Consiliul Europei

Convenția europeană asupra coproducțiilor cinematografice din 02.10.1992

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 ianuarie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

PREAMBUL

Statele membre ale Consiliului Europei și celelalte state părți la Convenția culturală europeană, semnatare ale prezentei convenții,

considerând că scopul Consiliului Europei este să realizeze o uniune mai strânsă între membrii săi pentru a apăra și a promova idealurile și principiile care alcătuiesc patrimoniul lor comun,

considerând că libertatea de creație și libertatea de expresie constituie elemente fundamentale ale acestor principii,

considerând că protecția diversității culturale a diferitelor țări europene este una dintre țintele Convenției culturale europene,

considerând că, fiind instrumente de creație și de expresie ale diversității culturale la scară europeană, coproducțiile cinematografice trebuie consolidate,

atente să dezvolte principiile menționate și amintind recomandările Comitetului de Miniștri legate de cinematograf și audiovizual, mai ales Recomandarea nr. R (86) 3 privind promovarea producției audiovizuale în Europa,

recunoscând că înființarea Fondului european de sprijin pentru coproducerea și difuzarea de opere de creație cinematografică și audiovizuală răspunde preocupării de a încuraja coproducțiile cinematografice europene și că astfel a fost dat un nou impuls dezvoltării în Europa a coproducțiilor cinematografice,

hotărâte să realizeze acest obiectiv cultural prin eforturi comune, în vederea creșterii producției și definirii unor reguli care să se armonizeze cu ansamblul coproducțiilor cinematografice multilaterale europene,

considerând că adoptarea de reguli comune tinde să reducă constrângerile și să favorizeze cooperarea europeană în domeniul coproducțiilor cinematografice,

au căzut de acord asupra următoarelor:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ARTICOLUL 1 Scopul convenției

Părțile la prezenta convenție se angajează să încurajeze dezvoltarea coproducțiilor cinematografice europene conform dispozițiilor de mai jos.

ARTICOLUL 2 Domeniul de aplicare

1. Prezenta convenție reglementează relațiile dintre statele părți în domeniul coproducțiilor multilaterale care își au originea pe teritoriul părților.

2. Prezenta convenție se aplică:

a) coproducțiilor care reunesc cel puțin 3 coproducători stabiliți în 3 state părți diferite, semnatare ale convenției;

b) coproducțiilor care reunesc cel puțin 3 coproducători stabiliți în 3 state părți diferite, semnatare ale convenției, precum și unul sau mai mulți coproducători care nu este/nu sunt stabilit/stabiliți în statele menționate. Aportul total al coproducătorilor care nu sunt stabiliți în statele părți la convenție nu poate totuși depăși 30% din costul total al coproducției.

În toate cazurile prezenta convenție nu se poate aplica decât dacă opera coprodusă corespunde definiției operei cinematografice europene, astfel cum este formulată la art. 3 paragraful 3.

3. Dispozițiile acordurilor bilaterale încheiate între părțile la prezenta convenție rămân aplicabile coproducțiilor bilaterale.

În cazul coproducțiilor multilaterale dispozițiile prezentei convenții au prioritate față de cele ale acordurilor bilaterale încheiate între țările părți la convenție. Dispozițiile privind coproducțiile bilaterale rămân în vigoare dacă nu se opun dispozițiilor prezentei convenții.

4. În cazul absenței oricărui acord reglementând relațiile bilaterale de coproducție între două state părți la prezenta convenție, aceasta se aplică și coproducțiilor bilaterale, cu excepția situației în care una dintre părțile interesate emite o rezervă, în condițiile prevăzute la art. 20.

