Parlamentul României

Legea partidelor politice nr. 14/2003

Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (1), Referințe (1), Reviste (4), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 ianuarie 2003
Formă aplicabilă de la 10 iunie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență (3), Reviste (1)

Partidele politice sunt asociații cu caracter politic ale cetățenilor români cu drept de vot, care participă în mod liber la formarea și exercitarea voinței lor politice, îndeplinind o misiune publică garantată de Constituție. Ele sunt persoane juridice de drept public.

Art. 2. -

Prin activitatea lor, partidele politice promovează valorile și interesele naționale, pluralismul politic, contribuie la formarea opiniei publice, participă cu candidați în alegeri și la constituirea unor autorități publice și stimulează participarea cetățenilor la scrutinuri, potrivit legii.

Art. 3. -

(1) Pot funcționa ca partide politice numai asociațiile cu caracter politic, constituite potrivit legii, și care militează pentru respectarea suveranității naționale, a independenței și a unității statului, a integrității teritoriale, a ordinii de drept și a principiilor democrației constituționale.

(2) Sunt interzise partidele politice care, prin statutul, programele, propaganda de idei ori prin alte activități pe care le organizează, încalcă prevederile art. 30 alin. (7), art. 40 alin. (2) sau (4) din Constituția României, republicată.

(3) Este interzisă afilierea partidelor politice la organizații din străinătate, dacă această afiliere încalcă valorile prevăzute la alin. (1).

(4) Partidele politice nu pot organiza activități militare sau paramilitare și nici alte activități interzise de lege.

Art. 4. -

(1) Partidele politice se pot organiza și funcționa la nivel național, la nivel local sau atât la nivel național, cât și local, conform statutului propriu.

(2) Sunt interzise constituirea de structuri ale partidelor politice după criteriul locului de muncă, precum și desfășurarea de activități politice la nivelul operatorilor economici sau al instituțiilor publice.

(3) Desfășurarea de activități politice la nivelul operatorilor economici sau al instituțiilor publice este permisă, cu acordul acestora, numai în campania electorală, în condițiile legii.

(4) Partidele politice își pot organiza structuri interne potrivit statutului propriu. Structurile interne pot reprezenta partidul politic față de terți la nivelul corespunzător, pot deschide conturi la bancă și răspund de gestionarea acestora.

Art. 5. - Jurisprudență (2)

(1) Fiecare partid politic trebuie să aibă denumire integrală, denumire prescurtată și semn permanent proprii. Denumirea integrală, denumirea prescurtată și semnul permanent trebuie să se deosebească clar de cele ale partidelor anterior înregistrate, fiind interzisă utilizarea acelorași simboluri grafice, oricare ar fi figura geometrică în care sunt încadrate. Jurisprudență (1)

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și alianțelor politice, în mod corespunzător.

(3) Denumirea integrală și denumirea prescurtată, precum și semnul permanent nu pot reproduce sau combina simbolurile naționale ale statului român, ale altor state, ale organismelor internaționale ori ale cultelor religioase. Fac excepție partidele politice care sunt membre ale unor organizații politice internaționale, acestea putând utiliza însemnul organizației respective ca atare sau într-o combinație specifică. Jurisprudență (1)

(4) Semnul permanent poate fi schimbat cu cel puțin 6 luni înainte de data alegerilor de către organele competente ale partidului, conform statutului și cu respectarea art. 25 și 26.

CAPITOLUL II Membrii partidelor politice

Art. 6. - Reviste (1)

Pot fi membri ai partidelor politice cetățenii care, potrivit Constituției, au drept de vot.

Art. 7. - Reviste (1)

Din partidele politice nu pot face parte persoanele cărora le este interzisă prin lege asocierea politică.

Art. 8. -

(1) Un cetățean român nu poate face parte în același timp din două sau mai multe partide politice.

(2) Înscrierea unei persoane într-un alt partid politic constituie de drept demisie din partidul al cărui membru a fost anterior.

(3) La înscrierea într-un partid politic orice persoană este obligată să declare în scris, pe propria răspundere, dacă are sau nu calitatea de membru al unui alt partid politic.

(4) Membrii organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care înscriu candidați în alegeri pot face parte și dintr-un partid politic, având dreptul de a candida în condițiile legii. Reviste (1)

(5) Nicio persoană nu poate fi constrânsă să facă parte sau să nu facă parte dintr-un partid politic.

(6) Dobândirea sau pierderea calității de membru al unui partid politic nu creează privilegii sau restrângeri în exercitarea drepturilor cetățenești.

CAPITOLUL III Organizarea partidelor politice

Art. 9. - Reviste (1)

Fiecare partid politic trebuie să aibă statut și program politic proprii.

Art. 10. - Jurisprudență (1), Reviste (1)

Statutul partidului politic cuprinde în mod obligatoriu:

a) denumirea integrală și denumirea prescurtată; Jurisprudență (1)

b) descrierea semnului permanent;

c) semnul permanent sub formă grafică alb-negru și color, în anexă;

d) sediul central;

e) mențiunea expresă că urmărește numai obiective politice;

f) drepturile și îndatoririle membrilor;

g) sancțiunile disciplinare și procedurile prin care acestea pot fi aplicate membrilor;

h) procedura de alegere a organelor executive și competențele acestora;

i) competența adunării generale a membrilor sau a delegaților acestora;

j) organele împuternicite să prezinte candidaturi în alegerile locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale;

k) organul competent să propună reorganizarea partidului sau să decidă asocierea într-o alianță politică ori în alte forme de asociere;

l) condițiile în care își încetează activitatea;

m) modul de administrare a patrimoniului și sursele de finanțare, stabilite în condițiile legii;

n) organul care reprezintă partidul în relațiile cu autoritățile publice și terți;

o) alte mențiuni prevăzute ca obligatorii în prezenta lege.

