Consiliul Frontului Salvării Naționale

Decretul-lege nr. 61/1990 privind vînzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație

Modificări (2), Acțiuni respinse (7), Referințe (2), Cărți (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 februarie 1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

Consiliul Frontului Salvării Naționale d e c r e t e a z ă:

Art. 1. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (6)

Întreprinderile pentru vînzarea locuințelor și oficiile specializate pot vinde către populație locuințele construite din fondurile statului, în condițiile prezentului decret-lege.

Art. 2. -

Prin locuință, în sensul prezentului decret-lege, se înțelege suprafața locativă care cuprinde una sau mai multe camere, baie, bucătărie și alte dependințe, formînd o unitate de sine stătătoare, determinată ca atare prin construcția sa.

Art. 3. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (3)

Locuințele prevăzute la art. 1 se vînd cetățenilor români cu domiciliul în țară cu achitarea integrală a prețului la încheierea contractului de vînzare-cumpărare sau prin acordarea unui împrumut de către Casa de Economii și Consemnațiuni, fără restricții privind deținerea în proprietate a unei a doua locuințe. Jurisprudență (1)

O dată cu locuința se transmite cumpărătorului acesteia și dreptul de folosință asupra terenului aferent, pe durata existenței construcției. Jurisprudență (3)

Art. 4. - Jurisprudență (1)

Cumpărarea de locuințe în scopul revînzării sau închirierii este interzisă.

Art. 5. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

Primăriile județene și a municipiului București vor organiza pe principii economice unitățile specializate prevăzute la art. 1 și vor pune la dispoziția acestora lista locuințelor destinate vînzării către populație.

Locuințele ocupate de chiriași se pot vinde numai acestora, pe baza cererilor adresate direct unităților specializate în vînzarea locuințelor. Jurisprudență (2)

Art. 6. - Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (1)

Prețurile de vînzare către populație pentru locuințele construite din fondurile statului și recepționate pînă la 31 decembrie 1989 se stabilesc potrivit anexelor nr. 1 și 2.

În vederea corelării prețurilor de vînzare cu prețurile de deviz pentru locuințele recepționate după 1 ianuarie 1990, Ministerul Economiei Naționale, Ministerul Finanțelor și Comisia Națională pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor prezenta în termen de 60 de zile de la data prezentului decret-lege nivelurile corespunzătoare ale prețurilor de vînzare în funcție de numărul de camere, suprafețele utile, gradul de confort și finisaj.

Art. 7. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

În vederea încheierii contractului pentru vînzarea locuințelor, cumpărătorii vor depune la unitatea specializată un avans de cel puțin 30 la sută din prețul de vînzare al locuinței. Jurisprudență (2)

Pentru tinerii în vîrstă de pînă la 30 de ani, avansul va fi de cel puțin 10 la sută din prețul de vînzare al locuinței.

Art. 8. -

Cumpărătorii care nu au posibilitatea să depună avansul prevăzut la art. 7 pot obține un credit de la Casa de Economii și Consemnațiuni, cu durata de rambursare de pînă la 5 ani și o dobîndă anuală de 5 la sută.

Pentru tinerii în vîrstă de pînă la 30 de ani durata maximă de rambursare a creditului de avans va fi de pînă la 10 ani, cu o dobîndă anuală de 3 la sută.

Art. 9. -

Pentru diferența dintre prețul de vînzare al locuinței și avansul prevăzut la art. 7 se autoriză Casa de Economii și Consemnațiuni să acorde cumpărătorilor credite rambursabile în termen de pînă la 25 de ani, cu o dobîndă anuală de 4 la sută; pentru tinerii în vîrstă de pînă la 30 de ani dobîndă este de 2 la sută.

Art. 10. -

Prevederile referitoare la tinerii în vîrstă de pînă la 30 de ani se aplică și familiei în care unul din soți are vîrstă de pînă la 30 de ani.

