Parlamentul României

Legea nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României

Modificări (8), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 aprilie 1991
Formă aplicabilă de la 31 ianuarie 1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

Indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salariile personalului din aparatul Parlamentului se acordă ținând seama de rolul, importanța și răspunderea ce le revin în exercitarea funcției.

Senatorilor și deputaților care dețin funcția de membru al Guvernului, în perioada exercitării acesteia, li se aplică, în privința salarizării, dispozițiile Legii nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive.

Senatorii și deputații, membri ai Guvernului, vor primi diurna de ședință aferentă pentru ședințele Senatului și Camerei Deputaților la care participă în calitate de parlamentari.

Art. 2. -

Indemnizațiile lunare ale senatorilor și deputaților, precum și pentru funcțiile din birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților, din birourile comisiilor permanente ale celor două Camere și pentru președinții grupurilor parlamentare sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. -

Salariile de bază ale unor funcții de conducere specifice din aparatul Parlamentului sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. -

Salariile de bază pentru funcțiile de execuție de specialitate specifice din aparatul Parlamentului sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 5. -

Persoanele care coordonează activitatea unor compartimente sau sectoare au salariile de bază corespunzătoare funcției de execuție de specialitate specifice sau, după caz, a funcției de execuție în care sunt încadrate, la care se adaugă o indemnizație de conducere, potrivit anexei nr. 4, care face parte din salariul de bază, diferențiată în raport cu răspunderea funcției de conducere îndeplinite, precum și cu ponderea muncii respective față de activitatea de execuție pe care o realizează.

Art. 6. -

Salariații încadrați în funcții de execuție, care primesc sarcina de coordonare sau realizare a unor programe, activități, studii complexe și altele asemenea, beneficiază, pe perioada cât îndeplinesc această sarcină, de o indemnizație care face parte din salariul de bază, în limitele prevăzute în anexa nr. 4, stabilită în raport cu complexitatea sarcinii primite.

Art. 7. -

(1) Pentru rezultate deosebite obținute în activitatea desfășurată, salariații beneficiază de un salariu de merit lunar, de până la 15% din salariul de bază și care face parte din acesta. Salariul de merit se poate acorda numai după o perioadă de 6 luni de la angajare.

(2) Salariații care beneficiază de salariu de merit, precum și cuantumul acestuia se stabilesc, o dată pe an, de regulă după adoptarea bugetului, în raport cu rezultatele obținute în activitatea desfășurată. Activitatea acestor salariați se analizează în fiecare an și, în raport cu rezultatele obținute, se stabilește menținerea sau retragerea salariului de merit. Modificări (1)

(3) Salariul de merit poate fi acordat, anual, pentru cel mult 15% din numărul total de posturi prevăzut în statul de funcții.

Art. 8. -

Majorarea salariului de bază pentru salariații încadrați în funcții de execuție de specialitate specifice, prevăzute în anexa nr. 3, și a indemnizației de conducere se face o dată pe an, de regulă după adoptarea bugetului, ținând seama de calitățile personale reflectate în rezultatele obținute în activitatea profesională.

Art. 9. -

(1) Salariile de bază pentru funcțiile de execuție, altele decât cele de specialitate specifice, sunt diferențiate pe funcții și, în cadrul fiecărei funcții, pe grade sau trepte profesionale. Salariile de bază pentru fiecare grad sau treaptă profesională sunt stabilite pe 3-4 gradații.

(2) Trecerea salariaților, încadrați în funcții de execuție, în gradația imediat superioară se face o dată pe an, de regulă după adoptarea bugetului.

(3) La trecerea în gradația imediat superioară se ține seama de calitățile personale concretizate prin rezultatele obținute în activitatea profesională. Vechimea minimă necesară pentru trecerea într-o gradație superioară este de doi ani.

(4) În mod excepțional, Biroul permanent, la propunerea secretarului general, poate reduce la jumătate vechimea minimă prevăzută la alin. (3). Modificări (1)

Art. 10. -

(1) Angajarea și avansarea în funcție, în grade sau trepte profesionale, a personalului de execuție, altul decât cel de specialitate specific, se fac prin concurs sau examen, în condițiile legii, în raport cu competența profesională și rezultatele obținute în activitate. Salariul de bază ce se acordă la avansare este în toate cazurile cel prevăzut la gradația 1 a funcției respective.

