Act Internațional

Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră din 25.02.1991 *)

Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Referințe (6)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 martie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Părțile la această convenție,

conștiente de interdependența dintre activitățile economice și consecințele acestora asupra mediului,

afirmând necesitatea de a asigura o dezvoltare rațională și durabilă din punct de vedere ecologic,

hotărâte să intensifice cooperarea internațională în domeniul evaluării impactului asupra mediului, îndeosebi în context transfrontieră,

conștiente de necesitatea și de importanța elaborării de politici cu caracter anticipativ și prevenirii, atenuării și monitorizării oricărui impact negativ important asupra mediului în general și, în special, în context transfrontieră,

reamintind prevederile pertinente ale Cartei Națiunilor Unite, ale Declarației Conferinței Națiunilor Unite asupra mediului de la Stockholm, ale Actului final al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa (C.S.C.E.) și ale documentelor finale ale reuniunilor de la Madrid și Viena ale reprezentanților statelor participante la C.S.C.E.,

constatând cu satisfacție măsurile pe care statele sunt pe cale să le adopte pentru ca evaluarea impactului asupra mediului să fie practicată în aplicarea legilor și a reglementărilor lor administrative, precum și a politicii lor naționale,

conștiente de necesitatea de a lua în considerare, în mod expres, factorii de mediu la începutul procesului decizional, recurgând la evaluarea impactului asupra mediului la toate nivelurile administrative oportune, ca instrument necesar în vederea îmbunătățirii calității informațiilor furnizate factorilor de decizie și permițând acestora să ia decizii raționale din punct de vedere al mediului, concentrate pe limitarea pe cât posibil a impactului negativ semnificativ al activităților, îndeosebi în context transfrontieră,

atente la eforturile organizațiilor internaționale de a promova practica evaluării impactului asupra mediului atât la nivel național, cât și internațional și ținând seama de activitățile desfășurate în acest sens sub auspiciile Comisiei Economice a Națiunilor Unite pentru Europa, îndeosebi de rezultatele Seminarului privind evaluarea impactului asupra mediului (septembrie 1987, Varșovia - Polonia), și luând act de Obiectivele și principiile privind evaluarea impactului asupra mediului, adoptate de Consiliul de conducere al Programului Națiunilor Unite pentru mediu și de Declarația ministerială privind dezvoltarea durabilă (mai 1990, Bergen - Norvegia),

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1 Definiții

În sensul prezentei convenții:

(i) părți înseamnă părțile contractante ale prezentei convenții numai dacă textul nu prevede altfel;

(ii) partea de origine înseamnă partea sau părțile contractante ale prezentei convenții sub jurisdicția căreia/cărora o activitate propusă se realizează;

(iii) parte afectată înseamnă partea sau părțile contractante ale prezentei convenții asupra căreia/cărora activitatea propusă poate avea un impact transfrontieră;

(iv) părți interesate înseamnă partea de origine și partea afectată, care procedează la o evaluare a impactului asupra mediului în aplicarea prezentei convenții;

(v) activitate propusă înseamnă orice activitate sau orice proiect care vizează modificarea majoră a unei activități, a cărui executare face obiectul deciziei unei autorități competente în concordanță cu întreaga procedură națională aplicabilă; evaluarea impactului asupra mediului înseamnă o procedură națională având drept scop evaluarea impactului probabil asupra mediului al unei activități propuse;

(vi) impact înseamnă orice efect produs asupra mediului de o activitate propusă, inclusiv asupra sănătății și securității umane, asupra florei, faunei, solului, aerului, apei, climei, peisajului și monumentelor istorice sau asupra altor construcții, ori interacțiunea dintre acești factori; totodată termenul desemnează și efectele asupra patrimoniului cultural sau asupra condițiilor socioeconomice rezultate din modificarea acestor factori;

(vii) impact transfrontieră înseamnă orice impact, nu neapărat de natură globală, produs de o activitate propusă în limitele unei zone de sub jurisdicția unei părți, a cărui origine fizică se situează, total sau parțial, în cadrul zonei aflate sub jurisdicția unei alte părți;

(viii) autoritate competentă înseamnă autoritatea sau autoritățile naționale desemnate de către o parte ca responsabile cu îndeplinirea sarcinilor ce le revin prin prezenta convenție și/sau autoritatea sau autoritățile învestite de către o parte cu puteri decizionale privind o activitate propusă;

(ix) public înseamnă una sau mai multe persoane fizice ori juridice.

