Consiliul Europei

Convenția europeană privind televiziunea transfrontieră din 05.05.1989 *)

Modificări (1), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 martie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

PREAMBUL

Statele membre ale Consiliului Europei și celelalte state părți la Convenția culturală europeană, semnatare ale prezentei convenții,

considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi în scopul salvgardării și promovării idealurilor și principiilor ce reprezintă patrimoniul lor comun,

considerând că demnitatea și valoarea egală a fiecărei ființe umane constituie elemente fundamentale ale acestor principii,

considerând că libertatea de expresie și de informare, așa cum este garantată de art. 10 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, constituie unul dintre principiile esențiale ale unei societăți democratice și una dintre condițiile de bază pentru dezvoltarea sa și a fiecărei ființe umane,

reafirmând atașamentul lor la principiile privind libera circulație a informației și a ideilor și independența radiodifuzorilor, care constituie o bază indispensabilă a politicii lor în materie de radiodifuziune,

afirmând importanța radiodifuziunii pentru dezvoltarea culturii și pentru libera formare a opiniilor în condiții ce permit salvgardarea pluralismului și a egalității șanselor pentru toate grupurile și partidele politice democratice,

convinse că dezvoltarea continuă a tehnologiei informației și a comunicării trebuie să servească promovării dreptului de a exprima, de a căuta, de a primi și de a comunica informații și idei, indiferent de granițe și oricare ar fi sursa lor,

din dorința de a oferi publicului o mai mare posibilitate de alegere a serviciilor de programe, care să permită valorificarea patrimoniului și dezvoltarea creației audiovizuale în Europa, și fiind decise să atingă acest obiectiv cultural prin eforturi dedicate creșterii producției și a circulației programelor de înaltă calitate, răspunzând astfel așteptării publicului în domeniile politic, educațional și cultural,

recunoscând necesitatea de a se consolida cadrul general al reglementărilor comune,

ținând cont de Rezoluția nr. 2 și de Declarația primei Conferințe ministeriale europene asupra politicilor de comunicații de masă,

din dorința de a dezvolta principiile recunoscute în recomandările existente ale Consiliului Europei privind principiile legate de publicitatea realizată prin televiziune, de egalitatea dintre femei și bărbați în cadrul mijloacelor de comunicare în masă, de utilizarea capacității de satelit pentru televiziunea și radiodifuziunea sonoră și de promovarea producției audiovizuale în Europa,

au convenit asupra celor ce urmează:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ARTICOLUL 1 Obiect și scop

Prezenta convenție privește serviciile de programe care sunt încorporate în transmisii. Scopul său este de a facilita transmiterea transfrontieră și retransmiterea serviciilor de programe de televiziune între părți.

ARTICOLUL 2 Expresii utilizate

În sensul prezentei convenții, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) transmitere desemnează emiterea inițială prin emițător terestru, prin cablu sau prin orice tip de satelit, în formă codificată sau nu, a serviciilor de programe de televiziune destinate a fi recepționate de public în general. Nu sunt incluse serviciile de comunicare care funcționează pe bază de apel individual;

b) retransmitere desemnează captarea și transmiterea simultană, indiferent de mijloacele tehnice utilizate, integral și fără nici o modificare, a serviciilor de programe de televiziune sau a unor părți importante din aceste servicii, transmise de către radiodifuzori și destinate receptării de către public în general;

c) radiodifuzor desemnează persoana fizică sau juridică ce compune servicii de programe de televiziune destinate a fi recepționate de către public în general și care le transmite direct sau prin intermediul unui terț, în integralitatea lor și fără nici o modificare; Modificări (1)

d) serviciu de programe desemnează ansamblul elementelor unui serviciu dat, furnizat de un radiodifuzor, în sensul paragrafului precedent;

e) opere audiovizuale europene desemnează operele de creație a căror producție sau coproducție este controlată de persoane fizice ori juridice europene;

f) publicitate desemnează orice anunț public efectuat în scopul de a stimula vânzarea, cumpărarea sau închirierea unui produs ori a unui serviciu, de a promova o cauză sau o idee ori de a produce orice alt efect dorit de către cel ce face anunțul, pentru care acestuia i-a fost cedat un timp de transmisie contra unei remunerații sau în schimbul altor beneficii similare; Modificări (1)

g) sponsorizare desemnează participarea unei persoane fizice sau juridice, care nu este angajată în activități de radiodifuzare ori de producție a operelor audiovizuale, la finanțarea directă sau indirectă a unei emisiuni, în scopul de a-și promova numele, marca ori imaginea. Modificări (1)

ARTICOLUL 3 Domeniul de aplicare

Prezenta convenție se va aplica oricărui serviciu de programe care este transmis sau retransmis de către organisme ori prin mijloace tehnice aflate în jurisdicția uneia dintre părți, prin cablu, prin emițător terestru sau prin satelit și care poate fi recepționat, direct ori indirect, în una sau în mai multe alte părți.

