Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 514/2015 privind informațiile care trebuie furnizate de către autoritățile competente Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe în temeiul articolului 67 alineatul (3) din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32015R0514

Modificări (...)

În vigoare de la 27 martie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010, în special articolul 67 alineatul (5),

întrucât:

(1) Este necesar să se precizeze conținutul informațiilor pe care autoritățile competente din statele membre au obligația de a le furniza trimestrial Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) în conformitate cu articolul 67 alineatul (3) din Directiva 2011/61/UE pentru a-i permite să evalueze funcționarea pașaportului pentru administratorii din UE ai unor fonduri de investiții alternative (AFIA din UE) care administrează sau distribuie în Uniune unități sau acțiuni ale unor fonduri de investiții alternative din UE (FIA din UE), condițiile de funcționare pentru FIA și administratorii acestora, precum și impactul potențial al unei extinderi a pașaportului.

(2) Este important să se asigure faptul că informațiile furnizate de autoritățile competente sunt pertinente și susceptibile să stea la baza unei evaluări în cunoștință de cauză. Toate autoritățile competente ar trebui, prin urmare, să ofere informații care permit o evaluare coerentă pe întreg teritoriul Uniunii, menținând, în același timp, posibilitatea de a furniza și orice informații suplimentare pe care le consideră utile pentru evaluarea funcționării generale a pașaportului UE, a normelor naționale privind plasamentele private, precum și a oricărui impact potențial al extinderii pașaportului la fondurile și administratorii de fonduri din țări terțe. Pentru a se asigura o aplicare directă a unui set uniform de cerințe de raportare în cazul tuturor autorităților competente, este necesar să se stabilească normele referitoare la informațiile care trebuie furnizate ESMA sub forma unui regulament.

(3) Pentru a evalua gradul de utilizare a pașaportului UE, este important să se colecteze date cantitative privind AFIA și FIA care utilizează pașapoartele prevăzute la articolele 32 și 33 din Directiva 2011/61/UE, date referitoare la jurisdicțiile în care au loc activități transfrontaliere, precum și la tipurile de activități transfrontaliere.

(4) Cooperarea efectivă dintre autoritățile competente este un aspect esențial al funcționării globale a pașaportului UE. Pentru a evalua eficacitatea, este esențial să se colecteze informații referitoare la cooperarea dintre autoritățile competente în ceea ce privește exercitarea responsabilităților care le revin în conformitate cu articolele 45 și 50 din Directiva 2011/61/UE. Aceasta implică evaluarea situațiilor în care sunt activate diferite competențe, măsurile active luate, precum și eficacitatea cooperării în ceea ce privește punctualitatea, pertinența și gradul de detaliere.

(5) Pașaportul UE se bazează pe sistemul de notificare prevăzut la articolele 32 și 33 din Directiva 2011/61/UE. Autoritățile competente ar trebui, prin urmare, să furnizeze informații privind funcționarea unui astfel de sistem, în special din punctul de vedere al punctualității, al fluidității, al calității informațiilor notificate și al oricăror eventuale divergențe care decurg din aplicarea acestuia.

(6) Pentru a permite o evaluare obiectivă, autoritățile competente ar trebui să aibă obligația de a furniza informații referitoare la funcționarea pașaportului și din perspectiva investitorilor, în special în ceea ce privește impactul asupra protecției investitorilor. Autoritățile competente ar trebui să furnizeze, de asemenea, informații referitoare la reclamațiile depuse de investitori cu privire la AFIA sau FIA stabilite în alte state membre decât cel în care își are domiciliul investitorul, la întrebările adresate de investitori privind repartizarea competențelor între autoritățile competente din diferite state membre și la orice probleme apărute în legătură cu mecanismele de distribuire.

(7) Evaluarea funcționării pașaportului trebuie să țină seama în mod corespunzător de rolul pe care îl joacă ESMA în soluționarea divergențelor dintre autoritățile competente în ceea ce privește administrarea sau distribuirea la nivel transfrontalier. Prin urmare, autoritățile competente ar trebui să comunice punctul lor de vedere în ceea ce privește utilitatea, punctualitatea, calitatea sau orice alte aspecte legate de implicarea ESMA.

