numai atât timp cât regimul de import nu a fost modificat.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...