Act Internațional

Convenția Poștală Universală din 14.09.1994*)

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Subsemnații, plenipotențiari ai guvernelor țărilor membre ale Uniunii, în baza prevederilor art. 22 paragraful 3 al Constituției Uniunii Poștale Universale, adoptată la Viena la 10 iulie 1964, au hotărât, de comun acord și sub rezerva prevederilor art. 25 paragraful 4 al sus-menționatei constituții, în prezenta convenție, regulile comune aplicabile serviciului poștal internațional și dispozițiile privind serviciile poștei de scrisori.

PARTEA ÎNTÂI Regulile comune aplicabile serviciului poștal internațional

CAPITOLUL UNIC Dispoziții generale

ARTICOLUL 1 Libertatea de tranzit

1. Principiul libertății de tranzit este enunțat în primul articol al Constituției Uniunii Poștale Universale. El antrenează obligația, pentru fiecare administrație poștală, de a îndruma mereu pe căile cele mai rapide și prin mijloacele cele mai sigure, pe care ea le utilizează pentru propriile trimiteri, depeșele închise și trimiterile poștei de scrisori în tranzit deschis, care îi sunt predate de către o altă administrație.

1. bis. Țările membre care nu participă la schimbul de scrisori conținând materii biologice perisabile sau materii radioactive au posibilitatea să nu admită aceste trimiteri în tranzit deschis pe teritoriul lor. Același lucru este valabil și pentru trimiterile poștei de scrisori, altele decât scrisorile, cărțile poștale și cecogramele, față de care nu au fost respectate dispozițiile legale care reglează condițiile publicării lor sau ale circulației lor în țara traversată.

2. Libertatea de tranzit a coletelor poștale de îndrumat pe căi terestre și maritime este limitată la teritoriul țărilor care participă la acest serviciu.

3. Libertatea de tranzit a coletelor-avion este garantată pe întreg teritoriul Uniunii; totuși țările membre care nu sunt părți la aranjamentul privind coletele poștale nu pot fi obligate să participe la îndrumarea, pe cale de suprafață, a coletelor-avion.

4. Dacă o țară membră nu respectă dispozițiile referitoare la libertatea de tranzit, celelalte țări membre au dreptul să suprime serviciul poștal cu această țară.

ARTICOLUL 2 Apartenența trimiterilor poștale

Orice trimitere poștală aparține expeditorului atât timp cât nu a fost distribuită celui în drept, cu excepția cazului în care trimiterea a fost reținută prin aplicarea legislației țării de destinație.

ARTICOLUL 3 Crearea unui nou serviciu

Administrațiile pot, de comun acord, să creeze un serviciu nou, neprevăzut în mod expres prin actele Uniunii. Taxele referitoare la noul serviciu sunt fixate de către fiecare administrație interesată, ținându-se seama de cheltuielile de exploatare a serviciului.

ARTICOLUL 4 Unitatea monetară

Unitatea monetară prevăzută în art. 7 al Constituției Uniunii Poștale Universale și utilizată în convenție și în aranjamente, precum și în regulamentele lor de aplicare este dreptul special de tragere (DST).

ARTICOLUL 5 Timbre poștale

1. Numai administrațiile poștale emit timbre poștale care atestă plata francării conform actelor Uniunii. Mărcile de francare poștală, amprentele mașinilor de francat și amprentele imprimate sau alte procedee de imprimare sau timbrare conforme dispozițiilor regulamentului nu pot fi utilizate decât cu autorizația administrației poștale.

2. Subiectele și motivele timbrelor poștale trebuie să fie conforme spiritului din preambulul Constituției Uniunii Poștale Universale și deciziilor luate de către organele Uniunii.

ARTICOLUL 6 Taxe

1. Taxele referitoare la diferitele servicii poștale internaționale sunt fixate în convenție și aranjamente. Această fixare a taxelor trebuie să se facă, în principiu, în relație cu costurile aferente furnizării acestor prestații.

2. Taxele aplicate, inclusiv cele fixate cu titlu indicativ în acte, trebuie să fie cel puțin egale cu cele aplicate trimiterilor din regim interior, care prezintă aceleași caracteristici (categorie, cantitate, termen de prelucrare etc.).

3. Administrațiile poștale sunt autorizate să depășească toate taxele care figurează în convenție și în aranjamente, inclusiv cele care nu sunt fixate cu titlu indicativ:

3.1. dacă taxele pe care ele le aplică pentru același serviciu în regimul lor interior sunt mai ridicate decât cele fixate;

3.2. dacă acest lucru este necesar pentru acoperirea costurilor de exploatare a serviciilor lor sau pentru oricare alt motiv rezonabil.

4. Este interzis să se perceapă de la clienți taxe poștale, indiferent de natura lor, altele decât cele care sunt prevăzute în convenție și în aranjamente.

5. În afara cazurilor prevăzute prin convenție și aranjamente, fiecare administrație poștală păstrează taxele pe care le-a perceput.

ARTICOLUL 7 Francare poștală

1. Principiu.

1.1. Cazurile de francare poștală sunt în mod expres prevăzute prin convenție și prin aranjamente.

2. Serviciul poștal.

2.1. Trimiterile poștei de scrisori referitoare la serviciul poștal, expediate de către administrațiile poștale sau birourile lor, sunt scutite de orice taxă poștală.

2.2. Sunt scutite de toate taxele poștale, cu excepția suprataxelor aeriene, trimiterile poștei de scrisori referitoare la serviciul poștal:

2.2.1. schimbate între organele Uniunii Poștale Universale și organele uniunilor restrânse;

2.2.2. schimbate între organele acestor uniuni;

2.2.3. expediate de către sus-menționatele organe administrațiilor poștale sau birourilor lor.

3. Prizonieri de război și internați civili.

3.1. Sunt scutite de toate taxele poștale, cu excepția suprataxelor aeriene, trimiterile poștei de scrisori, coletele poștale și trimiterile serviciilor financiare poștale adresate prizonierilor de război sau expediate de către ei fie direct, fie prin intermediul birourilor menționate în regulament. Beligeranții primiți sau internați într-o țară neutră sunt asimilați prizonierilor de război propriu-ziși în ceea ce privește aplicarea dispozițiilor precedente.

3.2. Dispozițiile prevăzute la pct. 3.1. se aplică și trimiterilor poștei de scrisori, coletelor poștale și trimiterilor din serviciile financiare provenind din alte țări, adresate persoanelor civile internate conform Convenției de la Geneva din 12 august 1949, referitoare la protecția persoanelor civile în timp de război, sau expediate de către ele fie direct, fie prin intermediul birourilor menționate în regulament.

3.3. Birourile menționate în regulament beneficiază și ele de scutire poștală pentru poșta de scrisori, coletele poștale și trimiterile din serviciile financiare poștale privind persoanele vizate la pct. 3.1. și 3.2., pe care ele le expediază sau le primesc fie direct, fie cu titlu de intermediari.

3.4. Coletele sunt admise în cutie poștală până la greutatea de 5 kilograme. Limita de greutate este extinsă la 10 kilograme pentru trimiterile al căror conținut este indivizibil și pentru cele care sunt adresate unui câmp sau oamenilor săi de încredere pentru a fi distribuite prizonierilor.

4. Cecograme

4.1. Cecogramele sunt scutite de toate taxele poștale, cu excepția suprataxelor aeriene.

PARTEA A DOUA Dispoziții referitoare la poșta de scrisori: oferta de prestații

CAPITOLUL 1 Servicii de bază

ARTICOLUL 8 Trimiterile poștei de scrisori

1. Trimiterile poștei de scrisori sunt clasificate conform următoarelor două sisteme. Fiecare administrație poștală este liberă să aleagă sistemul pe care ea îl aplică traficului său de plecare.

2. Primul sistem este bazat pe viteza de prelucrare a trimiterilor. Acestea din urmă sunt repartizate în:

2.1. trimiteri prioritare: trimiteri transportate pe calea cea mai rapidă (aeriană sau de suprafață) cu prioritate; limita de greutate: 2 kg în general, 5 kg pentru trimiteri cărți și broșuri (serviciu facultativ); 7 kg pentru cecograme;

2.2. trimiteri neprioritare: trimiteri pentru care expeditorul a ales un tarif mai puțin ridicat, care implică un termen de distribuire mai lung; limite de greutate: identice cu cele de la pct. 2.1.

3. Al doilea sistem este bazat pe conținutul trimiterilor. Acestea din urmă sunt repartizate în:

3.1. scrisori și cărți poștale, denumite colectiv LC; limita de greutate 2 kilograme;

3.2. imprimate, cecograme și pachete mici, denumite colectiv AO; limite de greutate: 2 kilograme pentru pachetele mici, 5 kilograme pentru imprimate, 7 kilograme pentru cecograme.

4. În sistemul de clasificare bazat pe conținut:

4.1. trimiterile poștei de scrisori, transportate pe cale aeriană cu prioritate, sunt denumite trimiteri-avion;

4.2. trimiterile de suprafață, transportate pe cale aeriană cu prioritate redusă, sunt denumite trimiteri S.A.L.

5. Fiecare administrație are posibilitatea de a admite ca trimiterile prioritare și scrisorile-avion să fie constituite dintr-o foaie de hârtie, îndoită în mod convenabil și lipită pe toate laturile. Asemenea trimiteri sunt denumite aerograme.

6. Curierul constituit din trimiteri ale poștei din scrisori depuse în număr de către un același expeditor, primit în aceeași depeșă sau în depeșe separate, conform condițiilor precizate în regulament, este denumit curier în număr.

7. Sacii speciali conținând ziare, scrieri periodice, cărți și alte obiecte imprimate, pe adresa aceluiași destinatar și pentru aceeași adresă, sunt, în ambele sisteme, denumiți saci M; limita de greutate: 30 kilograme.

