Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Regulamentul nr. 534/2015 privind raportarea de informații financiare în materie de supraveghere (BCE/2015/13)
Număr celex: 32015R0534

Modificări (...)

În vigoare de la 31 martie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, în special articolul 4 alineatul (1), articolul 4 alineatul (3), articolul 6 alineatul (2), articolul 6 alineatul (5) litera (d) și articolul 10,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2014 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente și cu autoritățile naționale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS) (BCE/2014/17), în special articolul 21 alineatul (1), articolul 140 și articolul 141 alineatul (1),

întrucât:

(1) Instituțiile de credit fac obiectul cerințelor de raportare periodică stabilite în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (denumit în continuare "CRR") și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei. Informațiile raportate sunt colectate de BCE în temeiul Deciziei BCE/2014/29. Prezentul regulament completează Decizia BCE/2014/29 prin detalierea cerințelor referitoare la raportarea informațiilor financiare în materie de supraveghere.

(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 stabilește cerințe uniforme pentru toate instituțiile care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în legătură cu raportarea în scopuri de supraveghere către autoritățile competente pentru anumite domenii stabilite la articolul 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014. Unul dintre aceste domenii este reprezentat de informațiile financiare pe bază consolidată. În temeiul articolului 99 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, raportarea informațiilor financiare în materie de supraveghere pe bază consolidată este obligatorie pentru instituțiile de credit care își elaborează conturile consolidate în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate adoptate în conformitate cu procedura stabilită la articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului. Transmiterea de către autoritățile naționale competente (ANC) către BCE a informațiilor financiare în materie de supraveghere obligatorii în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014, referitoare atât la entitățile supravegheate semnificative, cât și la entitățile supravegheate mai puțin semnificative, are loc în prezent în conformitate cu Decizia BCE/2014/29 și nu ar trebui afectată, întrucât nu face obiectul prezentului regulament.

(3) Exercitarea opțiunii de a solicita instituțiilor de credit să utilizeze standardele internaționale de contabilitate aplicabile în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 pentru raportarea în scopuri de supraveghere în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 nu face obiectul prezentului regulament. Având în vedere articolul 150 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17), deciziile anterioare ale ANC cu privire la exercitarea sau neexercitarea acestei opțiuni nu ar trebui afectate.

(4) În conformitate cu articolul 99 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pentru instituțiile de credit care aplică standardele internaționale de contabilitate aplicabile în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 pentru raportarea în scopuri de supraveghere în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, raportarea informațiilor financiare în materie de supraveghere pe bază consolidată necesită o decizie a autorității competente de a extinde această raportare. De asemenea, BCE ar trebui să ia o decizie pentru a extinde cerința de transmitere de informații financiare în materie de supraveghere la grupurile supravegheate semnificative care aplică Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 pentru raportarea în scopuri de supraveghere în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(5) În conformitate cu articolul 99 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pentru instituțiile de credit care aplică anumite cadre contabile naționale întemeiate pe Directiva 86/635/CEE a Consiliului, raportarea informațiilor financiare în materie de supraveghere pe bază consolidată necesită o decizie anterioară a autorității competente de extindere a acestei raportări. De asemenea, BCE ar trebui să ia o decizie pentru a extinde cerința de transmitere de informații financiare în materie de supraveghere la grupurile supravegheate semnificative care aplică anumite cadre contabile naționale întemeiate pe Directiva 86/635/CEE. Autoritatea Bancară Europeană a fost consultată în conformitate cu articolul 99 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 575/2013.

(6) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 stabilește cerințe uniforme pentru raportarea în scopuri de supraveghere cu privire la domeniile care fac obiectul acestuia. În conformitate cu articolul 99 alineatele (5) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 acoperă numai informațiile financiare în materie de supraveghere pe bază consolidată. Raportarea informațiilor financiare în materie de supraveghere pe bază individuală nu face obiectul acestuia; prin urmare, autoritățile competente pot impune cerințe referitoare la raportarea informațiilor financiare în materie de supraveghere pe bază individuală. Având în vedere necesitatea de a avea informații financiare comparabile pentru entitățile supravegheate semnificative și mai puțin semnificative, prezentul regulament ar trebui să stabilească informațiile financiare în materie de supraveghere care ar trebui raportate ANC de entitățile supravegheate semnificative și mai puțin semnificative pe bază individuală. Prin urmare, ANC ar trebui să transmită aceste informații BCE în conformitate cu articolul 140 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17).

