Parlamentul României

Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale

Modificări (10), Acțiuni respinse (10), Referințe (15), Cărți (1), Reviste (7), Modele (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 septembrie 1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență (4)

Unitățile economice de stat, indiferent de organul în subordinea căruia își desfășoară activitatea, se organizează și funcționează, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi, sub formă de regii autonome sau societăți comerciale. Jurisprudență (2), Reviste (1)

De asemenea, unități economice, bunuri sau activități pot fi, după caz, concesionate sau închiriate cu respectarea prevederilor prezentei legi.

Regiile autonome și societățile comerciale pot, în condițiile prezentei legi, să se asocieze pentru realizarea în comun de activități productive și de comercializare. Jurisprudență (1)

CAPITOLUL II Regiile autonome

Art. 2. - Reviste (1)

Regiile autonome se organizează și funcționează în ramurile strategice ale economiei naționale - industria de armament, energetică, exploatarea minelor și a gazelor naturale, poștă și transporturi feroviare - precum și în unele domenii aparținînd altor ramuri stabilite de guvern.

Art. 3. - Jurisprudență (14)

Regiile autonome sînt persoane juridice și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Regii autonome se pot înființa prin hotărîre a guvernului, pentru cele de interes național, sau prin hotărîre a organelor județene și municipale ale administrației de stat, pentru cele de interes local, din ramurile și domeniile stabilite potrivit art. 2. Reviste (1)

Art. 4. - Jurisprudență (1)

Prin actul de înființare a regiei autonome se vor stabili obiectul său de activitate, patrimoniul, denumirea și sediul principal.

Regiile autonome pot înființa în cadrul structurii lor: uzine, fabrici, ateliere, servicii, sucursale și alte asemenea subunități necesare realizării obiectului de activitate. Modalitatea de constituire a acestora și relațiile lor din cadrul regiei autonome și cu terții sînt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al regiei autonome, elaborat de consiliul de administrație și aprobat de organul care a înființat regia respectivă.

Art. 5. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (11), Reviste (1)

Regia autonomă este proprietara bunurilor din patrimoniul său. Jurisprudență (3), Reviste (1)

În exercitarea dreptului de proprietate, regia autonomă posedă, folosește și dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le are în patrimoniu, sau le culege fructele, după caz, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.

Înstrăinarea bunurilor imobile aparținînd regiei autonome sau încheierea de tranzacții în litigii cu o valoare de peste zece milioane de lei se face cu aprobarea ministerului de resort.

Art. 6. -

Regia autonomă trebuie să acopere, cu veniturile provenite din activitatea sa toate cheltuielile, inclusiv dobînzile, amortizarea investițiilor și rambursarea creditelor și să obțină profit.

Cheltuielile vor putea depăși veniturile numai pentru motive temeinice - în special pentru executarea de lucrări și servicii în interes public - cu aprobarea, pentru fiecare caz în parte, a ministrului de stat pentru orientarea economică, pe baza propunerii ministerului de resort, avizată de Ministerul Finanțelor. În asemenea cazuri, o dată cu aprobarea, se vor stabili cuantumul și sursele de compensare a pierderilor suferite de regie.

Art. 7. -

Regia autonomă întocmește anual buget de venituri și cheltuieli, bilanț contabil și cont de profit și pierderi, după modele stabilite de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se aprobă de Ministerul Finanțelor, sau, după caz, de direcțiile financiare teritoriale de la sediul regiei în cauză.

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi al regiilor autonome organizate la nivel național se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, iar pentru regiile de interes local publicarea se face în presa locală.

Art. 8. -

Din veniturile realizate, după acoperirea cheltuielilor, regia autonomă constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, asigură sumele necesare satisfacerii unor necesități social-culturale și sportive ori de perfecționare-recalificare ale personalului angajat, precum și pentru cointeresarea prin premiere a acestuia, plătește impozitele, taxele, cotele de asigurări și securitate socială și celelalte vărsăminte prevăzute de lege.

Consiliul de administrație al regiei autonome poate hotărî și crearea altor fonduri în afara celor menționate la alineatul precedent.

Partea din venituri rămasă după constituirea fondurilor proprii și efectuarea plăților menționate la alineatul 1 reprezintă profitul net al regiei. Din acest profit 5% se utilizează pentru constituirea unui fond de participare a angajaților la profituri, iar restul se varsă, după caz, la bugetul statului sau al organului administrației locale.

Art. 9. -

Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situația în care, în cursul unui an, mijloacele regiei autonome nu sînt suficiente, regia poate contracta credite financiare cu Banca Națională a României sau alte bănci, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.