De aceste prevederi beneficiază și invalizii de gradul I și II, handicapații, precum și familiile care au în componența lor astfel de persoane.

Art. 11. -

Restituirea creditelor acordate și plata dobînzilor aferente acestora se fac în rate lunare egale, prin reținere și vărsare la Casa de Economii și Consemnațiuni, începînd cu prima lună de la încheierea contractului, de către unitățile de la care beneficiarii primesc drepturile bănești sau potrivit clauzelor prevăzute în contractul de vînzare-cumpărare ori de împrumut, pentru ceilalți beneficiari.

În cazul plății anticipate a creditului, dobîndă se recalculează, stabilindu-se cea efectiv datorată în raport cu dobîndă medie achitată.

Art. 12. - Referințe în cărți (1)

Creditele vor fi garantate prin constituirea unei ipoteci asupra locuinței dobîndite în condițiile prezentului decret-lege. Înscrierea ipotecii se va dispune pe baza contractului de împrumut, la cererea Casei de Economii și Consemnațiuni.

Pînă la rambursarea integrală a creditului, locuința dobîndită în condițiile prezentului decret-lege nu poate fi înstrăinată sau restructurată decît cu autorizarea prealabilă a Casei de Economii și Consemnațiuni.

Art. 13. -

În cazul nerestituirii la termenele stabilite a ratelor creditului, cumpărătorul va plăti o dobîndă de 8 la sută pe an asupra acestor rate.

În caz de neplată a 6 rate scadente de către cumpărătorul locuinței, Casa de Economii și Consemnațiuni va putea cere executarea silită asupra locuinței și evacuarea deținătorului, în condițiile legii.

Art. 14. -

În cazul în care, într-o clădire, prin aplicarea dispozițiilor prezentului decret-lege, locuințele și spațiile cu altă destinație aparțin unor proprietari diferiți, aceștia au dreptul de proprietate sau de folosință, pe durata existenței construcției comune, asupra terenului aferent, asupra spațiilor auxiliare, dotărilor și utilităților comune, precum și asupra tuturor bunurilor accesorii care, prin natura lor, nu pot fi folosite decît în comun.

Art. 15. -

În caz de succesiune sau înstrăinare a locuinței, se transmit asupra dobînditorului toate drepturile și obligațiile rezultate din contractul de împrumut sau din contractul de vînzare-cumpărare, după caz, precum și dreptul de folosință asupra terenului pe durata existenței construcției.

Art. 16. - Jurisprudență (1)

Contractul de vînzare-cumpărare, procesul-verbal de predare-primire a locuinței și, după caz, contractul de împrumut dovedesc dreptul de proprietate asupra locuinței cumpărate în condițiile prezentului decret-lege și constituie titlu de proprietate.

Locuința proprietate personală se declară în vederea impunerii, în termen de 30 de zile de la dobîndire, administrațiilor financiare sau unităților subordonate acestora.

Sînt scutite de impozitul pe clădiri, pe timp de 10 ani de la data dobîndirii, locuințele cumpărate în condițiile prezentului decret-lege. Scutirea de impozit se aplică, în continuare, și locuințelor care au fost transmise altor persoane, pînă la împlinirea termenului de 10 ani.

Art. 17. -

Titlul de proprietate prevăzut la art. 16 și ipotecile constituite asupra imobilelor se înscriu în registrele de transcripțiuni imobiliare sau în cărțile funciare, după caz.

Înscrierea titlului de proprietate în condițiile prezentului decret-lege este supusă taxei de timbru de 150 lei. Înscrierea ipotecii prin care se garantează creditul acordat de Casa de Economii și Consemnațiuni este scutită de taxa de timbru. Modificări (1)

Art. 18. -

Formularele tip privind contractele de vînzare-cumpărare, de împrumut și procesul-verbal de predare-primire a locuințelor sînt cele prevăzute în anexele nr. 3, 4 și 5.