(8) Pentru a evalua funcționarea actualelor regimuri naționale care permit AFIA din afara UE și FIA din afara UE să își desfășoare activitatea în statele membre, este necesar să se cunoască pe deplin detaliile privind cadrele juridice adoptate de fiecare stat membru în parte, particularitățile acestora și diferențele în raport cu normele aplicabile AFIA și FIA din UE. De asemenea, este important să se culeagă informații cantitative în ceea ce privește numărul de FIA din afara UE ale căror unități sau acțiuni sunt distribuite în statele membre și numărul de AFIA din afara UE care administrează sau distribuie unități sau acțiuni ale unor FIA în statele membre. Aceste informații ar trebui să conțină și date privind acțiunile de asigurare a respectării normelor și de supraveghere, precum și informații suplimentare primite de la autoritățile de supraveghere din afara UE, la cerere.

(9) Autoritățile competente ar trebui să comunice informații cu privire la orice mecanism de cooperare cu autoritățile de supraveghere din țări terțe care nu este deja cunoscut de ESMA în urma participării sale în cadrul negocierii unor memorandumuri de înțelegere multilaterale. Pentru a putea evalua funcționarea mecanismelor de cooperare, este important să se colecteze informații privind eficacitatea unor astfel de mecanisme de cooperare, precum informații cantitative și calitative privind modul de utilizare a diferitelor competențe prevăzute în aceste mecanisme. Printre acestea se numără cereri de informații, vizite la fața locului și schimburi de informații. Eficiența cooperării ar trebui evaluată din punct de vedere al relevanței, al gradului de detaliere, al punctualității și al integralității asistenței primite.

(10) Autoritățile competente ar trebui să ofere informații privind orice caracteristici ale regimului țării terțe care, de facto sau de jure, creează restricții sau dificultăți în ceea ce privește exercitarea funcțiilor de supraveghere de către autoritatea competentă a unui stat membru sau în ceea ce privește primirea directă a informațiilor de la entități din afara UE. În plus, ar trebui culese informații referitoare la reclamațiile din partea investitorilor, precum și la măsurile luate de autoritățile competente ca răspuns la astfel de reclamații.

(11) Evaluarea interacțiunii dintre cele două sisteme instituite pentru administrarea sau distribuirea de unități sau acțiuni ale unor FIA ar trebui să se bazeze pe dovezi care reflectă situația generală de pe piața internă, precum și pe evaluările pe termen scurt și pe termen lung referitoare la dezvoltarea pieței, inclusiv la eventualele perturbări ale pieței sau denaturări ale concurenței. Evaluările ar trebui efectuate pe baza unor dovezi care să indice dacă există condiții echitabile de concurență între statele membre și țări terțe individuale, de exemplu în ceea ce privește sarcina de reglementare, condițiile de concurență sau supravegherea. Autoritățile competente ar trebui să ofere informații concrete cu privire la probleme generale sau specifice privind anumite țări terțe și să indice sursa acestor probleme.

(12) Atunci când transmit informații privind eventualele perturbări ale pieței și denaturări ale concurenței, autoritățile competente ar trebui să ia în considerare toate organismele de plasament colectiv și administratorii acestora. Este important să se stabilească dacă și în ce măsură atât FIA din UE și organismele de plasament colectiv în valori mobiliare instituite în temeiul Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului, cât și administratorii acestora sunt eventual afectați de introducerea pașaportului "țări terțe". Acest lucru este deosebit de important având în vedere că definiția AFIA din afara UE din Directiva 2011/61/UE se aplică tuturor organismelor de plasament colectiv stabilite în țări terțe, inclusiv celor care ar fi făcut obiectul Directivei 2009/65/CE dacă ar fi fost stabilite într-un stat membru. În plus, pentru a putea evalua impactul global pe piață, este necesar să se identifice impactul potențial asupra altor intermediari care operează în sectorul de administrare a activelor, cum ar fi depozitarii sau prestatorii de servicii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În temeiul articolului 67 alineatul (3) din Directiva 2011/61/UE, autoritățile competente furnizează următoarele informații Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA):

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...