Act Internațional

Convenția europeană privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii din 08.11.1990*)

Modificări (...), Referințe (4), Reviste (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 mai 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

- Strasbourg, 8 noiembrie 1990 -

PREAMBUL

Statele membre ale Consiliului Europei și alte state semnatare ale prezentei convenții,

considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi,

convinse de necesitatea de a aplica o politică penală comună urmărind protecția societății,

considerând că lupta contra criminalității grave, care este din ce în ce mai mult o problemă internațională, impune folosirea unor metode moderne și eficiente la nivel internațional,

estimând că una dintre aceste metode constă în privarea delincvenților de produsele infracțiunii,

considerând că în scopul atingerii acestui obiectiv trebuie în aceeași măsură să se pună în aplicare un sistem satisfăcător de cooperare internațională,

au convenit cu privire la următoarele:

CAPITOLUL I Terminologie

ARTICOLUL 1 Terminologie

În sensul prezentei convenții, expresia:

a) produs desemnează orice avantaj economic obținut din infracțiuni. Acest avantaj poate consta în orice bun, astfel cum este definit la lit. b) a prezentului articol;

b) bun înseamnă un bun de orice natură, corporal sau necorporal, mobil sau imobil, precum și actele juridice sau documentele atestând un titlu sau un drept cu privire la un bun;

c) instrument desemnează orice obiecte folosite sau destinate a fi folosite în orice modalitate, în totalitate sau în parte, pentru a comite una sau mai multe infracțiuni;

d) confiscare desemnează o măsură ordonată de către o instanță judecătorească ca urmare a unei proceduri referitoare la una sau la mai multe infracțiuni, măsură care conduce la privarea permanentă de acel bun;

e) infracțiune principală desemnează orice infracțiune în urma căreia produsele sunt rezultate și susceptibile de a deveni obiectul unei infracțiuni conform art. 6.

CAPITOLUL II Măsuri ce pot fi luate la nivel național

ARTICOLUL 2 Măsuri de confiscare

1. Fiecare parte adoptă măsurile legislative și măsurile care se dovedesc necesare pentru a-i permite să confiște instrumente și produse sau bunuri a căror valoare corespunde acestor produse.

2. Fiecare parte poate, în momentul semnării sau al depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, printr-o declarație adresată secretarului general al Consiliului Europei, să declare că alin. 1 al prezentului articol nu se aplică decât infracțiunilor sau categoriilor de infracțiuni precizate în declarație.

ARTICOLUL 3 Măsuri de investigare și măsuri provizorii

Fiecare parte adoptă măsurile legislative și măsurile care se dovedesc necesare pentru a-i permite să identifice și să urmărească bunurile supuse confiscării conform art. 2 alin. 1 și să prevină orice operațiune, orice transfer sau orice înstrăinare cu privire la aceste bunuri.

ARTICOLUL 4 Competențe și tehnici speciale de investigare

1. Fiecare parte adoptă măsurile legislative și măsurile care se dovedesc necesare pentru a împuternici instanțele sau alte autorități competente să dispună accesul și ridicarea dosarelor bancare, financiare sau comerciale, în scopul de a pune în aplicare măsurile vizate la art. 2 și 3. O parte nu va putea invoca secretul bancar pentru a refuza să dea curs dispozițiilor prezentului articol.

2. Fiecare parte are în vedere adoptarea măsurilor legislative și a celor care se dovedesc necesare pentru a-i permite să folosească tehnici speciale de investigare care să ușureze identificarea și urmărirea produsului, precum și strângerea probelor aferente acestuia. Dintre aceste tehnici pot fi menționate dispozițiile de supraveghere a conturilor bancare, punerea sub observație, interceptarea telecomunicațiilor, accesul la sisteme informatizate și dispozițiile prin care se solicită punerea la dispoziție a documentelor stabilite.

ARTICOLUL 5 Recursuri judiciare

Fiecare parte adoptă măsurile legislative și alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a face în așa fel încât persoanele afectate de măsurile prevăzute la art. 2 și 3 să dispună de posibilitatea de a avea acces efectiv la justiție pentru a-și apăra drepturile.