ARTICOLUL 4 Libertatea de recepție și de retransmisie

Părțile vor asigura libertatea de expresie și de informare conform art. 10 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Părțile vor garanta libertatea de recepție și nu se vor opune retransmiterii pe teritoriul lor a serviciilor de programe care se conformează dispozițiilor prezentei convenții.

ARTICOLUL 5 Angajamentele părților transmițătoare Modificări (1)

1. Fiecare parte transmițătoare se va asigura, prin mijloace corespunzătoare și prin instanțele sale competente, ca toate serviciile de programe transmise de organisme sau cu ajutorul mijloacelor tehnice aflate sub jurisdicția sa, în sensul art. 3, să fie conforme dispozițiilor prezentei convenții.

2. În sensul prezentei convenții este considerată parte transmițătoare:

a) în cazul transmisiilor terestre, partea de pe teritoriul căreia se efectuează emisia primară;

b) în cazul transmisiilor prin satelit:

(i) partea pe teritoriul căreia se află originea legăturii ascendente la satelit;

(ii) partea care acordă dreptul de a utiliza frecvența sau capacitatea de satelit, atunci când legătura ascendentă este situată într-un stat care nu este parte la prezenta convenție;

(iii) partea pe teritoriul căreia se află sediul radiodifuzorului, dacă responsabilitatea nu este stabilită conform alin. (i) și (ii).

3. Dacă serviciile de programe transmise de pe teritoriile unor state ce nu sunt parte la convenție sunt retransmise de organisme sau prin mijloace tehnice aflate sub jurisdicția unei părți, în sensul art. 3, această parte, în calitate de parte transmițătoare, va asigura prin mijloace corespunzătoare și prin instanțele sale competente conformitatea acestor servicii cu dispozițiile prezentei convenții.

ARTICOLUL 6 Transparența

1. Responsabilitățile radiodifuzorului vor fi specificate într-un mod clar și suficient în autorizația eliberată de autoritatea competentă a fiecărei părți, în contractul încheiat cu aceasta sau prin orice altă măsură juridică.

2. Informațiile privind radiodifuzorul vor fi furnizate la cerere de către autoritatea competentă a părții transmițătoare. Astfel de informații vor cuprinde cel puțin numele sau denumirea, sediul și statutul juridic ale radiodifuzorului, numele reprezentantului său legal, structura capitalului, natura, obiectul și modul de finanțare a serviciului de programe pe care radiodifuzorul îl furnizează sau intenționează să îl furnizeze.

CAPITOLUL II Dispoziții cu privire la programare

ARTICOLUL 7 Responsabilitățile radiodifuzorului

1. Toate elementele serviciilor de programe, prin prezentarea și conținutul lor, trebuie să respecte demnitatea și drepturile fundamentale ale oricărei persoane. În special, ele nu trebuie:

a) să fie contrare bunelor moravuri și, mai ales, să conțină pornografie;

b) să evidențieze violența sau să fie susceptibile de incitare la ură rasială.

2. Elementele serviciilor de programe care sunt susceptibile de a aduce prejudicii dezvoltării fizice, psihice și morale a copiilor sau adolescenților nu trebuie să fie transmise atunci când, datorită orei de transmisie și de recepție, aceștia din urmă sunt susceptibili să le privească.

3. Radiodifuzorul se va asigura că jurnalele televizate prezintă în mod corect faptele și evenimentele și favorizează libera formare a opiniilor.

ARTICOLUL 8 Dreptul la replică Modificări (1)

1. Fiecare parte transmițătoare se va asigura că orice persoană fizică sau juridică, indiferent de naționalitatea ori locul său de reședință, are posibilitatea să își exercite dreptul la replică sau poate avea acces la un recurs juridic ori administrativ comparabil în ceea ce privește emisiunile transmise sau retransmise de către organisme sau cu ajutorul mijloacelor tehnice aflate sub jurisdicția sa, în sensul art. 3. Aceasta se va asigura, în special, că termenele și celelalte modalități prevăzute pentru exercitarea dreptului la replică sunt rezonabile pentru a permite exercitarea efectivă a acestui drept. Exercitarea efectivă a acestui drept sau a altor remedii juridice ori administrative comparabile trebuie să fie asigurată atât din punct de vedere al termenelor, cât și al modalităților de aplicare.

