Organizația Națiunilor Unite - ONU

Convenția privind diversitatea biologică din 05.06.1992*)

Modificări (...), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 august 1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

PREAMBUL

Părțile contractante,

conștiente de valoarea intrinsecă a diversității biologice și de valoarea ecologică, genetică, socială, economică, științifică, educațională, culturală, recreativă și estetică a diversității biologice și a componentelor sale,

conștiente, de asemenea, de importanța diversității biologice pentru evoluție și pentru conservarea sistemelor de susținere a biosferei,

afirmând că, conservarea diversității biologice este o preocupare comună a umanității,

reafirmând că statele au drepturi suverane asupra propriilor lor resurse biologice,

reafirmând, de asemenea, că statele sunt responsabile de conservarea diversității lor biologice și de utilizarea durabilă a resurselor lor biologice,

preocupate de faptul că diversitatea biologică este redusă semnificativ de anumite activități umane,

conștiente de lipsa generală de informații și cunoștințe privind diversitatea biologică și de necesitatea urgentă de a dezvolta capacitatea științifică, tehnică și instituțională proprie care să asigure înțelegerea fundamentală necesară planificării și implementării măsurilor adecvate,

notând că este vitală anticiparea, prevenirea și atacarea la sursă a cauzelor reducerii semnificative sau pierderii diversității biologice,

notând, de asemenea, că acolo unde există amenințarea unei reduceri semnificative sau a pierderii diversității biologice, lipsa certitudinii științifice totale nu trebuie folosită ca motiv pentru amânarea măsurilor de evitare sau de reducere a acestui pericol,

notând, în continuare, că cerința fundamentală pentru conservarea diversității biologice este conservarea "in situ" a ecosistemelor și habitatelor naturale și menținerea și refacerea populațiilor viabile de specii în mediul lor natural,

notând, în continuare, că măsurile "ex situ", de preferință în țara de origine, au, de asemenea, un rol important,

recunoscând că un număr mare de comunități locale și de populații autohtone depind de resursele biologice pe care se bazează modurile de viață tradiționale și că este de dorit împărțirea echitabilă a beneficiilor care provin din utilizarea cunoștințelor, inovațiilor și practicilor tradiționale privind conservarea diversității biologice și utilizarea durabilă a elementelor sale,

recunoscând, de asemenea, rolul vital pe care-l joacă femeile în conservarea și utilizarea durabilă a diversității biologice și afirmând necesitatea asigurării deplinei lor participări la toate nivelurile de elaborare și de implementare a politicilor de conservare a diversității biologice,

subliniind importanța și necesitatea promovării cooperării internaționale, regionale și globale între state și organizații, interguvernamentale și sectorul neguvernamental pentru conservarea diversității biologice și utilizarea durabilă a componentelor sale,

recunoscând că asigurarea de noi resurse financiare suplimentare și accesul corespunzător la tehnologii pertinente pot influența substanțial capacitatea lumii de a trata problema pierderii diversității biologice,

recunoscând, de asemenea, că sunt necesare măsuri speciale pentru a rezolva necesitățile țărilor în curs de dezvoltare, inclusiv, asigurarea de noi resurse suplimentare financiare și accesul corespunzător la tehnologii pertinente,

notând, în această privință, condițiile speciale ale țărilor cel mai puțin dezvoltate și ale statelor insulare mici,

recunoscând că sunt necesare investiții substanțiale pentru conservarea diversității biologice și că există perspectiva unui domeniu larg de beneficii ecologice, economice și sociale din aceste investiții,

recunoscând că dezvoltarea economică și socială și eradicarea sărăciei sunt primele și cele mai importante priorități pentru țările în curs de dezvoltare,

conștiente de faptul că utilizarea durabilă și conservarea diversității biologice sunt de importanță majoră pentru rezolvarea necesităților de hrană, de sănătate și a altor cerințe ale populației planetei în continuă creștere, motiv pentru care accesul la resurse genetice și la tehnologii, cât și împărțirea acestora sunt esențiale,

notând că, în cele din urmă, conservarea și utilizarea durabilă a diversității biologice vor întări relațiile de prietenie dintre state și vor contribui la pacea umanității,

dorind lărgirea și completarea acordurilor internaționale existente privind conservarea diversității biologice și utilizarea durabilă a componentelor sale, și

hotărâte să conserve și să utilizeze durabil diversitatea biologică, în beneficiul generațiilor prezente și viitoare,

au convenit după cum urmează:

