Consiliul Europei

Convenția europeană privind televiziunea transfrontieră din 05.05.1989 *)

Modificări (1), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 martie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

PREAMBUL

Statele membre ale Consiliului Europei și celelalte state părți la Convenția culturală europeană, semnatare ale prezentei convenții,

considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi în scopul salvgardării și promovării idealurilor și principiilor ce reprezintă patrimoniul lor comun,

considerând că demnitatea și valoarea egală a fiecărei ființe umane constituie elemente fundamentale ale acestor principii,

considerând că libertatea de expresie și de informare, așa cum este garantată de art. 10 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, constituie unul dintre principiile esențiale ale unei societăți democratice și una dintre condițiile de bază pentru dezvoltarea sa și a fiecărei ființe umane,

reafirmând atașamentul lor la principiile privind libera circulație a informației și a ideilor și independența radiodifuzorilor, care constituie o bază indispensabilă a politicii lor în materie de radiodifuziune,

afirmând importanța radiodifuziunii pentru dezvoltarea culturii și pentru libera formare a opiniilor în condiții ce permit salvgardarea pluralismului și a egalității șanselor pentru toate grupurile și partidele politice democratice,

convinse că dezvoltarea continuă a tehnologiei informației și a comunicării trebuie să servească promovării dreptului de a exprima, de a căuta, de a primi și de a comunica informații și idei, indiferent de granițe și oricare ar fi sursa lor,

din dorința de a oferi publicului o mai mare posibilitate de alegere a serviciilor de programe, care să permită valorificarea patrimoniului și dezvoltarea creației audiovizuale în Europa, și fiind decise să atingă acest obiectiv cultural prin eforturi dedicate creșterii producției și a circulației programelor de înaltă calitate, răspunzând astfel așteptării publicului în domeniile politic, educațional și cultural,

recunoscând necesitatea de a se consolida cadrul general al reglementărilor comune,

ținând cont de Rezoluția nr. 2 și de Declarația primei Conferințe ministeriale europene asupra politicilor de comunicații de masă,

din dorința de a dezvolta principiile recunoscute în recomandările existente ale Consiliului Europei privind principiile legate de publicitatea realizată prin televiziune, de egalitatea dintre femei și bărbați în cadrul mijloacelor de comunicare în masă, de utilizarea capacității de satelit pentru televiziunea și radiodifuziunea sonoră și de promovarea producției audiovizuale în Europa,

au convenit asupra celor ce urmează:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ARTICOLUL 1 Obiect și scop

Prezenta convenție privește serviciile de programe care sunt încorporate în transmisii. Scopul său este de a facilita transmiterea transfrontieră și retransmiterea serviciilor de programe de televiziune între părți.

ARTICOLUL 2 Expresii utilizate

În sensul prezentei convenții, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) transmitere desemnează emiterea inițială prin emițător terestru, prin cablu sau prin orice tip de satelit, în formă codificată sau nu, a serviciilor de programe de televiziune destinate a fi recepționate de public în general. Nu sunt incluse serviciile de comunicare care funcționează pe bază de apel individual;

b) retransmitere desemnează captarea și transmiterea simultană, indiferent de mijloacele tehnice utilizate, integral și fără nici o modificare, a serviciilor de programe de televiziune sau a unor părți importante din aceste servicii, transmise de către radiodifuzori și destinate receptării de către public în general;

c) radiodifuzor desemnează persoana fizică sau juridică ce compune servicii de programe de televiziune destinate a fi recepționate de către public în general și care le transmite direct sau prin intermediul unui terț, în integralitatea lor și fără nici o modificare; Modificări (1)

d) serviciu de programe desemnează ansamblul elementelor unui serviciu dat, furnizat de un radiodifuzor, în sensul paragrafului precedent;

e) opere audiovizuale europene desemnează operele de creație a căror producție sau coproducție este controlată de persoane fizice ori juridice europene;

f) publicitate desemnează orice anunț public efectuat în scopul de a stimula vânzarea, cumpărarea sau închirierea unui produs ori a unui serviciu, de a promova o cauză sau o idee ori de a produce orice alt efect dorit de către cel ce face anunțul, pentru care acestuia i-a fost cedat un timp de transmisie contra unei remunerații sau în schimbul altor beneficii similare; Modificări (1)

g) sponsorizare desemnează participarea unei persoane fizice sau juridice, care nu este angajată în activități de radiodifuzare ori de producție a operelor audiovizuale, la finanțarea directă sau indirectă a unei emisiuni, în scopul de a-și promova numele, marca ori imaginea. Modificări (1)

ARTICOLUL 3 Domeniul de aplicare

Prezenta convenție se va aplica oricărui serviciu de programe care este transmis sau retransmis de către organisme ori prin mijloace tehnice aflate în jurisdicția uneia dintre părți, prin cablu, prin emițător terestru sau prin satelit și care poate fi recepționat, direct ori indirect, în una sau în mai multe alte părți.

