Parlamentul României

Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate

Modificări (16), Puneri în aplicare (4), Acțiuni respinse (16), Referințe (2), Cărți (1), Reviste (4), Proceduri (2), Comentarii expert, Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 ianuarie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale Reviste (1)

Art. 1. - Jurisprudență (3)

Prezenta lege stabilește condițiile în care cetățenii români își pot exercita dreptul la liberă circulație în străinătate, precum și limitele exercitării acestui drept.

Art. 2. - Jurisprudență (7), Referințe în cărți (1)

(1) Cetățenilor români care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege le este garantat dreptul de a călători în străinătate, de a emigra și de a reveni oricând în țară. Nici o autoritate română nu îi poate interzice, în nici o situație, unui cetățean român să se reîntoarcă pe teritoriul României. Jurisprudență (3)

(2) Cetățenii români minori pot călători în străinătate numai însoțiți, cu acordul părinților ori al reprezentanților legali, în condițiile prezentei legi. În sensul prezentei legi, prin reprezentant legal se înțelege persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de minor. Jurisprudență (11), Reviste (1)

Art. 3. - Jurisprudență (2)

(1) Limitarea exercitării dreptului cetățenilor români la liberă circulație în străinătate se poate face numai temporar, în cazurile și în condițiile prevăzute în prezenta lege, și constă în suspendarea sau, după caz, restrângerea exercitării acestui drept. Jurisprudență (8)

(2) Suspendarea exercitării dreptului la liberă circulație în străinătate reprezintă interdicția temporară de părăsire a teritoriului României, instituită de drept sau, după caz, de către autoritățile competente, în condițiile prezentei legi. Această măsură are caracter individual, cu excepția situațiilor în care este instituită prin lege specială, în cazul apariției unor situații de natură să o justifice în raport cu necesitatea asigurării apărării țării sau a securității naționale. Jurisprudență (3)

(3) Restrângerea exercitării dreptului la liberă circulație în străinătate reprezintă interdicția temporară de a călători în anumite state, dispusă de autoritățile competente române, în condițiile prezentei legi. Jurisprudență (3)

(4) Autoritățile competente au obligația să informeze în scris, în condițiile prezentei legi, persoana împotriva căreia s-a instituit o măsură de limitare a exercitării dreptului de liberă circulație, asupra motivelor care au determinat această măsură, precum și asupra perioadei pentru care s-a limitat exercițiul acestui drept. Jurisprudență (1)

Art. 4. -

(1) Pe perioada șederii în străinătate orice cetățean român are dreptul la asistență și protecție din partea misiunilor diplomatice, precum și a oficiilor consulare ale României.

(2) Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate au obligația să acorde sprijin și asistență, în condițiile legii, cu sprijinul instituțiilor competente din țară, cetățenilor români aflați în dificultate sau care solicită ajutorul în vederea întoarcerii în țară, precum și de a întreprinde toate demersurile necesare pentru informarea cetățenilor români asupra apariției unor situații de natură să le pună în pericol siguranța ori sănătatea.

(3) Pe baza informațiilor furnizate de Ministerul Afacerilor Externe, organele poliției de frontieră sunt obligate să îi informeze pe cetățenii români care urmează să călătorească în străinătate asupra apariției, pe teritoriile statelor de tranzit și de destinație, a unor situații de natură să le pună în pericol siguranța ori sănătatea.

Art. 5. - Jurisprudență (163)

Pe perioada șederii lor în străinătate, cetățenii români au următoarele obligații: Jurisprudență (3)

a) să respecte legislația României și să nu desfășoare activități de natură să compromită imaginea României ori care să contravină obligațiilor asumate de România prin documente internaționale; Jurisprudență (24)

b) să respecte legislația statului în care se află, precum și scopul pentru care li s-a acordat dreptul de a intra și, după caz, de a rămâne pe teritoriul statului respectiv, în condițiile stabilite prin legislația acestuia sau prin documentele internaționale încheiate cu România; Jurisprudență (16)

c) să depună toate diligențele în vederea acordării de ajutor cetățenilor români aflați în dificultate pe teritoriul statului pe care se află, informând cu privire la astfel de situații misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din statul respectiv;

d) în cazul stabilirii reședinței sau a domiciliului în străinătate, să informeze cea mai apropiată misiune diplomatică sau oficiu consular al României; Jurisprudență (3)

e) să informeze cea mai apropiată misiune diplomatică sau oficiu consular al României cu privire la orice schimbare intervenită în starea lor civilă.

CAPITOLUL II Documente de călătorie în străinătate

SECȚIUNEA 1 Tipuri de documente de călătorie

Art. 6. - Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

(1) Tipurile de documente de călătorie pe baza cărora cetățenii români pot călători în străinătate, eliberate în condițiile prezentei legi, sunt următoarele: Modificări (1)

a) pașaport diplomatic;

b) pașaport de serviciu;

c) pașaport simplu;

d) titlu de călătorie.