8. Limitele de dimensiuni și condițiile de acceptare, precum și particularitățile referitoare la limitele de greutate sunt prezentate în regulament.

ARTICOLUL 9 Taxa de francare

1. Administrația de origine fixează taxele de francare pentru transportul trimiterilor poștei de scrisori pe toată întinderea Uniunii. Taxele de francare cuprind distribuirea trimiterilor la domiciliul destinatarilor, atunci când serviciul de distribuire este organizat în țările de destinație pentru trimiterile despre care este vorba. Condițiile de aplicare sunt prezentate în regulament.

2. Taxele de francare indicative sunt menționate în tabloul de mai jos:

Felul trimiterii Treptele de greutate Taxele de francare indicative (DST)
1 2 3
2.1. Taxele în sistemul bazat pe viteză:
Trimiteri prioritare până la 20 g 0,37
peste 20 g până la 100 g 0,88
peste 100 g până la 250 g 1,76
peste 250 g până la 500 g 3,38
peste 500 g până la 1000 g 5,88
peste 1000 g până la 2000 g 9,56
pe treapta suplimentară de 1000 g 4,78
(facultativ)
Trimiteri neprioritare până la 20 g 0,18
peste 20 g până la 100 g 0,40
peste 100 g până la 250 g 0,74
peste 250 g până la 500 g 1,32
peste 500 g până la 1000 g 2,21
peste 1000 g până la 2000 g 3,09
pe treapta suplimentară de 1000 g 1,54
(facultativ)
2.2. Taxe în sistemul pe conținut:
Scrisori până la 20 g 0,37
peste 20 g până la 100 g 0,88
peste 100 g până la 250 g 1,76
peste 250 g până la 500 g 3,38
peste 500 g până la 1000 g 5,88
peste 1000 g până la 2000 g 9,56
Cărți poștale 0,26
Imprimate până la 20 g 0,18
peste 20 g până la 100 g 0,40
peste 100 g până la 250 g 0,74
peste 250 g până la 500 g 1,32
peste 500 g până la 1000 g 2,21
peste 1000 g până la 2000 g 3,09
pe treapta suplimentară de 1000 g 1,54
Pachete mici peste 20 g până la 100 g 0,40
peste 100 g până la 250 g 0,74
peste 250 g până la 500 g 1,32
peste 500 g până la 1000 g 2,21
peste 1000 g până la 2000 g 3,09

3. Consiliul de exploatare poștală este autorizat să revizuiască și să modifice în intervalul dintre două congrese, sub rezerva aprobării consiliului de administrație, taxele indicative menționate la paragraful 2. Taxele revizuite vor avea ca bază media taxelor fixate de către membrii uniunii pentru trimiterile internaționale prezentate în țara lor.

4. Administrația de origine are posibilitatea de a acorda, pentru trimiterile poștei de scrisori care conțin:

4.1. ziare și scrieri periodice publicate în țara sa, o reducere care nu poate depăși 50% din tariful aplicabil categoriei de trimiteri utilizate;

4.2. cărți și broșuri, partituri muzicale și hărți geografice care nu conțin nici o publicitate sau reclamă, alta decât aceea care figurează pe coperta sau pe paginile de gardă ale acestor obiecte, aceeași reducere cu cea prevăzută la pct. 4.1.

5. Taxa aplicabilă sacilor M este calculată pe trepte de 1 kilogram până la concurența greutății totale a fiecărui sac. Administrația de origine are posibilitatea să acorde pentru acești saci o reducere de taxă care poate ajunge până la 20% din taxa aplicabilă pentru categoria de trimiteri utilizată. Această reducere poate fi independentă de reducerile prevăzute la paragraful 4.

6. Administrația de origine are posibilitatea de a aplica trimiterilor nenominalizate taxe diferite de cele aplicate trimiterilor normalizate. Trimiterile normalizate sunt definite în regulament.

7. În sistemul bazat pe conținut, reunirea, într-o singură trimitere, de obiecte pasibile de taxe diferite este autorizată cu condiția ca greutatea totală să nu fie superioară greutății maxime prevăzute pentru categoria a cărei limită de greutate este cea mai ridicată. Taxa aplicabilă unei astfel de trimiteri este, după cum dorește administrația de origine, aceea a categoriei al cărei tarif este cel mai ridicat sau suma diferitelor taxe aplicabile fiecărui element al trimiterii. Aceste trimiteri poartă mențiunea trimiteri mixte.

ARTICOLUL 10 Tarifarea conform modului de îndrumare sau vitezei

1. Taxele aplicabile trimiterilor prioritare, care sunt întotdeauna transportate pe calea cea mai rapidă (aeriană sau de suprafață), cuprind eventualele costuri suplimentare ale transmiterii rapide.

2. Administrațiile care aplică sistemul bazat pe conținut sunt autorizate:

2.1. să perceapă suprataxe pentru trimiterile-avion.

Suprataxele trebuie să fie în relație cu cheltuielile de transport aerian și să fie uniforme pentru cel puțin ansamblul teritoriului fiecărei țări de destinație, indiferent care ar fi îndrumarea utilizată. Pentru calculul suprataxei aplicabile unei trimiteri-avion, administrațiile sunt autorizate să țină seama de greutatea formularelor utilizate de public, eventual anexate;

2.2. să perceapă, pentru trimiterile S.A.L., suprataxe inferioare acelora pe care ele le percep pentru trimiterile-avion;

2.3. să fixeze taxe combinate pentru formarea trimiterilor-avion și a trimiterilor S.A.L., ținând seama de costul prestațiilor lor poștale și de sumele de plătit pentru transport aerian.

3. Reducerile de taxe conform art. 9 paragrafele 4 și 5 se aplică și trimiterilor transportate prin avion, dar nici o reducere nu este acordată părții din taxa destinată să acopere cheltuielile acestui transport.

ARTICOLUL 11 Tarife preferențiale

Dincolo de limita minimă a taxelor fixate la art. 6 paragraful 2, administrațiile poștale au posibilitatea de a acorda taxe reduse, bazate pe legislația lor internă, pentru trimiterile poștei de scrisori prezentate în țara lor. Ele au, în special, posibilitatea de a acorda tarife preferențiale clienților lor care au trafic poștal important.

ARTICOLUL 12 Taxe speciale

1. Nici o taxă de distribuire nu poate fi percepută de la destinatar pentru pachetele mici cu o greutate mai mică de 500 g.

2. Când pachetele mici cu o greutate de peste 500 g sunt supuse unei taxe de distribuire în regimul intern, aceeași taxă putând fi percepută pentru pachetele mici care provin din străinătate.

3. Administrațiile sunt autorizate să perceapă, în cazurile menționate mai jos, aceleași taxe ca în regimul intern:

3.1. taxa de prezentare în ultima limită de oră, percepută de la expeditor;

3.2. taxa de prezentare în afara orelor normale de deschidere a ghișeelor, percepută de la expeditor;

3.3. taxa de colectare de la domiciliul expeditorului, percepută de la acesta din urmă;

3.4. taxa de retragere în afara orelor normale de deschidere a ghișeelor, percepută de la destinatar;

3.5. taxa de post-restant, percepută de la destinatar;

3.6. taxa de magazinaj pentru orice trimitere din poșta de scrisori care depășește 500 g și pe care destinatarul acesteia nu a preluat-o în termenul în care trimiterea a fost ținută la dispoziția lui fără cheltuieli. Această taxă nu se aplică cecogramelor.

ARTICOLUL 13 Francarea

1. În general trimiterile poștei de scrisori trebuie să fie complet francate de către expeditor. Modalitățile de francare sunt definite în regulament.

2. Administrația de origine are posibilitatea să predea expeditorilor trimiterile poștei de scrisori nefrancate sau insuficient francate, pentru ca aceștia să le completeze ei însuși francarea.

3. Administrația de origine poate, de asemenea, să francheze trimiterile poștei de scrisori nefrancate sau să completeze francarea trimiterilor insuficient francate și să încaseze valoarea lipsă de la expeditor. În acest caz ea este autorizată să perceapă și o taxă de prelucrare de 0,33 DST maximum. Lipsa francării este reprezentată printr-una dintre modalitățile definite în regulament.

4. În cazurile în care posibilitățile descrise la paragrafele 2 și 3 nu sunt aplicate, trimiterile nefrancate sau insuficient francate sunt pasibile, în sarcina destinatarului, sau a expeditorului când este vorba de trimiteri returate, de o taxă specială, al cărei calcul este definit în regulament.

ARTICOLUL 14 Francarea trimiterilor poștei de scrisori la bordul vapoarelor

1. Trimiterile prezentate la bordul unui vapor în timpul staționării în două puncte extreme ale parcursului sau într-una dintre escalele intermediare trebuie să fie francate cu timbre poștale și conform tarifului din țara în apele căreia se găsește nava.

2. Dacă prezentarea trimiterilor la bordul vaporului are loc în plină mare, trimiterile pot fi francate, în afara unei înțelegeri speciale între administrațiile interesate, cu timbre poștale și conform tarifului țării căreia îi aparține sau de care depinde vaporul. Trimiterile francate în aceste condiții trebuie să fie predate oficiului poștal din escală, de îndată ce este posibil după sosirea vaporului.

ARTICOLUL 15 Cupoane-răspuns internaționale

1. Administrațiile poștale au posibilitatea să vândă cupoane-răspuns internaționale, emise de biroul internațional, și să le limiteze vânzarea conform legislației lor interne.

2. Valoarea cuponului-răspuns este de 0,74 DST. Prețul de vânzare fixat de către administrațiile interesate nu poate fi inferior acestei valori.

