Act Internațional

Convenția pentru reprimarea actelor ilicite indreptate contra securitatii aviatiei civile din 23.09.1971 *)

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 iunie 1975

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere

Statele parti la prezenta conventie,

considerind ca actele ilicite indreptate contra securitatii aviatiei civile pun in pericol securitatea persoanelor si bunurilor, impiedica in mod serios exploatarea serviciilor aeriene si submineaza increderea popoarelor lumii in securitatea aviatiei civile,

considerind ca atari acte le preocupa in mod serios,

considerind ca, in scopul de a preveni aceste acte, trebuie sa se prevada urgent masuri corespunzatoare in vederea pedepsirii autorilor acestora,

au convenit asupra celor ce urmeaza:

ARTICOLUL 1

1. Comite o infractiune orice persoana care, in mod ilicit, cu intentie:

a) savirseste un act de violenta impotriva unei persoane aflate la bordul unei aeronave in zbor, daca acest act este de natura sa puna in pericol securitatea aeronavei;

b) distruge o aeronava in serviciu sau ii cauzeaza deteriorari care o fac inapta de zbor ori care sint de natura sa puna in pericol securitatea in zbor;

c) plaseaza sau face sa se plaseze pe o aeronava in serviciu, prin orice mijloc, un dispozitiv sau substante apte sa distruga acea aeronava sau sa-i produca deteriorari care o fac inapta de zbor ori sint de natura sa-i puna in pericol securitatea in zbor;

d) distruge sau deterioreaza instalatii sau servicii de navigatie aeriana sau tulbura functionarea acestora, daca vreunul dintre aceste acte este de natura sa puna in pericol securitatea aeronavelor in zbor;

e) comunica o informatie stiind ca aceasta este falsa si, prin acest fapt, pune in pericol securitatea unei aeronave in zbor

2. Comite o infractiune si acela care:

a) incearca sa comita una dintre infractiunile prevazute in paragraful 1 al prezentului articol;

b) este complice al unei persoane care comite sau incearca sa comita vreuna dintre aceste infractiuni.

ARTICOLUL 2

In sensul prezentei conventii:

a) o aeronava se considera a fi in zbor din momentul in care, imbarcarea fiind terminata, toate usile exterioare au fost inchise si pina in momentul in care una dintre aceste usi a fost deschisa in vederea debarcarii; in caz de aterizare fortata, se considera ca zborul se continua pina cind autoritatea competenta preia in sarcina aeronava, persoanele si bunurile de la bord:

b) o aeronava se considera a fi in serviciu din momentul in care personalul de la sol sau echipajul incepe sa o pregateasca in vederea unui anumit zbor pina la expirarea unui termen de 24 de ore dupa orice aterizare; perioada de serviciu cuprinde, in orice caz, intregul timp in care aeronava se afla in zbor in sensul alin. a) din prezentul paragraf.

ARTICOLUL 3

Fiecare stat contractant se angajeaza sa sanctioneze prin pedepse severe infractiunile prevazute in art. 1.

ARTICOLUL 4

1. Prezenta conventie nu se aplica aeronavelor folosite in scopuri militare, de vama sau de politie.

2. In cazurile prevazute la art. 1 paragraful 1 alin. a), b), c) si e), prezenta conventie se aplica - in ceea ce priveste atit o aeronava in zbor international, cit si o aeronava in zbor intern -, daca:

a) locul real sau cel prevazut pentru decolarea sau aterizarea aeronavei se afla in afara teritoriului statului de inmatriculare a navei, sau

b) infractiunea a fost savirsita pe teritoriul altui stat decit cel de inmatriculare a aeronavei.

3. Prin derogare de la dispozitiile paragrafului 2 din prezentul articol, in cazurile prevazute la art. 1 paragraful 1 alin. a), b), c) si e), prezenta conventie se aplica si atunci cind autorul sau autorul prezumat al infractiunii este descoperit pe teritoriul altui stat decit cel de inmatriculare a aeronavei.

4. In ceea ce priveste statele mentionate la art. 9 si in cazurile prevazute la art. 1 paragraful 1 alin. a), b), c) si e), prezenta conventie nu se aplica daca locurile mentionate in paragraful 2 alin. a) din prezentul articol se afla pe teritoriul unui singur stat din cele mentionate in art. 9, in afara cazului cind infractiunea ar fi savirsita sau autorul ori autorul prezumat al infractiunii ar fi descoperit pe teritoriul altui stat.

5. In cazurile prevazute la art. 1 paragraful 1 alin. d), prezenta conventie nu se aplica decit daca instalatiiie si serviciile de navigatie aeriana sint folosite pentru navigatia aeriana internationala.

6. Dispozitiile paragrafelor 2, 3, 4 si 5 din prezentul articol se aplica si in cazurile prevazute in art. 1 paragraful 2.