(2) Vechimea minimă în grad sau treaptă profesională pentru avansarea în gradul sau treapta imediat superioară este de cel puțin doi ani. Fac excepție de la această prevedere persoanele încadrate în funcțiile prevăzute cu salariu de debutant.

(3) Persoanele încadrate cu salariu de debutant vor fi salarizate astfel până la expirarea perioadei de probă. Avansarea în gradul sau treapta profesională imediat superioară se face pe bază de examen sau concurs.

(4) Biroul permanent, la propunerea secretarului general, poate aproba, în mod excepțional, prezentarea la concurs sau examen pentru avansare în gradul sau treapta profesională imediat superioară, fără îndeplinirea condiției de vechime minimă prevăzută la alin. (2).

Art. 11. -

Salariații care trec din funcții cu salarii fixe sau între limite, pe funcții la care salariile sunt stabilite pe gradații, se încadrează prin numire la gradația care să le asigure un salariu de bază apropiat de cel avut.

Art. 12. - Jurisprudență (17)

(1) Persoanele salarizate potrivit prezentei legi beneficiază, la funcția de bază, de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel: Jurisprudență (1)

Tranșe de vechime în muncă Procente din indemnizația lunară sau din salariul de bază
- de la 3 la 5 ani 5
- de la 5 la 10 ani 10
- de la 10 la 15 ani 15
- de la 15 la 20 ani 20
- peste 20 ani 25

(2) Sporul de vechime în muncă se plătește cu începere de la data de 1 a lunii următoare aceleia în care s-a împlinit vechimea în muncă.

(3) Sporul de vechime în muncă se ia în calcul la stabilirea pensiilor și a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă.

(4) Salariații pensionari pentru limită de vârstă care se reangajează în muncă, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă realizate după data pensionării.

Art. 13. - Jurisprudență (2)

(1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de personalul încadrat în funcții de execuție se compensează cu timp liber corespunzător. Dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător, orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de bază astfel:

a) 50% din salariul de bază pentru primele două ore de depășire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc și orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată și sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de conducătorul compartimentului sau sectorului de activitate, fără a depăși 360 de ore anual.

(3) Salariații care, prin natura atribuțiilor de serviciu, prestează, în mod sistematic, activitate peste durata normală a timpului de lucru, precum și pentru activitățile desfășurate în zilele nelucrătoare, și cărora nu li se poate acorda timp liber corespunzător primesc, în raport cu depășirea programului normal de lucru, în locul drepturilor prevăzute la alin. (1) și (2), un spor de 10-25%, calculat la salariul de bază și care face parte din acesta. Categoriile de salariați și condițiile de acordare a sporului pentru muncă sistematică peste programul normal de lucru se stabilesc de Biroul permanent al fiecărei Camere, printr-un regulament.

Art. 14. -

(1) Salariații care lucrează în condiții grele de muncă primesc un spor de până la 15% din salariul de bază. Locurile de muncă și categoriile de salariați se stabilesc potrivit legii și se aprobă de Biroul permanent.

(2) Salariații care, potrivit programului de lucru, își desfășoară activitatea în timpul nopții, între orele 22,00-6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin jumătate din programul normal de lucru.

Art. 15. - Modificări (1)

Premierea personalului încadrat în funcții de execuție de specialitate specifice, a celuilalt personal de execuție, precum și a persoanelor care coordonează activitatea unor compartimente sau sectoare se face din fondul de premiere, care se constituie prin aplicarea unei cote de 2% asupra fondului de salarii aprobat anual prin buget. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului salariaților care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase.

Art. 16. -

(1) Senatorii, deputații și salariații primesc la sfârșitul anului calendaristic un premiu corespunzător nivelului indemnizației lunare sau, după caz, al salariului de bază realizat în ultima lună din anul pentru care se face plata.

(2) Premiul anual poate fi redus sau anulat de către Biroul permanent al fiecărei Camere, dacă senatorii sau deputații au fost sancționați în această calitate, în condițiile legii.

(3) Premiul anual poate fi redus sau anulat în cazul salariaților care în cursul anului au desfășurat o activitate profesională slabă sau necorespunzătoare sau au avut abateri pentru care au fost sancționați disciplinar.