ARTICOLUL 2 Dispoziții generale

1. Părțile vor lua, individual sau împreună, toate măsurile adecvate și eficiente pentru prevenirea, reducerea și controlul impactului transfrontieră negativ semnificativ, pe care activitățile propuse îl produc asupra mediului.

2. Fiecare parte va stabili măsurile juridice, administrative sau de altă natură, necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei convenții, inclusiv pentru stabilirea unei proceduri de evaluare a impactului asupra mediului, care să permită participarea publicului în ceea ce privește activitățile propuse, menționate în anexa nr. I, care pot cauza un impact transfrontieră negativ semnificativ asupra mediului, precum și pentru pregătirea documentației de evaluare a impactului asupra mediului, descrisă în anexa nr. II.

3. Partea de origine va veghea ca, în concordanță cu prevederile prezentei convenții, să se procedeze la o evaluare a impactului asupra mediului înainte de luarea deciziei de a autoriza sau de a întreprinde o activitate propusă, menționată în anexa nr. I, care poate cauza un impact transfrontieră negativ semnificativ asupra mediului.

4. Partea de origine va veghea, în conformitate cu prevederile prezentei convenții, ca orice activitate propusă, menționată în anexa nr. I, care poate provoca un impact transfrontieră negativ semnificativ, să fie notificată părților afectate.

5. Părțile interesate vor angaja discuții, la inițiativa oricăreia dintre ele, pentru a afla dacă una sau mai multe activități propuse, neînscrise în lista prevăzută în anexa nr. I, sunt susceptibile să producă un impact transfrontieră negativ semnificativ și, ca urmare, acestea vor fi tratate ca și cum ar fi înscrise în listă. Dacă părțile vor fi de acord că este bine astfel, activitatea sau activitățile în chestiune vor fi tratate în acest fel. Anexa nr. III cuprinde criteriile generale aplicabile în determinarea semnificației impactului asupra mediului pentru activitățile neînscrise în anexa nr. I.

6. În conformitate cu prevederile prezentei convenții, partea de origine va oferi publicului din zonele care ar putea fi afectate posibilitatea să participe la procedurile adecvate de evaluare a impactului asupra mediului privind activitățile propuse și va veghea ca posibilitatea oferită publicului părții afectate să fie echivalentă cu cea oferită propriului public.

7. Evaluările impactului asupra mediului, prevăzute de prezenta convenție, se vor efectua cel puțin în stadiul de proiect al activității propuse. În măsura dorită părțile vor încerca să aplice principiile evaluării impactului asupra mediului în politici, planuri și programe.

8. Prevederile prezentei convenții nu vor afecta dreptul părților de a aplica la scară națională legile, reglementările, dispozițiile administrative sau practicile juridice acceptate, care vizează protejarea informațiilor a căror divulgare ar prejudicia secretul industrial și comercial sau securitatea națională.

9. Prevederile prezentei convenții nu vor afecta dreptul fiecărei părți de a aplica, prin acorduri bilaterale sau multilaterale, dacă acestea există, măsuri mai restrictive decât cele prevăzute în prezenta convenție.

10. Prevederile prezentei convenții nu vor prejudicia obligațiile care pot reveni părților în temeiul dreptului internațional privind activitățile care au sau pot avea un impact transfrontieră.

ARTICOLUL 3 Notificarea

1. Pentru o activitate propusă, menționată în anexa nr. I, care este susceptibilă să provoace un impact transfrontieră negativ semnificativ, partea de origine va notifica, în scopul unor consultări suficiente și eficiente conform prevederilor art. 5, oricărei alte părți pe care o consideră că ar putea fi parte afectată, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de momentul informării publicului propriu, despre activitatea propusă.

2. Această notificare va conține, inter alia:

a) informații privind activitatea propusă, inclusiv orice informație disponibilă despre impactul posibil transfrontieră al acesteia;

b) informații privind natura deciziei care ar putea fi luată;

c) indicarea unui interval de timp rezonabil pentru comunicarea unui răspuns conform pct. 3, luându-se în considerare natura activității propuse.

