Parlamentul României

Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (5)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 mai 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 10

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta lege stabilește normele în materie de autorizare, desfășurare a activității și transparență ale administratorilor de fonduri de investiții alternative, denumiți în continuare AFIA, care administrează și/sau distribuie în România titluri de participare ale unor fonduri de investiții alternative, denumite în continuare FIA.

(2) Rezervate fiind dispozițiile alin. (5) și ale art. 2, prezenta lege se aplică:

a) persoanelor juridice stabilite în România care administrează unul sau mai multe FIA, indiferent dacă este vorba de un FIA din România, din alt stat membru sau dintr-un stat terț;

b) AFIA stabiliți în state terțe pentru care România este desemnat ca stat membru de referință conform prevederilor art. 39;

c) AFIA stabiliți în alte state membre care distribuie în România titlurile de participare ale unuia sau mai multor FIA din alte state membre;

d) AFIA stabiliți în alte state membre care administrează unul sau mai multe FIA din România;

e) AFIA stabiliți în alte state membre care distribuie în România titlurile de participare ale unuia sau mai multor FIA din state terțe;

f) AFIA stabiliți în state terțe care distribuie în România titlurile de participare ale unuia sau mai multor FIA.

(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), nu prezintă relevanță:

a) dacă FIA este de tip deschis sau închis;

b) dacă FIA îmbracă forma contractuală de trust sau formă statutară ori dacă acesta are orice altă formă juridică;

c) care este structura juridică a AFIA.

(4) În categoria FIA menționate la alin. (3) sunt incluse organismele de plasament colectiv, altele decât organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (A.O.P.C.), care sunt obligate să solicite înregistrarea la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., conform prevederilor art. 114 alin. (2) și art. 115 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004, respectiv A.O.P.C. care, în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (2) din același act normativ, nu au obligația înregistrării la A.S.F.

(5) Prezenta lege nu se aplică următoarelor entități:

a) holdingurilor, astfel cum sunt acestea definite la art. 3 pct. 27;

b) instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale care intră sub incidența Directivei 2003/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 iunie 2003 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale, fondurilor de pensii facultative care intră sub incidența Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, fondurilor de pensii administrate privat care intră sub incidența Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Casei de Asigurări a Avocaților din România, înființată potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 452/2001, altor sisteme de pensii neintegrate în sistemul public, precum și produselor de pensii al căror scop îl reprezintă furnizarea unui beneficiu la vârsta pensionării inclusiv, după caz, entităților autorizate care sunt responsabile de administrarea unor astfel de instituții, fonduri sau produse și care acționează în numele acestora, cu condiția să nu administreze FIA;

c) instituțiilor supranaționale, precum Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiții, Fondul European de Investiții, instituțiile europene de finanțare a dezvoltării și băncile bilaterale de dezvoltare, Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, altor instituții supranaționale și organizații internaționale similare, în cazul în care aceste instituții sau organizații administrează unul sau mai multe FIA și în măsura în care FIA în cauză acționează în interes public;

d) Băncii Naționale a României (BNR);

e) autorităților și organelor naționale, regionale și locale sau altor instituții care administrează fonduri ce sprijină sistemele de asigurări sociale și sistemele de pensii;

f) schemelor de participare a angajaților sau schemelor de economii ale angajaților;

g) entităților cu scop special de securitizare.

(6) A.S.F. este autoritatea competentă în ceea ce privește reglementarea, autorizarea și supravegherea AFIA stabiliți în România, care fac obiectul prevederilor prezentei legi, prin exercitarea prerogativelor stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare.

(7) A.S.F. stabilește metode adecvate pentru a verifica, atunci când este relevant, pe baza orientărilor și recomandărilor elaborate de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, denumită în continuare ESMA, respectarea de către AFIA a obligațiilor ce le revin în temeiul prezentei legi. În cazul în care A.S.F. consideră oportun, aceasta va comunica ESMA decizia sa motivată cu privire la intenția de a nu aplica orientările și recomandările ESMA.

(8) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei legi, A.S.F. notifică ESMA și Comisia Europeană cu privire la calitatea sa de autoritate competentă în România să îndeplinească atribuțiile prevăzute la alin. (6) și (7).

Art. 2. -

(1) Prezenta lege nu se aplică AFIA stabiliți în România care administrează unul sau mai multe FIA ai căror singuri investitori sunt însuși AFIA, societățile-mamă sau sucursalele AFIA ori alte sucursale ale acestor societăți-mamă, cu condiția ca niciunul dintre acești investitori să nu fie el însuși un FIA.