ARTICOLUL 3 Definiții

În scopul aplicării prezentei convenții:

a) termenul operă cinematografică desemnează operele de orice durată și pe orice suport, în special operele cinematografice de ficțiune, de animație și documentarele, conforme cu dispozițiile privind industria cinematografică din fiecare țară parte interesată, opere menite să fie difuzate în sălile de cinematograf;

b) termenul coproducători desemnează societăți de producție cinematografică sau producători stabiliți în statele părți la prezenta convenție și legați printr-un contract de coproducție;

c) termenul operă cinematografică europeană desemnează operele cinematografice îndeplinind condițiile stabilite în anexa nr. II care face parte integrantă din prezenta convenție;

d) termenul coproducție multilaterală desemnează o operă cinematografică produsă de cel puțin 3 coproducători, astfel cum au fost definiți la art. 2 paragraful 2.

CAPITOLUL II Reguli aplicabile coproducțiilor

ARTICOLUL 4 Asimilarea la filmele naționale

1. Operele cinematografice europene realizate în coproducție multilaterală și ținând de prezenta convenție se bucură de drept de avantajele acordate filmelor naționale în virtutea dispozițiilor legislative și reglementărilor în vigoare în fiecare stat parte la convenție, participant la respectiva coproducție.

2. Avantajele sunt acordate fiecărui coproducător de către statul parte în care acesta este stabilit, în condițiile și în limitele prevăzute de dispozițiile legislative și de punerea în aplicare a legii statului parte respectiv și conform dispozițiilor prezentei convenții.

ARTICOLUL 5 Modalități de admitere la regimul de coproducție

1. Orice coproducere de opere cinematografice trebuie să primească aprobarea autorităților competente ale statelor părți în care sunt stabiliți coproducătorii, după ce aceste autorități s-au consultat între ele și conform modalităților prevăzute în anexa nr. I care face parte integrantă din prezenta convenție.

2. Cererile de admitere la regimul de coproducție sunt stabilite, în vederea aprobării lor de către autoritățile competente, conform dispozițiilor procedurii de prezentare a cererilor, procedură prevăzută în anexa nr. I. Aprobarea este irevocabilă, cu excepția cazurilor de nerespectare a angajamentelor inițiale de natură artistică, economică și tehnică.

3. Proiectele cu caracter pornografic manifest, cele care fac apologia violenței sau proiectele care lezează deschis demnitatea umană nu pot fi admise la regimul de coproducție.

4. Avantajele prevăzute pentru coproducere sunt acordate coproducătorilor dovediți ca posedând o organizare tehnică și financiară adecvată, precum și calificări profesionale suficiente.

5. Fiecare stat contractant numește autoritățile competente menționate la paragraful 2, printr-o declarație făcută la semnarea sau la depunerea instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de adeziune. Ulterior această declarație poate fi modificată oricând.

ARTICOLUL 6 Proporția contribuțiilor coproducătorilor

1. În cazul unei coproducții multilaterale participarea cea mai mică nu poate fi sub 10%, iar cea mai mare nu poate depăși 70% din costul total al producerii operei cinematografice. Atunci când participarea cea mai mică este sub 20%, statul parte respectiv poate adopta dispoziții menite să reducă sau să suprime accesul la mecanismele naționale de sprijin acordat producției.

2. Atunci când prezenta convenție ține loc de acord bilateral între două părți în condițiile prevăzute la art. 2 paragraful 4, participarea cea mai mică nu poate fi sub 20%, iar participarea cea mai mare nu poate depăși 80% din costul total al producerii operei cinematografice.

ARTICOLUL 7 Drepturile coproducătorilor

1. Contractul de coproducție trebuie să garanteze fiecărui coproducător coproprietatea negativului original cu imagine și sunet. Contractul va cuprinde o dispoziție care să prevadă depunerea negativului original într-un loc stabilit de comun acord de coproducători și care să garanteze liberul acces la negativ.

2. Contractul de coproducție trebuie, de asemenea, să garanteze fiecărui coproducător dreptul la un internegativ sau la oricare alt suport permițând reproducerea.