(2) Documentele de călătorie prevăzute la alin. (1) sunt proprietatea statului român și fac dovada, în fața autorităților române și străine, a identității, cetățeniei, calității, precum și a dreptului titularului de a călători în străinătate. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(3) Cetățenii români pot călători în străinătate și în baza altor documente stabilite prin acordurile internaționale la care România sau, după caz, Guvernul României este parte.

(4) Procedura depunerii și soluționării cererilor pentru eliberarea documentelor de călătorie în străinătate, actele care trebuie prezentate de solicitanți la depunerea cererilor, precum și termenele în care se soluționează acestea se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Modificări (1)

Art. 7. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

Forma și conținutul documentelor de călătorie prevăzute la art. 6 alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației și Internelor și a Ministerului Afacerilor Externe.

SECȚIUNEA a 2-a Pașaportul diplomatic Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

Art. 8. -

(1) Pașaportul diplomatic este documentul de călătorie care se eliberează de Ministerul Afacerilor Externe, în condițiile prezentei legi, următoarelor categorii de persoane, în scopul facilitării reprezentării de către acestea a intereselor statului român în străinătate: Modificări (1)

a) președintele României;

b) președintele Senatului și președintele Camerei Deputaților;

c) membrii Senatului și membrii Camerei Deputaților; Modificări (1)

d) primul-ministru, membrii Guvernului și persoanele asimilate miniștrilor;

e) președintele și judecătorii Curții Constituționale;

f) avocatul poporului și adjuncții acestuia;

g) președintele și vicepreședinții Înaltei Curți de Casație și Justiție;

h) membrii Consiliului Superior al Magistraturii și judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție;

i) președintele și vicepreședinții Curții de Conturi;

j) procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procurorul general financiar al Curții de Conturi și adjuncții acestora; Modificări (1)

k) președintele și președinții de secție ai Consiliului Legislativ;

l) guvernatorul și viceguvernatorii Băncii Naționale a României;

m) președintele și vicepreședinții Academiei Române; Modificări (1)

n) patriarhul, cardinalul, mitropoliții și șefii cultelor din România, recunoscute de stat;

o) secretarii de stat și persoanele asimilate acestora;

p) funcționarii cu grad diplomatic și persoanele care își desfășoară activitatea în Ministerul Afacerilor Externe, prin detașare de la alte instituții, pe funcții corespunzătoare funcționarilor cu grad diplomatic; Modificări (1)

q) funcționarii cu grad consular și persoanele care își desfășoară activitatea în Ministerul Afacerilor Externe, prin detașare de la alte instituții, pe funcții corespunzătoare funcționarilor cu grad consular;

r) atașații militari și atașații de afaceri interne, adjuncții acestora, precum și funcționarii superiori din organizațiile internaționale și interguvernamentale; Modificări (1)

s) curierii diplomatici;

t) soțul, soția și copiii minori ai persoanelor prevăzute la lit. a)-r);

u) persoanele trimise în misiune oficială în străinătate, pentru susținerea unor interese naționale, pe bază de mandat și pe durata acestuia, cu aprobarea ministrului afacerilor externe;

v) foștii șefi ai statului român, foștii președinți ai Senatului și Camerei Deputaților și foștii prim-miniștri. Modificări (1)

(2) Pașapoartele diplomatice se eliberează persoanelor prevăzute la alin. (1), după cum urmează: Modificări (1)

a) la începutul mandatului cu care au fost învestiți, în cazul celor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), e), g), i), j), l) și m);

b) înaintea primei deplasări care necesită utilizarea pașaportului diplomatic, în cazul celorlalte persoane prevăzute la alin. (1). Modificări (1)

Art. 9. -

(1) Pașapoartele diplomatice se eliberează de Ministerul Afacerilor Externe, prin structura sa specializată, la solicitarea instituțiilor sau a autorităților publice interesate, care vor preciza scopul și calitatea în care titularii urmează să se deplaseze în străinătate pe baza acestor documente de călătorie. Modificări (1)

(2) În cazul în care structura specializată din cadrul Ministerului Afacerilor Externe constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 8, poate refuza eliberarea pașaportului diplomatic, informând în acest sens instituția solicitantă. Modificări (1)

Art. 10. -

(1) Pașapoartele diplomatice se eliberează, de regulă, cu o valabilitate de 5 ani, care poate fi prelungită o singură dată, fără a se putea depăși 10 ani de la data emiterii.

