Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 479/2015 privind instituirea unui regimul comun aplicabil exporturilor (text codificat)
Număr celex: 32015R0479

Modificări (...)

În vigoare de la 16 aprilie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

(1) Avizul din 10 decembrie 2014 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziția Parlamentului European din 11 februarie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 2 martie 2015.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1061/2009 al Consiliului a fost modificat în mod substanțial(3). Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice regulamentul menționat.

(3) A se vedea anexa II.

(2) Politica comercială comună ar trebui să se bazeze pe principii unitare.

(3) Este necesar, prin urmare, să se stabilească regimul comun aplicabil exporturilor Uniunii.

(4) În toate statele membre exporturile sunt liberalizate aproape în totalitate. În aceste condiții, este posibil să se ia în considerare, la nivelul Uniunii, principiul conform căruia exporturile destinate unor țări terțe nu sunt supuse niciunei restricții cantitative, sub rezerva derogărilor prevăzute de prezentul regulament și fără a aduce atingere măsurilor pe care statele membre le pot adopta în conformitate cu tratatul.

(5) Comisia ar trebui să fie informată în cazul în care, ca urmare a unei evoluții excepționale a pieței, un stat membru consideră că ar putea fi necesare măsuri de salvgardare.

(6) Este esențial să se procedeze, la nivelul Uniunii, în special pe baza acestor informații, la examinarea condițiilor exporturilor, a evoluției acestora și a diverselor elemente ale situației economice și comerciale, precum și, după caz, a măsurilor care urmează să fie adoptate.

(7) Poate fi necesar ca Uniunea să efectueze o supraveghere a anumitor exporturi sau să se instituie, preventiv, măsuri provizorii, pentru a face față unor practici imprevizibile.

(8) Măsurile de salvgardare impuse de interesele Uniunii ar trebui să fie adoptate cu respectarea obligațiilor internaționale în vigoare.

(9) Este necesar să se permită statelor membre, care sunt obligate prin angajamente internaționale care instituie, în caz de dificultăți reale sau potențiale de aprovizionare, un sistem pentru alocarea unor produse petroliere între părțile contractante, să execute obligațiile asumate față de țări terțe, fără a aduce atingere dispozițiilor din dreptul Uniunii adoptate în același scop. Această autorizare ar trebui să se aplice până la adoptarea de Parlamentul European și de Consiliu a unor măsuri adecvate în temeiul angajamentelor asumate de Uniune sau de toate statele membre.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...