ARTICOLUL 1 Obiective

Obiectivele prezentei convenții, ce trebuie urmate în conformitate cu dispozițiile sale pertinente, sunt conservarea diversității biologice, utilizarea durabilă a componentelor sale și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor ce rezultă din utilizarea resurselor genetice, inclusiv prin accesul corespunzător la resursele genetice, prin transferul adecvat de tehnologii pertinente, ținând cont de toate drepturile asupra acelor resurse și tehnologii, și prin finanțarea corespunzătoare.

ARTICOLUL 2 Utilizarea termenilor

În înțelesul prezentei convenții:

Diversitatea biologică înseamnă variabilitatea organismelor vii din toate sursele, inclusiv, printre altele, a ecosistemelor terestre, marine și a altor ecosisteme acvatice și a complexelor ecologice din care acestea fac parte; aceasta include diversitatea în cadrul speciilor, dintre specii și a ecosistemelor.

Resursele biologice includ resurse genetice, organisme sau părți din ele, populații sau orice alte componente biotice ale ecosistemelor având folosință sau valoare efectivă sau potențială pentru umanitate.

Biotehnologie înseamnă orice aplicație tehnologică ce folosește sisteme biologice, organisme vii sau derivate din ele, pentru a realiza sau a modifica produse sau procese pentru utilizare specifică.

Țara de origine a resurselor genetice înseamnă țara care posedă acele resurse genetice în condiții "in situ".

Țara care asigură resurse genetice înseamnă țara care furnizează resurse genetice luate din surse "in situ", inclusiv populații de specii sălbatice și domestice, sau din surse "ex situ", care pot sau nu să-și aibă originea în acea țară.

Specii domestice sau cultivate înseamnă speciile la care a fost influențat procesul de evoluție de către oameni pentru a răspunde necesităților lor.

Ecosistem înseamnă un complex dinamic de comunități de plante, animale și microorganisme și mediul lor fără viață, care interacționează ca o unitate funcțională.

Conservare "ex situ" înseamnă conservarea componentelor diversității biologice în afara habitatelor lor naturale.

Material genetic înseamnă orice material de origine vegetală, animală, microbiană sau altele care conține unități funcționale de ereditate.

Resurse genetice înseamnă materialul genetic de valoare actuală sau potențială.

Habitat înseamnă locul sau tipul de loc unde există în mod natural un organism sau o populație.

Condiții "in situ" înseamnă condițiile în care resursele genetice există în cadrul ecosistemelor și al habitatelor naturale și, în cazul speciilor domestice și cultivate, în mediul în care s-au dezvoltat caracterele lor distincte.

Conservare "in situ" înseamnă conservarea ecosistemelor și habitatelor naturale și menținerea și refacerea populațiilor viabile de specii în mediul lor natural și, în cazul speciilor domestice sau cultivate, în mediul în care și-au dezvoltat caracterele lor distincte.

Zonă protejată înseamnă o zonă delimitată geografic care este desemnată sau reglementată și administrată pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare.

Organizație de integrare economică regională înseamnă o organizație constituită din state suverane ale unei zone date, căreia statele membre i-au transferat competențe cu privire la probleme guvernate de prezenta convenție și care a fost autorizată din timp, conform procedurilor sale interne, să semneze, să ratifice, să accepte, să aprobe sau să adere la aceasta.

Utilizare durabilă înseamnă utilizarea componentelor diversității biologice într-un mod și ritm care să nu ducă la scăderea pe termen lung a diversității biologice, menținându-i astfel potențialul de a răspunde necesităților și aspirațiilor generațiilor prezente și viitoare.

Tehnologie include biotehnologia.