3. Cupoanele-răspuns sunt schimbabile în orice țară membră contra unui sau mai multor timbre poștale reprezentând francarea minimă a unei trimiteri prioritare simple sau a unei scrisori-avion simple, expediate în străinătate. Dacă legislația internă a țării de schimb nu interzice, cupoanele-răspuns sunt schimbabile și contra întreguri poștale sau contra altor mărci sau amprente de francare poștală.

4. Administrația unei țări membre are, în plus, posibilitatea de a solicita prezentarea simultană a cupoanelor-răspuns și a trimiterilor de francat în schimbul cupoanelor-răspuns.

CAPITOLUL 2 Servicii speciale

ARTICOLUL 16 Trimiteri recomandate

1. Trimiterile poștei de scrisori pot fi expediate recomandat.

2. Taxa trimiterilor recomandate trebuie să fie achitată dinainte. Ea se compune din taxa de francare a trimiterii, conform sistemului său de clasificare și categoriei sale, și dintr-o taxă fixă de recomandare de 1,31 DST maximum. Pentru fiecare sac M, administrațiile percep, în locul unei taxe unitare, o taxă globală care nu depășește de cinci ori taxa unitară.

3. În cazurile în care sunt necesare măsuri excepționale de securitate, administrațiile pot să perceapă de la expeditori sau de la destinatari, în plus față de taxa menționată la pct. 2, taxele speciale prevăzute prin legislația internă.

4. Administrațiile poștale dispuse să își asume riscurile care rezultă dintr-un caz de forță majoră sunt autorizate să perceapă o taxă specială de 0,13 DST maximum pentru fiecare trimitere recomandată.

ARTICOLUL 17 Trimiteri cu predare atestată

1. Trimiterile poștei de scrisori pot fi expediate prin serviciul trimiterilor cu predare atestată, în relațiile dintre administrațiile care se însărcinează cu acest serviciu.

2. Taxa trimiterilor cu predare atestată este achitată dinainte. Ea se compune din taxa de francare a trimiterii, conform sistemului său de clasificare și categoriei sale, și din taxa de predare atestată, fixată de către administrația de origine. Această taxă trebuie să fie inferioară taxei de recomandare.

ARTICOLUL 18 Trimiteri cu valoare declarată

1. Trimiterile prioritare și neprioritare și scrisorile care conțin hârtii-valoare, documente sau obiecte de valoare sunt denumite trimiteri cu valoare declarată și pot fi schimbate cu asigurarea conținutului pentru valoarea declarată de expeditor. Acest schimb este limitat la relațiile dintre administrațiile poștale care s-au declarat de acord pentru acceptarea acestor trimiteri, fie în relațiile lor reciproce, fie într-un singur sens.

2. Suma valorii declarate este, în principiu, nelimitată. Fiecare administrație are posibilitatea să limiteze declararea valorii, în ceea ce o privește, la o sumă care nu poate fi mai mică de 4000 DST. Totuși limita valorii declarate, adoptată în serviciul intern, este aplicabilă, dacă ea este inferioară acestei sume.

3. Taxa trimiterilor cu valoare declarată trebuie să fie achitată dinainte. Ea se compune din taxa de francare simplă, taxa fixă de recomandare, prevăzută la art. 16 paragraful 2 și dintr-o taxă de asigurare.

4. În locul taxei fixe de recomandare, administrațiile poștale au posibilitatea să perceapă taxa corespunzătoare din serviciul lor intern sau, în mod excepțional, o taxă de maximum 3,27 DST.

5. Taxa de asigurare este de 0,33 DST maximum pentru 65,34 sau fracțiune de 65,34 DST declarați, sau de 0,5% din treapta de valoare declarată. Această taxă este aplicabilă indiferent care ar fi țara de destinație, chiar în țările care își asumă riscurile ce ar putea rezulta în caz de forță majoră.

6. În cazurile în care sunt necesare măsuri de securitate, excepționale, administrațiile pot să perceapă de la expeditori sau de la destinatari, în plus față de taxele menționate la paragrafele 3, 4 și 5, taxele speciale prevăzute în legislația lor internă.

ARTICOLUL 19 Trimiteri expres

1. La cererea expeditorilor și pentru destinația țărilor ale căror administrații se însărcinează cu acest serviciu, trimiterile poștei de scrisori sunt distribuite prin curier special, de îndată ce este posibil, după sosirea lor în oficiul de distribuire. Orice administrație are dreptul să limiteze acest serviciu la trimiterile prioritare, trimiterile-avion sau, dacă este vorba de singura cale utilizată între două administrații, la trimiterile LC de suprafață. Trimiterile expres pot fi tratate și în alt fel, atât timp cât nivelul de calitate general al serviciului oferit destinatarului este cel puțin la fel de ridicat ca acela obținut atunci când se apelează la curier special.

2. Dacă trimiterile care sosesc la oficiul de distribuire după ultima distribuire obișnuită a zilei, ele sunt distribuite prin curier special în aceeași zi și în aceleași condiții ca acelea aplicate în regimul intern în țările care oferă această prestație.

3. Administrațiile care au mai multe filiere de transmitere a curierului poștei de scrisori trebuie să înlesnească trecerea trimiterilor expres prin filiera de transmitere internă cea mai rapidă, la sosirea acestora în biroul de schimb al curierului de sosire, și să trateze apoi aceste trimiteri cât mai rapid posibil.

4. Trimiterile expres sunt supuse, în afara taxei de francare, la o taxă care se ridică cel puțin la nivelul sumei de francare a unei trimiteri simple prioritare/neprioritare, după caz, sau al unei scrisori simple și la maximum 1,63 DST. Pentru fiecare sac M, administrațiile percep, în locul unei taxe unitare, o taxă globală care nu depășește de cinci ori taxa unitară. Această taxă trebuie să fie achitată complet dinainte.

5. Când predarea prin expres antrenează constrângeri speciale, o taxă complementară poate fi percepută conform dispozițiilor referitoare la trimiterile de aceeași natură din regimul intern.

6. Dacă reglementarea administrației de destinație o permite, destinatarii pot solicita oficiului de distribuire predarea prin expres la sosirea trimiterilor care le sunt destinate. În acest caz, administrația de destinație este autorizată să perceapă, în momentul distribuirii, taxa aplicabilă în serviciul său intern.

ARTICOLUL 20 Confirmarea de primire

1. Expeditorul unei trimiteri recomandate, al unei trimiteri cu predare atestată sau al unei trimiteri cu valoare declarată poate solicita, în momentul prezentării, o confirmare de primire, plătind taxa de maximum 0,98 DST. Confirmarea de primire este returată expeditorului pe calea cea mai rapidă (aeriană sau de suprafață).

2. Când expeditorul reclamă o confirmare de primire care nu i-a parvenit în termenul normal, nu i se mai percepe o a doua taxă.

ARTICOLUL 21 Predare în mâna proprie

1. La cererea expeditorului și în relațiile dintre administrațiile care și-au dat consimțământul, trimiterile recomandate, trimiterile cu predare atestată și trimiterile cu valoare declarată sunt predate în mâna proprie. Administrațiile pot să se pună de acord să nu admită acest lucru decât pentru trimiterile respective, însoțite de o confirmare de primire. În toate cazurile, expeditorul plătește o taxă de predare în mâna proprie de 0,16 DST maximum.

ARTICOLUL 22 Trimiteri scutite de taxe și drepturi

1. În relațiile dintre administrațiile poștale care s-au declarat de acord în această privință, expeditorii pot să ia în sarcina lor, prin intermediul unei declarații prealabile la oficiul poștal de origine, totalitatea taxelor și a drepturilor cu care sunt grevate trimiterile la distribuire. Atât timp cât o trimitere nu a fost predată destinatarului, expeditorul poate, ulterior prezentării, să solicite ca trimiterea să fie predată cu scutire de taxe și drepturi.

2. În cazurile prevăzute în paragraful 1, expeditorii se angajează să plătească sumele care ar putea fi reclamate de către oficiul poștal de distribuire. Eventual, ei trebuie să efectueze o plată provizorie.

3. Administrația de origine percepe de la expeditor o taxă de 0,98 DST maximum, pe care ea o păstrează ca remunerație pentru serviciile furnizate în țara de origine.

4. În caz de cerere formulată ulterior prezentării, administrația de origine percepe în plus o taxă adițională de 1,31 DST per cerere. Dacă cererea trebuie să fie transmisă pe calea telecomunicațiilor, expeditorul trebuie să plătească și taxa corespunzătoare.

5. Administrația de destinație este autorizată să perceapă, per trimitere, o taxă de comision de 0,98 DST maximum. Această taxă este independentă de taxa de prezentare la vamă. Ea este percepută de la expeditor în profitul administrației de destinație.

6. Orice administrație are dreptul să limiteze serviciul de trimiteri, scutite de taxe și drepturi, la trimiterile recomandate și la trimiterile cu valoare declarată.

ARTICOLUL 23 Serviciul de corespondență comercială-răspuns internațională

1. Administrațiile pot să convină între ele să participe la un serviciu facultativ, denumit în continuare corespondență comercială-răspuns internațională (CCRI).

2. Administrațiile care asigură acest serviciu trebuie să respecte dispozițiile definite în regulament.

3. Administrațiile pot totuși conveni, bilateral, să stabilească alt sistem între ele.

4. Administrațiile pot pune în aplicare un sistem de compensare care să țină seama de costurile suportate.

ARTICOLUL 24 Materii biologice perisabile. Materii radioactive

1. Materiile biologice perisabile și materiile radioactive, condiționate și ambalate conform dispozițiilor respective din regulament, sunt supuse tarifului trimiterilor prioritare sau tarifului scrisorilor și recomandării. Admiterea lor este limitată la relațiile dintre administrațiile poștale care s-au declarat de acord pentru acceptarea acestor trimiteri fie în relațiile lor reciproce, fie într-un singur sens. Asemenea materii sunt îndrumate pe calea cea mai rapidă, sub rezerva achitării suprataxelor aeriene corespunzătoare.