ARTICOLUL 8 Participarea tehnică și artistică

1. Contribuția fiecăruia dintre coproducători trebuie să însemne în mod obligatoriu o participare tehnică și artistică efectivă. În principiu și în respectul obligațiilor internaționale care leagă părțile contribuția coproducătorilor în ceea ce privește personalul creator, tehnicienii, artiștii, interpreții și utilajele tehnice trebuie să fie proporțională cu investiția lor.

2. Sub rezerva obligațiilor internaționale care leagă părțile și a exigențelor scenariului personalul care alcătuiește echipa de turnare trebuie să provină din statele partenere la coproducție; în principiu, postproducția trebuie realizată în aceste state.

ARTICOLUL 9 Coproducțiile financiare

1. Prin derogare de la dispozițiile art. 8 și conform dispozițiilor specifice și limitelor fixate de dispozițiile legislative și de reglementările în vigoare în țările părți, pot fi admise să beneficieze de prezenta convenție coproducțiile care îndeplinesc următoarele condiții:

a) comportă o participare minoritară sau mai multe care poate/pot fi limitată/limitate la domeniul financiar, conform contractului de coproducție, cu condiția ca fiecare parte națională să nu fie nici mai mică de 10%, nici mai mare de 25% din costul de producție;

b) comportă un coproducător majoritar având o participare tehnică și artistică efectivă și îndeplinind condițiile necesare pentru ca operei cinematografice să îi fie atribuită naționalitatea în țara acestuia;

c) contribuie la afirmarea identității europene; și

d) fac obiectul unor contracte de producție cuprinzând dispoziții relative la repartizarea încasărilor.

2. Regimul de coproducție nu va fi acordat coproducțiilor financiare decât după autorizare, dată de la caz la caz de autoritățile competente, ținându-se seama mai ales de dispozițiile art. 10.

ARTICOLUL 10 Echilibrul general al schimburilor

1. În schimburile cinematografice dintre părți trebuie menținut un echilibru general atât în ceea ce privește valoarea totală a investițiilor, cât și în ceea ce privește participarea tehnică și artistică la operele cinematografice turnate în coproducție.

2. Un stat parte care, după o perioadă rezonabilă, constată un deficit în raporturile sale de coproducție cu una sau mai multe state părți poate, din motive legate de menținerea identității sale culturale, să își condiționeze acordul la o viitoare coproducție de restabilire a echilibrului relațiilor lui cinematografice cu celelalte state părți la convenție.

ARTICOLUL 11 Intrarea și rămânerea pe teritoriul unui stat parte la convenție

În cadrul legislației și reglementărilor, precum și al obligațiilor internaționale în vigoare fiecare țară parte facilitează intrarea și rămânerea pe teritoriul ei a personalului artistic și tehnic din țările părți participante la coproducție, precum și eliberarea autorizațiilor de muncă pe teritoriul ei pentru personalul respectiv. De asemenea, fiecare parte permite importarea temporară și reexportarea materialului necesar producerii și distribuirii operelor cinematografice realizate în cadrul prezentei convenții.

ARTICOLUL 12 Menționarea țărilor coproducătoare

1. Operele cinematografice realizate în coproducție trebuie prezentate cu menționarea țărilor coproducătoare.

2. Această menționare trebuie să figureze clar în generic, în publicitatea comercială și în materialele de promovare a operelor comerciale, precum și în momentul prezentării lor.

ARTICOLUL 13 Exportul

Atunci când o operă cinematografică realizată în coproducție este exportată într-o țară în care importurile de opere cinematografice sunt contingentate și când operele cinematografice ale uneia dintre părțile coproducătoare nu beneficiază de liberă intrare în țara importatoare:

a) opera cinematografică se adaugă în principiu contingentului țării a cărei participare este majoritară;

b) în cazul unei opere cinematografice care presupune o participare egală a țărilor producătoare, opera cinematografică este înregistrată în contingentul țării cu cele mai mari posibilități de export în țara importatoare;

c) dacă înregistrarea nu poate fi făcută conform dispozițiilor lit. a) și b), opera cinematografică este înregistrată în contingentul țării din care este realizatorul.

