Parlamentul României

Convenția privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului Dunărea*) (Convenția pentru protecția fluviului Dunărea) din 29.06.1994

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 februarie 1995

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

PREAMBUL

Părțile contractante,

pornind de la dorința fermă de a intensifica colaborarea lor privind gospodărirea apelor în domeniul protecției și utilizării apei,

preocupate de apariția și existența unor amenințări, generând efecte nefavorabile, pe termen scurt sau lung, de schimbările intervenite în starea cursurilor de apă din bazinul Dunării, ce influențează mediul înconjurător, economiile și bunăstarea statelor dunărene,

accentuând nevoia urgentă de întărire a măsurilor naționale și internaționale de prevenire, control și reducere semnificativă a impactului transfrontier cauzat de substanțele periculoase și de nutrienții evacuați în mediul acvatic din bazinul Dunării, acordând, totodată, o atenție deosebită Mării Negre,

apreciind măsurile deja adoptate prin inițiativele naționale ale țărilor dunărene, cele convenite la nivel bilateral și multilateral al cooperării lor, precum și eforturile deja întreprinse în procesul C.S.C.E. de către Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa și de Comunitatea Europeană, având ca obiectiv promovarea colaborării la nivel bilateral și multilateral pentru prevenirea și controlul poluării transfrontiere, gospodărirea durabilă a apelor, utilizarea rațională și conservarea resurselor de apă,

referindu-se în mod special la Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontiere și lacurilor internaționale din 17 martie 1992, precum și la colaborarea bilaterală și multilaterală, existentă între statele dunărene, care va fi continuată și luată în considerare în cooperarea tuturor statelor dunărene, referindu-se, totodată, la Convenția privind protecția Mării Negre împotriva poluării din 21 aprilie 1992,

străduindu-se să realizeze o îmbunătățire de durată și o protecție a fluviului Dunărea și a apelor din bazinul său hidrografic, în special în context transfrontier și pentru o gospodărire durabilă a apei, luând în considerare interesele statelor dunărene în domeniul utilizării apei și, în același timp, contribuind la protecția mediului marin al Mării Negre,

au convenit:

PARTEA I Prevederi generale

ARTICOLUL 1 Definiții

În sensul prezentei convenții:

a) state dunărene sunt statele suverane care dețin o parte considerabilă a bazinului hidrografic al Dunării. Prin parte considerabilă se înțelege o cotă care depășește 2.000 km2 din totalul bazinului hidrografic;

b) bazinul hidrografic al fluviului Dunărea înseamnă partea din bazinul hidrografic al fluviului de care beneficiază părțile contractante;

c) impact transfrontier înseamnă orice efect nefavorabil semnificativ produs asupra mediului înconjurător riveran, rezultat dintr-o schimbare în condițiile apelor, cauzată de activități umane, și care depășește zona care se află sub jurisdicția unei părți contractante. Asemenea modificări pot afecta viața și proprietatea, securitatea instalațiilor și ecosistemele acvatice în cauză;

d) substanțe periculoase sunt acele substanțe care produc efecte toxice, cancerigene, mutagene, teratogene sau bioacumulative, în special cele remanente și care au un impact nefavorabil semnificativ asupra organismelor vii;

e) substanțe periculoase pentru apă sunt substanțele care reprezintă un pericol potențial deosebit de ridicat pentru resursele de apă, astfel încât manipularea lor necesită măsuri speciale preventive și de protecție;

f) surse de poluare a apei punctuale și nepunctuale înseamnă sursele de poluanți și nutrienți, a căror pătrundere în apă este cauzată fie de descărcări locale determinate (surse punctuale), fie de efectele difuze larg răspândite în bazinul hidrografic (surse nepunctuale);

g) balanța apei semnifică relația care caracterizează resursele naturale de apă din întregul bazin hidrografic al unui râu, cuprinzând toate componentele (precipitații, evaporare, scurgeri de suprafață și subterane). Suplimentar, sunt incluse și efectele acțiunii umane, rezultate din utilizarea apei și care influențează calitatea acesteia;

h) date aferente sunt datele rezumative, deduse din balanțele de apă din amonte, în măsura în care sunt relevante și necesare pentru elaborarea balanțelor de apă din aval și a unei balanțe generale de apă pentru fluviul Dunărea. Astfel, datele aferente acoperă componentele balanței de apă pentru toate apele transfrontiere importante din bazinul hidrografic al fluviului Dunărea. Datele aferente se referă la secțiunile transversale ale apelor transfrontiere acolo unde ele delimitează, traversează sau sunt situate la frontierele dintre părțile contractante;

i) Comisia internațională este organizația stabilită prin art. 18 al prezentei convenții.