2. În acest scop numele radiodifuzorului responsabil pentru serviciul de programe trebuie să poată fi identificat la intervale regulate prin orice mijloace corespunzătoare.

ARTICOLUL 9 Accesul publicului la evenimente majore Modificări (1)

Fiecare parte va examina măsurile juridice menite să evite ca dreptul publicului la informare să fie afectat din pricina exercitării de către un radiodifuzor a drepturilor exclusive pentru transmisia sau retransmisia, în sensul art. 3, a unui eveniment de mare interes pentru public și care poate avea drept consecință privarea unei părți substanțiale a publicului, în una sau mai multe părți, de posibilitatea de a urmări acest eveniment la televizor.

ARTICOLUL 10 Obiective culturale

1. Fiecare parte transmițătoare se va asigura, în măsura posibilului și prin mijloace adecvate, că radiodifuzorii vor rezerva operelor europene o proporție majoritară din timpul de transmisie, excluzându-se timpul consacrat informațiilor, manifestărilor sportive, jocurilor, publicității sau serviciilor de teletext. Această proporție, ținând cont de responsabilitatea radiodifuzorului față de publicul său în materie de informație, educație, cultură și divertisment, trebuie obținută progresiv, pe baza unor criterii corespunzătoare. Modificări (1)

2. În cazul unui dezacord între o parte receptoare și o parte transmițătoare asupra aplicării paragrafului precedent se poate face apel, la cererea unei singure părți, la Comitetul permanent, pentru a formula un aviz consultativ cu privire la acest subiect. Un astfel de dezacord nu poate fi supus procedurii de arbitraj prevăzute de art. 26.

3. Părțile se angajează să identifice împreună instrumentele și procedeele cele mai adecvate pentru a susține, fără discriminare între radiodifuzori, activitatea și dezvoltarea producției europene, mai cu seamă în părțile cu o slabă capacitate de producție audiovizuală sau cu o arie lingvistică restrânsă.

4. În spiritul cooperării și asistenței reciproce, caracteristic prezentei convenții, părțile se vor strădui să evite ca serviciile de programe transmise sau retransmise de organisme ori cu ajutorul mijloacelor tehnice aflate sub jurisdicția lor, în sensul art. 3, să pună în pericol pluralismul presei scrise și dezvoltarea industriei cinematografice. În acest scop nici o transmisie a unei opere cinematografice de către aceste servicii nu trebuie să aibă loc înainte de 2 ani de la începerea exploatării acestei opere în sălile de cinema, cu excepția unui acord contrar între deținătorii de drepturi și radiodifuzor; în cazul operelor cinematografice realizate în coproducție cu radiodifuzorul, acest termen va fi de un an. Modificări (1)

CAPITOLUL III Publicitatea Modificări (1)

ARTICOLUL 11 Norme generale Modificări (1)

1. Orice publicitate trebuie să fie corectă și onestă.

2. Publicitatea nu trebuie să fie înșelătoare sau să afecteze interesele consumatorilor.

3. Publicitatea destinată copiilor sau care folosește copii trebuie să evite să aducă prejudicii intereselor acestora și să țină cont de sensibilitatea lor deosebită.

4. Cel care face anunțul nu trebuie să exercite nici o influență editorială asupra conținutului emisiunilor.

ARTICOLUL 12 Durata Modificări (1)

1. Timpul de transmisie consacrat publicității nu trebuie să depășească 15% din timpul zilnic de transmisie. Totuși, acest procent poate ajunge la 20% dacă cuprinde forme de publicitate cum ar fi ofertele făcute direct publicului în vederea fie a vânzării, cumpărării sau închirierii de produse, fie a furnizării de servicii, cu condiția ca volumul spoturilor publicitare să nu depășească 15%.

2. Timpul de transmisie consacrat spoturilor publicitare în interiorul unei perioade date de o oră nu poate depăși 20%.

3. Formele de publicitate, precum ofertele făcute direct publicului fie pentru a vinde, cumpăra sau închiria produse, fie pentru a furniza servicii, nu trebuie să depășească o oră pe zi.

ARTICOLUL 13 Forma și prezentarea Modificări (1)

1. Publicitatea trebuie să fie în mod clar identificabilă ca atare și separată clar de alte elemente ale serviciului de programe prin mijloace optice sau acustice. În principiu, ea trebuie să fie transmisă grupat.

2. Publicitatea subliminală este interzisă.

3. Publicitatea mascată este interzisă și, în special, prezentarea de produse sau servicii în cadrul emisiunilor, atunci când aceasta este făcută în scop publicitar.

4. Publicitatea nu trebuie să facă apel, nici vizual și nici verbal, la persoanele care prezintă în mod obișnuit jurnalele televizate și emisiunile de actualități.

