Act Internațional

Convenția europeană cu privire la echivalarea generală a perioadelor de studii universitare din 06.11.1990 *)

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 ianuarie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei, și celelalte state care au aderat la Convenția culturală europeană,

considerând că scopul Consiliului Europei este să realizeze o unitate mai strânsă între membrii săi,

ținând seama de Convenția europeană cu privire la echivalarea perioadelor de studii universitare, semnată la Paris la 15 decembrie 1956, care se referă la studiul limbilor moderne,

convinse de faptul că se va aduce o contribuție importantă la cauza înțelegerii dintre țările europene, dacă un număr mai mare de studenți de la toate disciplinele ar putea efectua o parte din studii în străinătate și dacă examenele absolvite și cursurile urmate de aceștia ar putea fi recunoscute de universitatea de la care provin,

decise să instaureze, în acest scop, principiul echivalării generale a perioadelor de studii universitare,

au convenit asupra celor ce urmează:

ARTICOLUL 1

În accepțiunea prezentei convenții, termenul instituții de învățământ superior desemnează:

a) universitățile;

b) alte instituții de învățământ superior, recunoscute de către autoritățile competente ale părții contractante în al cărei stat sunt situate aceste instituții.

ARTICOLUL 2

1. Părțile, în măsura în care, pe teritoriul lor, statul constituie autoritatea competentă în materie, recunosc întreaga perioadă de studii, efectuată de un student într-o instituție de învățământ superior a unei alte părți, ca fiind echivalentă cu o perioadă similară, efectuată în instituția din care acesta provine, cu condiția ca:

- un acord prealabil să fi fost încheiat între instituția de învățământ superior de origine sau autoritatea competentă a părții unde este situată această instituție pe de o parte, și instituția de învățământ superior sau autoritatea competentă a părții pe teritoriul căreia s-a efectuat perioada de studii, pe de altă parte;

- autoritățile instituției de învățământ superior unde s-a efectuat perioada de studii să fi eliberat studentului un certificat care să ateste că el a participat în mod satisfăcător la sus-numita perioadă de studii.

2. Durata perioadei de studii la care se referă paragraful precedent este stabilită de autoritățile competente ale părții pe teritoriul căreia se află instituția de învățământ superior de origine.

ARTICOLUL 3

Părțile, în măsura în care, pe teritoriul lor, instituțiile de învățământ superior constituie autoritatea competentă în materie, vor transmite textul prezentei convenții autorităților instituțiilor implicate, aflate pe teritoriul lor, și le vor încuraja să examineze cu bunăvoință și să aplice principiile enunțate la art. 2.

ARTICOLUL 4

Dispozițiile prezentei convenții nu afectează pe cele ale Convenției europene privind echivalarea perioadelor de studii universitare, deschisă spre semnare la Paris la 15 decembrie 1956.

ARTICOLUL 5

1. Prezenta convenție este deschisă spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei și altor state părți ale Convenției culturale europene, care pot exprima consimțământul lor de a se angaja prin:

a) semnarea fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării; sau

b) semnarea sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 6

1. Prezenta convenție va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează după expirarea termenului de o lună de la data la care două state membre ale Consiliului Europei și-au exprimat consimțământul de a se angaja prin convenție, conform dispozițiilor art. 5.

2. Pentru orice stat semnatar, care-și va exprima ulterior consimțământul de a se angaja prin convenție, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de o lună de la data semnării sau depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

ARTICOLUL 7

1. După intrarea în vigoare a prezentei convenții, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei va putea invita orice stat nemembru al Consiliului Europei, precum și Comunitatea Economică Europeană să adere la prezenta convenție, printr-o decizie luată cu o majoritate prevăzută la art. 20 lit. d) al Statutului Consiliului Europei și cu unanimitatea reprezentanților statelor contractante care au dreptul de a fi reprezentate în Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei.

2. Pentru orice stat care aderă sau pentru Comunitatea Economică Europeană, în cazul aderării, convenția va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării perioadei de o lună după data depunerii instrumentului de aderare la Secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 8

1. Orice stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, să precizeze teritoriul sau teritoriile pentru care va fi aplicată prezenta convenție.

2. Orice stat poate, în orice alt moment ulterior, printr-o declarație adresată Secretarului general al Consiliului Europei, să extindă aplicarea prezentei convenții oricărui alt teritoriu precizat în declarație.

Convenția va intra în vigoare, în ceea ce privește acest teritoriu, în prima zi a lunii care urmează expirării termenului de o lună de la data primirii declarației de către Secretarul general al Consiliului Europei.

3. Orice declarație făcută în virtutea celor două paragrafe precedente va putea fi retrasă, în ceea ce privește orice teritoriu precizat în această declarație, printr-o notificare adresată Secretarului general al Consiliului Europei.

Retragerea va deveni efectivă în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de o lună de la data primirii notificării de către Secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 9

1. Orice parte poate, în orice moment, să denunțe prezenta convenție, adresând o notificare Secretarului general al Consiliului Europei.

2. Denunțarea va deveni efectivă în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 6 luni de la data primirii notificării de către Secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 10

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei, altor părți ale Convenției culturale europene, tuturor statelor care au aderat la prezenta convenție și Comunității Economice Europene aderente:

a) toate semnăturile;

b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;

c) toate datele de intrare în vigoare a prezentei convenții, conform art. 6 și 7;

d) orice alt act, notificare sau comunicare având legătură cu prezenta convenție.

În cunoștință de cauză, subsemnații, deplin autorizați în acest sens, au semnat prezenta convenție.

Elaborat la Roma, la 6 noiembrie 1990, în limbile franceză și engleză, ambele texte având valoare egală, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite fiecărui stat membru și Consiliului Europei o copie certificată de pe aceasta.

;
se încarcă...