Art. 19. - Jurisprudență (1)

Contractul de vînzare-cumpărare, procesul-verbal de predare-primire a locuinței și contractul de împrumut, încheiate în condițiile prezentului decret-lege, au valoare de înscrisuri autentice și constituie titluri executorii.

Art. 20. -

Cheltuielile Casei de Economii și Consemnațiuni privind acordarea, urmărirea și ținerea evidenței creditelor, inclusiv pentru încadrarea personalului necesar în acest scop, se vor suporta dintr-o cotă de 1 la sută calculată asupra dobînzilor încasate de la populație la creditele acordate în condițiile prezentului decret-lege.

Art. 21. -

Comisionul cuvenit unității specializate care vinde locuințe construite din fondurile statului este de 1,5 la sută și este inclus în prețul de vînzare al locuințelor.

Art. 22. -

Creditele acordate de Casa de Economii și Consemnațiuni în condițiile prezentului decret-lege vor fi virate chenzinal unității vînzătoare.

Art. 23. - Jurisprudență (2)

După preluarea locuințelor, sumele încasate de către unitățile prevăzute la art. 1, reprezentînd contravaloarea locuințelor vîndute către populație, se vor vărsa chenzinal la bugetul republican.

Art. 24. -

Cetățenii români repatriați au prioritate la cumpărarea de locuințe, în condițiile prezentului decret-lege, dacă achită integral, în valută, prețul acestora.

Art. 25. -

Cetățenii români cu domiciliul în străinătate, precum și persoanele care nu au cetățenia română și vor să-și stabilească domiciliul în România, pot să cumpere locuințe construite din fondurile statului, cu plata integrală în valută.

Art. 26. -

Prețurile în valută ale locuințelor ce se vînd potrivit art. 24 și 25 se stabilesc de Ministerul Comerțului Exterior și Ministerul Finanțelor.

Art. 27. -

Vînzarea locuințelor se va face în ordinea de înregistrare a cererilor cumpărătorilor la unitățile prevăzute la art. 1, în localitățile în care aceștia domiciliază sau își stabilesc domiciliul potrivit legii.

Art. 28. -

În cazul vînzării locuințelor în condițiile prezentului decret-lege, valoarea anexelor, gospodărești se include în prețul de vînzare la care se calculează creditul ce urmează a fi acordat.

Costul garajelor și boxelor se plătește integral de beneficiari la data încheierii contractului de vînzare-cumpărare a locuinței.

Art. 29. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul decret-lege.

Art. 30. -

Art. 5 și 52 din Legea nr. 4/1973, precum și orice alte prevederi contrare prezentului decret-lege privind vînzarea de locuințe construite din fondurile statului, se abrogă.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAȚIONALE
ION ILIESCU

București, 7 februarie 1990.

Nr. 61.

ANEXA Nr. 1 Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2)

PREȚURILE DE VÎNZARE către populație ale locuințelor construite din fondurile statului înainte de 1 ianuarie 1977
Tabelul Nr. 1
Grad de confort 1 cameră 2 camere 3 camere 4 camere 5 camere
Suprafața utilă (m.p.) Preț pe apartament (lei) Suprafața utilă (m.p.) Preț pe apartament (lei) Suprafața utilă (m.p.) Preț pe apartament (lei) Suprafața utilă (m.p.) Preț pe apartament (lei) Suprafața utilă (m.p.) Preț pe apartament (lei)
Confort sporit 37 95.200 55 138.600 78 196.800 100 254.600 118 298.000
Confort I 30 76.600 50 123.700 65 159.000 80 196.900 - -
Confort II 23 58.100 36 88.300 48 116.100 60 144.000 - -

1. Prețurile locuințelor se determină pentru suprafața utilă realizată. La suprafața utilă a locuințelor se adaugă suprafețele logiilor și balcoanelor, corectate cu coeficientul de 0,35 aplicat la suprafețele respective.

