Parlamentul României

Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontiere și a lacurilor internaționale din 17.03.1992 *)

Modificări (1), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 mai 1995

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

PREAMBUL

Părțile la această convenție,

ținând cont de faptul că protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontiere și a lacurilor internaționale sunt sarcini importante și urgente a căror îndeplinire efectivă poate fi asigurată doar prin cooperare intensă,

preocupate de faptul că schimbările în starea cursurilor de apă transfrontiere și a lacurilor internaționale pot avea efecte negative pe termen scurt sau lung asupra mediului înconjurător, economiilor și bunăstării țărilor membre ale Comisiei Economice pentru Europa (C.E.E.),

subliniind necesitatea întăririi măsurilor naționale și internaționale de prevenire, control și reducere a degajării de substanțe periculoase în mediul acvatic și de diminuare a eutrofizării și acidificării, precum și a poluării din surse terestre a mediului marin, în special a zonelor de coastă,

apreciind eforturile deja făcute de guvernele țărilor membre ale C.E.E. pentru întărirea cooperării la nivel bilateral și multilateral, pentru prevenirea, controlul și reducerea poluării transfrontiere, asigurarea gospodăririi durabile a apelor, conservarea resurselor de apă și protecția mediului,

reamintind prevederile pertinente și principiile Declarației Conferinței de la Stockholm asupra mediului, ale Actului final al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa (C.S.C.E.), Documentele finale ale reuniunilor de la Madrid și Viena ale reprezentanților statelor participante ale C.S.C.E. și Strategia regională pentru protecția mediului și utilizarea rațională a resurselor naturale în țările membre ale C.E.E., acoperind perioada până în anul 2000 și după,

conștiente de rolul Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite în promovarea cooperării internaționale pentru prevenirea, controlul și reducerea poluării apelor transfrontiere și utilizarea durabilă a acestor ape și, în acest scop, reamintind Declarația de principiu a C.E.E. privind prevenirea și controlul poluării apelor, inclusiv poluarea transfrontieră și în ceea ce privește lupta contra acestei poluări, Declarația de principiu a C.E.E. privind utilizarea rațională a apei, Principiile C.E.E. privind cooperarea în domeniul apelor transfrontiere, Carta C.E.E. privind gospodărirea apelor subterane și Codul de comportare în caz de poluare accidentală a apelor interioare transfrontiere,

referindu-se la deciziile nr. I (42) și nr. I (44) adoptate de Comisia Economică pentru Europa la cea de-a 42-a și, respectiv, cea de-a 44-a sesiune a sa și la rezultatul Întrunirii C.S.C.E. pentru protecția mediului (Sofia, Bulgaria, 16 octombrie - 3 noiembrie 1989),

subliniind că o cooperare între țările membre în vederea protecției și utilizării apelor transfrontiere trebuie să fie implementată în primul rând prin elaborarea de acorduri între țările care mărginesc aceleași ape, în special acolo unde astfel de acorduri nu au fost încă realizate,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1 Definiții

Pentru obiectivele acestei convenții:

1. ape transfrontiere înseamnă orice ape de suprafață sau subterane care marchează frontierele dintre două sau mai multe state, le traversează sau sunt localizate pe acestea; oriunde apele transfrontiere se varsă direct în mare fără să formeze estuare, limita acestor ape transfrontiere este o linie dreaptă trasată peste respectivele lor guri de vărsare, între limitele inferioare de reflux de pe malurile lor;

2. impact transfrontier înseamnă orice efect negativ semnificativ asupra mediului, rezultat dintr-o schimbare în condițiile apelor transfrontiere, cauzată de o activitate umană a cărei origine fizică este situată în întregime sau parțial într-o zonă aflată sub jurisdicția unei părți, produsă asupra mediului dintr-o zonă aflată sub jurisdicția altei părți. Astfel de efecte asupra mediului includ: atentate la sănătatea și securitatea omului, flora, fauna, solul, aerul, apa, clima, peisajul și monumentele istorice sau alte construcții sau interacțiunea între acești factori; ele includ, de asemenea, efecte asupra moștenirii culturale sau asupra condițiilor socioeconomice care rezultă din alterarea acestor factori;

3. parte înseamnă, dacă textul nu indică altfel, o parte contractantă la această convenție;

4. părți riverane înseamnă părțile care mărginesc aceleași ape transfrontiere;

5. organism comun înseamnă orice comisie bilaterală sau multilaterală sau alte mecanisme instituționale specifice pentru cooperare între părțile riverane;

6. substanțe periculoase înseamnă substanțe toxice, cancerigene, mutagene, teratogene sau bioacumulative, în special atunci când sunt persistente;

7. cea mai bună tehnologie disponibilă (definiția este conținută în anexa nr. I la această convenție).

