Parlamentul României

Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului

Modificări (22), Puneri în aplicare (18), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (37), Referințe (4), Derogări (3), Cărți (4), Reviste (15), Modele (1), Proceduri (14), Comentarii expert, Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 decembrie 1990
Formă aplicabilă de la 04 februarie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență (29), Reviste (2), Referințe în cărți (2)

(1) Comercianții au obligația ca, înainte de începerea comerțului, să ceară înmatricularea în registrul comerțului, iar în cursul exercitării și la încetarea comerțului, să ceară înscrierea în același registru a mențiunilor privind actele și faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege. Modificări (3), Jurisprudență (13), Reviste (1)

(2) În sensul prezentei legi, comercianții sunt persoanele fizice care exercită în mod obișnuit acte de comerț, societățile comerciale, regiile autonome și organizațiile cooperatiste. Modificări (4), Jurisprudență (65), Reviste (1)

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică meseriașilor și țăranilor care își desfac produsele din gospodăria proprie. Jurisprudență (1)

Art. 2. - Jurisprudență (1), Referințe în cărți (1)

(1) Registrul comerțului se ține de către oficiul registrului comerțului, organizat în fiecare județ și în municipiul București, potrivit prevederilor cap. II din prezenta lege. Jurisprudență (1)

(2) Registrul central al comerțului se ține de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, organizat pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României. Modificări (2), Jurisprudență (3)

Art. 3. - Jurisprudență (1)

Comercianții cer înmatricularea la oficiul registrului comerțului din județul sau din municipiul București, unde își au sediul. Jurisprudență (3)

Art. 4. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (8), Proceduri (1)

(1) Registrul comerțului este public. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (4), Reviste (1)

(2) Oficiul registrului comerțului este obligat să elibereze, pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea, copii certificate de pe înregistrările efectuate în registru și de pe actele prezentate, precum și certificatele constatatoare că un anumit act sau fapt este sau nu este înregistrat. Modificări (2), Jurisprudență (1)

(3) Actele prevăzute la alin. (2) pot fi cerute și eliberate și prin corespondență.

Art. 5. - Jurisprudență (50), Referințe în cărți (1)

(1) Înmatricularea și mențiunile sunt opozabile terților de la data efectuării lor în registrul comerțului ori de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau în altă publicație, acolo unde legea dispune astfel. Jurisprudență (40), Reviste (1)

(2) Persoana care are obligația de a cere o înregistrare nu poate opune terților actele ori faptele neînregistrate, în afară de cazul în care face dovada că ele erau cunoscute de aceștia. Jurisprudență (15)

Art. 6. - Modificări (1), Acțiuni respinse (15), Jurisprudență (88), Reviste (1)

Înregistrările în registrul comerțului se fac pe baza unei încheieri a judecătorului delegat sau, după caz, a unei hotărâri judecătorești definitive, în afară de cazurile în care legea prevede altfel. Modificări (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (32), Proceduri (1)

Art. 7. - Jurisprudență (116)

(1) Instanțele judecătorești sunt obligate să trimită oficiului registrului comerțului, în termen de 15 zile de la data când au rămas definitive, copii legalizate de pe dispozitivul hotărârilor definitive și de pe încheierile ce se referă la acte și mențiuni a căror înregistrare este cerută de lege. Modificări (2), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (9)

(2) În aceste încheieri și hotărâri instanțele judecătorești vor dispune și efectuarea înregistrărilor în registrul comerțului. Jurisprudență (23)

Art. 8. - Jurisprudență (19)

(1) Controlul legalității operațiunilor efectuate de oficiul registrului comerțului se face de către unul dintre judecătorii tribunalului județean, respectiv al municipiului București, delegat anual de președintele acestui tribunal. Jurisprudență (3)

(2) Judecătorul delegat va controla operațiunile registrului comerțului cel puțin o dată pe lună.

(3) Controlul efectuat de judecătorul delegat nu exonerează de răspundere personalul oficiului care conduce și execută operațiunile registrului comerțului pentru conformitatea cu legea a datelor înscrise.

(4) Lucrările de grefă, secretariat și arhivă ale judecătorului delegat se asigură de către personalul oficiului registrului comerțului. Jurisprudență (1)

CAPITOLUL II Oficiul registrului comerțului

Art. 9. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (1), Referințe în cărți (1)

(1) Oficiul registrului comerțului se organizează și funcționează pe lângă fiecare cameră de comerț și industrie teritorială. Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (3)

(2) Oficiul Național al Registrului Comerțului se organizează și funcționează pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României. Acțiuni respinse (2)

(3) Oficiile registrului comerțului prevăzute la alin. (1) vor comunica Oficiului Național al Registrului Comerțului orice înmatriculare sau mențiune operată în termen de 15 zile de la efectuare. Modificări (1), Acțiuni respinse (2)

Art. 10. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

(1) Structura organizatorică, numărul de personal și nivelul de salarizare a personalului oficiilor registrului comerțului din județe și din municipiul București se stabilesc în mod unitar de către Camera de Comerț și Industrie a României. Modificări (2), Puneri în aplicare (2)

(2) În același mod se stabilesc normele de organizare și funcționare interioară a oficiilor.