2. Materiile biologice perisabile nu pot fi schimbate decât între laboratoare calificate oficial recunoscute, în timp ce materiile radioactive nu pot fi prezentate decât de către expeditori clar autorizați.

CAPITOLUL 3 Dispoziții speciale

ARTICOLUL 25 Prezentarea în străinătate a trimiterilor din poșta de scrisori

1. Nici o țară membră nu este obligată să îndrume nici să distribuie destinatarilor trimiterile poștei de scrisori pe care expeditori, rezidând pe teritoriul său le prezintă sau fac să fie prezentate într-o țară străină, pentru a beneficia de condițiile tarifare mai favorabile care sunt acolo aplicabile.

2. Dispozițiile prevăzute în paragraful 1 se aplică fără distincție fie trimiterilor poștei de scrisori pregătite în țara de rezidență a expeditorului și transportate apoi peste frontieră, fie trimiterilor poștei de scrisori confecționate într-o țară străină.

3. Administrația de destinație are dreptul să solicite expeditorului și, în lipsa acestuia, administrației de prezentare, plata tarifelor interne. Dacă nici expeditorul, nici administrația de prezentare nu acceptă să plătească aceste tarife într-un termen fixat de către administrația de destinație, aceasta poate fie să retureze trimiterile administrației de prezentare având dreptul să fie rambursată cu cheltuielile de retur, fie să le trateze conform propriei legislații.

4. Nici o țară membră nu este obligată să îndrume nici să distribuie destinatarilor trimiterile poștei de scrisori, pe care expeditorii le-au prezentat în cantitate mare într-o altă țară decât aceea în care rezidează, fără să perceapă o remunerație adecvată. Administrațiile de destinație au dreptul să solicite administrației de prezentare o remunerație în raport cu costurile suportate, care nu va fi superioară valorii celei mai ridicate dintre următoarele două formule: fie 80% din tariful intern aplicabil unor trimiteri echivalente, fie 0,14 DST per trimitere plus 1 DST per kilogram. Dacă administrația de prezentare nu acceptă să plătească valoarea reclamată într-un termen fixat de către administrația de destinație, acesta poate fie să retureze trimiterile administrației de prezentare, având dreptul să fie rambursată cu cheltuielile de retur, fie să le trateze conform propriei sale legislații.

ARTICOLUL 26 Trimiteri neadmise. Interdicții

1. Trimiterile care nu îndeplinesc condițiile cerute prin convenție și regulament nu sunt admise.

2. Trimiterile, altele decât trimiterile cu valoare declarată, nu pot conține monede, bilete de bancă, bancnote sau valori la purtător, cecuri de călătorie, platină, aur sau argint, manufacturat sau nu, pietre prețioase, bijuterii și alte obiecte prețioase. Totuși, dacă legislația internă a țărilor de origine și de destinație o permit, aceste obiecte pot fi expediate în plic închis, ca trimiteri recomandate.

3. Scrisorile nu pot conține documente având caracter de corespondență actuală și personală, schimbate între alte persoane decât expeditorul și destinatarul sau persoanele care locuiesc cu ei. Dacă se constată prezența acestora, administrația țării de origine sau de destinație le tratează conform legislației sale.

4. În afara excepțiilor prevăzute în regulament, imprimatele și cecogramele:

4.1. nu pot să comporte nici o adnotare, nici să conțină vreun document care să aibă caracter de corespondență actuală și personală;

4.2. nu pot să conțină nici un timbru poștal, nici o formulă de francare, obliterată sau nu, nici o hârtie reprezentând vreo valoare.

5. Introducerea în trimiterile poștei de scrisori a obiectelor menționate mai jos este interzisă:

5.1. stupefiantele și substanțele psihotrope;

5.2. materiile explozibile, inflamabile sau alte materii periculoase; totuși materiile biologice perisabile și materiile radioactive menționate în art. 24 nu cad sub incidența acestei interdicții;

5.3. obiectele obscene sau imorale;

5.4. obiectele al căror import sau circulație este interzisă în țara de destinație;

6. Introducerea de animale vii în trimiterile poștei de scrisori este interzisă.

6.1. Sunt totuși admise în trimiterile poștei de scrisori, altele decât trimiterile cu valoare declarată:

6.1.1. albinele, lipitorile și viermii de mătase;

6.1.2. paraziții și distrugătorii insectelor nocive, destinați în controlul acestor insecte și schimbați între instituțiile oficial recunoscute.

7. Tratamentul trimiterilor admise din greșeală este prevăzut în regulament. Totuși trimiterile care conțin obiectele menționate la pct. 5.1., 5.2 și 5.3 nu sunt în nici un caz îndrumate la destinație, nici distribuite destinatarilor, nici returate la origine.

ARTICOLUL 27 Reexpedierea

1. În caz de schimbare a adresei destinatarului, trimiterile poștei de scrisori îi sunt imediat reexpediate în condițiile prevăzute în serviciul intern.

2. Trimiterile nu sunt totuși reexpediate:

2.1. dacă expeditorul le-a interzis reexpedierea printr-o adnotare făcută în adresă, într-o limbă cunoscută în țara de destinație;

2.2. dacă ele comportă, deasupra adresei destinatarului, mențiunea sau ocupantului locului.

3. Administrațiile care percep o taxă pentru cererile de reexpediere în serviciul lor intern sunt autorizate să perceapă aceeași taxă în serviciul internațional.

4. Nici un supliment de taxă nu este perceput pentru trimiterile poștei de scrisori reexpediate dintr-o țară în alta, în afara excepțiilor prevăzute de regulament. Totuși administrațiile care percep o taxă de reexpediere în serviciul lor intern sunt autorizate să perceapă aceeași taxă pentru trimiterile poștei de scrisori reexpediate în propriul lor serviciu.

5. Condițiile de reexpediere reies din regulament.

ARTICOLUL 28 Trimiteri nedistribuibile

1. Sunt considerate ca trimiteri nedistribuibile acele trimiteri care nu au putut fi predate destinatarilor dintr-o cauză anume.

2. Returarea trimiterilor nedistribuibile, precum și termenul lor de păstrare sunt prevăzute în regulament.

3. Nici un supliment de taxă nu este perceput pentru trimiterile nedistribuibile returate țării de origine, în afara excepțiilor prevăzute în regulament. Totuși administrațiile care percep o taxă de retur în serviciul lor intern sunt autorizate să perceapă aceeași taxă pentru trimiterile din regim internațional care le sunt returate.

ARTICOLUL 29 Retragere. Modificarea sau corectarea adresei la cererea expeditorului

1. Expeditorul unei trimiteri din poșta de scrisori poate cere retragerea din serviciu, modificarea sau corectarea adresei, atât timp cât trimiterea:

1.1. nu a fost predată destinatarului;

1.2. nu a fost confiscată sau distrusă de către autoritatea competentă pentru încălcarea art. 26;

1.3. nu a fost reținută în virtutea legislației țării de destinație.

2. Fiecare administrație este obligată să accepte cererile de retragere, de modificare sau de corectare a adresei, referitoare la orice trimitere din poșta de scrisori, prezentată în serviciile altor administrații, dacă legislația sa permite acest lucru.

3. Expeditorul trebuie să plătească, pentru fiecare cerere, o taxă specială de 1,31 DST maximum.

4. Cererea este transmisă pe cale poștală sau pe căile telecomunicațiilor, pe cheltuiala expeditorului. Condițiile de transmitere și dispozițiile referitoare la utilizarea căii de telecomunicații sunt prevăzute în regulament.

5. Pentru fiecare cerere de retragere, de modificare sau de corectare a adresei referitoare la mai multe trimiteri prezentate simultan la același oficiu poștal de către același expeditor pe adresa aceluiași destinatar nu se percep decât o singură dată taxele prevăzute la paragrafele 3 și4.

ARTICOLUL 30 Reclamații

1. Reclamațiile sunt admise în termen de un an, începând din a doua zi după prezentarea trimiterii.

2. În timpul acestei perioade, reclamațiile sunt acceptate de îndată ce problema este semnalată de către expeditor sau de către destinatar. Totuși, când reclamația unui expeditor se referă la o trimitere nedistribuită și când termenul de îndrumare prevăzut nu este încă expirat, se convine a se informa expeditorul asupra acestui termen.

3. Fiecare administrație este obligată să accepte reclamațiile referitoare la orice trimitere prezentată în serviciile celorlalte administrații.

4. Prelucrarea reclamațiilor este gratuită. Totuși, dacă utilizarea căilor de telecomunicații sau a serviciului EMS este solicitată, cheltuielile suplimentare sunt, în principiu, în sarcina solicitantului. Dispozițiile referitoare la acest lucru sunt prevăzute în regulament.

CAPITOLUL 4 Probleme vamale

ARTICOLUL 31 Controlul vamal

Administrațiile poștale din țara de origine și din cea de destinație sunt autorizate să supună trimiterile poștei de scrisori controlului vamal, conform legislației din aceste țări.

ARTICOLUL 32 Taxa de prezentare la vamă

Trimiterile supuse controlului vamal în țara de origine sau de destinație, după caz, pot fi supuse unei taxe poștale speciale de 2,61 DST maximum. Pentru fiecare sac M, taxa specială poate ajunge până la 3,27 DST maximum. Această taxă nu este percepută decât pentru prezentarea la vamă și vămuirea trimiterilor care au fost supuse drepturilor vamale sau oricărui alt drept de aceeași natură.