2. La stabilirea prețurilor locuințelor cu alte suprafețe decît cele din tabel, pentru diferența de suprafață se adaugă sau se scad cîte 2.403 lei de fiecare m.p. de suprafață utilă pentru locuințele de confort sporit, cîte 2.346 lei de fiecare m.p. suprafață utilă pentru locuințele de confort I și cîte 2.323 lei de fiecare m.p. suprafață utilă pentru locuințele de confort II.

3. Prețurile din tabelul nr. 1 corespund locuințelor situate în clădiri cu P + 4 E; pentru apartamentele situate în clădiri cu alt regim de înălțime, prețurile se corectează prin înmulțirea cu următorii coeficienți:

 P   P+1E   P+2E   P+3E   P+(5-11)E  P+(12-17)E
|||||  |||||  |||||  |||||  |||||||||  ||||||||||
1,270  1,180  1,080  1,030   1,040    1,198

4. Prețurile de vînzare ale locuințelor care la data construirii au fost amplasate în zone cu grad seismic 8 sau 9 se majorează cu 3,24% și respectiv 10,8%.

5. În cazul în care locuința este situată într-o construcție cu centrală termică proprie, care servește exclusiv această construcție, la prețul stabilit se adaugă 45 lei/m.p. suprafață utilă.

6. Prețurile locuințelor prevăzute cu sobe cu combustibil solid în loc de instalație de încălzire centrală se reduc cu 3,5%.

7. Prețurile locuințelor prevăzute cu tîmplărie exterioară metalică se majorează cu 92 lei/m.p. suprafață utilă, iar ale celor prevăzute cu tocuri metalice la ușile interioare se majorează cu 39 lei/m.p. suprafață utilă.

8. La locuințele cu rulouri (obloane) din lemn la ferestre se adaugă 108 lei/m.p. suprafață utilă.

9. Prețurile stabilite ca mai sus se corectează cu corecțiile de nivel prevăzute în tabelele nr. 2 și 3 din anexa nr. 2.

10. Boxele se evaluează cu prețul de 522 lei/m.p. suprafață utilă de boxă, iar garajele se evaluează cu prețul de 1.337 lei/m.p. suprafață utilă de garaj.

11. La prețurile de vînzare ale locuințelor, ale anexelor gospodărești, ale boxelor și garajelor se aplică coeficienții de corecție pentru uzură în timp prevăzuți în tabelul nr. 2.

Tabelul Nr. 2

Coeficienții de corecție pentru uzură în timp pentru locuințe, anexe gospodărești, boxe și garaje:

Vechimea în ani Coeficient de corecţie
0 - 5 1,00
5 - 7 0,97
7 - 10 0,93
10 - 15 0,89
15 - 20 0,85
20 - 25 0,81
25 - 30 0,77
30 - 35 0,73
35 - 40 0,69
40 - 45 0,65
45 - 50 0,61

12. Pentru locuințele situate la demisol sau mansardă prețurile se reduc cu 25%.

Coeficienții de corecție prevăzuți în tabelul nr. 2 se aplică și la locuințele realizate din fondurile statului la demisol sau mansardă.

13. O dată cu locuințele se vînd și împrejmuirile aferente clădirii din care fac parte aceste locuințe. Cota-parte din împrejmuire, care se vinde, este proporțională cu ponderea suprafeței utile a apartamentului pus în vînzare în suprafața utilă totală a clădirii din care face parte.

Prețurile de vînzare ale împrejmuirilor aferente locuințelor sînt de 115 lei/m pentru cele realizate din lemn, de 510 lei/m pentru cele realizate din zidărie și beton, combinate cu panouri din metal, de 395 lei/m pentru cele realizate din zidărie și de 160 lei/m pentru cele realizate din beton monolit sau prefabricate.

14. Prețurile de vînzare ale locuințelor, determinate în condițiile prevăzute în anexa nr. 1, se mențin sau se diferențiază cu ±10 la sută, în funcție de amplasarea locuințelor în cadrul localităților, pe baza criteriilor prevăzute la pct. 13 din anexa nr. 2.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...