Art. 17. -

(1) Pentru ajutoare, recompense, stimulente, contribuții la acțiuni umanitare, burse, se constituie fondul președintelui Senatului și fondul președintelui Camerei Deputaților, care se aprobă anual prin buget.

(2) Pentru primirea delegațiilor străine și invitaților din țară sau din străinătate se constituie fondul de protocol, aprobat anual prin buget. Baremurile de cheltuieli pentru acțiunile de protocol se aprobă de birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților.

Art. 18. -

Persoanele utilizate în cadrul Parlamentului în calitate de colaboratori sau invitate pentru audiere la Parlament beneficiază de drepturile prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 19. -

Angajarea personalului prin cumul de funcții se face cu acordul conducerii unității la care persoana în cauză are funcția de bază, cu aprobarea Biroului permanent.

Art. 20. - Modificări (1)

Persoanele numite temporar să îndeplinească atribuțiile de conducere a unui compartiment sau sector de activitate în locul unei persoane cu astfel de atribuții, care lipsește din unitate o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice și nu beneficiază de salariu pe perioada respectivă, primesc, pe lângă salariul de bază al funcției, gradului sau treptei profesionale în care sunt încadrate, indemnizația corespunzătoare funcției de coordonare pe care o preiau.

Art. 21. -

(1) Senatorii și deputații care participă la ședințele comune ale Senatului și Camerei Deputaților, ale fiecărei Camere, ale comisiilor parlamentare sau ale birourilor permanente beneficiază de o diurnă de ședință ce reprezintă 2% din indemnizația lunară a senatorului sau a deputatului.

(2) De aceeași diurnă de ședință beneficiază senatorii și deputații prezenți la ședințele grupurilor parlamentare sau la alte activități ale Parlamentului, dacă acestea se desfășoară la cererea Biroului permanent sau a președintelui fiecărei Camere și dacă diurna nu s-a acordat în condițiile alin. (1).

(3) Senatorii și deputații prezenți la lucrările Parlamentului, care nu au domiciliul în municipiul București, primesc o diurnă de deplasare, pe zi, de 2% din indemnizația lunară prevăzută pentru senator sau deputat. Totodată, acestora li se asigură cazarea gratuită sau, la alegere, în cazul în care nu beneficiază de cazare gratuită, li se acordă, pe noapte, 70% din tariful minim practicat de unitățile hoteliere și care este achitat pentru cazarea unui senator sau deputat. Modificări (1)

(4) Drepturile prevăzute în alineatul precedent cu privire la cazarea gratuită sau la plata contravalorii cazării se acordă pe toată durata mandatului parlamentar.

(5) Drepturile prevăzute la alin. (3) se acordă și în perioada vacanței parlamentare, dacă senatorii și deputații îndeplinesc misiuni dispuse de președintele Senatului sau al Camerei Deputaților ori de către Biroul permanent al fiecărei Camere.

(6) Senatorii sau deputații care efectuează o deplasare în țară, din însărcinarea președintelui Senatului sau al Camerei Deputaților, a Biroului permanent al fiecărei Camere ori a birourilor comisiilor parlamentare sau a grupurilor parlamentare, beneficiază de decontarea integrală a cheltuielilor de cazare sau, pe noapte, de 70% din tariful minim practicat de unitățile hoteliere și care este achitat pentru cazarea unui senator sau deputat, dacă nu se cazează în unități hoteliere sau în alte spații de cazare autorizate, precum și de o diurnă, pe zi, de 1% din indemnizația lunară prevăzută pentru senator sau deputat în cazul în care deplasarea se efectuează în altă localitate decât cea în care domiciliază. De aceleași drepturi beneficiază senatorii și deputații care nu domiciliază în circumscripțiile electorale în care au fost aleși, pe timpul deplasării în aceste circumscripții, în vederea îndeplinirii unor activități legate de exercitarea mandatului.