ARTICOLUL 3 Principiu

În conformitate cu Carta Organizației Națiunilor Unite și cu principiile dreptului internațional, statele au dreptul suveran de a exploata propriile lor resurse, în conformitate cu propriile lor politici de mediu, și responsabilitatea să asigure ca activitățile de sub jurisdicția și controlul lor să nu cauzeze prejudicii mediului altor state sau zonelor din afara limitelor jurisdicției lor naționale.

ARTICOLUL 4 Domeniul de aplicare

Sub rezerva drepturilor altor state și cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres în prezenta convenție, dispozițiile prezentei convenții se aplică, pentru fiecare parte contractantă:

a) în cazul componentelor diversității biologice, în zonele din cadrul jurisdicției sale naționale; și

b) în cazul proceselor și activităților efectuate sub jurisdicția sau controlul său, indiferent unde apar efectele lor, în zona jurisdicției sale naționale sau dincolo de limitele jurisdicției naționale.

ARTICOLUL 5 Cooperare

Fiecare parte contractantă, în măsura posibilităților și în funcție de necesități, va coopera direct sau, unde este cazul, prin organizații internaționale competente, cu alte părți contractante în domenii din afara jurisdicției naționale și în alte probleme de interes reciproc, pentru conservarea și utilizarea durabilă a diversității biologice.

ARTICOLUL 6 Măsuri generale pentru conservare și utilizare durabilă

Fiecare dintre părțile contractante, în funcție de condițiile specifice și posibilități:

a) va elabora strategii, planuri și programe naționale pentru a asigura conservarea și utilizarea durabilă a diversității biologice sau va adapta în acest scop strategiile, planurile și programele existente ținând seama, printre altele, de măsurile stabilite în prezenta convenție, importante pentru partea contractantă în cauză; și

b) va integra, în măsura posibilităților și în funcție de necesități, conservarea și utilizarea durabilă, a diversității biologice în planurile, programele și politicile sectoriale și intersectoriale pertinente.

ARTICOLUL 7 Identificare și monitorizare

Fiecare parte contractantă, în măsura posibilităților și în funcție de necesități, în special pentru obiectivele art. 8-10:

a) va identifica componentele diversității biologice importante pentru conservarea și utilizarea sa durabilă, având în vedere lista indicatoare de categorii din anexa nr. I;

b) va monitoriza, prin prelevare de eșantioane și alte tehnici, componentele diversității biologice identificate conform subparagrafului a) de mai sus, acordând atenție specială celor care necesită măsuri de conservare urgentă și celor care oferă cel mai ridicat potențial pentru utilizare durabilă;

c) va identifica procesele și categoriile de activități care au sau este foarte probabil să aibă impact negativ semnificativ asupra conservării și utilizării durabile a diversității biologice și va monitoriza efectele lor prin prelevare de eșantioane și alte tehnici; și

d) va întreține și organiza, prin orice sistem, datele obținute din activitățile de identificare și monitorizare, conform subparagrafelor a), b) și c) de mai sus.

ARTICOLUL 8 Conservare "in situ"

În măsura posibilităților și în funcție de necesități, fiecare parte contractantă:

a) va stabili un sistem de zone protejate sau zone unde sunt necesare măsuri speciale pentru conservarea diversității biologice;

b) va elabora, unde este necesar, linii directoare pentru selectarea, stabilirea și administrarea zonelor protejate sau a zonelor unde trebuie luate măsuri speciale pentru conservarea diversității biologice;

c) va reglementa sau administra resursele biologice importante pentru conservarea diversității biologice, în interiorul sau în afara zonelor protejate, pentru a le asigura conservarea și utilizarea durabilă;

d) va promova protecția ecosistemelor, habitatelor naturale și menținerea populațiilor viabile de specii în mediul natural;

e) va promova dezvoltarea durabilă și ecologic rațională în zonele adiacente zonelor protejate, în vederea asigurării unei protecții sporite a acestor zone;

f) va reface și reconstrui ecosistemele degradate și va promova recuperarea speciilor amenințate, printre altele, prin dezvoltarea și implementarea de planuri și alte strategii de administrare;