(2) În cazul persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c), o) -r) și u), pașapoartele diplomatice se pot elibera și pentru o perioadă solicitată de instituțiile din care acestea fac parte, fără a se putea depăși perioada maximă prevăzută la alin. (1).

Art. 11. -

(1) Titularii pașapoartelor diplomatice sunt obligați să le predea instituției din care fac parte, după cum urmează: Modificări (1)

a) persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. e), g), i), j), l) și m), la încheierea mandatului cu care au fost învestite;

b) persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f), h), k) și n), în termen de 5 zile de la întoarcerea din deplasarea în străinătate care a determinat necesitatea folosirii pașaportului diplomatic.

(2) Persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. u) sunt obligate să predea pașaportul diplomatic la Ministerul Afacerilor Externe, în termen de 5 zile de la întoarcerea din deplasarea în străinătate care a determinat necesitatea folosirii pașaportului diplomatic.

(3) La încetarea calității prevăzute la art. 8 alin. (1), instituția din cadrul căreia face parte titularul are obligația să predea documentul Ministerului Afacerilor Externe, în vederea anulării. Modificări (2)

SECȚIUNEA a 3-a Pașaportul de serviciu Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

Art. 12. -

Pașaportul de serviciu este documentul de călătorie care se eliberează de Ministerul Afacerilor Externe, în condițiile prezentei legi, următoarelor categorii de persoane: Modificări (1)

a) magistraților, când călătoresc în misiuni oficiale;

b) prefecților și subprefecților, președinților și vicepreședinților consiliilor județene, primarilor municipiilor, orașelor și sectoarelor municipiului București, când călătoresc în misiuni oficiale;

c) funcționarilor din aparatul central al administrației publice și ai Parlamentului, când călătoresc în misiuni oficiale;

d) personalului tehnico-administrativ și de serviciu al misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare, al reprezentanțelor permanente pe lângă organizațiile internaționale, lectorilor trimiși în misiune de Ministerul Educației și Cercetării, precum și soțului, soției și copiilor minori ai acestora;

e) președinților și vicepreședinților organizațiilor și asociațiilor profesionale la nivel național, legal constituite, când călătoresc în misiuni oficiale;

f) președinților organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, legal constituite, membre ale Consiliului Minorităților Naționale, când se deplasează în străinătate în interes de serviciu;

g) altor persoane, cu aprobarea ministrului afacerilor externe, când călătoresc în străinătate în misiuni oficiale.

Art. 13. - Modificări (1)

(1) Pașapoartele de serviciu se eliberează de Ministerul Afacerilor Externe, prin structura sa specializată, la solicitarea instituțiilor, autorităților publice sau organizațiilor interesate, care vor preciza scopul și calitatea în care titularii urmează să se deplaseze în străinătate în baza acestor documente de călătorie.

(2) Pașapoartele de serviciu se eliberează cu o valabilitate de 5 ani, care poate fi prelungită o singură dată, fără a se putea depăși 10 ani de la data emiterii.

Art. 14. -

(1) Pașapoartele de serviciu pot fi folosite de titularii acestora numai atunci când se deplasează în străinătate în calitate oficială, în interesul autorității sau instituției publice din care face parte. Modificări (1)

(2) În termen de 5 zile de la întoarcerea în țară, titularul are obligația de a preda pașaportul de serviciu, spre păstrare, la autoritatea sau instituția publică din care face parte. Pe cale de excepție, șeful autorității sau instituției publice poate dispune ca pașaportul de serviciu să rămână în posesia titularului atunci când acesta, prin natura activității desfășurate, se deplasează frecvent în străinătate, cu condiția ca perioada de ședere pe teritoriul României, între două deplasări, să nu depășească 30 de zile. Modificări (1)

(3) La încetarea calității prevăzute la art. 12, autoritatea sau instituția din cadrul căreia face parte titularul are obligația să predea pașaportul de serviciu Ministerului Afacerilor Externe, în vederea anulării. Modificări (2)

SECȚIUNEA a 4-a Pașaportul simplu Modificări (2), Puneri în aplicare (2)

Art. 15. - Modificări (2), Jurisprudență (1), Proceduri (1)

(1) Pașaportul simplu se eliberează, la cerere, cetățenilor români care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege și nu se află în una dintre situațiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate.

(2) Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple se depun personal de către solicitanți, în țară, la serviciile publice comunitare pentru evidența persoanelor ori la serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, în a căror rază de competență au domiciliul sau, după caz, reședința, iar în străinătate, la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.

(3) Persoanele care, din motive obiective, nu se pot prezenta personal la serviciile publice comunitare pot depune cererile prin mandatar, cu procură specială, autentificată în țară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României.

(4) Eliberarea pașapoartelor simple este supusă taxelor consulare prevăzute de lege. Modificări (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...