Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 144/2015 de stabilire a procedurilor privind transmiterea cererilor de granturi și a cererilor de plată și informațiile referitoare la acestea, în ceea ce privește măsurile de urgență pentru combaterea bolilor animalelor la care se face referire în Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2015) 250]
Număr celex: 32015D0144

Modificări (...)

În vigoare de la 19 februarie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE și 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 și (CE) nr. 396/2005 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE și 2009/470/CE ale Consiliului, în special articolul 36 alineatul (5),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 652/2014, se pot acorda granturi statelor membre pentru măsuri de urgență luate ca urmare a confirmării apariției uneia dintre bolile animalelor enumerate în anexa I la respectivul regulament.

(2) În scopul asigurării unei bune gestiuni financiare și pentru a dispune de informare rapidă cu privire la gestionarea bolilor, este necesar să se stabilească datele până la care statele membre trebuie să își transmită cererile de granturi și cererile de plată și să se precizeze informațiile care trebuie furnizate. În special, ar trebui să fie furnizate estimări inițiale și estimări actualizate privind cheltuielile suportate de statele membre.

(3) Este necesar să se precizeze rata care urmează să se aplice pentru conversia estimărilor și a cererilor de plată transmise de către statele membre care nu folosesc moneda euro ca monedă națională.

(4) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Informații preliminare

În termen de 30 de zile de la data confirmării oficiale a apariției uneia dintre bolile enumerate în anexa I la regulamentul respectiv statele membre transmit informații prealabile cu privire la categoriile de animale și de produse în cauză și valorile de piață pentru fiecare dintre categoriile respective, utilizând un fișier în format electronic, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa I la prezenta decizie.

În același timp, statele membre furnizează o descriere a acțiunilor planificate și în derulare și legislația pentru determinarea valorilor animale și produse care urmează să fie compensate.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...