(7) Senatorii sau deputații care se deplasează în altă localitate din circumscripțiile electorale în care domiciliază, pentru activități legate de exercitarea mandatului, beneficiază de o diurnă de deplasare de 65% din diurna prevăzută la alin. (3), pentru o singură zi pe săptămână. Modificări (1)

(8) Senatorii sau deputații care folosesc autoturismul proprietate personală pentru a se deplasa săptămânal, din localitatea unde domiciliază, la Parlament și înapoi, precum și cei care au domiciliul în municipiul București și se deplasează, cel mult o dată pe săptămână, în circumscripția electorală în care au fost aleși și înapoi, pentru activități legate de exercitarea mandatului, vor primi contravaloarea carburanților utilizați în acest scop, dar nu mai mult decât contravaloarea a 7,5 litri benzină la 100 km parcurși. De aceleași drepturi beneficiază senatorii și deputații care se deplasează din localitatea de domiciliu în localitatea cea mai apropiată de unde se asigură transportul la Parlament și înapoi.

Art. 22. - Jurisprudență (1)

Senatorilor sau deputaților li se rambursează contravaloarea taxelor de poștă sau de telecomunicații interne, pentru activitățile legate de exercitarea mandatului, în limitele stabilite prin bugetul fiecărei Camere.

Art. 23. -

(1) În scopul exercitării mandatului în circumscripțiile electorale, deputații primesc, lunar, o sumă forfetară din bugetul Camerei Deputaților, egală cu indemnizația lunară brută a deputatului. Modificări (2)

(2) În limitele sumei prevăzute la alin. (1), deputații pot organiza, separat sau prin asociere, birouri în circumscripțiile în care au fost aleși. Consiliile locale și consiliile județene asigură spațiile și dotarea acestora cu mobilierul necesar, în condiții de închiriere.

Art. 24. -

(1) Chiria, calculată la tarifele practicate pentru spațiile atribuite partidelor politice, cheltuielile de întreținere, drepturile bănești ale persoanelor angajate în birourile parlamentare ale deputaților și alte cheltuieli aferente exercitării mandatului se asigură din sumele forfetare alocate deputaților. Modificări (1)

(2) Angajarea salariaților birourilor parlamentare ale deputaților se face prin încheierea unui contract de muncă pe durată determinată sau a unui contract civil. În cazul angajării pe baza unui contract de muncă pe durată determinată, încadrarea salariaților se face prin ordin al secretarului general al Camerei Deputaților, la propunerea deputaților în cauză, iar în cazul contractului civil, acesta se încheie între deputații în cauză și persoana fizică.

Art. 25. - Jurisprudență (1)

Modul de utilizare și justificare a sumei forfetare prevăzute la art. 23 și 24 se stabilește prin hotărâre a Biroului permanent al Camerei Deputaților.

Art. 26. - Jurisprudență (1)

(1) Birourile senatoriale din circumscripțiile electorale se organizează pentru fiecare senator în condițiile prevăzute în Regulamentul Senatului.

(2) Personalul încadrat în birourile senatoriale face parte din aparatul Senatului.

(3) Dotarea birourilor senatoriale, cheltuielile materiale și de servicii se vor asigura de către Senat în limita sumelor prevăzute în bugetele anuale.

Art. 27. -

În vederea organizării birourilor senatoriale, prefecturile, consiliile județene sau, după caz, consiliile locale vor asigura spațiul necesar și dotarea acestuia cu mobilier. Chiria pentru spațiu, calculată pe baza tarifelor practicate pentru spațiile atribuite partidelor politice, precum și chiria pentru mobilier vor fi suportate din bugetul Senatului.

Art. 28. -

Personalul încadrat cu contract de muncă la birourile parlamentare ale deputaților și la birourile senatoriale, pe timpul cât îndeplinește această activitate, se consideră detașat sau, după caz, transferat în interesul serviciului, în condițiile legislației muncii.

Art. 29. -

(1) Activitatea desfășurată în calitate de senator sau deputat constituie vechime în muncă și în specialitate.

(2) Indemnizațiile lunare prevăzute la art. 2 au regimul prevăzut de lege pentru salarii.

(3) Pe durata exercitării mandatului, senatorii și deputații beneficiază, potrivit legii, de sporul de vechime în muncă prevăzut la art. 12 alin. (1).

Art. 30. - Jurisprudență (1)

De la data încetării mandatului de senator sau deputat, timp de 2 ani persoanelor în cauză nu li se poate modifica în mod unilateral sau desface contractul de muncă pentru motive neimputabile lor.