(3) Personalul necesar funcționării oficiilor registrului comerțului se încadrează prin concurs de către camerele de comerț și industrie teritoriale. Cheltuielile necesare funcționării și fondurile de salarizare se asigură din bugetul camerelor de comerț și industrie teritoriale. Modificări (3)

Art. 11. - Modificări (2), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

(1) Pentru operațiunile efectuate, oficiul registrului comerțului percepe taxe, potrivit unui tarif stabilit de Camera de Comerț și Industrie a României împreună cu Ministerul Finanțelor. Puneri în aplicare (1), Derogări (2)

(2) Din taxele percepute, o cotă de 8% se cuvine Oficiului Național al Registrului Comerțului, se încasează prin oficiul registrului comerțului, care efectuează înregistrarea, și se virează lunar Oficiului Național al Registrului Comerțului. De asemenea, o cotă de 2% din taxele percepute pentru înregistrările care se efectuează, în baza încheierilor judecătorilor delegați, se va vira lunar, de către fiecare cameră de comerț și industrie teritorială, Ministerului Justiției. Modificări (2)

(3) Taxele, cu excepția celor datorate Oficiului Național al Registrului Comerțului și Ministerului Justiției, se fac venit la bugetul camerelor de comerț și industrie pe lângă care este organizat oficiul.

(4) Nevirarea cotelor prevăzute la alin. (2), până în ultima zi a lunii următoare încasării, atrage plata unei penalități de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere.

Art. 12. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (2), Referințe în cărți (1)

(1) Registrul comerțului este alcătuit dintr-un registru pentru înregistrarea comercianților, persoane fizice, și un altul pentru înregistrarea comercianților, persoane juridice. Pentru fiecare an se deschide un registru. Aceste registre se țin în sistem computerizat. Modificări (3), Jurisprudență (1)

(2) Fiecare comerciant înregistrat va purta un număr de ordine, începând de la numărul 1 în fiecare an. Modificări (1)

(3) Oficiul registrului comerțului va mai ține și dosare, pentru fiecare comerciant, cu actele depuse. Înregistrările efectuate în registru vor fi evidențiate și în dosarul comerciantului. Modificări (1)

(4) Modul de ținere a registrelor, precum și de efectuare a înregistrărilor se stabilește unitar, pentru toate oficiile, prin norme emise de Camera de Comerț și Industrie a României, împreună cu Ministerul Justiției, în termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei legi*). Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

*) Legea nr. 12/1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 19 ianuarie 1998.

CAPITOLUL III Efectuarea înregistrărilor Puneri în aplicare (1)

Art. 13. - Referințe în cărți (1)

(1) Înmatricularea unui comerciant, persoană fizică, în registrul comerțului, va cuprinde: Modificări (1), Jurisprudență (1)

a) numele și prenumele, domiciliul, cetățenia, data și locul nașterii, starea civilă, averea și modul de evaluare a acesteia și activitatea comercială anterioară; Modificări (1)

b) firma comercială și sediul acesteia; Reviste (1)

c) obiectul comerțului, cu precizarea domeniului și a activității principale, astfel cum sunt prevăzute în autorizația pentru exercitarea comerțului;

d) numărul, data și organul emitent al autorizației pentru exercitarea comerțului.

(2) Cererea de înmatriculare va fi însoțită de acte doveditoare ale datelor pe care le cuprinde.

(3) Oficiul va înscrie în registrul comerțului toate datele din cerere. Modificări (1)

Art. 14. - Modificări (1), Jurisprudență (6), Reviste (1)

Înmatricularea unei societăți comerciale în registrul comerțului va cuprinde datele prevăzute în încheierea de înmatriculare a judecătorului delegat. Modificări (1), Jurisprudență (2)

Art. 15. -

Înmatricularea unei regii autonome, companii naționale sau societăți naționale în registrul comerțului va cuprinde: Modificări (1)

a) actul de înființare, denumirea, sediul și, dacă este cazul, emblema acesteia; Reviste (1)

b) obiectul de activitate, cu precizarea domeniului și a activității principale;

c) unitățile componente ce pot intra în relații contractuale cu terții, persoanele împuternicite să le reprezinte și limitele împuternicirilor acordate;

d) numele și prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia persoanelor împuternicite să le reprezinte, precum și limitele puterilor conferite.

Art. 16. - Jurisprudență (2)

Organizațiile cooperatiste se înmatriculează în registrul comerțului, cu respectarea reglementărilor privind cooperația meșteșugărească, cooperația de consum și cooperația de credit.