ARTICOLUL 4 Libertatea de recepție și de retransmisie

Părțile vor asigura libertatea de expresie și de informare conform art. 10 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Părțile vor garanta libertatea de recepție și nu se vor opune retransmiterii pe teritoriul lor a serviciilor de programe care se conformează dispozițiilor prezentei convenții.

ARTICOLUL 5 Angajamentele părților transmițătoare Modificări (1)

1. Fiecare parte transmițătoare se va asigura, prin mijloace corespunzătoare și prin instanțele sale competente, ca toate serviciile de programe transmise de organisme sau cu ajutorul mijloacelor tehnice aflate sub jurisdicția sa, în sensul art. 3, să fie conforme dispozițiilor prezentei convenții.

2. În sensul prezentei convenții este considerată parte transmițătoare:

a) în cazul transmisiilor terestre, partea de pe teritoriul căreia se efectuează emisia primară;

b) în cazul transmisiilor prin satelit:

(i) partea pe teritoriul căreia se află originea legăturii ascendente la satelit;

(ii) partea care acordă dreptul de a utiliza frecvența sau capacitatea de satelit, atunci când legătura ascendentă este situată într-un stat care nu este parte la prezenta convenție;

(iii) partea pe teritoriul căreia se află sediul radiodifuzorului, dacă responsabilitatea nu este stabilită conform alin. (i) și (ii).

3. Dacă serviciile de programe transmise de pe teritoriile unor state ce nu sunt parte la convenție sunt retransmise de organisme sau prin mijloace tehnice aflate sub jurisdicția unei părți, în sensul art. 3, această parte, în calitate de parte transmițătoare, va asigura prin mijloace corespunzătoare și prin instanțele sale competente conformitatea acestor servicii cu dispozițiile prezentei convenții.

ARTICOLUL 6 Transparența

1. Responsabilitățile radiodifuzorului vor fi specificate într-un mod clar și suficient în autorizația eliberată de autoritatea competentă a fiecărei părți, în contractul încheiat cu aceasta sau prin orice altă măsură juridică.

2. Informațiile privind radiodifuzorul vor fi furnizate la cerere de către autoritatea competentă a părții transmițătoare. Astfel de informații vor cuprinde cel puțin numele sau denumirea, sediul și statutul juridic ale radiodifuzorului, numele reprezentantului său legal, structura capitalului, natura, obiectul și modul de finanțare a serviciului de programe pe care radiodifuzorul îl furnizează sau intenționează să îl furnizeze.

CAPITOLUL II Dispoziții cu privire la programare

ARTICOLUL 7 Responsabilitățile radiodifuzorului

1. Toate elementele serviciilor de programe, prin prezentarea și conținutul lor, trebuie să respecte demnitatea și drepturile fundamentale ale oricărei persoane. În special, ele nu trebuie:

a) să fie contrare bunelor moravuri și, mai ales, să conțină pornografie;

b) să evidențieze violența sau să fie susceptibile de incitare la ură rasială.

2. Elementele serviciilor de programe care sunt susceptibile de a aduce prejudicii dezvoltării fizice, psihice și morale a copiilor sau adolescenților nu trebuie să fie transmise atunci când, datorită orei de transmisie și de recepție, aceștia din urmă sunt susceptibili să le privească.

3. Radiodifuzorul se va asigura că jurnalele televizate prezintă în mod corect faptele și evenimentele și favorizează libera formare a opiniilor.

ARTICOLUL 8 Dreptul la replică Modificări (1)

1. Fiecare parte transmițătoare se va asigura că orice persoană fizică sau juridică, indiferent de naționalitatea ori locul său de reședință, are posibilitatea să își exercite dreptul la replică sau poate avea acces la un recurs juridic ori administrativ comparabil în ceea ce privește emisiunile transmise sau retransmise de către organisme sau cu ajutorul mijloacelor tehnice aflate sub jurisdicția sa, în sensul art. 3. Aceasta se va asigura, în special, că termenele și celelalte modalități prevăzute pentru exercitarea dreptului la replică sunt rezonabile pentru a permite exercitarea efectivă a acestui drept. Exercitarea efectivă a acestui drept sau a altor remedii juridice ori administrative comparabile trebuie să fie asigurată atât din punct de vedere al termenelor, cât și al modalităților de aplicare.

2. În acest scop numele radiodifuzorului responsabil pentru serviciul de programe trebuie să poată fi identificat la intervale regulate prin orice mijloace corespunzătoare.

