Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 656/2015 privind condițiile în care le este permis instituțiilor de credit să includă profiturile interimare sau pe cele de la sfârșit de exercițiu financiar în fondurile proprii de nivel 1 de bază în conformitate cu articolul 26 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (BCE/2015/4)
Număr celex: 32015D0004

Modificări (...)

În vigoare de la 24 aprilie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, în special articolul 4 alineatul (1) litera (d) și articolul 4 alineatul (3) al doilea paragraf,

întrucât:

(1) Articolul 26 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului a introdus o procedură nouă în temeiul căreia este necesară aprobarea autorității competente pentru includerea în fondurile proprii de nivel 1 de bază a profiturilor interimare sau a celor de la sfârșit de exercițiu financiar înainte ca instituția să ia o decizie oficială care să confirme profitul final sau pierderea finală a instituției pentru exercițiul financiar. Această aprobare este acordată dacă sunt îndeplinite următoarele două condiții: profiturile au fost verificate de persoane independente de instituție care sunt responsabile cu auditarea conturilor instituției respective; și instituția a demonstrat că orice obligații sau dividende previzibile au fost deduse din respectivele profituri.

(2) Articolele 2 și 3 din Regulamentul delegat (UE) nr. 241/2014 al Comisiei precizează semnificația conceptului "previzibile" în sensul articolului 26 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(3) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei stabilește cerințe uniforme cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere.

(4) În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, Banca Centrală Europeană (BCE) este autoritatea competentă responsabilă să acorde instituțiilor de credit aflate sub supravegherea sa directă aprobarea de a include profiturile interimare sau pe cele de la sfârșit de exercițiu financiar în fondurile proprii de nivel 1 de bază, atunci când sunt îndeplinite condițiile de mai sus.

(5) Ținând seama de faptul că Regulamentul delegat (UE) nr. 241/2014 a armonizat abordarea referitoare la deducerea dividendelor previzibile din profiturile interimare sau din cele de la sfârșit de exercițiu financiar în scopul acordării aprobării prevăzute la articolul 26 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, aprobarea de a include profiturile interimare sau pe cele de la sfârșit de exercițiu financiar în fondurile proprii de nivel 1 de bază ar trebui acordată atunci când sunt îndeplinite anumite condiții.

(6) În cazurile în care condițiile de aplicare a prezentei decizii nu sunt îndeplinite, BCE va evalua în mod individual cererile de aprobare a includerii profiturilor interimare sau a celor de la sfârșit de exercițiu financiar în fondurile proprii de nivel 1 de bază,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Obiect și domeniu de aplicare

(1) Prezenta decizie stabilește condițiile în care BCE a decis să acorde instituțiilor de credit aprobarea de a include profiturile interimare sau pe cele de la sfârșit de exercițiu financiar în fondurile proprii de nivel 1 de bază, în conformitate cu articolul 26 alineatul (2) literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(2) Prezenta decizie nu aduce atingere dreptului instituțiilor de credit de a solicita aprobarea BCE pentru a include profiturile interimare sau pe cele de la sfârșit de exercițiu financiar în fondurile proprii de nivel 1 de bază în cazurile care nu sunt acoperite de prezenta decizie.

(3) Prezenta decizie se aplică instituțiilor de credit pentru care BCE exercită supravegherea directă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/17).

Articolul 2 Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1. "instituție de credit" înseamnă o instituție de credit în sensul definiției de la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, care este supravegheată de BCE;

2. "bază consolidată" are sensul definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 48 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...