g) va stabili sau menține mijloace de reglementare, administrare sau control al riscurilor legate de utilizarea și eliberarea de organisme vii și modificate, rezultate din biotehnologie, care ar putea avea impact negativ asupra mediului, care ar putea afecta conservarea și utilizarea durabilă a diversității biologice, luând în considerare și riscurile asupra sănătății umane;

h) va preveni introducerea, va controla sau eradica acele specii străine care amenință ecosisteme, habitate sau alte specii;

i) va face eforturi pentru a asigura condițiile necesare compatibilității dintre utilizările actuale și conservarea diversității biologice și utilizarea durabilă a componentelor sale;

j) conform legislației sale naționale, va respecta, va menține și va păstra cunoștințele, inovațiile și practicile comunităților indigene și locale cu stiluri de viață tradiționale necesare pentru conservarea și utilizarea durabilă a diversității biologice și va promova aplicarea lor mai largă, cu aprobarea și implicarea deținătorilor de astfel de cunoștințe, inovații sau practici și va încuraja împărțirea echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea unor astfel de cunoștințe, inovații și practici;

k) va dezvolta sau menține legislația necesară și/sau alte prevederi regulamentare pentru protecția speciilor sau populațiilor amenințate;

l) în cazul în care un efect negativ semnificativ asupra diversității biologice a fost determinat conform art. 7, va reglementa sau controla procesele și categoriile de activități în cauză; și

m) va coopera în asigurarea de suport financiar sau orice alt suport pentru conservarea "in situ", subliniată la subparagrafele a)-l) de mai sus, în special pentru țările în curs de dezvoltare.

ARTICOLUL 9 Conservare "ex situ"

Fiecare parte contractantă, în măsura posibilităților și în funcție de necesități, în special în scopul completării măsurilor "in situ":

a) va adopta măsuri pentru conservarea "ex situ" a componentelor diversității biologice, de preferință în țara de origine a acestor componente;

b) va stabili și menține facilități pentru conservarea "ex situ" și cercetarea plantelor, animalelor și microorganismelor, de preferință în țara de origine a resurselor genetice;

c) va adopta măsuri pentru recuperarea și refacerea speciilor amenințate și pentru reintroducerea lor în habitatele naturale, în condiții adecvate;

d) va reglementa și administra colectarea de resurse biologice din habitate naturale în scopul conservării "ex situ", astfel încât să nu se amenințe ecosisteme și populații de specii "in situ", cu excepția cazului în care sunt necesare măsuri speciale "ex situ", conform subparagrafului c) de mai sus; și

e) va coopera pentru asigurarea suportului financiar și de alt tip pentru conservarea "ex situ", subliniată la subparagrafele a)-d) de mai sus și pentru crearea și menținerea mijloacelor de conservare "ex situ" în țările în curs de dezvoltare.

ARTICOLUL 10 Utilizarea durabilă a componentelor
diversității biologice

În măsura posibilităților și în funcție de necesități, fiecare parte contractantă:

a) va integra cerințele conservării și utilizării durabile a resurselor biologice în luarea deciziilor la nivel național;

b) va adopta măsuri legate de utilizarea resurselor biologice pentru a evita sau a reduce impactul negativ asupra diversității biologice;

c) va proteja și încuraja utilizarea curentă a resurselor biologice, în conformitate cu practicile culturale tradiționale care sunt compatibile cu conservarea și utilizarea durabilă;

d) va ajuta populațiile locale în dezvoltarea și implementarea acțiunilor de reconstrucție ecologică în zonele degradate unde s-a redus diversitatea biologică; și

e) va încuraja cooperarea dintre autoritățile sale guvernamentale și sectorul său privat în dezvoltarea de metode pentru utilizarea durabilă a resurselor biologice.

ARTICOLUL 11 Măsuri stimulative

În măsura posibilităților și în funcție de necesități, fiecare parte contractantă va adopta măsuri sigure din punct de vedere economic și social care să acționeze ca stimulente pentru conservarea și utilizarea durabilă a componentelor diversității biologice.

ARTICOLUL 12 Cercetare și instruire


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...