Parlamentul României

Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive

Modificări (5), Referințe (5), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 aprilie 1991
Formă aplicabilă de la 14 iulie 1993

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Salarizarea Președintelui și a Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului României și al celorlalte organe ale puterii executive se face ținând seama de rolul, importanța și răspunderea ce revin acestor organe în conducerea societății.

Art. 2. -

Salariul de bază al Președintelui României este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. -

Salariile de bază pentru funcțiile din Guvernul României sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. -

Salariile de bază pentru funcțiile de conducere și de execuție de specialitate specifice serviciilor Președinției și aparatului Guvernului sunt prevăzute în anexele nr. 3 și 4.

Art. 5. - Jurisprudență (1)

În serviciile Președinției și aparatului Guvernului, persoanele care coordonează activitatea unor direcții, sectoare sau compartimente au salariile de bază corespunzătoare funcției de execuție de specialitate specifice sau, după caz, funcției de execuție în care sunt încadrate, la care se adaugă o indemnizație de conducere, potrivit anexei nr. 5, care face parte din salariul de bază, diferențiată în raport cu răspunderea funcției de conducere îndeplinite, precum și cu ponderea muncii respective față de activitatea de execuție pe care o realizează.

Art. 6. -

Salariile de bază pentru funcțiile de conducere din instituțiile centrale asimilate cu cele de nivel guvernamental sunt prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 7. -

Salariile de bază ale funcțiilor din conducerea prefecturilor și consiliilor locale sunt prevăzute în anexa nr. 7.

Art. 8. -

(1) Salariile de bază ale personalului cu funcții de conducere și de execuție din compartimentele de specialitate din aparatul ministerelor și celorlalte organe centrale de specialitate, din aparatul propriu al prefecturilor, consiliilor locale și al organelor teritoriale de specialitate ale administrației publice, precum și din serviciile de contencios ale organelor puterii executive sunt prevăzute în anexele nr. 8, 9 și 10. Jurisprudență (1)

(2) Salariile de bază pentru personalul de execuție sunt diferențiate pe funcții și în cadrul fiecărei funcții pe grade profesionale sau trepte profesionale. Salariile de bază pentru fiecare grad sau treaptă profesională sunt stabilite pe 3-4 gradații.

(3) Salariile de bază pentru personalul de conducere prevăzut în anexele nr. 8, 9 și 10 - director general, director, șef serviciu și șef birou, adjuncți și asimilați ai acestora - sunt cele corespunzătoare funcției de execuție, gradului sau treptei profesionale și gradației deținute, la care se adaugă o indemnizație de conducere care face parte din salariul de bază, diferențiată în raport cu răspunderea funcției de conducere îndeplinite, cu mărimea unităților și compartimentelor, precum și cu ponderea muncii de conducere față de activitatea de execuție pe care o realizează. Atribuțiile funcției de execuție se stabilesc de ministere, celelalte organe centrale și locale ale administrației publice, sub forma unor obligații minime, prin statute, regulamente sau norme proprii pe domenii de activitate. Indemnizația de conducere se stabilește anual de conducătorul instituției publice competente, potrivit legii, în raport cu rezultatele obținute și răspunderea ce îi revine.

(4) Ponderea funcțiilor de conducere, inclusiv a celor prevăzute la art. 9, nu poate depăși 20% din totalul personalului din instituțiile prevăzute în anexele nr. 8 și 9 și se stabilește de ministru sau de conducătorul instituției centrale și locale a administrației publice.

Art. 9. -

Personalul de execuție care primește sarcina de a coordona realizarea unor programe, studii complexe și altele asemenea poate fi încadrat temporar pe o funcție de conducere stabilită în raport cu complexitatea sarcinii primite, beneficiind de o indemnizație în limitele prevăzute de prezenta lege.

Art. 10. -

(1) Pentru rezultate deosebite obținute în activitatea desfășurată, personalul poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de bază. Acesta poate fi de până la 15% aplicat la salariul de bază.

