Parlamentul României

Legea nr. 4/1990 privind remunerarea și alte drepturi ale Președintelui României, senatorilor și deputaților

Modificări (4), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 iulie 1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Președintele României va primi lunar suma de 19.000 lei.

Președintele României se bucură de imunități ca și membrii parlamentului. Imunitatea Președintelui României nu poate fi ridicată cît timp, potrivit legii, mandatul său nu a încetat.

Art. 2. -

Senatorii și deputații primesc lunar o indemnizație de 10.000 lei.

În cazul senatorilor și deputaților care fac parte din Biroul permanent al Senatului sau al Adunării Deputaților ori sînt președinți, vicepreședinți sau secretari ai comisiilor permanente ale celor două adunări, indemnizația lunară este următoarea:

- preşedintele Senatului sau al Adunării Deputaţilor 12.000 lei
- vicepreşedinţii Senatului sau ai Adunării Deputaţilor 11.500 lei
- secretarii Senatului sau ai Adunării Deputaţilor 11.000 lei
- chestorii Senatului sau ai Adunării Deputaţilor 10.500 lei
- preşedinţii comisiilor permanente ale Senatului sau ale Adunării Deputaţilor 11.000 lei
- vicepreşedinţii şi secretarii comisiilor permanente ale Senatului sau ale Adunării Deputaţilor 10.500 lei.

Art. 3. -

Sumele prevăzute la art. 1 și 2 nu sînt impozabile.

Art. 4. -

Senatorilor și deputaților care nu au domiciliul în municipiul București li se asigură cazarea gratuită sau, la alegerea acestora, vor primi o indemnizație de cazare, în limita sumei de 120 lei pe zi, pe toată durata sesiunii parlamentare, cu excepția perioadelor de concedii aprobate.

Prevederile alin. 1 se aplică și senatorilor sau deputaților care nu domiciliază în circumscripțiile electorale în care au fost aleși, pe timpul deplasării în aceste circumscripții.

Art. 5. -

Senatorii sau deputații care efectuează o deplasare în țară, dispusă de președintele Senatului sau al Adunării Deputaților, beneficiază de o indemnizație de cazare și diurnă de 200 lei pe zi, în cazul în care deplasarea se efectuează în altă localitate decît municipiul București sau cea în care domiciliază.

Pe perioada desfășurării lucrărilor în plen și în comisii, senatorii și deputații prezenți, cu domiciliul în provincie, au dreptul la o diurnă de 200 lei pe zi, iar cei cu domiciliul în municipiul București, la o diurnă de 100 lei pe zi.

Pentru deplasările în străinătate dispuse de președintele Senatului sau al Adunării Deputaților, cheltuielile necesare, inclusiv indemnizația de cazare și diurna, în valută, se aprobă de către președintele care a dispus deplasarea.

Art. 6. -

Președintele României, senatorii și deputații au dreptul la transportul gratuit pe căile ferate române și pe liniile auto, navale și aeriene interne.

Biletele de călătorie pentru mijloacele de transport prevăzute la alin. 1 se vor elibera pe baza carnetelor de senator sau deputat ori a unor legitimații speciale emise de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului.

Senatorii sau deputații care nu au domiciliul în municipiul București și folosesc autoturismul proprietate personală pentru a se deplasa din localitatea unde domiciliază la parlament și înapoi vor primi contravaloarea carburanților utilizați în acest scop.

Senatorilor sau deputaților li se va rambursa și contravaloarea taxelor de poștă sau telecomunicații, pentru activitățile legate de exercitarea mandatului, în limitele stabilite prin bugetul fiecărei adunări.

Art. 7. - Jurisprudență (1)

Pe durata exercitării mandatului de senator sau deputat, contractul de muncă al persoanei în cauză se suspendă, cu excepția cazurilor în care biroul permanent, la cererea senatorului sau deputatului, decide altfel. La încetarea exercitării mandatului, persoanele în cauză își reiau activitatea în executarea aceluiași contract de muncă.

În cazul în care pe durata exercitării mandatului au loc reorganizări ale unităților, acestea sînt obligate să comunice senatorilor sau deputaților noul loc de muncă stabilit, cu respectarea prevederilor legislației muncii.

Art. 8. -

Activitatea desfășurată în funcțiile prevăzute la art. 1 și art. 2 constituie vechime în muncă, vechime neîntreruptă în muncă și în specialitate, iar la revenirea în funcția deținută anterior sau la încadrarea într-o funcție echivalentă, se ia în calcul pentru stabilirea vechimii neîntrerupte în aceeași unitate.

Prevederile alin. 1 se aplică numai persoanelor al căror contract de muncă a fost suspendat pe timpul exercitării mandatului de senator sau deputat.

Drepturile menționate la art. 1 alin. 1 și art. 2 au regimul prevăzut de lege pentru salariul tarifar și se iau în calcul la stabilirea pensiei. Contribuția prevăzută de lege pentru fondul de asigurări sociale se suportă din bugetul Președinției, Senatului sau, după caz, al Adunării Deputaților, iar contribuția pentru pensia suplimentară se plătește de către cei în cauză.

Pe durata exercitării mandatului, Președintele, senatorii sau deputații beneficiază de sporul de vechime neîntreruptă în aceeași unitate.

Alocația de stat pentru copii se plătește în cuantumul stabilit anterior exercitării mandatului, pe baza dovezii eliberate de unitatea la care s-a stabilit alocația.

La încetarea mandatului, senatorii sau deputații pensionari pot cere recalcularea pensiei, luîndu-se în calcul indemnizaț● primită și perioada mandatului.

Drepturile prevăzute la art. 2 se cumulează, după caz, cu pensia sau alte venituri.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din ziua de 5 iulie 1990.
PREȘEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din ziua de 9 iulie 1990.
PREȘEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAȚILOR
MARȚIAN DAN

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,

promulgăm Legea privind remunerarea și alte drepturi ale Președintelui României, senatorilor și deputaților și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

București, 13 iulie 1990.

Nr. 4.

;
se încarcă...