Art. 11. -

Statutul și programul politic ale partidului trebuie să fie prezentate în formă scrisă și aprobate de organele împuternicite prin statut.

Art. 12. -

(1) Partidele politice pot avea ca subdiviziuni organizații teritoriale, care au numărul minim de membri prevăzut de statut.

(2) Organele locale pot reprezenta partidul politic față de terți la nivelul local corespunzător, pot deschide conturi la bancă și răspund de gestionarea acestora.

Art. 13. -

(1) Adunarea generală a membrilor și organul executiv, indiferent de denumirea pe care o au în statutul fiecărui partid, sunt foruri obligatorii de conducere ale partidului politic și ale eventualelor organizații teritoriale ale sale. Conducerile organizațiilor teritoriale se aleg pentru o perioadă determinată, prevăzută de statut.

(2) Statutul poate prevedea și alte organe, cu atribuții formulate explicit.

Art. 14. -

(1) Adunarea generală a membrilor partidului politic sau a delegaților acestora, la nivel național, este organul suprem de decizie al partidului. Întrunirea acestuia are loc cel puțin o dată la 4 ani.

(2) Pentru partidele care optează pentru organizații atât la nivel național, cât și la nivel local, delegații la adunare sunt aleși de organizațiile teritoriale, prin vot secret.

(3) În statutul partidelor se pot prevedea și alte modalități de reprezentare a membrilor organizațiilor locale.

Art. 15. -

(1) Pentru soluționarea diferendelor dintre membrii unui partid politic sau dintre aceștia și conducerile organizațiilor partidului se constituie comisii de arbitraj la nivelul partidului și al organizațiilor sale teritoriale.

(2) Membrii comisiei de arbitraj sunt aleși pe o durată de cel mult 4 ani.

(3) Comisia de arbitraj este organizată și funcționează conform unui regulament aprobat de organul statutar, care trebuie să asigure părților dreptul la opinie și dreptul de a se apăra, precum și proceduri echitabile de decizie.

Art. 16. -

(1) Organele împuternicite ale partidului politic hotărăsc primirea de membri, în condițiile stabilite de statut, ca urmare a cererilor scrise depuse de solicitanți.

(2) Membrii au dreptul de a demisiona din partid în orice moment, cu efect imediat.

(3) *) Dobândirea sau pierderea calității de membru al unui partid politic este supusă numai jurisdicției interne a partidului respectiv, potrivit statutului partidului. Jurisprudență (4)

*) Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 530/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 13 ianuarie 2014, a constatat că dispozițiile art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, cu modificările ulterioare, sunt neconstituționale.

Art. 17. -

(1) Hotărârile partidului politic și ale organizațiilor sale teritoriale se adoptă cu votul majorității prevăzute în statut.

(2) Alegerea membrilor conducerii partidului politic și ai conducerilor organizațiilor sale teritoriale se face prin vot secret.

(3) Statutul trebuie să prevadă dreptul fiecărui membru la inițiativă politică și posibilitatea examinării acesteia într-un cadru organizat.

CAPITOLUL IV Înregistrarea partidelor politice

Art. 18. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (3), Reviste (1)

(1) Pentru înregistrarea unui partid politic se depun la Tribunalul București următoarele documente: Jurisprudență (2)

a) cererea de înregistrare, semnată de conducătorul organului executiv al partidului politic și de cel puțin 2 membri fondatori;

b) statutul partidului, întocmit conform prevederilor art. 10; Jurisprudență (1)

c) programul partidului;

d) actul de constituire, semnat de cel puțin 3 membri fondatori;

e) o declarație privitoare la sediu și la patrimoniul partidului; Jurisprudență (1)

f) dovada deschiderii contului bancar.

(2) Cererea de înregistrare se afișează la sediul Tribunalului București timp de 15 zile. Jurisprudență (1)

(3) În termen de 3 zile de la data depunerii cererii de înregistrare, anunțul cu privire la aceasta se publică de către solicitant într-un ziar central de mare tiraj. Jurisprudență (1)

Art. 19. - Jurisprudență (2), Reviste (1)

(1) Lista semnăturilor membrilor fondatori trebuie să conțină numele și prenumele, data nașterii, adresa, felul actului de identitate, seria și numărul acestuia, precum și semnătura. Membrii fondatori ai unui partid politic pot fi numai cetățeni cu drept de vot. Reviste (1)

(2) Lista va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a persoanei care a întocmit-o, care să ateste autenticitatea semnăturilor, sub sancțiunea prevăzută la art. 326 din Codul penal. Reviste (1)

(3) Lista trebuie să cuprindă cel puțin 3 membri fondatori. Jurisprudență (1), Reviste (2)

(4) Modelul listei semnăturilor membrilor fondatori și al declarației pe propria răspundere prevăzute la alin. (2) sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 20. - Jurisprudență (1)

(1) Tribunalul București examinează cererea de înregistrare a partidului politic în ședință publică, cu participarea reprezentantului Ministerului Public. Reviste (1)

(2) Persoanele fizice sau juridice interesate pot interveni în proces, dacă depun o cerere de intervenție în interes propriu, potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată. Cererea de intervenție se comunică din oficiu persoanelor care au semnat cererea de înregistrare. Jurisprudență (1)

Art. 21. -

(1) Tribunalul București se pronunță asupra cererii de înregistrare a partidului politic în cel mult 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 18 alin. (2).

(2) Împotriva deciziei Tribunalului București pot face apel la Curtea de Apel București, în termen de 5 zile de la comunicare, persoanele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a), Ministerul Public sau persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2). Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...