ARTICOLUL 6 Infracțiuni de spălare a banilor Reviste (2)

1. Fiecare parte adoptă măsurile legislative și măsurile care se dovedesc necesare pentru a conferi caracterul de infracțiune, conform dreptului său intern, următoarelor fapte, atunci când sunt comise cu intenție:

a) transformarea sau transferul bunurilor de către o persoană care cunoaște că aceste bunuri constituie produse, în scopul de a disimula sau a ascunde originea ilicită a acestor bunuri ori de a ajuta orice persoană care este implicată în comiterea infracțiunii principale să se sustragă de la consecințele juridice ale faptelor sale; Jurisprudență (1)

b) disimularea sau ascunderea naturii, originii, amplasării, dispunerii, mișcării ori a proprietății reale a bunurilor sau a drepturilor relative la acestea, despre care autorul știe că aceste bunuri constituie produse; Jurisprudență (1)

și, sub rezerva principiilor sale constituționale și a conceptelor fundamentale ale sistemului său juridic:

c) achiziționarea, deținerea sau folosirea bunurilor despre care cel care le achiziționează, le deține sau le folosește știe, în momentul dobândirii lor, că acestea constituie produse; Jurisprudență (2)

d) participarea la una dintre infracțiunile stabilite conform prezentului articol sau la orice formă de asociere, înțelegere, orice tentativă ori complicitate prin oferirea unei asistențe, unui ajutor sau sfaturi în vederea comiterii sale.

2. În scopul punerii în practică sau aplicării alin. 1 al prezentului articol:

a) faptul că infracțiunea principală este sau nu de competența jurisdicției penale a statului parte nu are relevanță;

b) se poate prevedea că infracțiunile enunțate în acest alineat nu se aplică autorilor infracțiunii principale; Jurisprudență (1)

c) cunoașterea, intenția sau motivația necesară ca element al uneia dintre infracțiunile prevăzute în acest alineat se poate deduce din circumstanțele obiective ale faptei.

3. Fiecare parte poate să adopte măsurile pe care le consideră necesare pentru a conferi, în baza dreptului său intern, caracterul de infracțiune tuturor sau unei părți din faptele prevăzute la alin. 1 în unul sau în toate cazurile următoare, când autorul:

a) trebuia să prezume că bunul constituie un produs al infracțiunii;

b) a acționat în scop lucrativ (profitabil);

c) a acționat pentru a facilita continuarea unei activități infracționale.

4. Fiecare parte poate, în momentul semnării sau al depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, prin declarație adresată secretarului general al Consiliului Europei, să declare că alin. 1 al prezentului articol se aplică numai infracțiunilor principale sau categoriilor de infracțiuni principale precizate în acea declarație.

CAPITOLUL III Cooperarea internațională

SECȚIUNEA 1 Principii de cooperare internațională

ARTICOLUL 7 Principii generale și măsuri de cooperare internațională

1. Părțile cooperează în cea mai mare măsură posibilă unele cu celelalte în scopul cercetării și al procedurilor care vizează confiscarea instrumentelor și produselor.

2. Fiecare parte adoptă măsurile legislative și măsurile care se vor dovedi necesare pentru a-i permite să răspundă în condițiile prevăzute în acest capitol cererilor:

a) de confiscare a bunurilor specifice reprezentând produse sau instrumente, precum și de confiscare a produselor constând în obligația de a plăti o sumă de bani corespunzătoare valorii produsului;

b) de asistență în scopul cercetării și luării măsurilor provizorii referitoare la orice formă de confiscare prevăzută la lit. a) de mai sus.

SECȚIUNEA a 2-a Asistența reciprocă în faza cercetării penale

ARTICOLUL 8 Obligația de asistență reciprocă

Părțile își acordă, la cerere, asistența reciprocă cea mai largă posibilă pentru identificarea și descoperirea instrumentelor, produselor și altor bunuri susceptibile de confiscare. Această asistență va consta în special în orice măsură referitoare la aducerea și punerea în siguranță a elementelor de probă privind existența bunurilor sus-menționate, amplasarea sau mutarea acestora, natura lor, statutul juridic ori valoarea acestora.