Se pot include aici informațiile menționate la pct. 5.

3. Partea afectată va răspunde părții de origine în intervalul de timp specificat în notificare, confirmând acesteia primirea notificării, și va arăta dacă intenționează să participe la procedura de evaluare a impactului asupra mediului.

4. Dacă partea afectată răspunde că nu intenționează să participe la procedura de evaluare a impactului asupra mediului sau dacă nu răspunde în intervalul de timp specificat în notificare, prevederile pct. 5, 6, 7 și 8 și ale art. 4-7 nu se vor aplica. În aceste situații nu este prejudiciat dreptul părții de origine de a stabili dacă se va efectua o evaluare a impactului asupra mediului, pe baza legislației și practicii naționale.

5. La primirea unui răspuns de la partea afectată, care indică dorința sa de a participa la procedura de evaluare a impactului asupra mediului, partea de origine va comunica, dacă nu a făcut-o deja, părții afectate:

a) informațiile adecvate privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului, împreună cu termenul limită pentru transmiterea observațiilor;

b) informațiile adecvate privind activitatea propusă și impactul transfrontieră negativ semnificativ pe care aceasta l-ar putea avea.

6. Partea afectată va comunica părții de origine, la cererea acesteia, toate informațiile obținute în mod rezonabil privind mediul susceptibil să fie afectat, aflat sub jurisdicția părții afectate, dacă această informație este necesară la întocmirea documentației pentru evaluarea impactului asupra mediului. Informațiile vor fi comunicate prompt, printr-un organism mutual, dacă acesta există.

7. Atunci când o parte consideră că ar putea fi afectată de un impact transfrontieră negativ semnificativ datorat unei activități propuse, menționată în anexa nr. I, și nu s-a făcut nici o notificare conform dispozițiilor pct. 1, la cererea părții afectate, părțile interesate vor face schimb de informații suficiente în scopul angajării discuțiilor, pentru a afla dacă se va produce un impact transfrontieră negativ semnificativ. Dacă părțile sunt de acord că este probabil un impact transfrontieră negativ semnificativ, prevederile prezentei convenții se vor aplica în consecință. Dacă părțile nu se pot pune de acord asupra probabilității producerii unui impact transfrontieră negativ semnificativ, oricare dintre părți are dreptul să supună chestiunea unei comisii de investigare, conform prevederilor anexei nr. IV, pentru ca aceasta să se exprime asupra probabilității apariției unui impact transfrontieră negativ semnificativ, în cazul în care nu au convenit asupra unei alte metode de rezolvare a problemei.

8. Părțile interesate se vor asigura ca publicul părții afectate din zonele potențial afectate să fie informat despre activitatea propusă și să aibă posibilitatea de a formula observații sau obiecții în legătură cu activitatea și ca acestea să fie transmise autorității competente a părții de origine, fie direct, fie, dacă este cazul, prin intermediul părții de origine.

ARTICOLUL 4 Constituirea documentației pentru evaluarea impactului asupra mediului

1. Documentația pentru evaluarea impactului asupra mediului, care se înaintează autorității competente a părții de origine, va conține cel puțin informațiile menționate în anexa nr. II.

2. Partea de origine va comunica părții afectate, prin intermediul unui organism mutual, dacă acesta există, documentația de evaluare a impactului asupra mediului. Părțile interesate vor organiza distribuirea documentației autorităților și publicului părții afectate din zonele potențial afectate și vor asigura transmiterea observațiilor formulate autorității competente a părții de origine, fie direct acestei autorități, fie, dacă este cazul, prin intermediul părții de origine, într-un termen rezonabil, înainte de luarea deciziei finale privind activitatea propusă.