ARTICOLUL 33 Drepturi vamale și alte drepturi

Administrațiile poștale sunt autorizate să perceapă de la expeditorii sau destinatarii trimiterilor, după caz, drepturile vamale și orice alte eventuale drepturi.

CAPITOLUL 5 Responsabilitate

ARTICOLUL 34 Responsabilitatea administrațiilor poștale. Despăgubiri

1. Generalități

1.1. În afara cazurilor prevăzute la art. 35, administrațiile poștale răspund de:

1.1.1. pierderea, spolierea sau avarierea trimiterilor recomandate și a trimiterilor cu valoare declarată;

1.1.2. pierderea trimiterilor cu predare atestată.

1.2. Administrațiile poștale se pot angaja să acopere riscurile care decurg dintr-un caz de forță majoră.

2. Trimiteri recomandate.

2.1. Expeditorul unei trimiteri recomandate are dreptul la o despăgubire în caz de pierdere a trimiterii sale.

2.1.1. Despăgubirea pentru pierderea unei trimiteri recomandate se ridică la 30 DST, inclusiv valoarea taxelor plătite cu ocazia prezentării trimiterii;

2.1.2. Despăgubirea pentru un sac M recomandat se ridică la 150 DST, inclusiv valoarea taxelor plătite cu ocazia prezentării sacului M.

2.2. Expeditorul unei trimiteri recomandate are dreptul la o despăgubire, dacă conținutul trimiterii sale este spoliat sau avariat. Ambalajul trebuie totuși să fi fost recunoscut ca suficient pentru a garanta în mod eficient conținutul contra riscurilor accidentale de spoliere sau avariere.

2.2.1. Despăgubirea pentru o trimitere recomandată spoliată sau avariată corespunde, în principiu, valorii reale a pagubei. Ea nu poate totuși, în nici un caz, să depășească valorile fixate la pct. 2.1.1. și 2.1.2. Pagubele indirecte sau beneficiile nerealizate nu sunt luate în considerare.

3. Trimiteri cu predare atestată

3.1. În caz de pierdere a unei trimiteri cu predare atestată, expeditorul are dreptul la restituirea taxelor achitate.

3.2. Expeditorul are, de asemenea, dreptul la rambursarea taxelor achitate, în cazul în care conținutul a fost în întregime spoliat sau avariat. Ambalajul trebuie totuși să fi fost recunoscut ca suficient pentru a garanta în mod eficient conținutul contra riscurilor accidentale de spoliere sau avariere.

4. Trimiteri cu valoare declarată

4.1. În caz de pierdere, spoliere sau avariere a unei trimiteri cu valoare declarată, expeditorul are dreptul la o despăgubire corespunzând, în principiu, valorii reale a pagubei. Pagubele indirecte sau beneficiile nerealizate nu sunt luate în considerare. Totuși această despăgubire nu poate în nici un caz să depășească suma în DST a valorii declarate.

4.2. Despăgubirea este calculată după prețul curent, convertit în DST, al obiectelor de valoare de aceeași natură, în locul și perioada în care ele au fost acceptate la transport. În lipsa unui preț curent, despăgubirea este calculată după valoarea obișnuită a obiectelor evaluate pe aceeași bază.

4.3. Când o despăgubire este datorată pentru pierderea, spolierea totală sau avarierea totală a unei trimiteri cu valoare declarată, expeditorul sau, după caz, destinatarul are dreptul, în plus, la restituirea taxelor și a drepturilor achitate. Totuși taxa de asigurare nu este în nici un caz rambursabilă; ea rămâne achitată administrației de origine.

5. Prin derogare de la dispozițiile prevăzute la pct. 2.1. și 4.1., destinatarul are dreptul la despăgubire după ce va fi fost făcută predarea unei trimiteri recomandate sau a unei trimiteri cu valoare declarată, spoliată sau avariată.

6. Administrația de origine are posibilitatea de a plăti expeditorilor din țara sa despăgubirile prevăzute prin legislația sa internă pentru trimiterile recomandate, cu condiția ca ele să nu fie inferioare celor prevăzute la pct. 2.1. Același lucru este valabil și pentru administrația de destinație, atunci când despăgubirea este plătită destinatarului. Valorile fixate la pct. 2.1 rămân totuși aplicabile:

6.1. în caz de recurs contra administrației responsabile;

6.2. dacă expeditorul renunță la drepturile sale în favoarea destinatarului sau invers.

ARTICOLUL 35 Neresponsabilitatea administrațiilor poștale

1. Administrațiile poștale încetează să fie responsabile de trimiterile recomandate, trimiterile cu predare atestată și trimiterile cu valoare declarată, cărora le-a fost făcută predarea în condițiile prescrise de reglementările lor pentru trimiteri de aceeași natură. Responsabilitatea este totuși menținută:

1.1. când o spoliere sau avariere a fost constatată înaintea predării sau cu ocazia predării trimiterii;

1.2. când reglementarea internă permițând, destinatarul, eventual expeditorul, dacă este cazul unui retur la origine, formulează rezerve la preluarea unei trimiteri spoliate sau avariate;

1.3. când reglementarea internă permițând, trimiterea recomandată a fost distribuită într-o cutie poștală și destinatarul declară că nu a primit-o atunci când procedează la reclamație;

1.4. când destinatarul sau, în caz de retur la origine, expeditorul unei trimiteri cu valoare declarată, în pofida descărcării date reglementar, declară fără întârziere administrației care i-a distribuit trimiterea că a constatat o pagubă. El trebuie să aducă dovada că spolierea sau avarierea nu s-a produs după distribuirea trimiterii.

2. Administrațiile poștale nu sunt responsabile:

2.1. în caz de forță majoră, sub rezerva art. 34 pct. 1.2.:

2.2. când proba responsabilității lor nefiind administrată altfel, ele nu pot răspunde de trimiteri ca urmare a distrugerii documentelor de serviciu ca rezultat al unui caz de forță majoră;

2.3. când paguba a fost determinată de greșeala sau neglijența expeditorului sau provine de la natura conținutului;

2.4. când este vorba de trimiteri al căror conținut cade sub interdicțiile prevăzute la art. 26, și aceste trimiteri au fost confiscate sau distruse de către autoritatea competentă datorită conținutului lor;

2.5. în caz de reținere, în virtutea legislației țării de destinație, conform notificării administrației acestei țări;

2.6. când este vorba de trimiteri cu valoare declarată, care fac obiectul unei declarări frauduloase a valorii superioare valorii reale a conținutului;

2.7. când expeditorul nu a formulat nici o reclamație în termen de un an, începând din a doua zi după prezentarea trimiterii.

3. Administrațiile poștale nu își asumă nici o responsabilitate în ceea ce privește declarația vamală, indiferent sub ce formă ar fi aceasta făcută, și deciziile luate de către serviciile vamale cu ocazia verificării trimiterilor supuse controlului vamal.

ARTICOLUL 36 Responsabilitatea expeditorului

1. Expeditorul unei trimiteri din poșta de scrisori este responsabil de toate pagubele cauzate celorlate trimiteri poștale ca urmare a expedierii de obiecte neadmise la transport sau a nerespectării condițiilor de admitere.

2. Expeditorul este responsabil în aceleași limite ca și administrațiile poștale.

3. Expeditorul rămâne responsabil, chiar dacă oficiul de prezentare a acceptat o astfel de trimitere.

4. Expeditorul nu este responsabil, dacă există o greșeală sau neglijență a administrațiilor sau a transportatorilor.

ARTICOLUL 37 Plata despăgubirii

1. Sub rezerva dreptului de recurs contra administrației responsabile, obligația de a plăti despăgubirea revine, după caz, administrației de origine sau administrației de destinație.

Obligația de a restitui taxele pentru trimiterile cu predare atestată revine administrației de origine.

2. Expeditorul are posibilitatea să renunțe la dreptul său la despăgubire în favoarea destinatarului. Invers, destinatarul are posibilitatea să renunțe la drepturile sale în favoarea expeditorului. Expeditorul sau destinatarul pot autoriza o terță persoană să primească despăgubirea, dacă legislația internă permite acest lucru.

3. Administrația de origine sau de destinație, după caz, este autorizată să despăgubească pe cel în drept în contul administrației care, participând la transport și în mod reglementar atenționată, a lăsat să se scurgă două luni fără să dea o soluție definitivă problemei sau fără să fi semnalat:

3.1. că paguba pare să fie datorată unui caz de forță majoră;

3.2. că trimiterea ar fi fost reținută, confiscată sau distrusă de către autoritatea competentă, datorită conținutul ei, sau reținută în virtutea legislației țării de destinație.

4. Administrația de origine sau de destinație, după caz, este, de asemenea, autorizată să despăgubească pe cel în drept în cazul în care formularul de reclamație este insuficient completat și a trebuit să fie returat pentru completarea informației, antrenând astfel depășirea termenului prevăzut în paragraful 3.

ARTICOLUL 38 Recuperarea eventuală a despăgubirii de la expeditor sau destinatar

1. Dacă, după plata despăgubirii, o trimitere recomandată sau o trimitere cu valoare declarată sau o parte a conținutului considerat anterior ca pierdut a fost regăsit, expeditorul sau, după caz, destinatarul este avizat că trimiterea este ținută la dispoziția sa o perioadă de 3 luni, contra rambursării valorii despăgubirii plătite. În același timp el este întrebat cui trebuie să fie predată trimiterea. În caz de refuz sau de lipsă a răspunsului în termenul prevăzut, același demers este efectuat pe lângă destinatar sau expeditor, după caz.

2. Dacă expeditorul și destinatarul renunță să preia trimiterea, aceasta devine proprietatea administrației, sau, dacă este cazul, a administrațiilor care au suportat paguba.