PARTEA I Prevederi referitoare la toate părțile

ARTICOLUL 2 Prevederi generale

1. Părțile vor lua toate măsurile adecvate pentru prevenirea, controlul și reducerea oricărui impact transfrontier.

2. Părțile vor lua, în special, toate măsurile adecvate pentru:

a) a preveni, a controla și a reduce poluările apelor care pot cauza impact transfrontier;

b) a asigura că apele transfrontiere sunt utilizate în scopul gospodăririi raționale și sigure din punct de vedere ecologic, conservării resurselor de apă și protecției mediului;

c) a asigura utilizarea apelor transfrontiere într-un mod rezonabil și echitabil, luând în considerare, în mod special, caracterul lor transfrontier în cazul activităților care cauzează sau pot cauza impact transfrontier;

d) a asigura conservarea și, unde este necesar, restaurarea ecosistemelor.

3. Măsurile pentru prevenirea, controlul și reducerea poluării apelor vor fi luate, pe cât este posibil, la sursă.

4. Aceste măsuri nu vor provoca, direct sau indirect, un transfer al poluării în alte medii.

5. În luarea măsurilor menționate în paragrafele 1 și 2 ale acestui articol, părțile se vor conduce după următoarele principii:

a) principiul precauției în virtutea căruia acțiunea de evitare a impactului transfrontier potențial, prin degajarea de substanțe periculoase, nu va fi amânată pe baza faptului că cercetarea științifică nu a demonstrat din plin legătura cauzală între aceste substanțe, pe de o parte, și impactul transfrontier potențial, pe de altă parte;

b) principiul "poluatorul plătește", în virtutea căruia costurile măsurilor de prevenire, control și reducere a poluării vor fi suportate de către cel care poluează;

c) resursele de apă vor fi gospodărite astfel încât să răspundă necesităților generațiilor prezente, fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile necesități.

6. Părțile riverane vor coopera pe bază de egalitate și reciprocitate, în special prin acorduri bilaterale sau multilaterale, în vederea dezvoltării de politici armonioase, programe și strategii care să acopere zonele bazinelor relevante sau părți ale acestora, având ca scop prevenirea, controlul și reducerea impactului transfrontier și protecția mediului înconjurător al apelor transfrontiere sau a mediului înconjurător influențat de astfel de ape, inclusiv mediul marin.

7. Aplicarea acestei convenții nu va duce la deteriorarea condițiilor de mediu, nici la intensificarea impactului transfrontier.

8. Prevederile acestei convenții nu vor afecta dreptul părților de a adopta și a implementa, individual sau în comun, măsuri mai stringente decât cele stabilite în această convenție.

ARTICOLUL 3 Prevenire, control și reducere

1. Pentru a preveni, controla și reduce impactul transfrontier, părțile vor elabora, adopta, implementa și, pe cât posibil, vor face compatibile măsuri relevante legale, administrative, economice, financiare și tehnice în scopul asigurării, printre altele, ca:

a) emisiile de poluanți să fie prevenite, controlate și reduse la sursă prin aplicarea, printre altele, a tehnologiilor mai puțin poluante sau fără reziduuri;

b) apele transfrontiere să fie protejate împotriva poluării din surse punctuale prin aprobarea anterioară a descărcărilor de ape uzate de către autoritățile naționale competente și ca descărcările autorizate să fie supravegheate și controlate;

c) limitele stabilite în autorizația pentru descărcările de ape uzate să se bazeze pe tehnologiile cele mai bune disponibile, aplicabile la descărcarea de substanțe periculoase;

d) cerințe mai stricte, chiar ducând la interdicție în cazuri individuale, să se impună atunci când calitatea apei receptoare sau ecosistemul le cere;

e) cel puțin tratamentul biologic sau tratamente echivalente să fie aplicate apei uzate menajere, acolo unde este necesar, printr-o abordare treptată;

f) să se ia măsuri specifice, cum este aplicarea celei mai bune tehnologii disponibile, în scopul reducerii aportului de nutrienți din surse industriale și urbane;

g) să se dezvolte și să se implementeze măsuri specifice și cele mai bune practici pentru mediul înconjurător, în scopul reducerii aportului de nutrienți și substanțe periculoase provenind din surse difuze, în special acolo unde sursa principală este agricultura (liniile directoare pentru dezvoltarea celor mai bune practici legate de mediu sunt menționate în anexa nr. II la această convenție);

h) să fie aplicată evaluarea impactului asupra mediului înconjurător și alte mijloace de evaluare;

i) să fie promovată gospodărirea durabilă a resurselor de apă, inclusiv aplicarea abordării ecosistemelor;

j) să fie puse la punct dispozitive de intervenție;

k) să se ia măsuri suplimentare specifice pentru prevenirea poluării apelor subterane;

l) riscul poluării accidentale să fie redus la minimum.