ARTICOLUL 14 Limba

În momentul admiterii regimului de coproducție autoritatea competentă a unei țări parte poate cere coproducătorului stabilit în această țară o versiune finală a operei cinematografice în una dintre limbile vorbite în țara respectivă.

ARTICOLUL 15 Festivaluri

Dacă coproducătorii nu hotărăsc altfel, operele cinematografice realizate în coproducție sunt prezentate la festivaluri internaționale de țara parte în care este stabilit coproducătorul majoritar sau, în cazul participărilor financiare egale, de țara parte din care este realizatorul.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

ARTICOLUL 16 Semnare, ratificare, acceptare, aprobare

1. Prezenta convenție este deschisă semnării de către statele membre ale Consiliului Europei și de către celelalte state părți la Convenția culturală europeană, care își pot exprima dorința de a fi legate de convenția respectivă prin:

a) semnătură fără rezerva ratificării, acceptării ori aprobării; sau

b) semnătură sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare.

2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 17 Intrarea în vigoare

1. Convenția va intra în vigoare în prima zi a lunii ulterioare expirării unui interval de 3 luni de la data la care 5 state, dintre care cel puțin 4 state membre ale Consiliului Europei, și-au exprimat consimțământul de a fi legate prin convenție, conform dispozițiilor art. 16.

2. Pentru orice stat semnatar care își va exprima mai târziu consimțământul de a fi legat prin convenție, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii ulterioare expirării unui interval de 3 luni de la data semnării convenției sau de la data depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

ARTICOLUL 18 Aderarea unor state nemembre

1. După intrarea în vigoare a prezentei convenții Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei va putea invita orice stat european nemembru al Consiliului Europei, precum și Comunitatea economică europeană să adere la prezenta convenție printr-o hotărâre luată cu majoritatea prevăzută la art. 20.d) din Statutul Consiliului Europei și cu unanimitatea reprezentanților statelor contractante având dreptul să facă parte din Comitetul de Miniștri.

2. Pentru orice stat care aderă sau pentru Comunitatea economică europeană, în caz de adeziune, convenția va intra în vigoare în prima zi a lunii ulterioare expirării unui interval de 3 luni de la data depunerii instrumentului de adeziune la secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 19 Clauză teritorială

1. În momentul semnării sau depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de adeziune orice stat poate desemna teritoriul/teritoriile unde se va aplica prezenta convenție.

2. Ulterior, printr-o declarație adresată secretarului general al Consiliului Europei, orice parte poate extinde în orice moment aplicarea prezentei convenții la orice alt teritoriu desemnat în respectiva declarație. Pentru teritoriul respectiv convenția va intra în vigoare în prima zi a lunii ulterioare expirării unui interval de 3 luni de la data primirii declarației de către secretarul general al Consiliului Europei.

3. orice declarație privind orice teritoriu de aplicare a convenției, declarație făcută în virtutea celor două paragrafe precedente, va putea fi retrasă prin notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea devine efectivă în prima zi a lunii ulterioare expirării unui interval de 3 luni de la data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 20 Rezerve

1. În momentul semnării sau al depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de adeziune orice stat poate declara că art. 2 paragraful 4 nu se aplică în relațiile sale bilaterale de coproducție cu una sau mai multe părți. În plus, orice stat își poate rezerva dreptul de a stabili o participare maximă diferită de cea stabilită la art. 9 paragraful 1.a). Nu se poate face nici o altă rezervă.

2. Orice parte care a formulat o rezervă în sensul paragrafului precedent o poate retrage în întregime sau parțial, adresând o notificare secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea devine efectivă la data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 21 Denunțarea

1. Orice parte poate denunța în orice moment prezenta convenție, adresând o notificare secretarului general al Consiliului Europei.