ARTICOLUL 9 Accesul publicului la evenimente majore Modificări (1)

Fiecare parte va examina măsurile juridice menite să evite ca dreptul publicului la informare să fie afectat din pricina exercitării de către un radiodifuzor a drepturilor exclusive pentru transmisia sau retransmisia, în sensul art. 3, a unui eveniment de mare interes pentru public și care poate avea drept consecință privarea unei părți substanțiale a publicului, în una sau mai multe părți, de posibilitatea de a urmări acest eveniment la televizor.

ARTICOLUL 10 Obiective culturale

1. Fiecare parte transmițătoare se va asigura, în măsura posibilului și prin mijloace adecvate, că radiodifuzorii vor rezerva operelor europene o proporție majoritară din timpul de transmisie, excluzându-se timpul consacrat informațiilor, manifestărilor sportive, jocurilor, publicității sau serviciilor de teletext. Această proporție, ținând cont de responsabilitatea radiodifuzorului față de publicul său în materie de informație, educație, cultură și divertisment, trebuie obținută progresiv, pe baza unor criterii corespunzătoare. Modificări (1)

2. În cazul unui dezacord între o parte receptoare și o parte transmițătoare asupra aplicării paragrafului precedent se poate face apel, la cererea unei singure părți, la Comitetul permanent, pentru a formula un aviz consultativ cu privire la acest subiect. Un astfel de dezacord nu poate fi supus procedurii de arbitraj prevăzute de art. 26.

3. Părțile se angajează să identifice împreună instrumentele și procedeele cele mai adecvate pentru a susține, fără discriminare între radiodifuzori, activitatea și dezvoltarea producției europene, mai cu seamă în părțile cu o slabă capacitate de producție audiovizuală sau cu o arie lingvistică restrânsă.

4. În spiritul cooperării și asistenței reciproce, caracteristic prezentei convenții, părțile se vor strădui să evite ca serviciile de programe transmise sau retransmise de organisme ori cu ajutorul mijloacelor tehnice aflate sub jurisdicția lor, în sensul art. 3, să pună în pericol pluralismul presei scrise și dezvoltarea industriei cinematografice. În acest scop nici o transmisie a unei opere cinematografice de către aceste servicii nu trebuie să aibă loc înainte de 2 ani de la începerea exploatării acestei opere în sălile de cinema, cu excepția unui acord contrar între deținătorii de drepturi și radiodifuzor; în cazul operelor cinematografice realizate în coproducție cu radiodifuzorul, acest termen va fi de un an. Modificări (1)

CAPITOLUL III Publicitatea Modificări (1)

ARTICOLUL 11 Norme generale Modificări (1)

1. Orice publicitate trebuie să fie corectă și onestă.

2. Publicitatea nu trebuie să fie înșelătoare sau să afecteze interesele consumatorilor.

3. Publicitatea destinată copiilor sau care folosește copii trebuie să evite să aducă prejudicii intereselor acestora și să țină cont de sensibilitatea lor deosebită.

4. Cel care face anunțul nu trebuie să exercite nici o influență editorială asupra conținutului emisiunilor.

ARTICOLUL 12 Durata Modificări (1)

1. Timpul de transmisie consacrat publicității nu trebuie să depășească 15% din timpul zilnic de transmisie. Totuși, acest procent poate ajunge la 20% dacă cuprinde forme de publicitate cum ar fi ofertele făcute direct publicului în vederea fie a vânzării, cumpărării sau închirierii de produse, fie a furnizării de servicii, cu condiția ca volumul spoturilor publicitare să nu depășească 15%.

2. Timpul de transmisie consacrat spoturilor publicitare în interiorul unei perioade date de o oră nu poate depăși 20%.

3. Formele de publicitate, precum ofertele făcute direct publicului fie pentru a vinde, cumpăra sau închiria produse, fie pentru a furniza servicii, nu trebuie să depășească o oră pe zi.

ARTICOLUL 13 Forma și prezentarea Modificări (1)

1. Publicitatea trebuie să fie în mod clar identificabilă ca atare și separată clar de alte elemente ale serviciului de programe prin mijloace optice sau acustice. În principiu, ea trebuie să fie transmisă grupat.

2. Publicitatea subliminală este interzisă.

3. Publicitatea mascată este interzisă și, în special, prezentarea de produse sau servicii în cadrul emisiunilor, atunci când aceasta este făcută în scop publicitar.

4. Publicitatea nu trebuie să facă apel, nici vizual și nici verbal, la persoanele care prezintă în mod obișnuit jurnalele televizate și emisiunile de actualități.

ARTICOLUL 14 Inserarea publicității Modificări (1)

1. Publicitatea trebuie inserată între emisiuni. Sub rezerva condițiilor stabilite în paragrafele 2-5, publicitatea poate, de asemenea, să fie inserată în cadrul emisiunilor, cu condiția ca ea să nu afecteze integritatea și valoarea emisiunilor și în așa fel încât să nu prejudicieze drepturile titularilor de drepturi.

