Act Internațional

Convenția referitoare la Regulamentul internațional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, încheiată la Londra la 20 octombrie 1972*)

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 decembrie 1974

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere

Părțile la prezenta convenție, dorind să mențină la un nivel ridicat siguranța pe mare, conștiente de necesitatea de a revizui și actualiza Regulile internaționale pentru prevenirea abordajelor pe mare, anexate în actul final al Conferinței internaționale din 1960 pentru ocrotirea vieții umane pe mare, examinând aceste reguli în lumina faptelor noi survenite după aprobarea lor, au convenit asupra celor ce urmează:

ARTICOLUL I Obligații generale

Părțile la prezenta convenție se angajează să aplice regulile și celelalte anexe care alcătuiesc Regulamentul internațional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare (denumit în continuare regulament), anexat la prezenta convenție.

ARTICOLUL II Semnare, ratificare, acceptare, aprobare și aderare

1. Prezenta convenție este deschisă semnării până la 1 iulie 1973 și în continuare rămâne deschisă aderării.

2. Statele membre ale Organizației Națiunilor Unite, ale oricăreia dintre instituțiile sale specializate sau ale Agenției internaționale pentru energia atomică, ori părți la Statutul Curții Internaționale de Justiție, pot să devină părți la prezenta convenție prin:

a) semnare fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării;

b) semnare sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare;

c) aderare.

3. Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea se face prin depunerea unui instrument la Organizația Interguvernamentală Consultativă a Navigației Maritime (denumită în continuare organizația). Aceasta informează guvernele statelor care au semnat prezenta convenție sau care au aderat la ea despre depunerea fiecărui instrument și despre data acestei depuneri.

ARTICOLUL III Aplicare teritorială

1. Organizația Națiunilor Unite, în cazul când este responsabilă de administrarea unui teritoriu, sau orice parte contractantă însărcinată să asigure relațiile internaționale ale unui teritoriu, pot oricând să extindă aplicarea prezentei convenții la acel teritoriu, printr-o notificare scrisă adresată secretarului general al organizației (denumit în continuare secretar general).

2. Aplicarea prezentei convenții se extinde asupra teritoriului arătat în notificare, începând de la data primirii notificării sau de la o dată indicată în cuprinsul ei.

3. Orice notificare făcută în conformitate cu paragraful I din prezentul articol poate să fie retrasă în privința unuia dintre teritoriile menționate în această notificare; extinderea aplicării prezentei convenții asupra acestui teritoriu ia sfârșit la expirarea unui termen de un an sau un alt termen mai lung specificat în momentul retragerii notificării.

4. Secretarul general informează toate părțile contractante despre notificarea oricărei extinderi sau despre retragerea oricărei extinderi făcute în baza prezentului articol.

ARTICOLUL IV Intrarea în vigoare

1.

a) Prezenta convenție intră în vigoare după 12 luni de la data la care cel puțin 15 state, ale căror flote comerciale reprezintă un total de cel puțin 65 la sută fie ca număr de nave, fie ca tonaj al flotei mondiale al navelor de 100 tone registru brut sau mai mult, au devenit părți la această convenție, urmând a fi luată în considerare aceea dintre cele două condiții care va fi îndeplinită prima.

b) Cu toate prevederile alin. a) din prezentul paragraf, prezenta convenție nu intră în vigoare mai înainte de 1.01.1976.

2. Data intrării în vigoare pentru statele care ratifică, acceptă, aprobă convenția sau aderă la ea conform art. II, după ce condițiile prescrise la alin. a) din paragraful 1 au fost reunite și înainte ca convenția să fi intrat în vigoare, este aceea a intrării în vigoare a convenției.

3. Pentru statele care ratifică, acceptă, aprobă convenția sau aderă la ea după data intrării sale în vigoare, convenția intră în vigoare la data depunerii unuia dintre instrumentele prevăzute la art. II.

4. După data intrării în vigoare a unui amendament la prezenta convenție, conform paragrafului 3 din art. VI, orice ratificare, aprobare sau aderare se referă la textul modificat al convenției.