ARTICOLUL 14 Inserarea publicității Modificări (1)

1. Publicitatea trebuie inserată între emisiuni. Sub rezerva condițiilor stabilite în paragrafele 2-5, publicitatea poate, de asemenea, să fie inserată în cadrul emisiunilor, cu condiția ca ea să nu afecteze integritatea și valoarea emisiunilor și în așa fel încât să nu prejudicieze drepturile titularilor de drepturi.

2. În emisiunile compuse din părți autonome sau în emisiunile sportive și în evenimentele și spectacolele cu structură similară ce includ pauze, publicitatea nu poate fi inserată decât între părțile autonome sau în pauze.

3. Transmiterea operelor audiovizuale, cum sunt lungmetrajele cinematografice și filmele concepute pentru televiziune (cu excepția serialelor, foiletoanelor, emisiunilor de divertisment și documentarelor), care au o durată mai mare de 45 de minute, poate fi întreruptă o singură dată la fiecare perioadă completă de 45 de minute. O altă întrerupere este autorizată dacă durata lor totală este cu cel puțin 20 de minute mai mare decât două sau mai multe perioade complete de 45 de minute.

4. Dacă emisiunile, altele decât cele la care se referă paragraful 2, sunt întrerupte de publicitate, o perioadă de cel puțin 20 de minute trebuie să se scurgă între fiecare întrerupere succesivă din interiorul emisiunilor.

5. Publicitatea nu poate fi inserată în difuzările de servicii religioase. Jurnalele televizate, emisiunile de actualități, documentarele, emisiunile religioase și emisiunile pentru copii, a căror durată este sub 30 de minute, nu pot fi întrerupte de publicitate. Dacă acestea au o durată de cel puțin 30 de minute, se aplică dispozițiile paragrafelor precedente.

ARTICOLUL 15 Publicitatea pentru anumite produse Modificări (1)

1. Publicitatea pentru produsele din tutun este interzisă. Modificări (1)

2. Publicitatea pentru băuturile alcoolizate de orice fel este supusă următoarelor reguli: Modificări (1)

a) nu trebuie să se adreseze în special minorilor; nici o persoană care poate fi considerată ca fiind minoră nu trebuie să fie asociată unei publicități pentru consumul de băuturi alcoolizate; Modificări (1)

b) nu trebuie să asocieze consumul de alcool cu performanțele fizice sau cu conducerea automobilului; Modificări (1)

c) nu trebuie să sugereze că băuturile alcoolizate sunt dotate cu proprietăți terapeutice sau că au un efect stimulativ, sedativ ori că pot rezolva probleme personale; Modificări (1)

d) nu trebuie să încurajeze consumul exagerat de băuturi alcoolizate sau să confere o imagine negativă a abstinenței ori a sobrietății; Modificări (1)

e) nu trebuie să sublinieze în mod nejustificat conținutul în alcool al băuturilor. Modificări (1)

3. Publicitatea pentru medicamente și tratamente medicale, care sunt disponibile numai pe bază de rețetă medicală în partea transmițătoare, este interzisă. Modificări (1)

4. Publicitatea pentru celelalte medicamente și tratamente medicale trebuie să fie clar identificabilă ca atare, să fie corectă, veridică și controlabilă și să se conformeze cerințelor privind absența de efecte periculoase pentru individ. Modificări (1)

ARTICOLUL 16 Publicitatea care se adresează în mod specific unei singure părți Modificări (1)

1. Pentru a se evita perturbarea concurenței și punerea în pericol a sistemului de televiziune al unei părți, mesajele publicitare îndreptate în mod expres și frecvent spre audiența unei singure părți, alta decât partea transmițătoare, nu trebuie să încalce regulile cu privire la publicitatea televizată din acea parte.

2. Dispozițiile paragrafului precedent nu se aplică atunci când:

a) regulile vizate stabilesc o discriminare între mesajele publicitare transmise de organisme sau cu ajutorul mijloacelor tehnice aflate sub jurisdicția acestei părți și mesajele publicitare transmise de organisme ori cu ajutorul mijloacelor tehnice aflate sub jurisdicția unei alte părți; sau

b) părțile implicate au încheiat acorduri bi- sau multilaterale în acest domeniu.

CAPITOLUL IV Sponsorizarea

ARTICOLUL 17 Norme generale

1. Când o emisiune sau o serie de emisiuni este sponsorizată în întregime ori parțial, acest lucru trebuie să poată fi clar identificat ca atare și în mod corespunzător, în cadrul genericului de la începutul și/sau de la sfârșitul emisiunii.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...