2. În emisiunile compuse din părți autonome sau în emisiunile sportive și în evenimentele și spectacolele cu structură similară ce includ pauze, publicitatea nu poate fi inserată decât între părțile autonome sau în pauze.

3. Transmiterea operelor audiovizuale, cum sunt lungmetrajele cinematografice și filmele concepute pentru televiziune (cu excepția serialelor, foiletoanelor, emisiunilor de divertisment și documentarelor), care au o durată mai mare de 45 de minute, poate fi întreruptă o singură dată la fiecare perioadă completă de 45 de minute. O altă întrerupere este autorizată dacă durata lor totală este cu cel puțin 20 de minute mai mare decât două sau mai multe perioade complete de 45 de minute.

4. Dacă emisiunile, altele decât cele la care se referă paragraful 2, sunt întrerupte de publicitate, o perioadă de cel puțin 20 de minute trebuie să se scurgă între fiecare întrerupere succesivă din interiorul emisiunilor.

5. Publicitatea nu poate fi inserată în difuzările de servicii religioase. Jurnalele televizate, emisiunile de actualități, documentarele, emisiunile religioase și emisiunile pentru copii, a căror durată este sub 30 de minute, nu pot fi întrerupte de publicitate. Dacă acestea au o durată de cel puțin 30 de minute, se aplică dispozițiile paragrafelor precedente.

ARTICOLUL 15 Publicitatea pentru anumite produse Modificări (1)

1. Publicitatea pentru produsele din tutun este interzisă. Modificări (1)

2. Publicitatea pentru băuturile alcoolizate de orice fel este supusă următoarelor reguli: Modificări (1)

a) nu trebuie să se adreseze în special minorilor; nici o persoană care poate fi considerată ca fiind minoră nu trebuie să fie asociată unei publicități pentru consumul de băuturi alcoolizate; Modificări (1)

b) nu trebuie să asocieze consumul de alcool cu performanțele fizice sau cu conducerea automobilului; Modificări (1)

c) nu trebuie să sugereze că băuturile alcoolizate sunt dotate cu proprietăți terapeutice sau că au un efect stimulativ, sedativ ori că pot rezolva probleme personale; Modificări (1)

d) nu trebuie să încurajeze consumul exagerat de băuturi alcoolizate sau să confere o imagine negativă a abstinenței ori a sobrietății; Modificări (1)

e) nu trebuie să sublinieze în mod nejustificat conținutul în alcool al băuturilor. Modificări (1)

3. Publicitatea pentru medicamente și tratamente medicale, care sunt disponibile numai pe bază de rețetă medicală în partea transmițătoare, este interzisă. Modificări (1)

4. Publicitatea pentru celelalte medicamente și tratamente medicale trebuie să fie clar identificabilă ca atare, să fie corectă, veridică și controlabilă și să se conformeze cerințelor privind absența de efecte periculoase pentru individ. Modificări (1)

ARTICOLUL 16 Publicitatea care se adresează în mod specific unei singure părți Modificări (1)

1. Pentru a se evita perturbarea concurenței și punerea în pericol a sistemului de televiziune al unei părți, mesajele publicitare îndreptate în mod expres și frecvent spre audiența unei singure părți, alta decât partea transmițătoare, nu trebuie să încalce regulile cu privire la publicitatea televizată din acea parte.

2. Dispozițiile paragrafului precedent nu se aplică atunci când:

a) regulile vizate stabilesc o discriminare între mesajele publicitare transmise de organisme sau cu ajutorul mijloacelor tehnice aflate sub jurisdicția acestei părți și mesajele publicitare transmise de organisme ori cu ajutorul mijloacelor tehnice aflate sub jurisdicția unei alte părți; sau

b) părțile implicate au încheiat acorduri bi- sau multilaterale în acest domeniu.

CAPITOLUL IV Sponsorizarea

ARTICOLUL 17 Norme generale

1. Când o emisiune sau o serie de emisiuni este sponsorizată în întregime ori parțial, acest lucru trebuie să poată fi clar identificat ca atare și în mod corespunzător, în cadrul genericului de la începutul și/sau de la sfârșitul emisiunii.

2. Conținutul și programarea unei emisiuni sponsorizate nu pot în nici un caz să fie influențate de către sponsor într-o manieră care să aducă atingere responsabilității și independenței editoriale a radiodifuzorului față de propriile emisiuni.

3. Emisiunile sponsorizate nu trebuie să incite la vânzarea, cumpărarea sau închirierea produselor ori serviciilor sponsorului sau ale unui terț, în special prin referiri specific promoționale la aceste produse ori servicii, făcute în timpul acestor emisiuni.