(2) Alin. (3) și (4) sunt singurele care se aplică în cazul AFIA menționați la lit. a) și b), cu luarea în considerare a prevederilor art. 50: Referințe (1)

a) AFIA stabiliți în România care fie direct, fie indirect, printr-o societate de care AFIA este legat printr-o administrare sau un control comun ori printr-o participație directă sau indirectă importantă stabilită conform reglementărilor A.S.F., administrează portofolii de FIA ale căror active administrate, inclusiv activele obținute prin utilizarea efectului de levier, nu depășesc în total un prag de 100.000.000 euro; sau

b) AFIA stabiliți în România care fie direct, fie indirect, printr-o societate de care AFIA este legat printr-o administrare sau un control comun ori printr-o participație directă sau indirectă importantă stabilită conform reglementărilor A.S.F., administrează portofolii de FIA ale căror active administrate nu depășesc în total un prag de 500.000.000 euro în cazul în care portofoliile FIA sunt compuse din FIA care nu utilizează efectul de levier, iar drepturile de răscumpărare nu pot fi exercitate într-o perioadă de 5 ani de la data investiției inițiale în fiecare FIA.

(3) AFIA menționați la alin. (2) sunt obligați:

a) să se înregistreze la A.S.F.;

b) să transmită A.S.F. datele de identificare proprii și cele ale FIA pe care le administrează în momentul înregistrării;

c) să furnizeze A.S.F. informații privind strategiile de investiții pentru FIA pe care le administrează în momentul înregistrării;

d) să furnizeze periodic A.S.F. informații privind principalele instrumente financiare în care investesc și principalele expuneri și cele mai importante concentrări ale FIA pe care le administrează, determinate conform prevederilor art. 5 alin. (3), art. 110 și anexei IV la Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea, denumit în continuare Regulamentul Uniunii Europene nr. 231/2013, pentru a permite A.S.F. să monitorizeze în mod eficace riscul sistemic; și Puneri în aplicare (1)

e) să informeze A.S.F. în cazul în care nu mai întrunesc condițiile menționate la alin. (2).

(4) În cazurile în care nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (2), AFIA în cauză solicită A.S.F. autorizarea în termen de 30 de zile calendaristice, în conformitate cu procedurile relevante prevăzute de prezenta lege.

(5) AFIA menționați la alin. (2) nu beneficiază de niciunul dintre drepturile acordate în temeiul prezentei legi, cu excepția cazului în care aleg în mod voluntar să intre sub incidența prezentei legi, caz în care acestea nu mai beneficiază de excepțiile prevăzute la alin. (3) și (4).

Art. 3. -

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. administrarea FIA - desfășurarea, cu privire la unul sau mai multe fonduri de investiții alternative, cel puțin a funcțiilor de administrare a investițiilor menționate la art. 5 alin. (2);

2. AFIA - orice persoană juridică a cărei activitate principală o reprezintă administrarea unuia sau mai multor FIA;

3. AFIA extern - persoana juridică indicată la pct. 2, responsabilă pentru administrarea FIA, desemnată în acest scop de către acționarii/Consiliul de administrație/Consiliul de supraveghere al FIA înființat în baza unui act constitutiv - societate de investiții. În cazul unui FIA înființat în baza unui contract de societate - fond de investiții, AFIA extern este reprezentat de persoana juridică indicată la pct. 2 care a avut inițiativa înființării respectivului fond de investiții;

4. DAFIA - Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 1.095/2010;

5. autorități competente ale AFIA stabiliți în Uniunea Europeană - autoritățile competente din alte state membre ale Uniunii Europene care supraveghează AFIA stabiliți în respectivele state membre;

6. autoritățile competente în legătură cu depozitarul:

a) dacă depozitarul este o instituție de credit autorizată în temeiul Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE, autoritățile competente definite la art. 4 alin. (1) pct. 40 din Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;

b) dacă depozitarul este o firmă de investiții autorizată în temeiul Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (reformare), autoritățile competente definite la art. 4 alin. (1) pct. 26 din directiva în cauză;

c) dacă depozitarul intră în una dintre categoriile de instituții menționate la art. 21 alin. (3) lit. (c) din DAFIA, autoritățile naționale din statul său membru de origine care sunt împuternicite în temeiul unui act cu putere de lege sau al unei norme administrative să supravegheze astfel de categorii de instituții;

d) dacă depozitarul este o entitate menționată la art. 21 pct. 3 al treilea alineat din DAFIA, autoritățile naționale din statul membru în care entitatea în cauză își are sediul social și care sunt împuternicite în temeiul unui act cu putere de lege sau al unei norme administrative să supravegheze aceste entități sau organul oficial competent să înregistreze ori să supravegheze aceste entități în temeiul normelor de deontologie profesională care le sunt aplicabile;

e) dacă depozitarul este numit depozitar pentru un FIA dintr-un stat terț în conformitate cu art. 21 pct. 5 lit. b) din DAFIA și nu face parte din domeniul de aplicare al lit. a)-d), autoritățile naționale relevante din țara terță în care depozitarul își are sediul social;

f) în cazul FIA din România, autoritatea competentă în legătură cu depozitarul care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 20 este A.S.F.;