ARTICOLUL 2 Obiective și principii ale cooperării

(1) Părțile contractante vor depune eforturi pentru realizarea scopurilor unei gospodăriri durabile și echitabile a apelor, inclusiv pentru conservarea, îmbunătățirea și utilizarea rațională a apelor de suprafață și a celor subterane din bazinul hidrografic, în măsura în care acestea sunt posibile. De asemenea, părțile contractante vor depune toate eforturile pentru controlul pericolelor provocate de accidente cu substanțe periculoase pentru apă, inundații și îngheț pe fluviul Dunărea. În plus, ele vor încerca să contribuie la reducerea încărcărilor poluante ale Mării Negre din surse situate în bazinul hidrografic.

(2) În conformitate cu prevederile acestei convenții, părțile contractante vor coopera în probleme fundamentale de gospodărire a apelor și vor lua toate măsurile legale, administrative și tehnice adecvate pentru a menține cel puțin și a îmbunătăți starea actuală a mediului înconjurător și condițiile de calitate a apei fluviului Dunărea și a apelor din bazinul său hidrografic, pentru a preveni și reduce, pe cât posibil, impacturile și schimbările nefavorabile ce apar sau pot fi cauzate.

(3) În acest scop, părțile contractante, luând în considerare urgența măsurilor de reducere a poluării și necesitatea utilizării raționale, durabile a apei, vor stabili prioritățile adecvate și vor întări, armoniza și coordona măsurile adoptate și cele planificate a fi luate la nivel național și internațional în întreg bazinul Dunării, având ca obiectiv dezvoltarea durabilă și protecția mediului fluviului Dunărea. În mod special, acest obiectiv vizează asigurarea unei utilizări durabile a resurselor de apă pentru alimentare cu apă potabilă, industrială și pentru irigații, precum și pentru conservarea și reconstrucția ecosistemelor, răspunzând, de asemenea, și altor cerințe din domeniul sănătății publice.

(4) Principiul poluatorul plătește și principiul precauției constituie baza tuturor măsurilor pentru protecția fluviului Dunărea și a apelor din bazinul său hidrografic.

(5) Cooperarea în domeniul gospodăririi apei se va orienta spre o gospodărire durabilă a apelor, pornind de la criteriile unei dezvoltări stabile și ecologice adecvate, care vizează în același timp:

- menținerea calității generale a vieții;

- menținerea accesului continuu la resursele naturale;

- evitarea pagubelor ecologice de durată și asigurarea protecției ecosistemelor;

- aplicarea unei abordări preventive.

(6) Nu este admis ca aplicarea prevederilor acestei convenții să cauzeze vreo creștere semnificativă, directă sau indirectă, a impacturilor asupra mediului riveran.

(7) Fiecare parte contractantă are dreptul să adopte și să aplice măsuri mai ferme decât cele care rezultă din prevederile prezentei convenții.

ARTICOLUL 3 Domeniu de aplicabilitate

(1) Această convenție se aplică pentru bazinul hidrografic al fluviului Dunărea, așa cum a fost definit în art. 1 subparagraful b).