Art. 31. -

La aplicarea prezentei legi se va proceda la reîncadrarea întregului personal în funcții și, după caz, în grade și trepte profesionale, precum și pe gradații, ținându-se seama de competența profesională reflectată în rezultatele obținute până la data încadrării și de nivelul de pregătire al fiecăruia.

Art. 32. -

(1) Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor, acordarea gradațiilor, sporurilor, premiilor și a altor drepturi personalului din aparatul Parlamentului este de competența Biroului permanent al fiecărei Camere.

(2) Contestațiile se depun în termen de 5 zile de la data luării la cunoștință și vor fi soluționate în termen de 30 de zile.

(3) Împotriva măsurii de modificare unilaterală a salariilor, stabilite potrivit prevederilor prezentei legi, cei interesați se pot adresa cu contestație la judecătorie, în termen de 30 de zile de la data când au luat cunoștință de măsura luată.

Art. 33. -

(1) Salariile de bază pentru funcțiile de execuție, altele decât funcțiile de execuție de specialitate specifice, sunt cele prevăzute pentru funcțiile de execuție din ministere și celelalte organe centrale, mai mari cu 45%. Salariile persoanelor încadrate pe funcțiile prevăzute la pozițiile 4, 5, 6, 7, 8 și 9 din anexa nr. 3 se majorează cu 15%.

(2) Salariații care desfășoară, în cadrul aparatului Parlamentului, activități de protocol și de relații cu publicul se încadrează în funcții de specialitate.

(3) În statele de funcții pot fi prevăzute și unele funcții aprobate altor sectoare de activitate bugetare, unde funcțiile respective sunt specifice și care sunt salarizate potrivit prevederilor de la alin. (1).

Art. 34. -

(1) Birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților, după caz, aprobă defalcarea fondului destinat plății salariilor.

(2) Statele de funcții se aprobă de birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților, după caz.

Art. 35. -

(1) Personalul de specialitate trimis în străinătate, invitat pe contul organizațiilor sau al altor parteneri externi pentru acțiuni științifice, culturale, artistice sau sportive, beneficiază în țară de drepturile stabilite prin reglementări specifice.

(2) Pentru deplasările în străinătate dispuse de președintele Senatului sau al Camerei Deputaților, cheltuielile necesare, inclusiv indemnizația de cazare și diurna, în valută, se aprobă de către președintele care a dispus deplasarea.

Art. 36. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 37. -

(1) Dispozițiile prezentei legi intră în vigoare la data de 1 aprilie 1991*), dată până la care rămân valabile reglementările privind salarizarea în vigoare la 1 martie 1991.

(2) Indemnizațiile lunare și salariile din prezenta lege sunt brute și impozabile în condițiile legii. Acestea vor fi actualizate ținând seama de indexările acordate în conformitate cu prevederile hotărârilor Guvernului adoptate după 1 ianuarie 1993.

(3) Drepturile prevăzute la art. 2 din prezenta lege se cumulează cu pensia sau cu alte venituri.

(4) Prin derogare de la Legea nr. 3/1977, cu modificările ulterioare, la încetarea mandatului, indiferent de durata acestuia, senatorii și deputații pensionari pot solicita recalcularea pensiei, luându-se în calcul indemnizația lunară primită și perioada mandatului.

*) A se vedea datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare.

Art. 38. -

Ministerul Finanțelor va introduce în structura bugetului administrației centrale pe anul 1991 modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi.

Art. 39. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 2, art. 4, art. 5, art. 6 alin. 3 și 4 și art. 8 alin. 4 din Legea nr. 4/1990, precum și orice alte dispoziții contrare.

ANEXA Nr. 1

INDEMNIZAȚIILE
pentru senatori, deputați, pentru funcțiile din Biroul permanent al
Senatului, al Camerei Deputaților, din comisiile permanente ale celor
două Camere, precum și pentru președinții grupurilor parlamentare

Nr. crt. Funcția Indemnizația lunară**) - lei -
1. Senatori, deputați 168.000
2. Vicepreședinții și secretarii comisiilor permanente ale Senatului și ale Camerei Deputaților 172.000
3. Secretarii, chestorii Senatului și ai Camerei Deputaților, președinții comisiilor permanente ale Senatului și ale Camerei Deputaților, precum și președinții grupurilor parlamentare 176.000
4. Vicepreședinții Senatului și ai Camerei Deputaților 182.000
5. Președintele Senatului și al Camerei Deputaților 209.300