Pentru acoperirea eventualelor deficite, regiile autonome pot beneficia de subvenții de la bugetul de stat sau de la bugetele locale ori pot contracta credite bancare.

Subvențiile se acordă și se administrează de guvern sau de organele locale ale administrației de stat, după caz, în limitele fondurilor prevăzute în bugetele acestora și pot fi utilizate numai potrivit scopurilor pentru care au fost acordate.

Art. 10. -

Regia autonomă hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, și care se finanțează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la bugetul statului, ori, după caz, de la bugetele locale.

Contractarea de credite pentru investiții mai mari de 50 milioane lei se efectuează pe baza aprobării prealabile a ministrului de stat pentru orientare economică.

Art. 11. -

Operațiunile de încasări și plăți ale regiei autonome se efectuează prin conturi deschise la bănci.

În limitele celor stabilite de Banca Națională a României, pentru necesități curente, regia autonomă poate efectua operațiuni de încasări și plăți în lei și în valută prin casieria proprie.

Operațiunile de încasări și plăți cu străinătatea se vor efectua prin unitățile Băncii Române de Comerț Exterior sau alte bănci.

Art. 12. - Modificări (1), Jurisprudență (4)

Conducerea regiei autonome revine consiliului de administrație, compus din 7-15 persoane, din care una este directorul sau directorul general al regiei.

Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului de resort sau, după caz, prin decizia conducătorului administrației teritoriale locale. Din consiliul de administrație fac parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Finanțelor și, după caz, reprezentanți ai Ministerului Resurselor și Industriei, Ministerului Comerțului și Turismului și ministerului economic de resort. Ceilalți membri vor fi numiți dintre ingineri, tehnicieni, economiști și juriști specializați în domeniul de activitate al respectivei regii.

Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare și hotărăște în toate problemele privind activitatea regiei, cu excepția celor care, potrivit legii, sînt date în competența altor organe.

Art. 13. - Modificări (1), Jurisprudență (3)

Membrii consiliului de administrație:

a) se numesc pentru o perioadă de 4 ani, iar jumătate din ei pot fi înlocuiți la fiecare doi ani;

b) nu pot face parte din mai mult de două consilii de administrație sau participa la societăți comerciale cu care respectiva regie autonomă întreține relații de afaceri sau are interese contrare;

c) își păstrează calitatea de angajați la instituția sau unitatea de la care provin și toate drepturile și obligațiile derivînd din această calitate;

d) sînt plătiți cu o indemnizație stabilită de consiliul de administrație pentru activitatea desfășurată în această calitate.

Consiliul de administrație poate propune organului care l-a numit, potrivit art. 12, înlocuirea unui membru necorespunzător.

Art. 14. - Jurisprudență (1)

În prima lună a fiecărui an, consiliul de administrație prezintă ministerului de resort, sau, după caz, administrației teritoriale locale, un raport asupra activității desfășurate de regie în anul precedent și asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Art. 15. - Jurisprudență (2)

Activitatea curentă a regiei autonome este condusă de un director general sau un director numit de consiliul de administrație, cu avizul ministrului de resort, sau, după caz, al conducătorului administrației locale de stat.

CAPITOLUL III Societăți comerciale

Art. 16. - Jurisprudență (13), Reviste (1)

Unitățile economice de stat, cu excepția celor care se constituie ca regii autonome, vor fi organizate sub formă de societăți pe acțiuni sau societăți cu răspundere limitată, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 17. - Jurisprudență (13)

Unitățile economice de interes republican se organizează ca societăți comerciale prin hotărîre a guvernului, iar cele de interes local, prin decizia organului administrației locale de stat.

Art. 18. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (11), Reviste (1)

Prin actul de înființare se aprobă statutul societății comerciale și se vor stabili:

a) forma juridică, obiectul de activitate, denumirea și sediul principal al societății;

b) capitalul social subscris, structura și modalitatea de constituire a acestuia;

c) modalitatea de preluare a activului și pasivului unității economice de stat care se constituie în societate comercială. Jurisprudență (1)

În baza actului de înființare, societatea comercială se înscrie în registrul camerelor de comerț și industrie. Actul de înființare se publică în Monitorul Oficial al României.

Art. 19. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (23), Reviste (2)

Inventarierea patrimoniului unităților economice de stat supuse transformării în societăți comerciale, precum și evaluarea și stabilirea capitalului societăților comerciale înființate pe această cale se fac în condițiile stabilite prin hotărîre a guvernului.