(2) Obiectul acestei convenții îl reprezintă, în special, următoarele activități planificate sau în curs de realizare, în măsura în care acestea produc sau pot produce impacturi transfrontiere:

a) evacuarea apelor uzate, introducerea de nutrienți și substanțe periculoase, atât din surse punctuale cât și nepunctuale, precum și evacuarea căldurii;

b) activități și măsuri planificate în domeniul amenajărilor hidrotehnice, în special regularizări, controlul scurgerii și nivelul de stocare a cursurilor de apă, controlul inundațiilor și îndepărtarea pericolului de îngheț, precum și efectul instalațiilor, situate în sau în afara cursului de apă, asupra regimului lui hidraulic;

c) alte activități și măsuri planificate, în scopul utilizării apei cum ar fi: hidroenergia, transferul și captarea apei;

d) exploatarea construcțiilor hidrotehnice existente, de exemplu acumulări, hidrocentrale, măsuri pentru prevenirea impactului ecologic incluzând: deteriorarea condițiilor hidrologice, eroziuni, surpări, inundații și transportul sedimentelor; măsuri pentru protecția ecosistemelor;

e) manipularea substanțelor periculoase pentru apă și prevenirea accidentelor.

(3) Această convenție se aplică în cazul pescuitului și navigației interne, în măsura în care sunt vizate probleme de protecție a apei împotriva poluării cauzate de asemenea activități.

ARTICOLUL 4 Forme de cooperare

Formele de cooperare realizate potrivit acestei convenții vor fi, de regulă, următoarele:

a) consultări și activități comune în cadrul Comisiei internaționale, în conformitate cu prevederile acestei convenții;

b) schimb de informații despre acorduri bilaterale și multilaterale, reglementări legale și măsuri în domeniul gospodăririi apelor; schimb de documente legale, linii directoare și de alte publicații; alte forme de schimb de informații și de experiență.

PARTEA a II-a Cooperarea multilaterală

ARTICOLUL 5 Prevenirea, controlul și reducerea impactului transfrontier

(1) Părțile contractante vor dezvolta, adopta și aplica măsuri legislative, administrative și tehnice adecvate, vor asigura premisele interne și bazele necesare pentru protecția eficientă a calității apei și utilizarea durabilă a apei, realizând astfel prevenirea, controlul și reducerea impactului transfrontier.

(2) În acest scop, părțile contractante vor lua, separat sau în comun, măsurile indicate mai jos:

a) înregistrează condiția resurselor naturale de apă din bazinul hidrografic al fluviului Dunărea, aplicând parametrii cantitativi și calitativi stabiliți de comun acord, inclusiv metodologiile adecvate;

b) adoptă norme legale prin care se vor stabili cerințele de îndeplinit, inclusiv limitele de timp care trebuie respectate la evacuările de ape uzate;

c) adoptă norme legale pentru manipularea substanțelor periculoase pentru apă;

d) adoptă norme legale pentru reducerea introducerii de nutrienți sau substanțe periculoase din surse difuze, în special din aplicarea nutrienților, a substanțelor de protecție a plantelor și pesticidelor în agricultură;

e) în scopul armonizării acestor reglementări la un înalt nivel de protecție, precum și pentru implementarea armonizată a măsurilor corespunzătoare, părțile contractante vor lua în considerare rezultatele și propunerile Comisiei internaționale;

f) părțile contractante vor coopera și vor lua măsuri adecvate pentru evitarea efectelor transfrontiere nefavorabile produse de deșeuri și substanțe periculoase, în special de cele provenind din transport.

ARTICOLUL 6 Măsuri speciale pentru protecția resurselor de apă

Părțile contractante vor lua măsuri adecvate pentru prevenirea sau reducerea impacturilor transfrontiere, pentru o utilizare durabilă a resurselor de apă, precum și pentru conservarea resurselor ecologice, în special prin:

a) identificarea resurselor de apă subterană, care vor trebui să fie protejate pe termen lung, precum și a zonelor de protecție pentru asigurarea alimentării cu apă potabilă, existente și viitoare;

b) prevenirea poluării resurselor de apă subterană, în special a celor rezervate pentru alimentarea cu apă potabilă pe termen lung, în particular cea cauzată de nitrați, substanțe pentru protecția plantelor și pesticide, precum și de alte substanțe periculoase;

c) minimalizarea riscurilor poluărilor accidentale prin măsuri de prevenire și control;

d) luarea în considerare a posibilelor influențe asupra calității apei rezultate din activitățile planificate și măsurile aplicate, în conformitate cu art. 3 paragraful (2);

e) evaluarea importanței diferitelor elemente ale biotopului pentru ecologia riverană și propunerea de măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor ecologice litorale și acvatice.