**) A se vedea art. 37 alin. (2) de mai sus.

ANEXA Nr. 2

SALARIILE***)
pentru unele funcții de conducere specifice din aparatul Parlamentului

Nr. crt. Funcția Coeficientul de ierarhizare
1. Secretar general 5,50
2. Secretar general adjunct 5,25
3. Șef departament, director general 5,00

***) Salariul de bază corespunzător coeficientului de ierarhizare se va calcula potrivit prevederilor art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 39/1994, republicată.

ANEXA Nr. 3 Jurisprudență (1)

SALARIILE DE BAZĂ*)
pentru funcțiile de execuție de specialitate specifice
din aparatul Parlamentului

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare
1. Consilier parlamentar S 4,10-4,40
2. Expert parlamentar S 3,70-4,00
3. Consultant parlamentar S 2,35-2,80
4. Șef birou senatorial S 2,05-2,50
5. Șef cabinet S 1,60-2,05
6. Șef birou senatorial M 1,70-1,95
7. Șef cabinet**) M 1,50-1,90
8. Șef cabinet M 1,30-1,70
9. Secretar de cabinet M 1,15-1,45

*) Salariul de bază corespunzător coeficientului de ierarhizare se va calcula potrivit prevederilor art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 39/1994, republicată.

**) Se aplică salariaților care au atribuții de stenografiere a lucrărilor în plen ale Senatului.

ANEXA Nr. 4

INDEMNIZAȚIILE DE CONDUCERE
pentru personalul din aparatul Parlamentului

Nr. crt. Funcția Indemnizația***) de conducere lunară
- lei -
minimă maximă
1. Adjunct șef departament, director, director adjunct, șef compartiment Salariul de bază pentru funcțiile de execuție de specialitate specifice, respectiv funcții de execuție 9.800 24.800
2. Șef compartiment adjunct, șef serviciu, șef birou 4.800 19.800

***) Indemnizația de conducere lunară, conform Ordonanței Guvernului nr. 39/1994, modificată și aprobată prin Legea nr. 134/1994, se majorează la limita inferioară cu 5% și la limita superioară cu 20%.

ANEXA Nr. 5

DREPTURILE
persoanelor utilizate în calitate de colaboratori sau invitate
pentru audiere la Parlament

1. Persoanele utilizate în cadrul Parlamentului în calitate de colaboratori beneficiază de o indemnizație lunară de până la nivelul salariului de bază minim brut pe țară, stabilită în raport cu perioada de colaborare și importanța lucrărilor efectuate.

Persoanele care efectuează colaborarea pentru funcții de execuție de specialitate specifice beneficiază de o indemnizație lunară de până la 50% din salariul de bază, prevăzut de lege pentru funcția de consilier parlamentar, stabilită în raport cu timpul afectat colaborării, complexitatea și importanța lucrării efectuate.

Dacă aceste persoane desfășoară activitate de colaborare în altă localitate decât cea în care domiciliază, au dreptul și la decontarea cheltuielilor de transport și cazare, potrivit tarifului practicat de unitățile hoteliere, precum și la o diurnă la nivelul celei stabilite pentru salariații unităților bugetare, pe toată perioada cât își desfășoară activitatea.

2. Pentru unele lucrări cu caracter ocazional, care nu pot fi efectuate cu personalul existent, se pot folosi colaboratori (stenodactilografi, tipografi și alții), plătiți cu ora. Tariful orar se stabilește corespunzător cu salariul de bază prevăzut de lege pentru funcția respectivă.

3. Persoanele utilizate în calitate de traducător, interpret, translator și altele asemenea pot fi plătite și în baza unor contracte de colaborare intervenite între părți.

4. Persoanele domiciliate în alte localități decât municipiul București, chemate la comisiile parlamentare pentru audieri, au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o diurnă zilnică în cuantumul prevăzut de lege pentru salariații din unitățile bugetare. Cheltuielile de transport pentru întoarcerea în localitatea în care domiciliază se decontează fără document, în limita sumei din documentul de transport prezentat la sosire.

;
se încarcă...