ARTICOLUL 9 Realizarea asistenței reciproce

Asistența reciprocă prevăzută la art. 8 se va realiza conform dreptului intern al părții solicitate și în baza acestuia și conform procedurilor precizate în cerere, în măsura în care ele nu sunt incompatibile cu acest drept intern.

ARTICOLUL 10 Transmiterea spontană de informații

Fără a prejudicia propriile sale cercetări sau proceduri, o parte poate, fără cerere prealabilă, să transmită unei alte părți informații asupra instrumentelor și produselor când apreciază că prin comunicarea acestor informații ar putea ajuta partea destinatară să inițieze sau ar putea duce la bun sfârșit cercetări ori proceduri sau când aceste informații ar putea conduce la formularea unei cereri de către această parte în baza prezentului capitol.

SECȚIUNEA a 3-a Măsuri provizorii

ARTICOLUL 11 Obligația de a dispune măsuri provizorii

1. O parte ia, la cererea unei alte părți care a declanșat procedura penală sau o procedură în vederea confiscării, măsurile provizorii care se impun, cum ar fi blocarea sau indisponibilizarea conturilor bancare pentru a preveni orice operațiune, orice transfer sau orice înstrăinare cu privire la orice bun care ulterior poate fi obiect al unei cereri de confiscare sau care ar putea să îndreptățească o asemenea cerere.

2. O parte care a primit o cerere de confiscare conform art. 13, dacă s-a cerut aceasta, va lua măsurile menționate la alin. 1 al prezentului articol cu privire la orice bun care face obiectul cererii sau care ar putea să îndreptățească o asemenea cerere.

ARTICOLUL 12 Executarea măsurilor provizorii

1. Măsurile provizorii prevăzute la art. 11 sunt executate conform dreptului intern al părții solicitate și în baza acestuia și conform procedurilor precizate în cerere, în măsura în care acestea nu sunt incompatibile cu acest drept intern.

2. Înainte de a ridica orice măsură provizorie luată conform prezentului articol, partea solicitată dă, dacă este posibil, părții solicitante posibilitatea de a-și exprima motivele sale în favoarea menținerii măsurii.

SECȚIUNEA a 4-a Confiscarea

ARTICOLUL 13 Obligația de confiscare

1. O parte care a primit de la o altă parte o cerere de confiscare privind instrumente sau produse situate pe teritoriul său trebuie:

a) să execute o hotărâre de confiscare provenind de la o instanță a părții solicitante în ceea ce privește aceste instrumente ori produse; sau

b) să prezinte această cerere autorităților sale competente pentru a obține o hotărâre de confiscare și, dacă aceasta este acordată, să o execute.

2. În scopul aplicării alin. 1 lit. b) din prezentul articol, orice parte are, dacă este necesar, competența de a începe o procedură de confiscare în baza dreptului său intern.

3. Dispozițiile alin. 1 al acestui articol se aplică în mod egal confiscării constând în obligația de a plăti o sumă de bani corespunzătoare valorii produsului, dacă bunurile care sunt supuse confiscării se găsesc pe teritoriul părții solicitate. În astfel de cazuri, procedând la confiscare conform alin. 1, partea solicitată, dacă nu obține plata, determină acoperirea creanței sale asupra oricărui bun disponibil în acest scop.

4. Dacă o cerere de confiscare vizează un bun determinat, părțile pot conveni ca partea solicitată să poată proceda la confiscare sub forma unei obligații de a plăti o sumă de bani corespunzând valorii bunului.

ARTICOLUL 14 Executarea confiscării

1. Procedurile care permit să se obțină executarea confiscării în baza art. 13 sunt guvernate de legea părții solicitate.

2. Partea solicitată este obligată să țină seama de faptele ce au fost constatate, astfel cum au fost expuse într-o decizie penală de condamnare sau în altă decizie judiciară a părții solicitante, sau în măsura în care aceasta se bazează implicit pe ele.