2. Denunțarea va deveni efectivă în prima zi a lunii ulterioare expirării unui interval de 6 luni de la data primirii notificării către secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 22 Notificări

1. Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului, precum și tuturor statelor și Comunității Economice Europene care au aderat la prezenta convenție sau care au fost invitate să o facă:

a) orice semnare;

b) depunerea fiecărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de adeziune;

c) orice dată a intrării în vigoare a prezentei convenții, conform art. 17, 18 și 19;

d) orice declarație făcută conform art. 5 paragraful 5;

e) orice denunțare făcută conform art. 21;

f) orice alt act, altă notificare sau altă comunicare legată de prezenta convenție.

Subsemnații, autorizați în acest scop, au semnat prezenta convenție.

Întocmită la Strasbourg la 2 octombrie 1992, în limbile franceză și engleză, cele două texte având aceeași valabilitate, într-un singur exemplar care va fi depus la arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite câte o copie legalizată fiecăruia dintre statele menționate la art. 16 paragraful 1, precum și tuturor statelor și Comunității Economice Europene, invitate să adere la prezenta convenție.

ANEXA Nr. I

PROCEDURA DE PREZENTARE A CERERILOR

Pentru a beneficia de prevederile ei, coproducătorii stabiliți în țările părți la prezenta convenție trebuie să prezinte, cu două luni înainte de începerea turnării, o cerere de acceptare la regimul de coproducție, la care se vor anexa documentele menționate mai jos. Aceste documente trebuie să parvină autorităților competente în număr suficient pentru a putea fi comunicate autorităților celorlalte țări părți la convenție cu cel mai târziu o lună înainte de începerea turnării:

- copie de pe contractul de cumpărare a drepturilor de autor sau orice document care să permită verificarea cumpărării dreptului de autor în vederea exploatării economice a operei cinematografice;

- scenariu detaliat;

- lista elementelor artistice și tehnice din țările implicate;

- deviz și plan de finanțare detaliate;

- plan de lucru al operei cinematografice;

- contract de coproducție între coproducători. Acest contract trebuie să cuprindă clauze care să prevadă repartizarea între coproducători a încasărilor sau a piețelor.

În măsura posibilului cererea și celelalte documente vor fi redactate în limba autorităților competente cărora le sunt prezentate.

Autoritățile competente naționale își vor comunica dosarele astfel constituite încă de la depunerea lor. Autoritățile țării parte care are o participare financiară minoritară nu își vor da acordul decât după ce au primit avizul autorităților țării parte având o participare financiară majoritară.

ANEXA Nr. II

1. O operă cinematografică este europeană în sensul art. 3.c) dacă conține elemente europene reprezentând cel puțin 15 puncte dintr-un total de 19 puncte, conform criteriilor indicate mai jos.

2. Având în vedere exigențele scenariului, autoritățile competente, o dată ce s-au pus de acord și dacă apreciază că opera reflectă totuși identitatea europeană, pot accepta la regimul de coproducție o operă care acumulează un număr de puncte mai mic de 15, numărul normal admis.

Elemente europene Puncte
Grupul creaţie de autor
Realizator 3
Scenarist 3
Compozitor 1
Total: 7
Grupul creaţie actoricească
Rol principal 3
Rol secundar 2
Al treilea rol 1
Total: 6
Grupul creaţie tehnică şi de turnare
Imagine 1
Sunet şi mixaj 1
Montaj 1
Decoruri şi costume 1
Studio/loc de turnare 1
Loc de postproducţie 1
Total: 6

NOTĂ:

a) Rolul principal, rolul secundar și al treilea rol sunt evaluate după numărul de zile de turnare.

b) În ceea ce privește art. 8, termenul artistic se referă la grupurile "creație de autor" și "creație actoricească", iar termenul tehnic, la grupul "creație tehnică și de turnare".

;
se încarcă...