Parlamentul României

Legea nr. 179/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea institutelor de teorie politică și educație democratică

Modificări (...), Referințe (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 iunie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Partidele și formațiunile politice cu reprezentare parlamentară pot înființa în afara structurilor lor statutare, în condițiile prezentei legi, institute de studii și cercetări, denumite în continuare institute de teorie politică.

(2) Partidele și formațiunile politice menționate la alin. (1) pot înființa, în condițiile prezentei legi, câte un singur institut de teorie politică fiecare. În cazul în care partidul în cauză își pierde calitatea de partid parlamentar după înființarea institutului respectiv, acesta își va putea continua activitatea beneficiind de toate prevederile prezentei legi, cu excepția celor vizând subvențiile de la bugetul de stat.

(3) Partidele și formațiunile politice fără reprezentare parlamentară pot înființa asemenea institute cu condiția de a fi afiliate la una dintre formațiunile politice reprezentate în Parlamentul European. Reviste (1)

Art. 2. -

Institutele de teorie politică au personalitate juridică proprie și nu înregistrează ori distribuie profit.

Art. 3. -

Institutele de teorie politică sunt, din punct de vedere profesional, autonome în raport cu partidele care le-au înființat. Ele nu desfășoară activități de organizare sau propagandă politică.

Art. 4. -

Institutele de teorie politică au de la înființare statutul de fundație de utilitate publică, beneficiind de toate drepturile prevăzute de lege pentru acestea, completate cu drepturile care rezultă din dispozițiile prezentei legi.

Art. 5. -

Obiectul de activitate al institutelor de teorie politică constă în:

a) realizarea de cercetări în domeniul teoriei sociale și politice;

b) elaborarea de programe doctrinare și de planificare politică;

c) elaborarea de studii asupra guvernării;

d) elaborarea de programe și furnizarea de consultații pentru susținerea actului de guvernare;

e) proiectarea și organizarea de cursuri adresate militanților, membrilor și simpatizanților partidelor politice, ca și personalului salariat al acestora, precum și celor care aspiră să desfășoare activități cu caracter public, inclusiv să candideze pentru funcții politice eligibile sau acordate prin desemnare, în instituțiile statului;

f) desfășurarea de activități publicistice și editoriale legate de profilul competențelor acordate prin prezenta lege;

g) dezvoltarea de contacte și organizarea de relații de cooperare cu instituții de același profil din țară și din străinătate, cu personalități ale vieții publice interne și internaționale și cu organizații ale societății civile.

Art. 6. -

(1) Activitatea institutelor de teorie politică se bazează pe principiile legalității și transparenței, ea trebuind să fie orientată către servirea interesului public general, prin contribuția adusă la profesionalizarea și democratizarea dezbaterii politice din România, la modernizarea societății românești și creșterea coeziunii sale, la racordarea gândirii și practicii politice românești la discursul politic și procesul de reflecție ideologică contemporane din Europa și din spațiul euroatlantic.

(2) Institutelor de teorie politică le sunt interzise orice activități care ar tinde în plan teoretic sau practic către limitarea libertăților democratice și a pluralismului politic, către promovarea oricăror forme de intoleranță, naționalism șovin, xenofobie, rasism sau antisemitism, precum și a discriminărilor negative indiferent pe ce criteriu.

Art. 7. -

(1) Înființarea institutelor de teorie politică se face prin hotărâre judecătorească pronunțată de judecătoria în a cărei competență teritorială își au sediul institutele, la cererea unui partid politic interesat. Instanța sesizată va lua hotărârea pe baza verificării conformității existente între dosarul prezentat de petenți și condițiile legale ale creării institutelor de teorie politică. În acest sens, prezenta lege se completează cu dispozițiile legale în vigoare privind înființarea fundațiilor, care nu sunt contrare literei sau spiritului său.

(2) Hotărârea primei instanțe poate fi atacată cu apel și recurs, după caz, de către orice persoană care probează un interes legitim în acest sens.

Art. 8. -

În vederea constituirii institutelor de teorie politică, partidele interesate vor redacta statutul acestora ținând seama de prevederile legale, precum și de obiectivele specifice în fiecare caz.

Art. 9. -

Reprezentantul institutului de teorie politică participă de drept la întrunirile tuturor instanțelor de conducere colectivă a partidului pe lângă care funcționează institutul. El are statutul de invitat permanent, cu dreptul de a lua cuvântul, dar fără vot deliberativ.

Art. 10. -

După înregistrarea oficială a institutului de teorie politică se vor întocmi un regulament de ordine interioară, o organigramă și un stat de funcțiuni, precum și fișe ale principalelor posturi de execuție.

Art. 11. -

Institutele de teorie politică pot încheia, în limitele fondurilor de care dispun, contracte de colaborare pentru realizarea unor lucrări sau proiecte concrete din planul lor de activitate.

Art. 12. -

(1) Anual, institutele de teorie politică întocmesc și aprobă, conform prevederilor statutare, un buget propriu.

(2) La sfârșitul fiecărui exercițiu bugetar institutele de teorie politică au obligația de a solicita unei instituții independente de specialitate realizarea unei verificări asupra modului în care a fost asigurată gestiunea bugetară. Raportul rezultat din această verificare se transmite spre aprobare conducerii institutului și spre informare partidului care a înființat institutul și Curții de Conturi.

Art. 13. - Reviste (1)

Finanțarea institutelor de teorie politică înființate potrivit prezentei legi se asigură prin:

a) transferuri din bugetele partidelor sau formațiunilor politice care le-au înființat;

b) sponsorizări și donații obținute de la agenți economici sau orice alte persoane care, în condițiile legii, pot face acest lucru;

c) fonduri aferente gestionării unor programe interne sau internaționale destinate promovării valorilor culturii și civilizației europene, ale democrației pluraliste, statului de drept și drepturilor omului;

d) fonduri asigurate prin programele de asistență nerambursabilă provenite din țară sau străinătate;

e) venituri proprii realizate prin preluarea și executarea unor proiecte sau servicii de profil, pe bază de contracte încheiate cu beneficiari din țară și din străinătate; aceste venituri sunt scutite de orice taxe sau impozite;

f) alte surse, conform legislației în vigoare.

Art. 14. -

Statul sprijină institutele de teorie politică în condițiile legii privind asociațiile și fundațiile. Metodologia privind acordarea acestui sprijin va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ADRIAN NĂSTASE NICOLAE VĂCĂROIU

București, 9 iunie 2005.

Nr. 179.

;
se încarcă...