ARTICOLUL 7 Limitarea emisiei.
Obiective și criterii de calitate a apei

(1) Ținând cont de propunerile Comisiei internaționale, părțile contractante vor stabili limite de emisie aplicabile în sectoarele industriale individuale sau în industrie, în funcție de încărcările și concentrațiile poluante și, pe cât posibil, bazate pe tehnologii cu poluare redusă sau nepoluante la sursă. La evacuarea substanțelor periculoase, limitele de emisie se vor baza pe cele mai bune tehnologii disponibile pentru reducerea la sursă și/sau pentru tratarea apelor uzate. Pentru apele uzate orășenești, limitele de emisie vor fi bazate pe aplicarea cel puțin a unei tratări biologice sau a unui nivel de tratare echivalent.

(2) Părțile contractante vor stabili prevederi suplimentare pentru prevenirea sau reducerea evacuării de substanțe periculoase și de nutrienți în cazul surselor nepunctuale, în special atunci când sursele principale provin din agricultură, luând în considerare cele mai bune practici ecologice.

(3) În scopul prevăzut la paragrafele (1) și (2), în anexa nr. II a prezentei convenții este cuprinsă o listă a sectoarelor industriale și a industriilor, precum și o listă suplimentară în care sunt enumerate substanțele periculoase și grupele de substanțe, a căror evacuare din surse punctuale și nepunctuale va trebui să fie evitată sau redusă considerabil. Actualizarea anexei nr. II va fi realizată de către Comisia internațională.

(4) În mod suplimentar, părțile contractante vor defini împreună obiectivele de calitate a apei, atunci când este cazul, și vor aplica criterii de calitate a apei, în scopul prevenirii, controlului și reducerii impactului transfrontier. Recomandările generale, care sunt prezentate în anexa nr. III, vor fi aplicate și specificate de către părțile contractante atât la nivel național, cât și împreună, atunci când este cazul.

(5) Pentru realizarea unei limitări eficiente a emisiilor în zonele care se află sub jurisdicția lor, părțile contractante vor asigura condițiile preliminare necesare și vor aplica măsurile corespunzătoare.

Ele vor asigura că:

a) reglementările naționale pentru limitarea emisiilor și nivelul lor impus prin standarde sunt armonizate, pas cu pas, cu limitele de emisie stabilite prin această convenție;

b) fără excepție, evacuările de ape uzate se bazează pe un aviz anterior emis de către autoritățile competente și având termen de valabilitate limitat;

c) reglementările și avizele pentru măsuri de prevenire și de control, în cazul instalațiilor industriale noi sau modernizate, în special cele care implică folosirea unor substanțe periculoase, sunt orientate spre cele mai bune tehnologii disponibile și sunt implementate cu cea mai mare prioritate;

d) sunt aplicate prevederi mai restrictive decât cele ale standardelor - în cazuri individuale chiar interziceri - în situația în care caracterul apei receptoare și ecosistemul său o cere, în concordanță cu prevederile paragrafului (4);

e) autoritățile competente supraveghează ca activitățile de natură să cauzeze impacturi transfrontiere să se desfășoare în conformitate cu avizele și aprobările impuse;

f) evaluarea impactului ecologic se realizează în conformitate cu reglementările naționale și internaționale sau cu alte proceduri pentru evaluarea și aprecierea efectelor ecologice;

g) la planificarea, acordarea licenței și implementarea activităților și măsurilor menționate în art. 3 paragraful (2) și art. 16 paragraful (2), autoritățile competente iau în considerare riscul accidentelor cu substanțe periculoase pentru apă, impun măsuri preventive și ordonă reguli de comportament pentru combaterea efectelor negative după accidente.

ARTICOLUL 8 Inventarieri ale emisiilor, programe de acțiune
și evaluarea progreselor înregistrate

(1) Părțile contractante vor întocmi periodic inventarieri ale surselor de poluare punctuale și nepunctuale relevante din bazinul hidrografic al fluviului Dunărea, care vor cuprinde inclusiv măsurile de prevenire și reducere deja luate pentru respectivele evacuări, precum și cu privire la eficiența acestor măsuri, ținând cont de prevederile art. 5 paragraful (2) subparagraful a).

