Comisia Europeană

Acordul cadru între Comisia Comunităților Europene și România din 12.03.1991

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 ianuarie 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Comisia Comunităților Europene, numită în cele ce urmează Comisia, acționând pentru și în numele Comunității Economice Europene, numită în cele ce urmează Comunitatea, pe de o parte, și România, de cealaltă parte, numite părți contractante,

având în vedere faptul că România este eligibilă de a beneficia de Programul de asistență PHARE din partea Comunității, prevăzut în Regulamentul ~nr. 3.906/89~ din 18 decembrie 1989 al Consiliului Comunității Europene, modificat prin Regulamentul ~nr. 2.698/90~ din 17 septembrie 1990,

având în vedere faptul că este convenabilă menționarea în cele de mai jos a cadrului tehnic, legal și administrativ pentru executarea măsurilor finanțate în România în cadrul programului de asistență al Comunității,

au convenit după cum urmează:

ARTICOLUL 1

Pentru a promova cooperarea dintre părțile contractante în scopul sprijinirii procesului reformei economice și sociale din România, părțile contractante sunt de acord să implementeze măsuri în domeniul cooperării financiare, tehnice și al altor forme de cooperare, așa cum s-a specificat în regulamentul de mai sus, care vor fi finanțate și implementate în cadrul tehnic, legal și administrativ stabilit în acest acord. Detaliile specifice ale fiecărei măsuri (sau set de măsuri) vor fi introduse într-un memorandum ce urmează să fie convenit între părțile contractante, numit în continuare Memorandum de finanțare, al cărui model este prezentat în anexa C.

România ia toate măsurile necesare pentru a asigura executarea corespunzătoare a tuturor măsurilor.

ARTICOLUL 2

Fiecare măsură finanțată în cadrul acestui acord va fi implementată în conformitate cu Condițiile generale din anexa A aici de față, care vor fi considerate ca fiind incluse în fiecare memorandum de finanțare.

Memorandumul de finanțare poate schimba sau suplimenta Condițiile generale, astfel cum ar fi necesar pentru implementarea măsurii în discuție.

ARTICOLUL 3

Pentru problemele legate de măsurile finanțate în cadrul acestui acord, Comisia va fi reprezentată de delegația sa, o dată ce aceasta este înființată în București, care se va asigura, din partea Comisiei, că măsura este executată în conformitate cu practicile financiare și tehnice legale.

ARTICOLUL 4

Când părțile contractante convin astfel, Comisia poate delega responsabilitatea sa integrală sau parțială privind implementarea unei măsuri către o terță parte, stat sau agenție.

În acest caz termenii și condițiile unei asemenea delegări vor fi menționate într-un acord ce urmează să fie încheiat între Comisie și terța parte, stat sau agenție, cu acordul Guvernului României.

ARTICOLUL 5

Orice dispută legată de acest acord ce nu poate fi rezolvată prin consultare va fi soluționată în conformitate cu procedura de arbitraj menționată în anexa B.

ARTICOLUL 6

Acest acord este întocmit în dublu exemplar, în limba engleză.

ARTICOLUL 7

Acest acord va intra în vigoare în ziua în care părțile contractante se vor informa reciproc despre aprobarea sa în conformitate cu legislația sau procedura internă a fiecărei părți. Acordul va continua să fie în vigoare pentru o perioadă nedefinită, dacă nu i se pune capăt prin notificarea scrisă a uneia din părțile contractante către cealaltă.

La încheierea duratei de valabilitate a acestui acord orice măsură aflată încă în curs de execuție va fi dusă la îndeplinire conform termenilor Memorandumului de finanțare aferent și Condițiilor generale stabilite prin prezentul acord.

ARTICOLUL 8

Prevederile acestui acord se vor aplica și cooperării tehnice și altor operațiuni convenite între părțile contractante, care, prin natura lor, nu sunt cuprinse într-un memorandum specific finanțat în baza Programului de asistență PHARE, la cererea Guvernului României.

Anexele vor fi considerate ca parte integrantă a acestui acord.

Întocmit la București în ziua de 12 martie 1991.

Eugen Dijmărescu, Frans Andriessen,
ministru de stat vicepreședinte al Comisiei Europene
ROMÂNIA COMUNITATEA

ANEXA A

CONDIȚII GENERALE
privind memorandumurile de finanțare

;
se încarcă...