7. autorități competente pentru FIA din Uniunea Europeană - autoritățile naționale dintr-un stat membru care sunt împuternicite în temeiul unui act cu putere de lege sau al unei norme administrative să supravegheze FIA;

8. autorități de supraveghere în ceea ce privește un FIA dintr-un stat terț - autoritățile naționale dintr-un stat terț care sunt împuternicite în temeiul unui act cu putere de lege sau al unei norme administrative să supravegheze FIA;

9. autorități de supraveghere în ceea ce privește un AFIA stabilit într-un stat terț - autoritățile naționale dintr-un stat terț care sunt împuternicite în temeiul unui act cu putere de lege sau al unei norme administrative să supravegheze AFIA;

10. broker principal - o instituție de credit, o firmă de investiții reglementată sau altă entitate supusă unor reglementări prudențiale și unei supravegheri continue, care oferă servicii unor investitori profesionali, în special pentru finanțarea sau executarea unor tranzacții cu instrumente financiare în calitate de contraparte, și care poate furniza și alte servicii, cum ar fi compensarea și decontarea tranzacțiilor, servicii de custodie, împrumuturi de valori mobiliare, servicii personalizate de asistență tehnologică și operațională;

11. capital inițial - fondurile definite conform art. 26 alin. (1) lit. (a) - (e) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

12. comision de performanță - o cotă din profitul FIA obținută de AFIA drept compensație pentru administrarea FIA, fără a include cota din profitul FIA dobândită de AFIA ca randament al investițiilor AFIA în FIA;

13. conflict de interese - una sau mai multe dintre situațiile prevăzute la art. 30 din Regulamentul Uniunii Europene nr. 231/2013, care pot apărea între persoanele indicate la art. 14 alin. (1);

14. control - relația dintre societatea-mamă și o filială, astfel cum este descrisă la pct. 35;

15. distribuire - o ofertă sau un plasament, direct sau indirect, efectuat la inițiativa AFIA sau în numele AFIA, de titluri de participare ale unui FIA pe care acesta îl administrează și adresat unor investitori domiciliați sau care au sediul social într-un stat membru;

16. efect de levier - orice metodă prin care AFIA mărește expunerea unui FIA pe care îl administrează fie prin împrumut de numerar sau valori mobiliare, fie prin poziții de instrumente financiare derivate sau prin orice alte mijloace;

17. emitent - entitate juridică de drept public sau privat care are sediul social în Uniunea Europeană și ale cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din Uniunea Europeană definită la art. 4 alin. (1) pct. 21 din Directiva 2014/65/UE. Emitentul este, în cazul certificatelor de depozit reprezentând valori mobiliare, entitatea care emite valorilor mobiliare reprezentate;

18. entități cu scop special de securitizare - entități al căror unic scop este de a desfășura activități de securitizare conform art. 1 pct. 2 din Regulamentul (CE) nr. 24/2009 al Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind statisticile referitoare la activele și pasivele societăților vehicul investițional angajate în operațiuni de securitizare și alte activități adecvate pentru îndeplinirea acestui scop;

19. ESRB - Comitetul European pentru Risc Sistemic;

20. FIA din România - acele A.O.P.C. înființate în România care atrag capital de la cel puțin 2 (doi) investitori, în vederea plasării acestuia în conformitate cu o politică de investiții definită în interesul respectivilor investitori și care îndeplinesc condițiile indicate la art. 1 alin. (3);

21. FIA din Uniunea Europeană:

a) orice FIA care este autorizat sau înregistrat într-un stat membru al Uniunii Europene conform legislației aplicabile în respectivul stat membru; sau

b) orice FIA care nu este autorizat sau înregistrat într-un stat membru, dar are sediul social și/sau sediul principal într-un stat membru;