ARTICOLUL 18 Sponsorizări interzise

1. Emisiunile nu pot fi sponsorizate de către persoane fizice ori juridice care au ca obiect principal de activitate fabricarea sau vânzarea de produse ori furnizarea de servicii a căror publicitate este interzisă în conformitate cu art. 15. Modificări (1)

2. Sponsorizarea jurnalelor televizate și a emisiunilor de actualități este interzisă. Modificări (1)

CAPITOLUL V Asistența reciprocă

ARTICOLUL 19 Cooperarea dintre părți

1. Părțile se angajează să își acorde reciproc asistență pentru aplicarea prezentei convenții.

2. În acest scop:

a) fiecare stat contractant desemnează una sau mai multe autorități ale căror nume și adrese le comunică secretarului general al Consiliului Europei, în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare;

b) fiecare stat contractant care a desemnat mai multe autorități va indica în comunicarea la care se referă lit. a) competența fiecăreia dintre aceste autorități.

3. O autoritate desemnată de o parte:

a) va furniza informațiile prevăzute la art. 6 paragraful 2;

b) va furniza, la cererea unei autorități desemnate de o altă parte, informații privind dreptul și practicile interne în domeniile acoperite de prezenta convenție;

c) va coopera cu autoritățile desemnate de alte părți, de fiecare dată când se va considera necesar și, mai cu seamă, atunci când această cooperare ar putea întări eficiența măsurilor luate pentru aplicarea prezentei convenții;

d) va examina orice dificultate apărută în aplicarea prezentei convenții, care îi va fi notificată de o autoritate desemnată de către o altă parte.

CAPITOLUL VI Comitetul permanent

ARTICOLUL 20 Comitetul permanent

1. În aplicarea scopurilor prezentei convenții se constituie un comitet permanent.

2. Orice parte poate fi reprezentată în cadrul Comitetului permanent prin unul sau mai mulți delegați. Fiecare delegație dispune de un vot. În domeniile ce țin de competențele sale Comunitatea Economică Europeană își exercită dreptul de vot cu un număr de voturi egal cu numărul statelor sale membre care sunt părți la prezenta convenție; Comunitatea Economică Europeană nu își exercită dreptul său de vot în cazul în care statele membre în cauză și-l exercită pe al lor și viceversa. Modificări (1)

3. Fiecare stat vizat la art. 29 paragraful 1, care nu este parte la prezenta convenție, poate fi reprezentat în Comitetul permanent printr-un observator.

4. Comitetul permanent poate recurge la experți pentru a-și îndeplini misiunea. El poate, din proprie inițiativă sau la cererea unui organism interesat, să invite orice organism național sau internațional, guvernamental ori neguvernamental, calificat din punct de vedere tehnic în domeniile vizate de prezenta convenție, să fie reprezentat printr-un observator la o întreagă reuniune sau la o parte din aceasta. Decizia de a invita astfel de experți sau organisme este luată cu o majoritate de trei pătrimi din numărul membrilor Comitetului permanent. Modificări (1)

5. Comitetul permanent este convocat de secretarul general al Consiliului Europei. El își va ține prima reuniune la 6 luni după data intrării în vigoare a prezentei convenții. Comitetul permanent se reunește, în continuare, atunci când o treime din numărul părților sau Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei formulează această cerere, la inițiativa secretarului general al Consiliului Europei, conform dispozițiilor art. 23 paragraful 2, sau la cererea uneia sau mai multor părți, conform dispozițiilor art. 21 lit. c) și art. 25 paragraful 2.

6. Cvorumul necesar pentru a se ține o reuniune a Comitetului permanent este constituit de majoritatea părților.

7. Sub rezerva dispozițiilor paragrafului 4 și ale art. 23 paragraful 3, deciziile Comitetului permanent sunt luate cu o majoritate de trei pătrimi din numărul membrilor prezenți. Modificări (1)

8. Sub rezerva dispozițiilor prezentei convenții, Comitetul permanent își stabilește regulamentul interior.

ARTICOLUL 21 Funcțiile Comitetului permanent

Comitetul permanent este însărcinat să urmărească aplicarea prezentei convenții și poate:

a) să facă recomandări părților referitoare la aplicarea prezentei convenții;

b) să sugereze modificări ale prezentei convenții, care sunt considerate necesare, și să le examineze pe cele ce sunt propuse, conform dispozițiilor art. 23;

c) să examineze, la cererea uneia sau mai multor părți, toate problemele legate de interpretarea prezentei convenții;

d) să faciliteze, atât cât este nevoie, soluționarea amiabilă a oricărei dificultăți care îi este notificată conform dispozițiilor art. 25;

e) să facă recomandări Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei cu privire la invitarea altor state decât cele vizate la art. 29 paragraful 1 de a adera la prezenta convenție.

