Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea (UE) nr. 856/2015 privind principiile unui Cadru etic pentru Mecanismul unic de supraveghere (BCE/2015/12)
Număr celex: 32015O0012

Modificări (...)

În vigoare de la 02 iunie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (denumit în continuare "Regulamentul privind MUS"), în special articolul 6 alineatul (1) coroborat cu articolul 6 alineatul (7),

întrucât:

(1) Banca Centrală Europeană (BCE) acordă o importanță deosebită abordării de guvernanță corporativă care plasează în centrul Mecanismului unic de supraveghere (MUS) asumarea responsabilității, transparența și cele mai înalte standarde etice. Aderarea la aceste principii constituie elementul cheie al credibilității MUS și este esențială pentru asigurarea încrederii cetățenilor europeni.

(2) În acest context, se apreciază că este necesară instituirea unui cadru etic pentru MUS care să stabilească standardele etice prin a căror respectare să se asigure credibilitatea și reputația acestuia, precum și încrederea publicului în integritatea și imparțialitatea membrilor personalului și ai organelor BCE și ale autorităților naționale competente (ANC) din statele membre care participă la MUS (denumit în continuare "Cadrul etic al MUS"). Cadrul etic al MUS ar trebui să fie constituit din prezenta orientare, prin care sunt stabilite principiile, un set de bune practici privind implementarea acestor principii și regulile și practicile interne adoptate de BCE și fiecare ANC.

(3) Ar trebui ca prin standarde minime referitoare la prevenirea utilizării necorespunzătoare a informațiilor privilegiate să se consolideze prevenirea unei astfel de utilizări necorespunzătoare de către membrii personalului sau ai organelor BCE sau ANC și să se excludă potențialele conflicte de interese generate de tranzacții financiare private. În acest scop, Cadrul etic al MUS ar trebui să definească în mod clar principalele concepte, precum și rolurile și responsabilitățile diferitelor organe implicate. În plus, acesta ar trebui să prevadă, dincolo de interdicția generală de a folosi în mod necorespunzător informații privilegiate, restricții suplimentare pentru persoanele care au acces la informații privilegiate. Cadrul etic al MUS ar trebui, de asemenea, să prevadă cerințele privind monitorizarea respectării sale și raportarea cazurilor de nerespectare.

(4) În plus, acesta ar trebui să includă și standarde minime privind evitarea conflictelor de interese și acceptarea de cadouri și ospitalitate.

(5) Cadrul etic al MUS ar trebui aplicat în îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere. Este de dorit ca BCE și ANC să aplice standarde echivalente în ceea ce privește membrii personalului sau agenții externi implicați în îndeplinirea altor atribuții.

(6) Dispozițiile prezentei orientări nu aduc atingere legislației naționale aplicabile. Atunci când o ANC nu poate implementa o dispoziție a prezentei orientări din motive legate de legislația națională aplicabilă, aceasta ar trebui să informeze BCE cu privire la această situație. În plus, ANC în cauză ar trebui să aibă în vedere posibilitatea de a lua unele dintre măsurile aflate la dispoziția sa pentru a depăși obstacolul din legislația națională.

(7) Dispozițiile prezentei orientări nu aduc atingere Codului de conduită pentru membrii Consiliului guvernatorilor (1) și Codului de conduită pentru membrii Consiliului de supraveghere (2).

(1) Codul de conduită pentru membrii Consiliului guvernatorilor adoptat de Banca Centrală Europeană (JO C 123, 24.5.2002).

(2) Codul de conduită pentru membrii Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene (JO C 93, 20.3.2015).

(8) De vreme ce Cadrul etic al MUS este limitat la îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere, Consiliul guvernatorilor a adoptat un cadru etic echivalent pentru îndeplinirea misiunilor Eurosistemului de către BCE și băncile centrale naționale (3),

(3) Orientarea (UE) 2015/855 a Băncii Centrale Europene din 12 martie 2015 privind principiile unui Cadru etic al Eurosistemului și de abrogare a Orientării BCE/2002/6 privind standardele minime aplicabile Băncii Centrale Europene și băncilor centrale naționale cu ocazia efectuării operațiunilor de politică monetară, a operațiunilor de schimb cu rezervele valutare ale BCE și a gestionării activelor din rezervele valutare ale BCE (BCE/2015/11).

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1 Definiții

În sensul prezentei orientări:

1. "autoritate națională competentă" (ANC) înseamnă o autoritate națională competentă, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 2 din Regulamentul privind MUS. Această definiție nu aduce atingere mecanismelor existente în temeiul legislației naționale care alocă anumite atribuții de supraveghere unei bănci centrale naționale (BCN) care nu este desemnată drept ANC. O trimitere la o ANC din prezenta orientare se aplică în această situație, după caz, BCN pentru atribuțiile alocate acesteia de legislația națională;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...