ARTICOLUL 5

1. Fiecare stat contractant ia masurile necesare pentru stabilirea competentei sale, in scopul anchetarii infractiunilor, in urmatoarele cazuri:

a) daca infractiunea este savirsita pe teritoriul acestui stat;

b) daca infractiunea este savirsita impotriva sau la bordul unei aeronave inmatriculate in acest stat;

e) daca aeronava la bordul careia s-a comis infractiunea aterizeaza pe teritoriul sau si autorul prezumat al infractiunii se afla inca la bord;

d) daca infractiunea este savirsita impotriva sau la bordul unei aeronave inchiriate fara echipaj unei persoane care are sediul principal al activitatii sale sau, in lipsa, resedinta sa permanenta in acest stat.

2. Fiecare stat contractant ia, de asemenea, masurile necesare pentru stabilirea competentei sale in scopul anchetarii infractiunilor prevazute la art. 1 paragraful 1 alin. a), b) si c), precum si la paragraful 2 al aceluiasi articol, in masura in care acest paragraf priveste mentionatele infractiuni, in cazul in care autorul prezumat al uneia dintre acestea se gaseste pe teritoriul acestui stat, iar acesta nu efectueaza extradarea, conform art. 8, catre unul dintre statele prevazute in paragraful 1 al prezentului articol.

3. Prezenta conventie nu inlatura competenta penala exercitata in conformitate cu legile nationale.

ARTICOLUL 6

1. Daca considera ca circumstantele o justifica, statul contractant pe teritoriul caruia se gaseste autorul sau autorul prezumat al infractiunii asigura detentia acestuia sau ia orice alte masuri necesare pentru a-i asigura prezenta. Aceasta detentie si aceste masuri trebuie sa fie conforme cu legislatia acelui stat; ele nu pot fi mentinute decit pe perioada necesara inceperii urmaririi penale sau a unei proceduri de extradare.

2. Acest stat procedeaza imediat la o ancheta preliminara in vederea stabilirii faptelor.

3. Orice persoana detinuta in aplicarea prevederilor paragrafului 1 din prezentul articol poate comunica imediat cu cel mai apropiat reprezentant calificat al statului a carui nationalitate o are; orice facilitati ii sint acordate in acest scop.

4. Atunci cind un stat pune o persoana in stare de detentie in conformitate cu prevederile prezentului articol, el instiinteaza imediat despre aceasta detentie, precum si despre imprejurarile care o justifica, statele mentionate la art. 5 paragraful 1, statul a carui nationalitate o are persoana detinuta si, daca considera oportun, orice alte state interesate. Statul care procedeaza la ancheta preliminara prevazuta la paragraful 2 din prezentul articol comunica neintirziat concluziile statelor mentionate mai sus si le indica daca intelege sa-si exercite competenta.

ARTICOLUL 7

Statul contractant pe teritoriul caruia este descoperit autorul prezumat al unei infractiuni, in cazul cind nu procedeaza la extradarea acestuia, supune cazul, fara nici o exceptie si indiferent daca infractiunea a fost sau nu savirsita pe teritoriul sau, autoritatilor sale care au competenta de a exercita actiunea penala. Aceste autoritati hotarasc in aceleasi conditii ca si pentru celelalte infractiuni, de drept comun cu caracter grav, potrivit legilor acestui stat.

ARTICOLUL 8

1. Infractiunile sint de plin drept socotite ca fiind caz de extradare in orice tratat de extradare incheiat intre statele contractante. Statele contractante se angajeaza sa includa infractiunile ca fiind caz de extradare in orice conventie de extradare pe care ar incheia-o intre ele.

2. In cazul in care un stat contractant care conditioneaza extradarea de existenta unei conventii este sesizat cu o cerere de extradare din partea unui alt stat contractant cu care nu a incheiat conventie de extradare, acesta are latitudinea de a considera prezenta conventie ca temei juridic al extradarii in ceea ce priveste infractiunile. Extradarea este supusa celorlalte conditii prevazute de dreptul statului caruia i-a fost adresata cererea.

3. Statele contractante care nu conditioneaza extradarea de existenta unei conventii socotesc infractiunea ca un caz de extradare intre ele, in conditiile definite de dreptul statului caruia i-a fost adresata cererea.

4. In scopul extradarii intre statele contractante, se va considera ca infractiunile au fost comise atit la locul savirsirii lor, cit si pe teritoriul statelor care trebuie sa stabileasca competenta lor potrivit art. 5 paragraful 1 alin. b), c) si d).

ARTICOLUL 9

Statele contractante care infiinteaza pentru transportul aerian organizatii de exploatare in comun sau organisme internationale de exploatare si care exploateaza aeronave facind obiectul unei inmatriculari comune sau internationale desemneaza pentru fiecare aeronava, in functie de imprejurari, statul care exercita competenta si care va avea atributiile statului de inmatriculare in sensul prezentei conventii. Ele vor instiinta despre aceasta desemnare Organizatia Aviatiei Civile Internationale, care va informa despre aceasta toate statele parti la prezenta conventie.

ARTICOLUL 10

1. Statele contractante se angajeaza, conform dreptului international si national, sa depuna eforturi pentru a lua masuri rationale in scopul prevenirii savirsirii infractiunilor prevazute in art. 1.