(2) Persoanele care beneficiază de salariu de merit se stabilesc o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului, în raport cu rezultatele obținute în activitatea desfășurată. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de 6 luni de la angajare.

(3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numărul total de posturi prevăzut în statul de funcții al instituției, din care cel puțin două treimi vor fi utilizate pentru funcțiile de execuție.

Art. 11. - Jurisprudență (1)

(1) Trecerea în gradația imediat superioară sau majorarea salariului, în cazul în care acesta este prevăzut între limite, precum și stabilirea indemnizației de conducere, se fac o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului, la propunerea șefului compartimentului în care lucrează persoana respectivă, cu aprobarea conducătorului instituției.

(2) La trecerea în gradația imediat superioară se ține seama de calitățile personale concretizate prin rezultatele obținute în activitatea profesională, notate cu calificativul "foarte bun" sau "bun" în anul precedent. Vechimea minimă necesară pentru trecerea în gradația imediat superioară este de 2 ani.

(3) În mod excepțional, vechimea minimă prevăzută la alin. (2) poate fi redusă la 6 luni.

Art. 12. -

(1) Pentru personalul prevăzut în anexele nr. 8, 9 și 10, angajarea și avansarea în funcții, în grade sau trepte profesionale se fac prin concurs, în condițiile legii, în raport cu competența profesională și rezultatele obținute în activitate. Încadrarea la avansare se face în toate cazurile la gradația 1. Vechimea minimă în grad sau treaptă profesională pentru avansarea în gradul sau treapta imediat superioară este de cel puțin 2 ani. Fac excepție de la această prevedere persoanele încadrate în funcțiile prevăzute cu salariu de debutant.

(2) În mod excepțional, pentru personalul având valoare profesională deosebită, ministrul sau conducătorul instituției centrale și locale a administrației publice poate aproba nominal prezentarea la concurs pentru avansarea în gradul sau treapta profesională imediat superioară, fără îndeplinirea condiției de vechime prevăzute la alineatul precedent.

(3) Stabilirea concretă a vechimii minime pentru avansarea în grade sau trepte profesionale pe funcții, precum și a altor cerințe suplimentare pentru avansare - doctorat, cursuri postuniversitare, cunoașterea unor limbi străine, specializări, atestări și altele - se face de către ministere, celelalte instituții centrale și locale ale administrației publice pentru activități proprii.

Art. 13. -

Activitatea profesională se apreciază anual cu calificative: "foarte bun", "bun", "satisfăcător" sau "slab".

Art. 14. - Jurisprudență (29)

(1) Persoanele salarizate potrivit prezentei legi beneficiază, la funcția de bază, de un spor de vechime în muncă de până la 25% calculat la salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel: Jurisprudență (9)

Tranșe de vechime în muncă Cota din salariul de bază
între 3 și 5 ani 5%
de la 5 la 10 ani 10%
de la 10 la 15 ani 15%
de la 15 la 20 de ani 20%
peste 20 de ani 25%

(2) Sporul de vechime în muncă se plătește cu începere de la 1 al lunii următoare aceleia în care s-a împlinit vechimea în muncă.

(3) Sporul de vechime în muncă se ia în calcul la stabilirea pensiilor și a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă.

(4) Pensionarii pentru limită de vârstă care se reangajează în muncă, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă, dobândită după data pensionării.

Art. 15. -

(1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de personalul încadrat în funcții de execuție se compensează cu timp liber corespunzător. Dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător, orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de bază, astfel:

a) 50% din salariul de bază pentru primele două ore de depășire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc și orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca peste durata normală poate fi prestată și sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de șeful ierarhic, fără a se depăși 120 ore anual. În cazuri cu totul deosebite se poate aproba efectuarea orelor suplimentare și peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 ore anual.

(3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depășirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situații cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.

Art. 16. -

(1) Pentru condiții grele de muncă în unitățile tipografice și de multiplicare se poate acorda un spor de până la 15% din salariul de bază corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. Locurile de muncă, categoriile de personal și cuantumul sporului se aprobă de conducătorii instituțiilor respective.