5. La data intrării în vigoare a prezentei convenții, regulamentul înlocuiește și abrogă Regulile internaționale din 1960 pentru prevenirea abordajelor pe mare.

6. Secretarul general va informa guvernele statelor care au semnat prezenta convenție sau care au aderat la ea, asupra datei intrării sale în vigoare.

ARTICOLUL V Conferința însărcinată cu revizuirea textelor

1. Organizația poate să convoace o conferință în scopul revizuirii prezentei convenții sau a regulamentului ori a convenției și regulamentului.

2. La cererea a cel puțin o treime din părțile contractante, organizația va convoca o conferință a părților contractante în scopul revizuirii prezentei convenții sau a regulamentului ori a convenției și regulamentului.

ARTICOLUL VI Amendamente la regulament

1. Orice amendament la regulament, propus de o parte contractantă, va fi examinat în cadrul organizației, la cererea acestei părți.

2. În cazul adoptării cu o majoritate de 2/3 a membrilor prezenți și votanți ai Comitetului Securității Maritime al organizației, amendamentul va fi comunicat tuturor părților contractante și tuturor membrilor organizației cu cel puțin 6 luni înainte de a fi examinat de adunarea organizației. Orice parte contractantă care nu este membră a organizației are dreptul să participe la examinarea amendamentului de către adunare.

3. În cazul adoptării cu o majoritate de 2/3 din membri prezenți și votanți ai adunării, amendamentul va fi comunicat de către secretarul general tuturor părților contractante, pentru aprobare.

4. Amendamentul intră în vigoare la o dată care va fi stabilită de către adunare în momentul adoptării sale, cu excepția cazului în care, la o dată anterioară stabilită de adunare în momentul adoptării, mai mult de 1/3 din părțile contractante vor fi notificat organizației obiecția lor la amendament. Hotărârea adunării referitoare la datele menționate în prezentul paragraf se ia cu o majoritate de 2/3 din membrii prezenți și votanți.

5. Orice amendament în momentul când intră în vigoare înlocuiește și anulează, pentru toate părțile contractante care nu au formulat vreo obiecție la acest amendament, orice dispoziție anterioară la care se referă.

6. Secretarul general va informa toate părțile contractante și pe toți membrii organizației despre orice cerere și despre orice comunicare primită în aplicarea prezentului articol, precum și despre data intrării în vigoare a oricărui amendament.

ARTICOLUL VII Denunțare

1. Prezenta convenție poate fi denunțată de către o parte contractantă în orice moment după expirarea unei perioade de 5 ani, socotiți de la data la care convenția a intrat în vigoare față de această parte.

2. Denunțarea se efectuează prin depunerea unui instrument pe lângă organizație. Secretarul general va informa toate celelalte părți contractante despre primirea instrumentului de denunțare și despre data depunerii sale.

3. Denunțarea are efect la un an după data depunerii instrumentului sau la expirarea oricărui alt termen mai lung specificat în instrument.

ARTICOLUL VIII Depunere și înregistrare

1. Prezenta convenție și regulamentul sunt depuse la organizație și secretarul general va transmite copii certificate pentru conformitate tuturor guvernelor statelor care au semnat prezenta convenție sau au aderat la ea.

2. La intrarea în vigoare a prezentei convenții, secretarul general va transmite textul Secretarului Organizației Națiunilor Unite, în vederea înregistrării și publicării conform art. 102 din Carta Națiunilor Unite.

ARTICOLUL IX Limbi

Prezenta convenție și regulamentul sunt întocmite într-un singur exemplar în limbile franceză și engleză, cele două texte având aceeași valoare.

Au fost întocmite traduceri oficiale în limbile rusă și spaniolă, care sunt depuse împreună cu exemplarul original semnat.

Drept care subsemnații, autorizați în modul cuvenit de către guvernele lor în acest scop, am semnat rezenta convenție.

Încheiată la Londra la 20 octombrie 1972.

ANEXĂ

REGULAMENTUL
INTERNAȚIONAL DIN 1972
pentru prevenirea abordajelor pe mare

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...