Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 510/2015 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară din Eurosistem (BCE/2014/60) (reformare)
Număr celex: 32015O0510

Modificări (5), Derogări (1)

În vigoare de la 02 aprilie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima liniuță, articolele 9.2, 12.1, 14.3 și 18.2 și articolul 20 primul paragraf,

întrucât:

(1) Orientarea BCE/2011/14 a fost modificată semnificativ. Deoarece urmează a fi efectuate modificări suplimentare, aceasta ar trebui reformată pentru claritate.

(2) Realizarea unei politici monetare unice implică definirea mijloacelor, instrumentelor și procedurilor utilizate de Eurosistem, alcătuit din Banca Centrală Europeană (BCE) și băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "BCN"), pentru punerea în aplicare a acestei politici în mod uniform în statele membre a căror monedă este euro.

(3) În conformitate cu articolul 127 alineatele (1) și (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 3.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), obiectivul primar al Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) este menținerea stabilității prețurilor și, ca atare, acesta are misiunile fundamentale de a defini și pune în aplicare politica monetară a Uniunii și de a desfășura operațiunile de schimb valutar, în conformitate cu dispozițiile articolului 219 din tratat.

(4) Cadrul general din Eurosistem se bazează pe dispozițiile Statutului SEBC. În temeiul articolului 127 alineatul (1) din tratat și astfel cum se reflectă în Statutul SEBC, Eurosistemul trebuie să acționeze în conformitate cu anumite principii, inclusiv principiile unei economii de piață deschise în care concurența este liberă, favorizând o alocare eficientă a resurselor.

(5) În măsura în care este posibil și adecvat și în vederea asigurării eficienței operaționale, BCE poate apela la BCN pentru desfășurarea operațiunilor care fac parte din misiunile Eurosistemului, în conformitate cu principiul descentralizării stabilit la articolul 12.1 din Statutul SEBC și sub rezerva condițiilor stabilite la articolul 14.3 din Statutul SEBC.

(6) În baza articolului 12.1 din Statutul SEBC, BCE are autoritatea de a formula politica monetară unică a Uniunii și de a emite orientările necesare pentru punerea în aplicare în mod corespunzător a acesteia. În conformitate cu articolul 14.3 din Statutul SEBC, BCN au obligația de a acționa în conformitate cu aceste orientări. Prin urmare, prezenta orientare se adresează Eurosistemului. Regulile stabilite în prezenta orientare vor fi puse în aplicare de către BCN în reglementările sau contractele lor. Contrapărțile vor trebui să respecte aceste reguli, astfel cum sunt puse în aplicare de BCN în reglementările sau contractele respective.

(7) Articolul 18.1 prima liniuță din Statutul SEBC permite Eurosistemului să intervină pe piețele financiare, fie prin operațiuni simple de vânzare și cumpărare (la vedere și la termen) sau prin contracte de report, fie prin primirea sau acordarea de împrumuturi de creanțe și instrumente tranzacționabile exprimate în euro sau în alte monede, precum și de metale prețioase. Articolul 18.1 a doua liniuță permite Eurosistemului să desfășoare operațiuni de creditare cu instituțiile de credit și cu alți participanți pe piață.

(8) Pentru punerea în aplicare a politicii monetare, Eurosistemul utilizează următoarele mijloace de politică monetară: desfășoară operațiuni de piață monetară, oferă facilități permanente și impune instituțiilor de credit obligația de a constitui rezerve minime obligatorii în conturi deschise în cadrul Eurosistemului.

(9) Pentru a-și atinge obiectivele, Eurosistemul are la dispoziție un set de instrumente pentru desfășurarea operațiunilor de piață monetară, care includ tranzacții reversibile, tranzacții simple, emisiunea de certificate de creanță ale BCE, operațiuni de swap valutar în scopuri de politică monetară și atragerea de depozite la termen. Aceste instrumente pentru desfășurarea operațiunilor de piață monetară urmăresc să asigure o funcționare ordonată a pieței monetare și să asiste băncile în vederea acoperirii nevoilor de lichiditate ale acestora în mod armonios și bine organizat.

(10) Setul de instrumente aflate la dispoziția Eurosistemului pentru oferirea facilităților permanente constă în facilitatea de creditare marginală și facilitatea de depozit, care urmăresc să furnizeze și, respectiv, să absoarbă lichiditate overnight, indicând orientarea politicii monetare și limitând ratele dobânzilor overnight de pe piața monetară.

(11) Sistemul rezervelor minime obligatorii din Eurosistem urmărește în principal următoarele obiective de politică monetară: (a) contribuirea la stabilizarea ratelor dobânzilor pe piața monetară, oferind instituțiilor un stimulent în vederea reducerii efectelor fluctuațiilor temporare de lichiditate prin mecanismul de determinare a valorii medii; și (b) crearea sau extinderea unui deficit structural de lichiditate, ceea ce îmbunătățește capacitatea Eurosistemului de a funcționa eficient în calitate de furnizor de lichiditate. Cadrul juridic aplicabil sistemului rezervelor minime obligatorii din Eurosistem este definit la articolul 19 din Statutul SEBC, în Regulamentul (CE) nr. 2531/98 al Consiliului și în Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 al Băncii Centrale Europene (BCE/2003/9).

(12) În funcție de obiective, periodicitate și proceduri, operațiunile de piață monetară din Eurosistem pot fi împărțite în patru categorii: (a) operațiuni principale de refinanțare; (b) operațiuni de refinanțare pe termen mai lung; (c) operațiuni de reglaj fin; (d) operațiuni structurale.

(13) Operațiunile principale de refinanțare reprezintă o categorie de operațiuni de piață monetară desfășurate de Eurosistem care joacă un rol central în realizarea obiectivelor de direcționare a ratelor dobânzilor, de gestionare a situației lichidității de pe piață și de indicare a orientării politicii monetare.

(14) Operațiunile de refinanțare pe termen mai lung urmăresc să furnizeze contrapărților lichiditate cu o scadență mai mare decât cea a operațiunilor principale de refinanțare. În cazul operațiunilor de refinanțare pe termen mai lung, Eurosistemul nu intenționează, de regulă, să transmită semnale pieței și, prin urmare, de obicei acceptă ratele care îi sunt propuse.

(15) Operațiunile de reglaj fin se execută ad-hoc pentru gestionarea situației lichidității de pe piață și pentru direcționarea ratelor dobânzilor, în special pentru atenuarea efectelor fluctuațiilor neașteptate ale lichidității de pe piață asupra ratelor dobânzilor. Operațiunile specifice de reglaj fin sunt adaptate tipurilor de tranzacții și obiectivelor specifice urmărite în cadrul operațiunilor relevante.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...