3. În caz de descoperire ulterioară a unei trimiteri cu valoare declarată, al cărei conținut este recunoscut ca fiind de valoare inferioară sumei despăgubirii plătite, expeditorul trebuie să ramburseze suma acestei despăgubiri contra preluării trimiterii, fără prejudicierea consecințelor care decurg din declararea frauduloasă a valorii.

CAPITOLUL 6 Curierul electronic

ARTICOLUL 39 Dispoziții generale

1. Administrațiile poștale pot conveni între ele să practice serviciile de curier electronic.

2. Curierul electronic este un serviciu poștal care utilizează calea telecomunicațiilor pentru a transmite, conform originalului și în câteva secunde, mesaje primite de la expeditor, sub formă fizică sau electronică și care trebuie să fie predate destinatarului, sub formă fizică sau electronică. În cazul predării sub formă fizică, informațiile sunt în general transmise, pe calea telecomunicațiilor, la cea mai mare distanță posibilă, și reproduse sub formă fizică, cât mai aproape posibil de destinatar. Mesajele sub formă fizică sub predate în plic destinatarului ca trimiteri din poșta de scrisori.

3. Tarifele referitoare la curierul electronic sunt fixate de către administrații, avându-se în vedere costurile și exigențele pieței.

ARTICOLUL 40 Servicii de telecopie

Gama de servicii de tip bureaufax permite să se transmită texte și ilustrații conform originalului, prin telecopie.

ARTICOLUL 41 Servicii de teleimprimare

Gama de servicii permite transmiterea de texte și ilustrații generate de instalații de informatică (PC, ordinator central).

PARTEA A TREIA Dispoziții referitoare la poșta de scrisori.
Relații între administrațiile poștale

CAPITOLUL 1 Prelucrarea trimiterilor poștei de scrisori

ARTICOLUL 42 Obiective în materie de calitate

1. Administrațiile trebuie să fixeze un termen pentru prelucrarea trimiterilor prioritare și a trimiterilor-avion și de suprafață cu destinația sau proveniența țării lor. Acest termen nu trebuie să fie mai puțin favorabil celui aplicat trimiterilor comparabile din serviciul lor intern.

2. Administrația de origine trebuie să publice directivele în materie de calitate a serviciului pentru trimiterile-avion destinate străinătății, luând ca punct de reper termenele fixate de către administrațiile de origine și de destinație și luând în calcul timpul de transport.

3. Administrațiile poștale vor întreprinde verificări periodice privind respectarea termenelor stabilite fie în cadrul anchetelor organizate de biroul internațional sau de uniunile restrânse, fie pe bază de acorduri bilaterale.

4. Este, de asemenea, de dorit ca administrațiile poștale să verifice periodic respectarea termenelor stabilite prin intermediul altor sisteme de control, în special al controalelor externe.

5. Pe cât este posibil, administrațiile aplică sisteme de control al calității serviciului pentru depeșele curierului internațional (atât de sosire, cât și la plecare); este vorba de o evaluare efectuată, în măsura posibilului, începând de la prezentare până la distribuire (cap la cap).

6. Toate țările membre furnizează biroului internațional informații actualizate asupra ultimelor termene de admitere (orele limite de prezentare), care le servesc drept referință în exploatarea serviciului lor poștal internațional.

7. De îndată ce este posibil, informațiile trebuie să fie furnizate separat pentru fluxurile de curier prioritar și neprioritar.

ARTICOLUL 43 Schimbul de trimiteri

1. Administrațiile pot să își expedieze reciproc, prin intermediul uneia sau mai multora dintre ele, în aceeași măsură, depeșe închise, cât și trimiteri în tranzit deschis, conform nevoilor și conveniențelor serviciului.

2. Când transportul în tranzit de curier de-a lungul unei țări are loc fără participarea administrației poștale din acea țară, aceasta din urmă trebuie să fie informată dinainte. Această formă de tranzit nu angajează responsabilitatea administrației poștale a țării de tranzit.

3. Administrațiile au posibilitatea să expedieze, prin avion, cu prioritate redusă, depeșele de curier de suprafață, sub rezerva acordului administrațiilor care primesc aceste depeșe în aeroporturile din țările lor.

4. Schimburile se derulează pe baza dispozițiilor din regulament.

ARTICOLUL 44 Schimbul de depeșe închise cu unitățile militare

1. Depeșele închise pot fi schimbate prin intermediul serviciilor teritoriale, maritime sau aeriene din alte țări:

1.1. între birourile poștale dintr-una dintre țările membre și comandamente de unități militare puse la dispoziția Organizației Națiunilor Unite;

1.2. între comandanții acestor unități militare;

1.3. între birourile poștale dintr-o țară membră și comandamentele de divizii navale sau aeriene, nave de război sau avioane militare din aceeași țară și care staționează în străinătate;

1.4. între comandanții de divizii navale sau aeriene, de nave de război sau avioane militare ale aceleiași țări.

2. Trimiterile poștei de scrisori, cuprinse în depeșele menționate la paragraful 1, trebuie să fie exclusiv pe adresă sau să provină de la membrii unităților militare sau ai statelor majore și echipajelor vapoarelor sau avioanelor de destinație sau expeditoare ale depeșelor. Tarifele și condițiile de expediere care le sunt aplicabile sunt determinate, după reglementarea sa, de către administrația poștală a țării care a pus la dispoziție, unității militare sau căreia îi aparțin vapoarele sau avioanele.

3. În afara unei înțelegeri speciale, administrația țării care a pus la dispoziție unitatea militară sau de care țin vapoarele de război sau avioanele militare este datoare, față de administrațiile respective, pentru plata cheltuielilor de tranzit al depeșelor, a cheltuielilor terminale și a cheltuielilor de transport aerian.

ARTICOLUL 45 Suspendarea temporară a serviciilor

Când împrejurări extraordinare obligă o administrație poștală să suspende temporar și în mod general sau parțial executarea serviciilor, ea trebuie să informeze imediat administrațiile interesate.

CAPITOLUL 2 Tratarea cazurilor de responsabilitate

ARTICOLUL 46 Determinarea responsabilității între administrațiile poștale

1. Până la proba contrară, responsabilitatea revine administrațiilor poștale care, primind trimiterea fără să facă vreo observație și fiind puse în posesia tuturor mijloacelor reglementare de investigare, nu pot stabili nici predarea ei către destinatar nici, dacă este cazul, transmiterea corectă a acesteia către o altă administrație.

2. Dacă pierderea, spolierea sau avarierea s-a produs în cursul transportului, fără a fi posibil să se stabilească pe teritoriul sau în serviciul cărei țări s-a produs faptul, administrațiile în cauză suportă paguba în părți egale.

3. Responsabilitatea unei administrații față de celelalte administrații nu este în nici un caz angajată dincolo de maximumul de declarare a valorii pe care ea l-a adoptat.

4. Administrațiile poștale care nu asigură serviciul de trimiteri cu valori declarate își asumă, pentru asemenea trimiteri transportate în depeșe închise, responsabilitatea prevăzută pentru trimiterile recomandate. Această dispoziție se aplică și atunci când administrațiile poștale nu acceptă responsabilitatea valorilor pentru transporturile efectuate la bordul vapoarelor sau al avioanelor pe care ea le utilizează.

5. Dacă pierderea, spolierea sau avarierea s-a produs pe teritoriul sau în serviciul unei administrații intermediare care nu asigură serviciul de trimiteri cu valoare declarată, administrația de origine suportă paguba neacoperită de către administrația intermediară.

6. Drepturile vamale și altele, a căror anulare nu a putut fi obținută, cad în sarcina administrațiilor responsabile de pierdere, spoliere sau avariere.

7. Administrația care a efectuat plata despăgubirii este înlocuită, până la concurența sumei acestei despăgubiri, în drepturi, de către persoana care a primit-o, pentru orice eventual recurs fie împotriva destinatarului, fie împotriva expeditorului, fie împotriva unor terți.

CAPITOLUL 3 Cheltuieli de tranzit și cheltuieli terminale

ARTICOLUL 47 Cheltuieli de tranzit

1. Sub rezerva art. 50, depeșele închise schimbate între două administrații sau între două birouri din aceeași țară, prin intermediul uneia sau mai multor administrații (servicii terțe), sunt supuse plății cheltuielilor de tranzit. Acestea constituie o retribuție pentru prestațiile referitoare la tranzitul teritorial sau la tranzitul maritim.

2. Trimiterile în tranzit deschis pot fi și ele supuse cheltuielilor de tranzit. Modalitățile de aplicare reies din regulament.