(2) Salariații care lucrează, potrivit contractului de muncă, numai în zone izolate, beneficiază de un spor de 10-20% din salariul de bază. Criteriile de acordare, categoriile de personal și mărimea concretă a sporului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3) Personalul care, potrivit programului de lucru, își desfășoară activitatea în timpul nopții, între orele 22,00 și 6,00, beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin jumătate din programul normal de lucru.

Art. 17. - Jurisprudență (23)

Pentru premierea individuală a personalului se constituie un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli al unității. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului salariaților care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase. Jurisprudență (8)

Art. 18. - Jurisprudență (20)

(1) Pentru activitatea desfășurată, personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiază la sfârșitul anului calendaristic de un premiu anual de până la un salariu mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face plata. Jurisprudență (6)

(2) Premiul anual poate fi redus sau anulat în cazul salariaților care în cursul anului au desfășurat o activitate profesională slabă sau necorespunzătoare sau au avut abateri pentru care au fost sancționați disciplinar.

Art. 19. -

Pentru acordarea de ajutoare, recompense, stimulente, contribuții la acțiuni umanitare, burse, se constituie fondul Președintelui României și primului-ministru, care se aprobă anual prin buget.

Art. 20. -

(1) Persoanele utilizate în cadrul Președinției și Guvernului în calitate de colaboratori beneficiază de drepturile prevăzute în anexa nr. 11. Jurisprudență (1)

(2) Cuantumul indemnizației, stabilit în limita și condițiile prevăzute în anexa nr. 11, se aprobă de secretarul general al Președinției sau Guvernului, după caz. Jurisprudență (1)

(3) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază și persoanele utilizate temporar în calitate de colaboratori în ministere și în celelalte organe ale administrației publice centrale de specialitate, prefecturi și consilii județene. Cuantumul indemnizației se aprobă de ministru sau, după caz, de conducătorul organului central de specialitate, de prefect sau de președintele consiliului județean. Jurisprudență (1)

Art. 21. -

Angajarea personalului prin cumul de funcții se face cu acordul conducerii instituției la care persoana în cauză are funcția de bază, dacă o parte din programul funcției cumulate se suprapune celui de la funcția în care, este încadrat. În acest caz, se va asigura decalarea programului respectiv.

Art. 22. -

Persoanele numite temporar în locul unei persoane cu funcție de conducere, care lipsește din instituție o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice și care nu beneficiază de salariu pe perioada respectivă, primesc, pe lângă salariul de bază al funcției, gradului sau treptei profesionale în care sunt încadrate, indemnizația corespunzătoare funcției de conducere pe care o preiau.

Art. 23. -

(1) Pe durata delegării, detașării sau trecerii temporare într-o altă muncă persoana în cauză își păstrează funcția, gradul sau treapta profesională și salariul avute anterior.

(2) Când detașarea sau trecerea temporară în altă muncă se face într-o funcție la care este stabilit un salariu mai mare, persoana detașată sau trecută temporar în altă muncă are dreptul la acest salariu în condițiile prevăzute de lege.

(3) Drepturile ce se acordă pe timpul detașării sau trecerii temporare în altă muncă se suportă de instituția unde personalul respectiv își desfășoară activitatea.

(4) Drepturile personalului mutat în altă localitate sunt cele ce se acordă personalului din unitățile bugetare.

Art. 24. -

Salariaților care trec, în cadrul aceleiași unități, din funcții cu salarii fixe sau între limite în funcții unde salariile sunt stabilite pe gradații, li se va acorda un număr de gradații care să le asigure un salariu de bază apropiat de cel avut.

Art. 25. -

În cazul reorganizării, prin acte normative, a instituțiilor publice, salariații care exercită aceleași atribuții vor fi încadrați pe funcții, grade sau trepte profesionale și gradații care să le asigure salariul avut anterior reorganizării.

