Comisia Europeană

Regulamentul nr. 703/2015 de stabilire a unui cod de rețea pentru normele privind interoperabilitatea și schimbul de date (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32015R0703

Modificări (...)

În vigoare de la 01 mai 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005, în special articolul 6 alineatul (11),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 715/2009 definește o serie de sarcini pentru Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport de gaz ("ENTSOG") și pentru Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei, instituită prin Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al Consiliului ("agenția"). Între acestea se numără dezvoltarea de coduri de rețea la nivel european în domeniile menționate la articolul 8 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009, care trebuie aplicate de toți operatorii de sisteme de transport de gaz.

(2) Pentru a încuraja și a facilita comercializarea și transportul eficace al gazului la nivelul tuturor sistemelor de transport de gaz din cadrul Uniunii și, ca urmare, pentru a progresa către o mai mare integrare a pieței interne, ar trebui stabilit un cod de rețea pentru normele privind interoperabilitatea și schimbul de date menționate la articolul 8 alineatul (6) literele (e) și (d) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009, pe baza unui proiect elaborat de ENTSOG și recomandat de agenție și în conformitate cu procedura stabilită la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

(3) Lipsa de armonizare în domenii tehnice, operaționale și de comunicare ar putea crea bariere în calea unui flux liber al gazului în Uniune, împiedicând astfel integrarea pieței. Normele Uniunii privind interoperabilitatea și schimbul de date ar trebui să permită armonizarea necesară în aceste domenii, conducând așadar la o integrare eficace a pieței. În acest scop și pentru a facilita cooperarea din punct de vedere comercial și operațional între operatorii de sisteme de transport adiacenți, prezentul regulament ar trebui să abordeze acordurile de interconectare, unitățile, calitatea gazului, odorizarea și schimbul de date. El ar trebui să prevadă norme și proceduri pentru a obține un nivel adecvat de armonizare în vederea comercializării și a transportului eficient al gazului în cadrul sistemelor de transport de gaz din Uniune.

(4) Operatorii de sisteme de transport adiacenți ar trebui să consolideze transparența, precum și cooperarea între ei în cazurile în care diferențele în privința calității gazului și a practicilor de odorizare la oricare dintre părțile unui punct de interconectare ar putea crea un obstacol în calea integrării pieței gazului. Obligațiile prevăzute în prezentul regulament, în special în ceea ce privește calitatea gazului și odorizarea, nu aduc atingere competențelor statelor membre.

(5) Dispozițiile prezentului regulament referitoare la calitatea gazului ar trebui să asigure soluții eficace fără a aduce atingere adoptării unui standard la nivel european pentru gazul cu putere calorifică mare, precum cel în curs de elaborare de către CEN în conformitate cu procesul de standardizare din cadrul mandatului M/400.

(6) Normele privind interoperabilitatea stabilite la articolele 13, 17 și 18 urmăresc să asigure integrarea pieței, astfel cum este prevăzută la articolul 8 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009, și au un domeniu de aplicare mai larg decât doar punctele de interconectare.

(7) Articolul 13 din regulamentul menționat nu afectează unitățile sau condițiile de referință utilizate de statele membre în scopul aplicării articolului 1 alineatul (2) din Directiva 2009/142/CE a Parlamentului European și a Consiliului. Părțile în cauză pot folosi tabelul de conversie din anexă, în conformitate cu EN ISO 13443 "Gaz natural. Condiții de referință standard".

(8) Capitolul V din prezentul regulament ar trebui să asigure gradul adecvat de armonizare a schimburilor de date pentru a sprijini realizarea și funcționarea pieței interne europene a gazului, securitatea aprovizionării și un acces adecvat și sigur la informații, facilitând activitățile de transport transfrontalier.

(9) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în conformitate cu articolul 51 din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

(10) În conformitate cu articolul 8 alineatele (8) și (9) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009, ENTSOG ar trebui să monitorizeze și să analizeze implementarea prezentului regulament și să raporteze agenției constatările sale, pentru ca aceasta să poată să își îndeplinească sarcinile care îi revin în temeiul articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1 Obiect și domeniu de aplicare

(1) Prezentul regulament instituie un cod de rețea care stabilește norme privind interoperabilitatea și schimbul de date, precum și norme armonizate pentru exploatarea sistemelor de transport de gaz.

(2) Prezentul regulament se aplică la punctele de interconectare. În ceea ce privește publicarea datelor, articolul 13 se aplică punctelor relevante definite la punctul 3.2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 715/2009. Pe lângă punctele de interconectare, articolul 17 se aplică și altor puncte din rețeaua de transport unde se măsoară calitatea gazului. Articolul 18 se aplică sistemelor de transport. De asemenea, prezentul regulament se poate aplica punctelor de intrare dinspre țări terțe și punctelor de ieșire către acestea, sub rezerva deciziei autorităților naționale.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...