3. Fiecare parte poate, în momentul semnării sau al depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, printr-o declarație adresată secretarului general al Consiliului Europei, să declare că alin. 2 al prezentului articol nu se aplică decât sub rezerva principiilor constituționale și conceptelor fundamentale ale sistemului său juridic.

4. În cazul în care confiscarea constă în obligația de a plăti o sumă de bani, autoritatea competentă a părții solicitate convertește suma în devizele țării sale, la rata de schimb în vigoare, în momentul în care este luată hotărârea de a executa confiscarea.

5. În cazul prevăzut la art. 13 alin. 1 lit. a) numai partea solicitantă are dreptul de a hotărî referitor la orice cerere de revizuire a hotărârii de confiscare.

ARTICOLUL 15 Bunuri confiscate

Partea solicitată dispune, conform dreptului său intern, de toate bunurile confiscate de ea, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel de către părțile în cauză.

ARTICOLUL 16 Dreptul de executare și valoarea maximă a bunurilor supuse confiscării

1. O cerere de confiscare făcută conform art. 13 nu va afecta dreptul părții solicitante de a executa ea însăși hotărârea de confiscare.

2. Nici o dispoziție a prezentei convenții nu va putea fi interpretată ca fiind de natură să permită ca valoarea totală a bunurilor confiscate să fie mai mare decât suma fixată prin hotărârea de confiscare. Dacă o parte constată că aceasta s-ar putea produce, părțile interesate vor proceda la consultări pentru a evita o asemenea consecință.

ARTICOLUL 17 Privarea de libertate

Partea solicitată nu poate dispune privarea de libertate și nici nu poate lua vreo măsură restrictivă de libertate ca urmare a cererii prezentate în baza art. 13, dacă partea solicitantă a precizat aceasta în cerere.

SECȚIUNEA a 5-a Refuzul și amânarea cooperării

ARTICOLUL 18 Motive de refuz

1. Cooperarea în baza prezentului capitol poate fi refuzată în cazul în care:

a) măsura solicitată este contrară principiilor fundamentale ale ordinii juridice a părții solicitate; sau

b) executarea cererii riscă să aducă atingere suveranității, securității, ordinii publice sau altor interese esențiale ale părții solicitate; sau

c) partea solicitată apreciază că importanța cazului la care se referă cererea nu justifică luarea măsurilor solicitate; sau

d) infracțiunea la care se referă cererea este o infracțiune politică ori fiscală; sau

e) partea solicitată consideră că măsura solicitată ar fi contrară principiului ne bis in idem; sau

f) infracțiunea la care se referă cererea nu ar fi o infracțiune conform dreptului părții solicitate, dacă fapta ar fi fost comisă pe teritoriul aflat sub jurisdicția sa. Totuși acest motiv de refuz nu se aplică în cazul cooperării prevăzute în secțiunea a 2-a decât în măsura în care sprijinul solicitat implică măsuri coercitive.

2. Cooperarea prevăzută în secțiunea a 2-a, în măsura în care asistența solicitată implică măsuri coercitive, precum și cea prevăzută în secțiunea a 3-a din prezentul capitol pot fi refuzate și în cazul în care măsurile solicitate nu pot fi luate în baza dispozițiilor dreptului intern al părții solicitate, în scopul cercetărilor sau procedurilor, dacă este vorba despre un caz similar pe plan intern.

3. Când în legislația părții solicitate se prevede acest lucru, cooperarea prevăzută în secțiunea a 2-a, în măsura în care asistența solicitată implică măsuri coercitive, și cooperarea prevăzută în secțiunea a 3-a din prezentul capitol pot fi, de asemenea, refuzate, în cazul în care măsurile solicitate sau orice alte măsuri având efecte asemănătoare nu vor fi autorizate de legislația părții solicitante sau dacă, în ceea ce privește autoritățile competente ale părții solicitante care acționează în materia infracțiunilor, cererea nu a fost autorizată de nici o altă autoritate judiciară, inclusiv Ministerul Public.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...