Art. 26. -

(1) În limita fondului destinat plății salariilor, aprobat prin bugetul de stat și bugetele locale, fiecare minister, instituție publică centrală și locală a administrației publice defalcă fondul respectiv pentru aparatul propriu și pentru unitățile subordonate.

(2) Statele de funcții pentru aparatul propriu al ministerelor și al celorlalte instituții centrale ale administrației publice se avizează de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de Ministerul Finanțelor.

Art. 27. -

(1) Pentru încasarea unor amenzi, despăgubiri, contribuții, taxe, cheltuieli de judecată transmise spre urmărire și încasare aparatului fiscal de către organele competente care le-au stabilit, unitățile din subordinea direcțiilor generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat pot folosi, pentru localitățile unde volumul debitelor o justifică, personal angajat prin convenții civile, plătit pe bază de tarife.

(2) Tarifele pentru plata personalului care efectuează operațiuni de încasare a veniturilor bugetare, pentru care nu se justifică încadrarea de salariați cu contract de muncă, se stabilesc de Ministerul Finanțelor, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Art. 28. -

(1) Pentru personalul încadrat în muncă după data aplicării prezentei legi, conducerea unității poate aproba luarea în considerare pentru acordarea sporului de vechime în muncă a perioadelor lucrate în alte sectoare decât cele bugetare, dacă vechimea respectivă se apreciază că este utilă realizării sarcinilor și atribuțiilor ce-i revin.

(2) Trecerea într-o tranșă superioară de vechime în muncă pentru acordarea sporului se face numai în cazul persoanelor care în ultimii 2 ani au obținut cel puțin calificativul "bun".

(3) În vechimea în muncă ce se ia în considerare pentru acordarea sporului de vechime nu se includ perioadele în care persoana respectivă a obținut calificativul "slab".

Art. 29. -

(1) Prevederile art. 17 și 18 se vor aplica începând cu anul 1994. Pentru anul 1993 se vor acorda premii anuale în limita unui fond de 3% din fondul de salarii realizat.

(2) În cazurile în care ordonatorii principali de credite bugetare realizează economii prin reducerea cheltuielilor de personal, pot acorda premii, în cursul anului, în limita a 2% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli. Premiile individuale se aprobă de conducătorul unității.

(3) Ministerele și celelalte instituții centrale și locale ale administrației publice care, potrivit legii, au dreptul să procedeze la confiscarea și valorificarea de bunuri sau să aplice și să încaseze penalități, pot constitui un fond de până la 15% din valoarea acestora pentru stimularea personalului. Nivelurile de constituire pentru fiecare sursă și condițiile de utilizare a fondului se stabilesc prin norme aprobate de Guvern.

Art. 30. -

(1) Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor, acordarea gradațiilor, sporurilor, premiilor și a altor drepturi care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei legi este de competența Secretariatului general al Președinției, Secretariatului general al Guvernului, consiliului de administrație al ministerului, instituțiilor de specialitate ale administrației publice centrale, prefectului și a consiliilor județene și locale pentru aparatul propriu.

(2) Contestațiile vor fi depuse în termen de 5 zile de la data luării la cunoștință.

(3) Organele prevăzute la alin. (1) vor lua măsuri de soluționare a contestațiilor în termen de 30 de zile.

(4) Împotriva măsurii unității de modificare unilaterală a salariilor, stabilite potrivit prevederilor prezentei legi, cei interesați se pot adresa cu contestație la judecătorie, în termen de 30 de zile de la data când au luat cunoștință de măsura contestată.

Art. 31. -

Persoanele încadrate în funcțiile prevăzute în anexele la prezenta lege, cu salariu de debutant, vor fi salarizate astfel până la expirarea perioadei de probă și avansare, pe bază de concurs, în gradul sau treapta profesională imediat superioară.

Art. 32. -

Statele de funcții pentru ministere, celelalte instituții de specialitate ale administrației publice centrale și prefecturi se elaborează cu respectarea numărului de posturi aprobat prin hotărâri ale Guvernului.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...