2. Atunci cind zborul unei aeronave a fost intirziat sau intrerupt din cauza comiterii uneia dintre infractiunile prevazute la art. 1. statul contractant pe teritoriul caruia se gasesc aeronava, pasagerii sau echipajul faciliteaza pasagerilor si echipajului continuarea calatoriei cit mai curind posibil. El restituie fara intirziere aeronava si incarcatura sa celor ce au dreptul sa le detina.

ARTICOLUL 11

1. Statele contractante acorda cea mai larga asistenta judiciara posibila in orice procedura penala privind infractiunile mentionate. In toate cazurile, legea aplicabila pentru executarea unei cereri de asistenta este aceea a statului caruia i se adreseaza cererea.

2. Dispozitiile paragrafului 1 din prezentul articol nu aduc atingere obligatiilor decurgind din dispozitiile oricarei alte conventii bilaterale sau multilaterale prin care se reglementeaza, total sau partial, domeniul asistentei judiciare in materie penala.

ARTICOLUL 12

Daca vreunul dintre statele contractante are motive sa creada ca se va comite o infractiune din cele prevazute la art. 1, el transmite, potrivit dispozitiilor legislatiei sale nationale, toate datele utile pe care le poseda, statelor pe care le apreciaza ca se incadreaza in art. 5 paragraful 1.

ARTICOLUL 13

Statele contractante comunica, cit mai curind posibil, Consiliului Organizatiei Aviatiei Civile Internationale, potrivit dispozitiilor legislatiei sale nationale, orice informatii de care dispun, privind:

a) imprejurarile savirsirii infractiunii;

b) masurile luate in aplicarea art. 10 paragraful 2;

c) masurile luate in legatura cu autorul prezumat al infractiunii si, in special, rezultatul unei proceduri de extradare sau al oricarei alte proceduri judiciare.

ARTICOLUL 14

1. Orice diferend intre statele contractante in Iegatura cu interpretarea sau aplicarea prezentei conventii care nu poate fi solutionat pe cale de negocieri este supus arbitrajului, la cererea uneia dintre aceste state. Daca timp de 6 luni de la data cererii de arbitraj partile nu reusesc sa se puna de acord asupra organizarii arbitrajului, oricare dintre ele poate sa supuna diferendul Curtii Internationale de Justitie, formulind o cerere in conformitate cu statutul curtii.

2. Fiecare stat va putea, in momenul semnarii, ratificarii sau aderarii la conventie, sa declare ca nu se considera legat de dispozitiile paragrafului precedent. Celelalte state contractante nu vor fi legate de dispozitiile paragrafului 1 fata de acel stat contractant care a formulat o atare rezerva.

3. Statul contractant care a formulat o rezerva potrivit dispozitiilor paragrafului precedent va putea oricind sa renunte la aceasta rezerva printr-o notificare adresata guvernelor depozitare.

ARTICOLUL 15

1. Prezenta conventie va fi deschisa pentru semnare la 23 septembrie 1971, la Montreal, de catre statele participante la Conferinta internationala de drept aerian, tinuta la Montreal la 8-23 septembrie 1971 denumita mai jos conferinta de la Montreal. Dupa 10 octombrie 1971 ea va fi deschisa pentru semnare din partea tuturor statelor, la Washington, Londra si Moscova. Orice stat care nu a semnat conventia inaintea intrarii ei in vigoare potrivit paragrafului 3 din prezentul articol va putea adera la aceasta oricind.

2. Prezenta conventie este supusa ratificarii statelor semnatare. Instrumentele de ratificare si cele de aderare vor fi depuse pe linga guvernele Statelor Unite ale Americii, Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, care se desemneaza ca guverne depozitare.

3. Conventia va intra in vigoare dupa 30 de zile de la data depunerii instrumentelor de ratificare din partea a zece state semnatare care au participat la Conferinta de la Montreal.

4. Pentru celelalte state conventia intra in vigoare la data intrarii sale in vigoare conform paragrafului 3 din prezentul articol sau dupa 30 de zile de la data depunerii instrumentului respectiv de ratificare sau de aderare, daca aceasta data este ulterioara primei.

5. Guvernele depozitare vor informa neintirziat toate statele care vor semna sau vor adera la prezenta conventie despre data fiecarei semnari, data depunerii fiecarui instrument de ratificare sau de aderare, despre data intrarii in vigoare a conventiei, precum si despre orice alte comunicari.

6. La intrarea in vigoare conventia va fi inregistrata de catre guvernele depozitare conform dispozitiiIor art. 102 din Carta Natiunilor Unite si ale art. 83 din Conventia referitoare la aviatia civila internationala (Chicago, 1944).

ARTICOLUL 16

1. Oricare dintre statele contractante poate sa denunte prezenta conventie printr-o notificare scrisa adresata guvernelor depozitare.

2. Denuntarea va avea efect dupa 6 luni de la data la care notificarea va fi primita de guvernele depozitare.

Drept care subsemnatii plenipotentiari, legal autorizati, au semnat prezenta conventie.

Incheiata la Montreal la douazeci si trei septembrie anul o mie noua sute saptezeci si unu, in trei exemplare originale, cuprinzind fiecare patru texte autentice redactate in limbile franceza, engleza, spaniola si rusa.

;
se încarcă...