ARTICOLUL 48 Baremuri ale cheltuielilor de tranzit

1. Cheltuielile de tranzit sunt calculate după baremurile indicate în tabelul de mai jos:

Parcursul Taxa per kg brut
1 2
1.1. Parcursuri teritoriale exprimate în kilometri DST
Până la 100 km 0,14
Peste 100 km până la 200 km 0,17
Peste 200 km până la 300 km 0,20
Peste 300 km până la 400 km 0,22
Peste 400 km până la 500 km 0,24
Peste 500 km până la 600 km 0,26
Peste 600 km până la 700 km 0,27
Peste 700 km până la 800 km 0,29
Peste 800 km până la 900 km 0,31
Peste 900 km până la 1.000 km 0,32
Peste 1.000 km până la 1.100 km 0,34
Peste 1.100 km până la 1.200 km 0,35
Peste 1.200 km până la 1.300 km 0,37
Peste 1.300 km până la 1.500 km 0,39
Peste 1.500 km până la 2.000 km 0,43
Peste 2.000 km până la 2.500 km 0,49
Peste 2.500 km până la 2.750 km 0,53
Peste 2.750 km până la 3.000 km 0,56
Peste 3.000 km până la 4.000 km 0,62
Peste 4.000 km până la 5.000 km 0,72
Peste 5.000 km până la 6.000 km 0,81
Peste 6.000 km până la 7.000 km 0,89
Peste 7.000 km până la 8.000 km 0,97
Peste 8.000 km până la 9.000 km 1,05
Peste 9.000 km până la 10.000 km 1,12
Peste 10.000 km până la 11.000 km 1,19
Peste 11.000 km până la 12.000 km 1,26
Peste 12.000 km până la 13.000 km 1,32
Peste 13.000 km până la 14.000 km 1,39
Peste 14.000 km 1,45
1.2 Parcursuri maritime
exprimate în mile marine exprimate în kilometri după convertirea pe baza: 1 milă marină = 1,852 km DST
până la 100 mile marine până la 185 km 0,17
peste 100 până la 200 peste 185 până la 370 0,19
peste 200 până la 300 peste 370 până la 556 0,21
peste 300 până la 400 peste 556 până la 741 0,22
peste 400 până la 500 peste 741 până la 926 0,23
peste 500 până la 600 peste 926 până la 1.111 0,24
peste 600 până la 700 peste 1.111 până la 1.296 0,24
peste 700 până la 800 peste 1.296 până la 1.482 0,25
peste 800 până la 900 peste 1.482 până la 1.667 0,25
peste 900 până la 1.000 peste 1.667 până la 1.852 0,26
peste 1.000 până la 1.100 peste 1.852 până la 2.037 0,26
peste 1.100 până la 1.200 peste 2.037 până la 2.222 0,27
peste 1.200 până la 1.300 peste 2.222 până la 2.408 0,27
peste 1.300 până la 1.500 peste 2.408 până la 2.778 0,28
peste 1.500 până la 2.000 peste 2.778 până la 3.704 0,29
peste 2.000 până la 2.500 peste 3.704 până la 4.630 0,31
peste 2.500 până la 2.750 peste 4.630 până la 5.093 0,32
peste 2.750 până la 3.000 peste 5.093 până la 5.556 0,32
peste 3.000 până la 4.000 peste 5.556 până la 7.408 0,34
peste 4.000 până la 5.000 peste 7.408 până la 9.260 0,36
peste 5.000 până la 6.000 peste 9.260 până la 11.112 0,38
peste 6.000 până la 7.000 peste 11.112 până la 12.964 0,40
peste 7.000 până la 8.000 peste 12.964 până la 14.816 0,41
peste 8.000 până la 9.000 peste 14.816 până la 16.668 0,42
peste 9.000 până la 10.000 peste 16.668 până la 18.520 0,43
peste 10.000 până la 11.000 peste 18.520 până la 20.372 0,45
peste 11.000 până la 12.000 peste 20.372 până la 22.224 0,46
peste 12.000 până la 13.000 peste 22.224 până la 24.076 0,47
peste 13.000 până la 14.000 peste 24.076 până la 25.928 0,48
peste 14.000 peste 25.928 0,49

2. Consiliul de exploatare poștală este autorizat să revizuiască și să modifice, între două congrese, baremurile menționate la paragraful 1. Revizuirea care ar putea fi făcută datorită metodologiei care asigură o remunerație echitabilă administrațiilor care efectuează operațiuni de tranzit va trebui să se sprijine pe datele economice și financiare, fiabile și reprezentative. Modificarea eventuală care va putea fi hotărâtă va intra în vigoare la o dată fixată de către Consiliul de exploatare poștală.

ARTICOLUL 49 Cheltuieli terminale

1. Sub rezerva art. 50, fiecare administrație, care primește de la o altă administrație trimiteri din poșta de scrisori, are dreptul să primească de la administrația expeditoare o remunerație pentru cheltuielile ocazionate de către curierul internațional primit.

2. Remunerația

2.1. Remunerația pentru trimiterile poștei de scrisori, cu excepția sacilor M, este de 3,427 DST per kilogram.

2.2. Pentru sacii M, taxa de aplicat este de 0,653 DST per kilogram.

2.2.1. Sacii M mai ușori de 5 kg sunt considerați ca având o greutate de 5 kg, pentru remunerarea cheltuielilor terminale.

3. Mecanismul de revizuire

3.1. Când, într-o relație dată, o administrație expeditoare sau destinatară a unui flux de curier de peste 150 tone per an (sacii M excluși) constată că numărul mediu al trimiterilor conținute într-un kilogram de curier expediat sau primit se îndepărtează de media mondială de 17,26 trimiteri, ea poate obține revizuirea taxei dacă, prin raportare la această medie:

3.1.1. numărul de trimiteri este mai mare de 21, sau

3.1.2. numărul de trimiteri este mai mic de 14.

3.1.3. În cazul prevăzut la pct. 3.1.2, revizuirea nu este aplicabilă, dacă fluxul respectiv este destinat unei țări în curs de dezvoltare care figurează în lista reținută în acest scop de către congres.

3.1.4. Când o administrație solicită aplicarea revizuirii prevăzute la pct. 3.1, administrația corespondentă poate să facă același lucru, dacă fluxul în celălalt sens este mai mic de 150 tone per an.

3.1.4.1. Dispozițiile prevăzute la pct. 3.1.4. nu se aplică țărilor în curs de dezvoltare care figurează în lista reținută în acest scop de către congres.

3.2. Revizuirea este efectuată conform condițiilor precizate în regulament.

4. Curierul în număr

4.1. Pentru curierul în număr, administrația de destinație poate să ceară o remunerație specifică, conform uneia dintre formulele următoare:

4.1.1. aplicarea de taxe medii mondiale de 0,14 DST per trimitere și de 1 DST per kilogram;

4.1.2. aplicarea de taxe per trimitere și per kilogram, care să reflecte costurile prelucrării în țara de destinație. Aceste costuri trebuie să fie în concordanță cu tarifele interne, conform condițiilor precizate în regulament.

4.2. Sub rezerva condițiilor menționate la pct. 3.1.3, când o administrație de destinație solicită remunerația specifică pentru curierul în număr, administrația expeditoare este abilitată să solicite ca restul fluxului să fie supus revizuirii prevăzute la pct. 3.1.

5. Consiliul de exploatare poștală este autorizat să modifice, în intervalul dintre două congrese, remunerațiile menționate la paragraful 2 și la pct. 4.1.1. Revizuirea care ar putea fi făcută va trebui să se bazeze pe date economice și financiare, fiabile și reprezentative. Modificarea eventuală, care ar putea fi decisă, va intra în vigoare la o dată fixată de către Consiliul de exploatare poștală. Acesta din urmă este, de asemenea, autorizat să definească modalitățile de punere în aplicare a sistemului de remunerație prevăzut la pct. 4.1.2.

6. Orice administrație poate renunța, total sau parțial, la remunerația prevăzută la paragraful 1.

7. Administrațiile interesate pot, prin acord bilateral sau multilateral, să aplice alte sisteme de remunerație pentru reglarea conturilor referitoare la cheltuieli terminale.

ARTICOLUL 50 Scutirea de cheltuieli de tranzit și de cheltuieli terminale

Sunt scutite de cheltuieli de tranzit teritorial sau maritim și de cheltuieli terminale trimiterile din poșta de scrisori referitoare la serviciul poștal, menționate la art. 7 pct. 2.2, trimiterile poștale nedistribuite, returate la origine în depeșe închise, precum și sacii poștali goi.

ARTICOLUL 51 Decontul cheltuielilor de tranzit și al cheltuielilor terminale

1. Cheltuieli de tranzit

1.1. Decontul cheltuielilor de tranzit al curierului de suprafață este stabilit anual de către administrația de tranzit pentru fiecare administrație de origine. El se bazează pe greutatea depeșelor primite în tranzit, expediate în timpul anului, luat în considerare. Baremurile fixate în art. 48 sunt aplicabile.

1.2. Cheltuielile de tranzit sunt în sarcina administrației de origine a depeșelor. Ele sunt plătibile, sub rezerva excepției prevăzute la pct. 1.4, administrațiilor țărilor traversate sau ale căror servicii participă la transportul teritorial sau maritim al depeșelor.

1.3. Când administrația țării traversate nu participă la transportul teritorial sau maritim al depeșelor, cheltuielile de tranzit corespunzătoare revin administrației de destinație, dacă aceasta suportă costurile aferente acestui tranzit.

1.4. Cheltuielile de transport maritim al depeșelor în tranzit pot fi reglate direct între administrațiile poștale de origine a depeșelor și companiile de navigație maritime sau agenții lor. Administrația poștală a postului de îmbarcare trebuie să își dea acordul prealabil.

1.5. Administrația debitoare este scutită de plata cheltuielilor de tranzit atunci când soldul anual nu depășește 163,35 DST.

2. Cheltuieli terminale

2.1. Pentru trimiterile poștei de scrisori, cu excepția sacilor M, decontul cheltuielilor terminale este întocmit anual, de către administrația creditoare, după greutatea reală a depeșelor primite în timpul anului considerat. Taxele fixate în art. 49 sunt aplicabile.

2.2. Pentru sacii M, decontul cheltuielilor terminale este întocmit anual de către administrația creditoare după greutatea supusă cheltuielilor terminale, conform condițiilor fixate la art. 49.

2.3. Pentru a determina greutatea anuală, administrațiile de origine a depeșelor trebuie să indice în permanență pentru fiecare depeșă:

- greutatea curierului (sacii M excluși);

- greutatea sacilor M care cântăresc peste 5 kg;

- numărul sacilor M până la 5 kg.

2.4. Când se consideră necesar a se determina numărul și greutatea trimiterilor în număr, sunt aplicate modalitățile indicate în regulament pentru această categorie de curier.