ARTICOLUL 22 Rapoartele Comitetului permanent

După fiecare dintre reuniunile sale Comitetul permanent va transmite părților și Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei un raport asupra discuțiilor și asupra tuturor deciziilor luate.

CAPITOLUL VII Amendamente

ARTICOLUL 23 Amendamente

1. Orice parte poate propune amendamente la prezenta convenție.

2. Fiecare propunere de amendament este notificată secretarului general al Consiliului Europei care o comunică statelor membre ale Consiliului Europei, celorlalte state părți la Convenția culturală europeană, Comunității Economice Europene și fiecărui stat nemembru care a aderat sau a fost invitat să adere la prezenta convenție, în conformitate cu dispozițiile art. 30. Secretarul general al Consiliului Europei convoacă o reuniune a Comitetului permanent cel mai devreme la două luni după comunicarea propunerii de amendare. Modificări (1)

3. Fiecare propunere de amendare este examinată de Comitetul permanent, care va supune textul adoptat cu o majoritate de trei pătrimi din numărul membrilor Comitetului permanent Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei spre aprobare. După această aprobare textul este transmis părților pentru acceptare.

4. Fiecare amendament intră în vigoare în a 30-a zi după ce toate părțile l-au informat pe secretarul general că l-au acceptat.

CAPITOLUL VIII Pretinse încălcări ale prezentei convenții

ARTICOLUL 24 Pretinse încălcări ale prezentei convenții

1. Când o parte constată o încălcare a prezentei convenții, ea comunică acest lucru părții transmițătoare și cele două părți vor depune eforturi pentru a soluționa dificultatea pe baza dispozițiilor art. 19, 25 și 26.

2. Dacă pretinsa încălcare are un caracter evident, serios și grav, astfel încât să ridice importante probleme de interes public, și privește art. 7 paragraful 1 sau 2, art. 12, art. 13 paragraful 1 prima frază, art. 14 ori art. 15 paragraful 1 sau 3, precum și dacă aceasta continuă două săptămâni după comunicare, partea receptoare poate suspenda, cu titlu provizoriu, retransmisia serviciului de programe în cauză.

3. În toate celelalte cazuri de pretinse încălcări, cu excepția celor prevăzute la paragraful 4, partea receptoare poate suspenda, cu titlu provizoriu, retransmisia serviciului de programe în cauză după 8 luni de la data comunicării, dacă încălcarea continuă.

4. Suspendarea provizorie a retransmisiei nu este admisă în cazul pretinselor încălcări ale art. 7 paragraful 3 și ale art. 8, 9 sau 10.

CAPITOLUL IX Soluționarea diferendelor

ARTICOLUL 25 Concilierea

1. În caz de dificultate în aplicarea prezentei convenții, părțile interesate se vor strădui să ajungă la o soluționare amiabilă.

2. Dacă una dintre părțile interesate se opune, Comitetul permanent poate examina problema, punându-se la dispoziția părților interesate, în scopul de a ajunge în cel mai scurt timp la o soluție satisfăcătoare și, dacă este cazul, de a formula un aviz consultativ în această privință.

3. Fiecare parte interesată se angajează să furnizeze Comitetului permanent, în cel mai scurt timp, toate informațiile și facilitățile necesare pentru ca acesta să își poată îndeplini funcțiile în conformitate cu paragraful precedent.

ARTICOLUL 26 Arbitrajul

1. Dacă părțile interesate nu își pot soluționa diferendul pe baza dispozițiilor art. 25, ele pot, de comun acord, să îl supună arbitrajului potrivit procedurii prevăzute în anexa la prezenta convenție. În absența unui astfel de acord, în termen de 6 luni de la prima cerere de deschidere a procedurii de conciliere, diferendul poate fi supus arbitrajului, la cererea uneia dintre părți.

2. Fiecare parte poate, în orice moment, să declare că recunoaște ca obligatorie de drept și fără o convenție specială față de oricare parte care acceptă aceeași obligație aplicarea procedurii de arbitraj prevăzute în anexa la prezenta convenție.

CAPITOLUL X Alte acorduri internaționale și dreptul intern al părților

ARTICOLUL 27 Alte acorduri sau aranjamente internaționale

1. În relațiile lor mutuale părțile care sunt membre ale Comunității Economice Europene aplică regulile Comunității și, prin urmare, nu vor aplica regulile decurgând din prezenta convenție decât în măsura în care nu există nici o reglementare comunitară cu privire la subiectul particular care le interesează. Modificări (1)

2. Nici o dispoziție a prezentei convenții nu va putea împiedica părțile să încheie acorduri internaționale care să completeze sau să dezvolte aceste dispoziții ori să extindă domeniul lor de aplicare.