ARTICOLUL 5 Consultări pe baza documentației privind evaluarea impactului
asupra mediului

După întocmirea documentației de evaluare a impactului asupra mediului partea de origine va începe fără întârziere consultări cu partea afectată privind, inter alia, impactul transfrontieră potențial al activității propuse și măsurile de reducere sau de eliminare a acestuia. Consultările se vor referi la:

a) alternative posibile la activitatea propusă, inclusiv alternativa renunțării la activitate și măsurile posibile pentru atenuarea impactului transfrontieră negativ semnificativ și monitorizarea efectelor acestor măsuri, cheltuielile fiind suportate de partea de origine;

b) alte forme de asistență mutuală pentru reducerea oricărui impact transfrontieră negativ semnificativ al activității propuse;

c) orice alte probleme pertinente, legate de activitatea propusă.

Părțile vor conveni la începerea consultărilor asupra unei perioade rezonabile ca durată a acestora. Aceste consultări se pot derula printr-un organism mutual adecvat, acolo unde acesta există.

ARTICOLUL 6 Decizia finală

1. Părțile se vor asigura că în decizia finală privind activitatea propusă s-au luat în considerare rezultatul evaluării impactului asupra mediului, inclusiv documentația pentru evaluarea impactului asupra mediului, precum și observațiile primite conform art. 3 pct. 8 și art. 4 pct. 2 și rezultatul consultărilor la care se referă art. 5.

2. Partea de origine va comunica părții afectate decizia finală privind activitatea propusă, precum și motivele și considerațiile pe care aceasta s-a fundamentat.

3. Dacă informații suplimentare privind impactul transfrontieră semnificativ al unei activități propuse, care nu erau disponibile la momentul luării deciziei privind acea activitate și care ar fi putut influența sensibil această decizie, devin disponibile unei părți interesate înaintea începerii activității, acea parte va informa imediat cealaltă parte sau celelalte părți interesate. Dacă una dintre părțile interesate solicită, vor avea loc consultări pentru a se stabili dacă trebuie reexaminată decizia.

ARTICOLUL 7 Analiza ulterioară realizării proiectului

1. Părțile interesate vor stabili, la cererea oricăreia dintre ele, dacă este necesară efectuarea unei analize ulterioare realizării proiectului și, în caz afirmativ, care este amploarea acesteia, luând în considerare impactul transfrontieră negativ semnificativ al activității pentru care s-a efectuat o evaluare a impactului asupra mediului conform acestei convenții. Orice analiză ulterioară realizării proiectului va include în mod special supravegherea activității și determinarea oricărui impact transfrontieră negativ. Aceste obligații pot fi întreprinse în scopul atingerii obiectivelor prezentate în anexa nr. V.

2. În cazul în care ca urmare a analizei ulterioare realizării proiectului partea de origine sau partea afectată are temeiuri rezonabile să creadă că există un impact transfrontieră negativ semnificativ sau că au fost descoperiți factori care sunt rezultatul unui astfel de impact, aceasta va informa imediat cealaltă parte. În această situație părțile interesate se vor consulta asupra măsurilor necesare în vederea reducerii sau eliminării impactului.

ARTICOLUL 8 Cooperare bilaterală și multilaterală

În scopul respectării obligațiilor ce le revin prin prezenta convenție părțile au dreptul să continue să aplice acordurile bilaterale, multilaterale sau alte înțelegeri în vigoare ori să încheie altele noi. Aceste acorduri sau înțelegeri pot prelua ca elemente de bază prevederile enumerate în anexa nr. VI.

ARTICOLUL 9 Programe de cercetare

Părțile vor acorda o atenție specială stabilirii sau intensificării programelor de cercetare specifice care urmăresc:

a) îmbunătățirea metodelor calitative și cantitative utilizate pentru evaluarea impactului activităților propuse;

b) realizarea unei mai bune înțelegeri a relațiilor cauză-efect și a rolului lor în managementul integrat al mediului;

c) analizarea și supravegherea aplicării eficiente a deciziilor privind activitățile propuse, în scopul micșorării sau prevenirii impactului;

d) perfecționarea metodelor care stimulează creativitatea în căutarea soluțiilor de înlocuire a activității propuse, precum și a modurilor de producție și de consum raționale din punct de vedere ecologic;

e) perfecționarea metodelor care să permită aplicarea principiilor evaluării impactului asupra mediului la nivel macroeconomic.

Rezultatele programelor enumerate mai sus vor face obiectul schimbului între părți.

ARTICOLUL 10 Statutul anexelor

Anexele atașate la prezenta convenție fac parte integrantă din aceasta.