2.5. Administrațiile interesate pot să convină decontarea cheltuielilor terminale în relațiile lor reciproce, prin metode statistice diferite. Ele pot, de asemenea, să convină o periodicitate, alta decât cele prevăzute în regulament pentru perioada statistică.

2.6. Administrația debitoare este scutită de plata cheltuielilor terminale atunci când soldul anual nu depășește 326,70 DST.

3. Orice administrație este autorizată să supună aprecierii unei comisii de arbitri rezultatele anuale care, după părerea ei, diferă prea mult față de realitate. Acest arbitraj este constituit așa cum este el prevăzut în art. 128 din regulamentul general. Arbitrii au dreptul să fixeze valoarea cheltuielilor de tranzit sau terminale de plătit.

CAPITOLUL 4 Cheltuieli de transport aerian

ARTICOLUL 52 Principii generale

1. Cheltuielile de transport pentru orice parcurs aerian sunt:

1.1. atunci când este vorba de depeșe închise, în sarcina administrației țării de origine;

1.2. atunci când este vorba de trimiteri prioritare și de trimiteri-avion în tranzit deschis, inclusiv cele care sunt greșit îndrumate, în sarcina administrației care predă trimiterile unei alte administrații.

2. Aceleași reguli sunt aplicabile depeșelor-avion, trimiterilor prioritare și trimiterilor-avion în tranzit deschis, scutite de cheltuieli de tranzit.

3. Fiecare administrație de destinație care asigură transportul aerian al curierului internațional în interiorul țării sale are dreptul la rambursarea costurilor suplimentare ocazionate de acest transport, cu condiția ca distanța medie ponderată a parcursurilor efectuate să depășească 300 km. În afara unui acord prealabil privind gratuitatea, cheltuielile trebuie să fie uniforme pentru toate depeșele prioritare și depeșele-avion provenind din străinătate, fie că acest curier este reîndrumat sau nu pe cale aeriană.

4. Totuși, când compensarea cheltuielilor percepute de către administrația de destinație este bazată, în special, pe costurile sau pe tarifele interne, nu se efectuează nici o rambursare suplimentară pentru cheltuielile de transport aerian intern.

5. Administrația de destinație exclude, în vederea calculării distanței medii ponderate, greutatea tuturor depeșelor pentru care calculul compensației cheltuielilor terminale este, în special, bazat pe costurile sau tarifele interne ale administrației de destinație.

6. În afara unei înțelegeri speciale între administrațiile interesate, prevederile art. 48 se aplică depeșelor-avion pentru eventualele parcursuri teritoriale sau maritime. Totuși, nu determină nici o plată de cheltuieli de tranzit:

6.1. transbordarea depeșelor-avion între două aeroporturi care deservesc același oraș;

6.2. transportul acestor depeșe între un aeroport care deservește un oraș și un antrepozit situat în același oraș și returarea acestor depeșe în vederea reîndrumării lor.

ARTICOLUL 53 Taxa de bază și calculul cheltuielilor

1. Taxa de bază de aplicat în reglarea conturilor între administrații, pentru transporturi aeriene, este stabilită de către Consiliul de exploatare poștală. Ea este calculată de către Biroul internațional, conform formulei specificate în regulament.

2. Calculul cheltuielilor de transport aerian al depeșelor închise, al trimiterilor prioritare și al trimiterilor-avion în tranzit deschis, precum și metodele de decontare aferente sunt prevăzute de regulament.

CAPITOLUL 5 Legături telematice

ARTICOLUL 54 Dispoziții generale

1. Administrațiile poștale pot conveni să stabilească legături telematice între ele și cu alți parteneri.

2. Administrațiile poștale respective sunt libere să aleagă furnizorii și suporturile tehnice (material și aplicații informatice), care să servească la realizarea schimburilor de date.

3. De acord cu furnizorul de servicii de rețea, administrațiile poștale convin, bilateral, modul de plată a acestor servicii.

4. Administrațiile poștale nu sunt nici financiar, nici juridic responsabile, dacă o altă administrație nu își achită plățile datorate pentru serviciile legate de executarea schimburilor telematice.

CAPITOLUL 6 Dispoziții diverse

ARTICOLUL 55 Reglarea conturilor

Reglările, între administrațiile poștale, a conturilor internaționale care provin din traficul poștal pot fi considerate ca tranzacții curente și pot fi efectuate conform obligațiilor internaționale uzuale între țările membre interesate, atunci când există acorduri în această privință. În absența unor acorduri de acest gen, aceste reglări de conturi sunt efectuate conform dispozițiilor din regulament.

ARTICOLUL 56 Furnizarea de informații, publicații ale Biroului internațional,
păstrarea documentelor

Dispozițiile referitoare la furnizarea de informații privind executarea serviciului poștal, la publicațiile Biroului internațional, la păstrarea documentelor și a formularelor de utilizat sunt prevăzute în regulament.

PARTEA A PATRA Serviciul EMS

ARTICOLUL 57 Serviciul EMS

1. Serviciul EMS constituie cel mai rapid dintre serviciile poștale prin mijloace fizice. El constă în colectarea, transmiterea și distribuirea în termene foarte scurte a corespondenței, documentelor și a mărfurilor.

2. Serviciul EMS este reglementat pe baza acordurilor bilaterale. Aspectele care nu sunt în mod expres reglementate prin acorduri sunt supuse dispozițiilor corespunzătoare din actele Uniunii.

3. Acest serviciu este, în măsura posibilului, identificat printr-un logotip de tipul modelului de mai jos, compus din următoarele elemente:

- o aripă portocalie;

- literele EMS în albastru;

- trei benzi orizontale, portocalii.

Logotipul poate fi completat cu numele serviciului național.

4. Tarifele corespunzătoare serviciului sunt fixate de către administrația de origine, ținându-se seama de costurile și de exigențele pieții.

PARTEA A CINCEA Dispoziții finale

ARTICOLUL 58 Angajamente referitoare la măsurile penale

1. Guvernele țărilor membre se angajează să ia sau să propună puterii legislative din țara lor măsurile necesare:

1.1. pentru a pedepsi contrafacerea timbrelor poștale, chiar retrase din circulație, și a cupoanelor-răspuns internaționale;

1.2. pentru a pedepsi utilizarea sau punerea în circulație:

1.2.1. a timbrelor poștale contrafăcute (chiar retrase din circulație) sau care au servit deja, precum și a amprentelor contrafăcute sau care au servit deja la francare sau a preselor de imprimat;

1.2.2. a cupoanelor-răspuns internaționale contrafăcute;

1.3. pentru a interzice și a reprima orice operațiuni frauduloase de fabricare și punere în circulație de vignete și timbre uzuale în serviciul poștal, contrafăcute sau imitate în așa fel încât ar putea fi confundate cu vignetele și timbrele emise de către administrația poștală a uneia dintre țările membre;

1.4. pentru a împiedica și, eventual, a pedepsi introducerea de stupefiante și substanțe psihotrope și, de asemenea, de materii explozive, inflamabile sau alte materii periculoase în trimiterile poștale, în favoarea cărora această introducere nu ar fi în mod expres autorizată de către convenție și aranjamente.

ARTICOLUL 59 Condiții de aprobare a propunerilor privind convenția și
regulamentul ei de aplicare

1. Pentru a deveni executorii, propunerile supuse congresului și referitoare la prezenta convenție și la regulamentul ei de aplicare trebuie să fie aprobate de către majoritatea țărilor membre care sunt prezente și votează. Cel puțin jumătate din numărul țărilor membre reprezentate în congres trebuie să fie prezentă în momentul votului.

2. Pentru a deveni executorii, propunerile referitoare la regulament, care au fost retransmise de către congres Consiliului de exploatare poștală pentru decizie sau care sunt introduse între două congrese, trebuie să fie aprobate de către majoritatea membrilor Consiliului de exploatare poștală.

3. Pentru a deveni executorii, propunerile introduse între două congrese și referitoare la prezenta convenție trebuie să reunească:

3.1. două treimi din sufragii, cel puțin jumătate din numărul țărilor membre ale Uniunii, care au răspuns la consultație, dacă este vorba de modificări ale art. 1-7 (prima parte), 8-11, 13, 16-18, 20, 24-26, 34-38 (partea a doua), art. 43.2, 44-51, 55 (partea a treia) și art. 58-60 (partea a cincea) ale convenției și tuturor articolelor din protocolul său final;

3.2. majoritatea sufragiilor, cel puțin jumătate din numărul țărilor membre ale Uniunii, care au răspuns la consultație, dacă este vorba de modificări de fond aduse dispozițiilor, altele decât cele menționate la pct. 3.1;

3.3. majoritatea sufragiilor, dacă este vorba de:

3.3.1. modificări de ordin redacțional aduse dispozițiilor convenției, altele decât cele menționate la pct. 3.1;

3.3.2. interpretarea dispozițiilor convenției și ale protocolului său final.

4. Contrar dispozițiilor prevăzute la pct. 3.1, orice țară membră, a cărei legislație națională este încă incompatibilă cu modificarea propusă, are posibilitatea să facă o declarație scrisă directorului general al Biroului internațional, indicând că nu este posibil ca ea să accepte această modificare, în 48 de zile începând din ziua notificării modificării.

ARTICOLUL 60 Punerea în execuție și durata convenției

Prezenta convenție va fi pusă în aplicare la 1 ianuarie 1996 și va rămâne în vigoare până la punerea în aplicare a actelor următorului congres.

Drept pentru care, plenipotențiarii guvernelor țărilor membre au semnat prezenta convenție într-un exemplar, care este depus pe lângă directorul general al Biroului internațional. O copie de pe aceasta va fi predată fiecărei părți de către guvernul țării gazdă a congresului.

Întocmită la Seul la 14 septembrie 1994.

PROTOCOLUL FINAL
al Convenției poștale universale

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...