2. În acest scop, fiecare parte va stabili limite de emisie pentru descărcările în apele de suprafață din surse punctuale, bazate pe cele mai bune tehnologii disponibile care sunt aplicabile în mod specific sectoarelor industriale individuale sau industriilor din care provin substanțele periculoase. Măsurile specifice, menționate în paragraful 1 al acestui articol, de prevenire, control și reducere a evacuării în ape a substanțelor periculoase din surse punctuale sau difuze, ar trebui să includă, printre altele, total sau parțial, interdicția producerii sau utilizării unor astfel de substanțe. Vor fi luate în considerare listele existente cu astfel de sectoare industriale sau ramuri ale industriei și listele cu astfel de substanțe periculoase ce sunt stabilite deja în convențiile sau reglementările internaționale aplicabile în zona de sub influența acestei convenții.

3. În plus, fiecare parte va defini, unde este cazul, obiectivele de calitate a apelor și va adopta criteriile de calitate a apelor în scopul prevenirii, controlului și reducerii impactului transfrontier. Îndrumări generale pentru definirea acestor obiective și criterii sunt cuprinse în anexa nr. III la această convenție. Dacă este necesar, părțile vor face eforturi să actualizeze această anexă.

ARTICOLUL 4 Supraveghere

Părțile vor stabili programe pentru supravegherea condițiilor calității apelor transfrontiere.

ARTICOLUL 5 Cercetare și dezvoltare

Părțile vor coopera pentru efectuarea de lucrări de cercetare-dezvoltare vizând tehnici eficiente pentru prevenirea, controlul și reducerea impactului transfrontier. În acest scop părțile vor lua în considerare, pe baze bilaterale și/sau multilaterale, activitățile de cercetare urmărite în forumurile internaționale relevante, se vor strădui să inițieze sau să intensifice programele de cercetare specifice, cu scopul de a obține, acolo unde este necesar, printre altele:

a) punerea la punct de metode pentru evaluarea toxicității substanțelor periculoase și a nocivității poluanților;

b) îmbunătățirea cunoștințelor privind apariția, distribuția și efectele poluanților și ale proceselor implicate asupra mediului;

c) punerea la punct și aplicarea tehnologiilor și metodelor de producție și a modelelor de consum care să țină cont de protecția mediului;

d) eliminarea și/sau înlocuirea substanțelor care pot avea impact transfrontier;

e) punerea la punct de metode sigure din punct de vedere al protecției mediului, pentru îndepărtarea substanțelor periculoase;

f) conceperea de metode speciale pentru îmbunătățirea situației calității cursurilor de apă transfrontiere;

g) dezvoltarea lucrărilor de construcții hidrotehnice și a tehnicilor de regularizare a apelor, sigure din punct de vedere al protecției mediului;

h) evaluarea materială și financiară a pagubelor rezultate din impactul transfrontier.

Rezultatele acestor programe de cercetare vor fi schimbate între părți în conformitate cu art. 6 al acestei convenții.

ARTICOLUL 6 Schimbul de informații

Părțile vor asigura, pe cât posibil, un schimb de informații cât mai larg privind problemele acoperite de prevederile acestei convenții.

ARTICOLUL 7 Responsabilitate

Părțile vor depune eforturi internaționale corespunzătoare pentru a elabora reguli, criterii și proceduri în domeniul responsabilității.

ARTICOLUL 8 Protecția informațiilor

Prevederile acestei convenții nu vor afecta drepturile sau obligațiile părților, în conformitate cu sistemele lor legale naționale și cu regulamentele supranaționale aplicabile, pentru protejarea informației legate de secretul industrial și comercial, inclusiv proprietatea intelectuală sau securitatea națională.

PARTEA a II-a Dispoziții aplicabile părților riverane

ARTICOLUL 9 Cooperarea bilaterală și multilaterală

1. Părțile riverane, pe baza principiilor de egalitate și reciprocitate, vor participa la acorduri bilaterale și multilaterale sau la alte acorduri, dacă acestea nu există, sau le vor adapta pe cele existente, acolo unde este necesar, înlocuind contradicțiile cu principiile de bază ale aceste convenții, în scopul definirii relațiilor lor reciproce și comportamentului privind prevenirea, controlul și reducerea impactului transfrontier. Părțile riverane vor specifica ariile bazinului hidrografic sau parte (părți) a (ale) lui supuse cooperării. Aceste acorduri sau aranjamente vor trata problemele relevante ale acestei convenții, cât și orice alte probleme asupra cărora părțile riverane pot decide că este necesar să coopereze.