(2) Pe o asemenea bază, părțile contractante vor stabili, în etape, o listă de măsuri preventive și de reducere, ce urmează a fi aplicate, treptat, atât cât este necesar pentru realizarea obiectivelor acestei convenții.

(3) Inventarul emisiilor și lista de măsuri care vor fi adoptate formează baza pentru dezvoltarea programelor comune de acțiune pe care le desfășoară părțile contractante, ținând cont de prioritățile stabilite în funcție de urgență și eficiență.

Asemenea programe de acțiune vor fi orientate, în special, spre reducerea încărcării și concentrațiilor poluante provenind atât din surse punctuale industriale și municipale, cât și din surse nepunctuale. Acestea vor cuprinde, printre altele, și măsuri de prevenire și reducere, inclusiv estimări ale duratei și costului.

(4) În mod suplimentar, părțile contractante vor urmări progresul obținut în implementarea programelor comune de acțiune, întocmind rapoarte periodice. Aceste rapoarte vor cuprinde atât măsurile de protecție realizate, cât și rezultatele obținute în ceea ce privește condițiile riverane în lumina evaluării actuale.

ARTICOLUL 9 Programe de monitoring

Pe baza activităților lor naționale, părțile contractante vor coopera în domeniul monitoringului și al evaluării.

(1) În acest scop ele:

- vor armoniza sau vor face comparabile metodele lor de monitoring și de evaluare aplicabile la nivel național, în special în domeniul calității apei, controlului emisiilor, prognozei inundațiilor și balanței de apă pentru a se putea obține rezultate comparabile, care să fie introduse în activitățile comune de monitoring și evaluare;

- vor dezvolta sisteme concertate sau comune la care se vor utiliza echipamente staționare sau mobile de măsură, facilități pentru comunicații și procesare a datelor;

- vor elabora și implementa programe comune pentru monitoringul condițiilor de scurgere pe suprafața bazinului hidrografic al fluviului Dunărea, atât sub aspectul calității, cât și al cantității apei, precum și a sedimentelor și ecosistemelor riverane, ca bază pentru evaluarea impacturilor transfrontiere, cum ar fi: poluarea transfrontieră, schimbările regimurilor de curgere, balanța apei și riscurile de inundații sau de îngheț;

- vor dezvolta metode comune sau armonizate pentru monitoring și evaluare a evacuărilor de ape uzate, inclusiv pentru procesarea, interpretarea și înregistrarea de date, luând în considerare abordarea specifică, care are ca obiect limitarea emisiei (anexa nr. II, partea I);

- vor elabora inventare ale surselor punctuale importante, incluzând poluanții evacuați (inventare ale emisiilor), și vor estima poluarea apei din surse nepunctuale, ținând cont de anexa nr. II, partea a II-a; vor revizui aceste documente în concordanță cu situația actuală.

(2) Vor stabili, de comun acord, punctele de monitoring, caracteristicile de calitate a apelor și parametrii de poluare, care vor fi înregistrate pe fluviul Dunărea cu suficientă regularitate, ținând cont de caracterul ecologic și hidrologic al cursului de apă avut în vedere și de emisiile tipice de poluanți evacuați în bazinul hidrografic.

(3) Pe baza unei metodologii armonizate, părțile contractante vor stabili balanțele naționale ale apei, precum și balanța generală a apei din bazinul fluviului Dunărea. Părțile contractante vor oferi datele de corelare care să fie comparabile într-o măsură suficientă prin aplicarea unei metodologii armonizate. De asemenea, pe baza acestor date, se pot întocmi și balanțele de apă pentru principalii afluenți ai fluviului Dunărea.

(4) Periodic, ele vor evalua condițiile de calitate a fluviului Dunărea și progresele înregistrate prin măsurile adoptate, în scopul prevenirii, controlului și al reducerii impacturilor transfrontiere. Rezultatele vor fi puse la dispoziția publicului prin intermediul unor publicații adecvate.

ARTICOLUL 10 Obligații de raportare

Părțile contractante vor prezenta Comisiei internaționale rapoarte cu privire la problemele de bază care sunt necesare comisiei pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Acestea vor include, în special:

a) rapoarte și documente, prevăzute în această convenție sau solicitate de către comisie;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...