22. FIA dintr-un stat terț - un FIA care nu este un FIA din Uniunea Europeană;

23. FIA de tip "feeder" - un FIA care:

a) investește cel puțin 85% din activele sale în titluri de participare ale unui alt FIA (FIA de tip "master");

b) investește cel puțin 85% din activele sale în mai multe FIA de tip "master", în cazul în care FIA respective de tip "master" au strategii de investiții identice; sau

c) are, în orice alt fel, o expunere de 85% din active la unul sau mai multe astfel de FIA de tip "master";

24. FIA de tip "master" - un FIA în care investește un alt FIA sau față de care un alt FIA are o expunere în conformitate cu pct. 23;

25. filială - societatea controlată de o societate-mamă definită la pct. 35, inclusiv orice societate subordonată societății- mamă care conduce grupul de societăți în cauză;

26. fonduri proprii - fonduri proprii, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 118 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, respectiv suma fondurilor proprii de nivel 1 și a fondurilor proprii de nivel 2;

27. holding - o societate care deține participații la una sau mai multe alte societăți și al cărei obiectiv comercial este de a aplica una sau mai multe strategii de afaceri prin intermediul filialelor sale, al societăților sale asociate sau al participațiilor sale pentru a contribui la valoarea lor pe termen lung, și care:

a) fie este o societate care acționează în nume propriu și ale cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din UE; fie

b) nu este înființată cu scopul principal de a genera beneficii pentru investitorii săi prin vânzarea filialelor sale sau a societăților sale asociate, în conformitate cu raportul anual sau alte documente oficiale ale societății;

28. instrument financiar - un instrument definit conform art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004;

29. investitor profesional - un investitor care este considerat a fi un client profesional sau poate fi, la cerere, considerat a fi un client profesional, în sensul definiției prevăzute de reglementările privind serviciile de investiții financiare, emise în aplicarea Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CEE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului;

30. investitor de retail - un investitor care nu este investitor profesional;

31. O.P.C.V.M. - un organism de plasament colectiv în valori mobiliare definit conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, denumită în continuare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012;

32. participație calificată - o participație, directă sau indirectă, într-un AFIA care reprezintă cel puțin 10% din capitalul social ori din drepturile de vot, astfel cum este prevăzut la art. 228 din Legea nr. 297/2004, având în vedere condițiile de cumulare stabilite prin reglementările emise în aplicarea acestei legi, sau care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra administrării AFIA în care este deținută participația respectivă;

33. reprezentant legal - o persoană fizică domiciliată într-un stat din Uniunea Europeană sau o persoană juridică având sediul social în Uniunea Europeană și care, fiind numită în mod expres de către un AFIA stabilit într-un stat terț, acționează în numele AFIA în cauză pe lângă autoritățile, clienții, organismele și partenerii de afaceri din România ai AFIA în ceea ce privește obligațiile ce le revin AFIA dintr-un stat terț în temeiul prezentei legi;

34. reprezentanții angajaților - reprezentanții salariaților prevăzuți în Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare și consultare a angajaților, denumită în continuare Legea nr. 467/2006;

35. societate-mamă - societatea care se află în una dintre următoarele situații:

a) deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților la o altă societate (filială); sau

b) are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor administrative, de conducere sau de supraveghere ale unei alte societăți (filială) și este simultan acționar sau asociat la societatea în cauză; sau

c) are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra unei societăți (filială) al cărei acționar sau asociat este, în temeiul unui contract încheiat cu societatea în cauză sau al unei clauze din actul constitutiv sau statutul societății în cauză, dacă legislația sub incidența căreia intră filiala permite ca ea să fie supusă unor astfel de contracte sau clauze;

d) este acționar sau asociat al unei societăți, și:

(i) fie majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale societății în cauză (filială) care au îndeplinit aceste funcții în cursul exercițiului financiar în cauză, în cursul exercițiului financiar precedent și până la momentul întocmirii conturilor consolidate, au fost numiți doar prin exercitarea drepturilor sale de vot;

(ii) fie controlează singură, în temeiul unui acord încheiat cu alți acționari sau asociați ai societății în cauză (filială), majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților societății în cauză.

Pct. (i) nu se aplică dacă o altă societate deține drepturile menționate la lit. a), b) sau c) în ceea ce privește filiala.

În aplicarea lit. a), b) și d), drepturile de vot, de numire sau de revocare ale oricărei alte filiale, precum și cele ale oricărei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama societății- mamă sau a unei alte filiale, trebuie adăugate la cele ale societății-mamă.

În aplicarea lit. a), b) și d), din drepturile menționate la paragraful anterior se scad următoarele drepturi:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...