2. Acordurile sau aranjamentele menționate în paragraful 1 al acestui articol vor asigura crearea de organisme comune. Sarcinile acestor organisme comune vor fi, printre altele și fără a aduce prejudicii acordurilor sau aranjamentelor relevante existente, următoarele:

a) colectarea, prelucrarea și evaluarea datelor în scopul identificării surselor de poluare susceptibile a cauza impact transfrontier;

b) elaborarea de programe comune de supraveghere a calității și cantității resurselor de apă;

c) efectuarea de inventare și schimb de informații privind sursele de poluare menționate în paragraful 2 a) al acestui articol;

d) stabilirea de limite de emisie pentru apele uzate și evaluarea eficacității programelor de luptă contra poluării;

e) definirea obiectivelor și a criteriilor comune de calitate a apelor, ținând seama de prevederile art. 3 paragraful 3 al acestei convenții, și propunerea de măsuri relevante pentru menținerea și, unde este necesar, îmbunătățirea calității apei;

f) dezvoltarea programelor de acțiune pentru reducerea încărcărilor poluante din ambele surse punctuale (urbane și industriale) și din sursele difuze (în special din agricultură);

g) stabilirea procedurilor de avertizare și alarmă;

h) să servească drept cadru în domeniul schimbului de informații privind utilizarea apei și instalațiilor aferente existente și a celor planificate care sunt susceptibile să cauzeze impact transfrontier;

i) promovarea cooperării și a schimbului de informații despre cele mai bune tehnologii disponibile în conformitate cu prevederile art. 13 al acestei convenții, cât și încurajarea cooperării în programele de cercetare științifică;

j) participarea la realizarea studiilor de impact asupra mediului, relativ la apele transfrontiere, în conformitate cu reglementările internaționale specifice.

3. În cazurile în care un stat de coastă, fiind parte la această convenție, este direct și semnificativ afectat de impactul transfrontier, părțile riverane pot, dacă sunt toate de acord, să invite acel stat de coastă să fie implicat într-o manieră specifică în activitățile organismelor comune multilaterale stabilite de părțile riverane acestor ape transfrontiere.

4. Organismele comune, conform acestei convenții, vor invita organismele comune stabilite de statele de coastă să coopereze pentru protecția mediului marin direct afectat de impactul transfrontier, în scopul armonizării muncii lor și al prevenirii, controlului și reducerii impactului transfrontier.

5. Dacă două sau mai multe organisme comune există în același bazin hidrografic, ele se vor strădui să-și coordoneze activitățile în scopul întăririi, prevenirii, controlului și reducerii impactului transfrontier în cadrul aceluiași bazin.

ARTICOLUL 10 Consultații

Consultațiile vor fi ținute între părțile riverane pe bază de reciprocitate, bună-credință și bună-vecinătate, la cererea oricărei astfel de părți. Astfel de consultații vor avea ca scop cooperarea în probleme care rezultă din prevederile acestei convenții. Acolo unde există un organism stabilit în conformitate cu art. 9 al acestei convenții, o astfel de consultație va fi efectuată prin intermediul acestuia.

ARTICOLUL 11 Supraveghere și evaluare comună

1. În cadrul cooperării generale menționate în art. 9 al acestei convenții sau în acordurile specifice, părțile riverane vor stabili și vor implementa programe comune pentru a supraveghea situația calității apelor transfrontiere, inclusiv inundații și ghețuri plutitoare ca și impactul transfrontier.

2. Părțile riverane vor cădea de acord asupra parametrilor poluării și a poluanților ale căror debite și concentrații în apele transfrontiere vor face obiectul unei supravegheri permanente.

3. Părțile riverane, la intervale regulate, vor efectua evaluări comune sau coordonate ale situației apelor transfrontiere și ale eficacității măsurilor luate pentru prevenirea, controlul și reducerea impactului transfrontier. Rezultatele acestor evaluări vor fi făcute disponibile pentru public în conformitate cu prevederile art. 16 al acestei convenții.

4. Pentru aceste scopuri, părțile riverane trebuie să armonizeze reguli pentru stabilirea și aplicarea de programe de supraveghere, sisteme de măsură, dispozitive, tehnici de analiză, metode de prelucrare și evaluare a datelor și metode pentru înregistrarea poluanților evacuați.

ARTICOLUL 12 Activități comune de cercetare și dezvoltare


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...