Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 755/2015 privind regimul comun aplicabil importurilor din anumite țări terțe (reformare)
Număr celex: 32015R0755

Modificări (1)

În vigoare de la 08 iunie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

(1) Avizul din 10 decembrie 2014 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziția Parlamentului European din 11 martie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 20 aprilie 2015.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 625/2009 al Consiliului a fost modificat în mod substanțial(3). Întrucât se impun noi modificări, este necesar, din motive de claritate, să se procedeze la reformarea respectivului regulament.

(3) A se vedea anexa III.

(2) Politica comercială comună ar trebui să se bazeze pe principii unitare.

(3) O uniformizare a regimului importurilor ar trebui să se realizeze prin prevederea, în măsura posibilului, a unor dispoziții care, ținând seama de caracteristicile regimurilor economice ale țărilor terțe respective, sunt cât se poate de apropiate de dispozițiile similare celor adoptate în cadrul regimului comun aplicabil altor țări terțe.

(4) Regimul comun aplicabil importurilor se aplică și produselor de cărbune și oțel, fără a aduce atingere eventualelor măsuri de punere în aplicare a unui acord care se referă în mod specific la aceste produse.

(5) Liberalizarea importurilor, și anume absența oricărei restricții cantitative, ar trebui să constituie, în consecință, punctul de plecare al regimului la nivelul Uniunii.

(6) În cazul anumitor produse, Comisia ar trebui să examineze condițiile și modalitățile de efectuare a importurilor și evoluția lor, precum și diferitele aspecte ale situației economice și comerciale și eventualele măsuri ce urmează să fie luate.

(7) Pentru aceste produse se poate dovedi necesară stabilirea unei supravegheri la nivelul Uniunii a anumitor importuri ale acestor produse.

(8) Comisiei îi revine sarcina de a adopta măsurile de salvgardare necesare în interesul Uniunii, ținându-se seama în mod corespunzător de obligațiile internaționale existente.

(9) Măsuri de supraveghere sau de salvgardare limitate la una sau la mai multe regiuni ale Uniunii pot, cu toate acestea, să se dovedească mai adecvate decât măsurile aplicabile întregii Uniuni. Cu toate acestea, astfel de măsuri nu trebuie autorizate decât cu titlu excepțional și în lipsa altor soluții. Este necesar să se asigure faptul că aceste măsuri sunt temporare și că perturbează cât mai puțin posibil funcționarea pieței interne.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...