ARTICOLUL 11 Reuniunea părților

1. Părțile se vor reuni, pe cât posibil, cu ocazia sesiunilor anuale ale consilierilor guvernamentali din țările C.E.E. pentru problemele mediului și apelor. Prima reuniune a părților va avea loc cel mai târziu la un an de la data intrării în vigoare a prezentei convenții. Ulterior se vor ține întâlniri ale părților ori de câte ori acestea vor considera necesar la oricare dintre reuniunile lor sau la cererea scrisă a uneia dintre părți, cu condiția ca această cerere să fie susținută de cel puțin o treime din numărul părților în interval de 6 luni de la data comunicării ei de către secretariat.

2. Părțile vor urmări în permanență punerea în aplicare a prezentei convenții și, având în vedere acest lucru:

a) vor examina politicile și abordările lor metodologice în domeniul evaluării impactului asupra mediului, în scopul îmbunătățirii în continuare a procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră;

b) vor schimba informații privind experiența câștigată în încheierea și punerea în aplicare a acordurilor bilaterale și multilaterale sau a altor înțelegeri privind utilizarea evaluării impactului asupra mediului în context transfrontieră, la care una sau mai multe dintre ele este/sunt parte;

c) vor solicita, acolo unde este cazul, asistența comitetelor științifice și a organismelor internaționale competente pentru aspectele tehnice și metodologice care privesc realizarea obiectivelor prezentei convenții; Modificări (1)

d) vor analiza și vor adopta prin consens, la prima lor reuniune, propriile regulamente de procedură;

e) vor examina și, dacă este necesar, vor adopta propuneri de amendare a prezentei convenții;

f) vor lua în considerare și vor întreprinde orice acțiune suplimentară care poate fi necesară în vederea realizării scopurilor prezentei convenții.

ARTICOLUL 12 Dreptul de vot

1. Fiecare parte la această convenție va avea un singur vot.

2. Exceptând prevederea pct. 1, organizațiile regionale de integrare economică, în probleme din aria competențelor lor, vor dispune în exercitarea dreptului lor de vot de un număr de voturi egal cu numărul statelor lor membre care sunt parte la prezenta convenție. Aceste organizații nu își vor exercita dreptul de vot dacă statele lor membre l-au exercitat pe al lor și viceversa.

ARTICOLUL 13 Secretariatul

Secretarul executiv al Comisiei Economice pentru Europa va îndeplini următoarele funcții de secretariat:

a) convocarea și pregătirea reuniunilor părților;

b) transmiterea către părți a rapoartelor și a altor informații primite în concordanță cu prevederile prezentei convenții;

c) îndeplinirea altor funcții prevăzute de prezenta convenție sau atribuite de către părți.

ARTICOLUL 14 Amendamente la convenție

1. Orice parte are dreptul să propună amendamente la prezenta convenție.

2. Propunerile de amendamente vor fi înaintate în scris secretariatului, care le va comunica tuturor părților. Acestea vor fi examinate de părți la următoarea lor reuniune, cu condiția ca secretariatul să le fi trimis părților cu cel puțin 90 de zile înainte.

3. Părțile vor depune toate eforturile pentru a ajunge la un acord, prin consens, privind orice amendament propus la prezenta convenție. Dacă toate eforturile pentru a obține consensul au fost epuizate și nu s-a ajuns la nici un acord, amendamentul va fi adoptat, în ultimă instanță, cu votul unei majorități de trei pătrimi din numărul părților prezente și votante la reuniune.

4. Amendamentele la prezenta convenție, adoptate în concordanță cu pct. 3, vor fi înaintate de către depozitar tuturor părților pentru ratificare, aprobare sau acceptare. Ele vor intra în vigoare pentru părțile care le-au ratificat, le-au aprobat sau le-au acceptat în a 90-a zi după primirea de către depozitar a notificării ratificării, aprobării sau acceptării de către cel puțin trei pătrimi din numărul total al părților. După această dată ele vor intra în vigoare pentru orice altă parte în cea de-a 90-a zi după ce partea respectivă depune instrumentul său de ratificare, de aprobare sau de acceptare a amendamentelor. Modificări (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...