Art. 20. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (87), Reviste (2), Referințe în cărți (1)

Inițial, capitalul social al societăților comerciale constituite potrivit art. 17 este deținut integral de statul român sub formă de acțiuni sau părți sociale, în raport cu forma juridică a societății și va fi vărsat în întregime la data constituirii societății. Jurisprudență (6)

Bunurile din patrimoniul societății comerciale sînt proprietatea acesteia, cu excepția celor dobîndite cu alt titlu. Acțiuni respinse (6), Jurisprudență (83), Reviste (6)

Art. 21. - Jurisprudență (3)

Societățile comerciale înființate conform prezentei legi au un acționar, respectiv deținător de părți sociale, unic pînă la transferul total sau parțial al acțiunilor sau părților sociale către terțe părți din sectorul public sau privat, din țară sau din străinătate, în conformitate cu legislația specială.

Art. 22. -

În vederea pregătirii, organizării și coordonării activității de transfer a acțiunilor sau părților sociale se constituie Agenția națională pentru privatizare, în subordinea guvernului.

Atribuțiile agenției sînt cele stabilite prin lege specială, precum și prin prezenta lege, iar structura organizatorică a acesteia se va stabili prin hotărîre a guvernului.

Art. 23. - Jurisprudență (1)

Societățile comerciale, constituite potrivit prezentei legi, vor transmite Agenției naționale pentru privatizare un titlu de valoare egal cu 30% din cuantumul capitalului social stabilit, în termen de 30 de zile de la constituirea lor.

În temeiul titlurilor astfel primite, Agenția națională pentru privatizare va emite înscrisuri nominative de valoare a cîte 5.000 lei pe care le va distribui în mod egal și gratuit tuturor cetățenilor români cu domiciliul în țară, care pînă la data de 31 decembrie 1990 au împlinit vîrsta de 18 ani.

Fac excepție persoanele condamnate pentru delapidare, furt, tîlhărie, distrugere cu intenție, înșelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dauna avutului obștesc sau particular, speculă, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală și cercetare abuzivă și infracțiuni contra păcii și omenirii.

Prevederile alineatului precedent nu se aplică celor condamnați pentru sustrageri de produse agricole de pe cîmp săvârșite pînă la 22 decembrie 1989.

Negocierea și transmiterea înscrisurilor nominative de valoare, prin acte între vii, va putea avea loc după trecerea unui an de la publicarea prezentei legi numai între cetățenii români cu domiciliul în țară și exclusiv prin intermediul Agenției naționale pentru privatizare, tranzacțiile neînregistrate de aceasta fiind nule de drept.

Înscrisurile de valoare vor fi utilizate de către titular în limitele valorii lor nominale, pentru achiziționarea de acțiuni sau părți sociale la societățile comerciale constituite prin transformarea actualelor unități economice de stat, potrivit legislației speciale.

Guvernul va prezenta parlamentului programul și principiile acțiunii de privatizare, urmărind formularea unor soluții fundamentate pe criterii economice și diferențiate în funcție de specificul fiecărui sector economic și fiecărei unități, precum și crearea unui regim de protecție și de preferință pentru salariații societăților comerciale care urmează a fi privatizate.

Operațiunile cu înscrisurile nominative de valoare sînt supuse unei taxe de timbru de 1%.

Art. 24. - Jurisprudență (2)

Societățile comerciale cu capital de stat întocmesc anual buget de venituri și cheltuieli, bilanț contabil și cont de profit și pierderi, în condițiile prevăzute de lege.

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

CAPITOLUL IV Concesionarea, închirierea și locația gestiunii

Art. 25. -

Prin hotărîre a guvernului, la propunerea ministrului de stat pentru industrie și comerț, activități economice, servicii publice, unități de producție ale unor regii autonome și terenuri proprietate de stat pot face obiectul unor concesiuni.

Concesiunea se acordă numai pe bază de licitație publică și cu condiția ca prin concesionare să se asigure statului un venit fix anual, cel puțin egal cu media beneficiilor nete realizate prin exploatarea, în ultimii 5 ani, a obiectului concesiunii, ori a unor obiecte similare. Acest venit nu va putea fi mai mic decît rata dobînzii Băncii Naționale, aplicată la valoarea estimată a concesiunii stabilită prin hotărîre a guvernului.

Unități de producție pot fi concesionate fără acordul regiei autonome respective, dacă în ultimii doi ani premergători concesionării regia în cauză a recurs la subvenții de stat.

Concesionar poate fi orice persoană fizică sau juridică, română sau străină.

Examinarea și acceptarea ofertelor prezentate la licitație se efectuează de către Agenția națională pentru privatizare.

Art. 26. -

Organizarea licitației privind concesionarea, precum și caietul de sarcini cuprinzînd condițiile concesiunii se aprobă de guvern și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum și în presă, cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii licitației.

Art. 27. -

Caietul de sarcini și contractul de concesiune vor cuprinde dispoziții privind:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...