3. În cazul unor acorduri bilaterale prezenta convenție nu modifică cu nimic drepturile și obligațiile părților ce decurg din aceste acorduri și care nu aduc atingere nici exercitării de către alte părți a drepturilor pe care le au prin prezenta convenție și nici îndeplinirii obligațiilor lor decurgând din aceasta.

ARTICOLUL 28 Relații între convenție și dreptul intern al părților Modificări (1)

Nici o dispoziție a prezentei convenții nu va putea împiedica părțile să aplice reguli mai stricte sau mai detaliate decât cele prevăzute în prezenta convenție serviciilor de programe transmise de organisme sau prin mijloace tehnice aflate sub jurisdicția lor, în sensul art. 3.

CAPITOLUL XI Dispoziții finale

ARTICOLUL 29 Semnarea și intrarea în vigoare

1. Prezenta convenție este deschisă spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei și altor state părți la Convenția culturală europeană, precum și Comunității Economice Europene. Ea va fi supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei. Modificări (1)

2. Convenția va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării perioadei de 3 luni după data la care 7 state, dintre care cel puțin 5 state membre ale Consiliului Europei, și-au exprimat consimțământul de a fi legate prin prezenta convenție, conform dispozițiilor paragrafului precedent.

3. Un stat poate declara, în momentul semnării sau la o dată ulterioară precedând intrarea în vigoare a prezentei convenții în ceea ce îl privește, că va aplica prevederile acesteia cu titlu provizoriu.

4. Prezenta convenție va intra în vigoare față de toate statele vizate la paragraful 1 sau față de Comunitatea Economică Europeană, care își vor exprima ulterior consimțământul de a fi legate prin aceasta, în prima zi care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare. Modificări (1)

ARTICOLUL 30 Aderarea statelor nemembre

1. După intrarea în vigoare a prezentei convenții, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei va putea, după consultarea statelor contractante, să invite oricare alt stat să adere la prezenta convenție, printr-o decizie luată cu majoritatea prevăzută la art. 20. d. din Statutul Consiliului Europei și cu unanimitatea reprezentanților statelor contractante care au dreptul de a fi membre ale Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.

2. Pentru fiecare stat care aderă prezenta convenție va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni după data depunerii instrumentului de aderare la secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 31 Aplicarea teritorială

1. Fiecare stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare, să desemneze teritoriul sau teritoriile cărora li se va aplica prezenta convenție.

2. Fiecare stat poate, în oricare alt moment ulterior, printr-o declarație adresată secretarului general al Consiliului Europei, să extindă aplicarea prezentei convenții la oricare alt teritoriu desemnat în declarație. Prezenta convenție va intra în vigoare în privința acestui teritoriu în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni după data primirii declarației de către secretarul general al Consiliului Europei.

3. Orice declarație făcută în temeiul celor două paragrafe precedente poate fi retrasă, în ceea ce privește orice teritoriu desemnat în această declarație, printr-o notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va avea efect cu începere din prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 6 luni după data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 32 Rezerve

1. În momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare: Modificări (1)

a) fiecare stat poate declara că își rezervă dreptul de a se opune retransmiterii pe teritoriul său, în cazul în care aceasta nu este conformă cu legislația sa națională, a serviciilor de programe ce conțin publicitate pentru băuturile alcoolizate, conform regulilor prevăzute la art. 15 paragraful 2;

b) Regatul Unit al Marii Britanii poate declara că își rezervă dreptul de a nu îndeplini obligația prevăzută la art. 15 paragraful 1 de a interzice publicitatea pentru produse din tutun, în ceea ce privește publicitatea pentru trabucurile și tutunul de pipă, difuzată de Independent Broadcasting Authority pe teritoriul britanic prin mijloace terestre.

Nici o altă rezervă nu este admisă.

2. O rezervă formulată conform paragrafului precedent nu poate face obiectul unor obiecții.

3. Fiecare stat contractant care a formulat o rezervă în temeiul paragrafului 1 poate să o retragă în întregime ori în parte, adresând o notificare secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va avea efect de la data primirii notificării de către secretarul general.

4. Partea care a formulat o rezervă față de conținutul unei dispoziții a prezentei convenții nu va putea pretinde aplicarea acestei dispoziții de către o altă parte; cu toate acestea, ea poate, dacă rezerva este parțială sau condițională, să pretindă aplicarea acestei dispoziții în măsura în care ea însăși a acceptat-o.

ARTICOLUL 33 Denunțarea

1. Fiecare parte poate, în orice moment, să denunțe prezenta convenție adresând o notificare secretarului general al Consiliului Europei.