Art. 17. - Jurisprudență (4)

Cererea de înmatriculare în registrul comerțului se face, dacă legea nu prevede altfel, în termen de 15 zile:

a) pentru comercianți, persoane fizice, de la data autorizării; Modificări (1)

b) pentru societăți comerciale, de la data autentificării actului constitutiv; Modificări (2)

c) pentru regii autonome, companii naționale, societăți naționale și organizații cooperatiste, de la data actului de înființare.

Art. 18. - Jurisprudență (1)

(1) Cererea de înmatriculare a unui comerciant, persoană fizică, va fi făcută personal sau prin împuternicit, cu procură specială și autentică.

(2) Pentru dovedirea specimenului de semnătură, comerciantul va semna la oficiul registrului comerțului, în prezența judecătorului delegat sau a conducătorului oficiului ori a înlocuitorului acestuia, care va certifica semnătura. Modificări (1), Reviste (1)

(3) În absența comerciantului, semnătura acestuia poate fi înlocuită prin prezentarea unui specimen legalizat de notarul public. Modificări (1)

Art. 19. - Jurisprudență (2)

(1) Cererea de înmatriculare în registrul comerțului a unei societăți comerciale va fi semnată cel puțin de un administrator sau, după caz, de reprezentantul acestuia ori, în condițiile legii, de oricare asociat, iar pentru regii autonome, companii naționale, societăți naționale sau organizații cooperatiste, de către persoanele împuternicite, potrivit legii, să le reprezinte. Modificări (1), Jurisprudență (1)

(2) Dovedirea specimenului de semnătură a administratorilor și, după caz, a reprezentanților societăților comerciale, precum și a persoanelor împuternicite în condițiile legii să reprezinte regiile autonome sau organizațiile cooperatiste se face cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (2) și (3). Modificări (1)

Art. 20. - Jurisprudență (3)

(1) Cererea de înmatriculare va fi însoțită de acte doveditoare.

(2) La orice înmatriculare se vor menționa numărul și data încheierii judecătorului delegat.

Art. 21. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (48), Reviste (2)

În registrul comerțului se vor înregistra mențiuni referitoare la:

a) donația, vânzarea, locațiunea sau gajul fondului de comerț, precum și orice alt act prin care se aduc modificări înmatriculărilor sau mențiunilor sau care face să înceteze firma ori fondul de comerț; Modificări (1), Jurisprudență (30), Reviste (1), Proceduri (1)

b) numele, cetățenia, data și locul nașterii împuternicitului; dacă dreptul de reprezentare este limitat la o anumită sucursală ori filială, mențiunea se va face numai în registrul unde este înscrisă sucursala ori filiala. Semnătura reprezentantului va fi dată în forma prevăzută de art. 18 alin. (2) și (3); Modificări (1), Jurisprudență (6), Proceduri (1)

c) brevetele de invenții, mărcile de fabrică, de comerț și de serviciu, denumirile de origine, indicațiile de proveniență, firma, emblema și alte semne distinctive asupra cărora societatea comercială, regia autonomă, organizația cooperatistă sau comerciantul, persoană fizică, are un drept; Modificări (2), Jurisprudență (1), Proceduri (1)

d) hotărârea de divorț al comerciantului, precum și cea de împărțire a bunurilor comune pronunțate în cursul exercitării comerțului; Modificări (1), Jurisprudență (1)

e) hotărârea de punere sub interdicție a comerciantului sau de instituire a curatelei acestuia, precum și hotărârea prin care se ridică aceste măsuri; Jurisprudență (5)

f) deschiderea procedurii de reorganizare judiciară sau de faliment, după caz, precum și înscrierea mențiunilor corespunzătoare; Jurisprudență (1)

g) hotărârea de condamnare a comerciantului pentru fapte penale care îl fac nedemn de a exercita această profesie; Modificări (1), Jurisprudență (18)

h) orice modificare privitoare la actele, faptele și mențiunile înregistrate. Jurisprudență (19), Reviste (2)

Art. 22. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (32), Reviste (2)

(1) Comerciantul are obligația să solicite înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor prevăzute la art. 21, în cel mult 15 zile de la data actelor și faptelor supuse obligației de înregistrare. Jurisprudență (38), Reviste (1)

(2) Înregistrarea mențiunilor se poate face și la cererea persoanelor interesate, în termen de cel mult 30 de zile de la data când au cunoscut actul sau faptul supus înregistrării. Jurisprudență (8)

(3) Mențiunile se vor înregistra din oficiu, în termen de cel mult 15 zile de la data primirii copiei legalizate de pe dispozitivul hotărârii definitive pentru faptele și actele prevăzute la art. 21 lit. d), e) și g). Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (2)

(4) Faptul că mențiunile pot fi înregistrate și la cererea altor persoane sau din oficiu nu scutește pe comerciant de obligația de a cere efectuarea lor. Jurisprudență (5)

Art. 23. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Comerciantul care are sucursale trebuie să ceară înmatricularea acestora la oficiul registrului comerțului de la sediul fiecărei sucursale.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...