(7) În conformitate cu articolul 40 din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului, autoritățile competente ale statelor membre gazdă pot solicita tuturor instituțiile de credit care au sucursale pe teritoriile lor să le transmită rapoarte periodice cu privire la activitatea acestora din statele membre gazdă respective. În conformitate cu articolul 2 alineatul (20) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17), sucursalele înființate într-un stat membru participant de o instituție de credit cu sediul într-un stat membru neparticipant sunt entități supravegheate. Având în vedere necesitatea de a avea informații financiare comparabile pentru entitățile supravegheate semnificative, prezentul regulament ar trebui să stabilească informațiile care ar trebui raportate ANC de sucursalele înființate într-un stat membru participant de către o instituție de credit cu sediul într-un stat membru neparticipant. Prin urmare, ANC ar trebui să transmită aceste informații BCE în conformitate cu articolul 140 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17).

(8) Articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 prevede că BCE are prerogative de supraveghere în ceea ce privește instituții de credit, societăți financiare holding sau societăți financiare holding mixte sau sucursale ale instituțiilor de credit cu sediul în state membre neparticipante înființate în statele membre participante. Prin urmare, sucursalele înființate într-un stat membru participant de o instituție de credit dintr-o țară terță nu fac obiectul atribuțiilor de supraveghere conferite BCE. În consecință, aceste sucursale nu ar trebui să facă obiectul cerințelor de raportare din prezentul regulament. În plus, sucursalele înființate într-un stat membru participant de către o instituție de credit din alt stat membru participant ar trebui excluse de la aceste cerințe de raportare, deoarece acestea sunt destinate a se aplica la nivelul entității supravegheate care a înființat sucursala.

(9) Cerințele stabilite în prezentul regulament cu privire la entitățile supravegheate semnificative și mai puțin semnificative, inclusiv sucursalele înființate într-un stat membru participant de o instituție de credit cu sediul într-un stat membru neparticipant, ar trebui să urmărească să asigure că aceste entități supravegheate raportează ANC un set minim comun de informații, nu să impună cerințe de raportare uniforme. Poate fi oportun ca ANC să colecteze informațiile minime necesare ca parte a unui cadru de raportare mai larg pe care acestea îl instituie în conformitate cu legislația națională sau a Uniunii relevantă și care, de asemenea, servește altor scopuri decât de supraveghere, precum scopurile statistice.

(10) Pentru exercitarea atribuțiilor BCE, este necesar să se primească informații financiare de la grupurile supravegheate mai puțin semnificative, altele decât cele care își elaborează conturile consolidate în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate adoptate în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să stabilească informațiile financiare în materie de supraveghere care trebuie raportate ANC de aceste grupuri. În special, ar trebui specificate formatele, frecvențele, datele de referință și perioadele de transmitere și termenele de transmitere a informațiilor în cauză. Aceste cerințe ar trebui să urmărească să asigure că aceste grupuri supravegheate raportează ANC un set minim comun de informații, nu să impună cerințe de raportare uniforme.

(11) În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17), atât BCE, cât și ANC fac obiectul unei obligații de a face schimb de informații. Fără a aduce atingere prerogativei BCE de a primi direct informații raportate de instituțiile de credit sau de a avea acces direct la aceste informații în mod continuu, ANC ar trebui să ofere BCE în mod specific toate informațiile necesare în scopul îndeplinirii atribuțiilor conferite BCE prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.

(12) În conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014, instituțiilor li se poate permite să utilizeze un exercițiu contabil diferit de anul calendaristic pentru raportarea informațiilor financiare în materie de supraveghere pe bază consolidată. Prezentul regulament ar trebui să permită și el utilizarea unui exercițiu contabil diferit de anul calendaristic pentru această raportare.

(13) BCE a organizat o consultare publică cu privire la prezentul regulament și a analizat eventualele costuri și beneficii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I OBIECT ȘI DEFINIȚII

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...