2. Denunțarea va deveni efectivă începând cu prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 6 luni după data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 34 Notificările

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei, altor state părți la Convenția culturală europeană, Comunității Economice Europene și fiecărui stat care a aderat sau care a fost invitat să adere la prezenta convenție:

a) orice semnătură;

b) depunerea fiecărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;

c) fiecare dată de intrare în vigoare a prezentei convenții, conform dispozițiilor art. 29, 30 și 31;

d) fiecare raport stabilit în aplicarea dispozițiilor art. 22;

e) orice alt act, declarație, notificare sau comunicare referitoare la prezenta convenție.

Drept care subsemnații, legal împuterniciți în acest scop, au semnat prezenta convenție.

Semnată la Strasbourg la 5 mai 1989, în limbile franceză și engleză, cele două texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar original, care va fi depus în Arhivele Consiliului Europei.

Secretarul general al Consiliului Europei va transmite câte o copie certificată pentru conformitate fiecărui stat membru al Consiliului Europei, celorlalte state părți la Convenția culturală europeană, Comunității Economice Europene și fiecărui stat invitat să adere la prezenta convenție. Modificări (1)

ANEXĂ

ARBITRAJUL

1. Orice cerere de arbitraj este notificată secretarului general al Consiliului Europei. Ea indică numele celeilalte părți a diferendului și obiectul diferendului. Secretarul general al Consiliului Europei comunică informațiile astfel primite tuturor părților la convenție.

2. În cazul apariției unui diferend între două părți, dintre care una este un stat membru al Comunității Economice Europene, ea însăși parte, cererea de arbitraj este adresată în același timp acestui stat membru și Comunității Economice Europene care, împreună, notifică secretarului general al Consiliului Europei, în termen de o lună de la primirea cererii, dacă statul membru sau Comunitatea Economică Europeană ori statul membru și Comunitatea Economică Europeană împreună se constituie parte în diferend. În cazul absenței unei astfel de notificări în termenul menționat, statul membru și Comunitatea Economică Europeană sunt în situația de a nu fi decât o singură și aceeași parte în diferend, în ceea ce privește aplicarea dispozițiilor vizând constituirea și procedura tribunalului arbitral. Același principiu se aplică și în cazul în care un stat membru și Comunitatea Economică Europeană se constituie împreună parte în diferend. În ipoteza prevăzută de prezentul paragraf, termenul de o lună menționat în prima frază a paragrafului 4 este extins la două luni.

3. Tribunalul arbitral este compus din 3 membri: fiecare dintre părțile în diferend numesc un arbitru; cei 2 arbitri astfel numiți desemnează, de comun acord, un al treilea arbitru, care își asumă președinția tribunalului. Acesta din urmă nu poate să fie cetățean al uneia dintre părțile în diferend, nici să își aibă reședința curentă pe teritoriul uneia dintre părți, nici să se afle în serviciul uneia dintre ele, nici să fi fost implicat anterior în diferend cu alt titlu.

4. Dacă într-un termen de o lună, calculat de la comunicarea cererii către secretarul general al Consiliului Europei, una dintre părți nu a numit un arbitru, președintele Curții Europene a Drepturilor Omului va proceda, la cererea celeilalte părți, la numirea acestuia într-un nou termen de o lună. Dacă președintele Curții Europene a Drepturilor Omului nu poate acționa sau este cetățean al uneia dintre părțile în diferend, această numire va fi făcută de vicepreședintele Curții Europene a Drepturilor Omului sau de persoana care are cea mai mare vechime în calitate de membru al acesteia, care este disponibilă și care nu este cetățean al uneia dintre părțile în diferend. Aceeași procedură se aplică dacă, într-un termen de o lună de la numirea celui de-al doilea arbitru, președintele tribunalului arbitral nu este desemnat.

5. Dispozițiile paragrafelor 3 și 4 se aplică, după caz, pentru a completa fiecare loc vacant.

6. Dacă două sau mai multe părți se înțeleg pentru a face cauză comună, ele numesc împreună un arbitru.

7. Părțile la diferend și Comitetul permanent furnizează tribunalului arbitral toate facilitățile necesare pentru desfășurarea eficientă a procedurii.

8. Tribunalul arbitral își stabilește propriile reguli de procedură. Deciziile sale sunt luate cu votul majorității membrilor săi. Sentința sa este definitivă și obligatorie.

9. Sentința tribunalului arbitral este notificată secretarului general al Consiliului Europei care o comunică tuturor părților la convenție.

10. Fiecare parte la diferend suportă cheltuielile arbitrului pe care l-a numit; aceste părți suportă, în cote egale, cheltuielile celuilalt arbitru, precum și celelalte cheltuieli necesitate de arbitraj.

;
se încarcă...