Organizația Națiunilor Unite - ONU

Convenția asupra substanțelor psihotrope din 21.02.1971 *)

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 decembrie 1992

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

PREAMBUL

Părțile, din grija pentru sănătatea fizică și morală a omenirii, preocupate de problema sănătății publice și problema socială care rezultă din abuzul cu anumite substanțe psihotrope,

hotărîte să prevină și să combată abuzul de aceste substanțe și comerțul ilicit la care dau loc,

considerînd că este necesar să se adopte măsuri severe pentru a limita utilizarea acestor substanțe în scopuri ilicite,

recunoscînd că utilizarea substanțelor psihotrope în scopuri medicale și științifice este indispensabilă și că posibilitatea de a procura substanțe în aceste scopuri nu ar trebui să facă obiectul nici unei restricții nejustificate,

încredințate că spre a fi eficiente măsurile luate împotriva abuzului de asemenea substanțe trebuie să fie coordonate și universale,

recunoscînd competența Organizației Națiunilor Unite în domeniul controlului substanțelor psihotrope și dorind ca organele internaționale interesate să-și exercite activitatea în cadrul acestei organizații,

convinse că o convenție internațională este necesară pentru realizarea acestor țeluri,

stabilește următoarele:

ARTICOLUL 1 Definiții

În afară de o indicație expresă sau în cazul în care contextul impune să fie altfel, expresiile următoare din prezenta convenție au semnificațiile arătate mai jos:

a) Expresia consiliu se referă la Consiliul Economic și Social O.N.U.

b) Expresia comisie se referă la Comisia Consiliului pentru Stupefiante.

c) Expresia organ se referă la organul internațional de control al stupefiantelor, instituit în virtutea convenției unice asupra stupefiantelor din 1961.

d) Expresia secretar general se referă la secretarul general al O.N.U.

e) Expresia substanță psihotropă se referă la orice substanță, fie că este de origine naturală fie de origine sintetică sau la orice produs natural din tabelele I, II, III sau IV.

f) Expresia preparat se referă la:

I. o soluție sau un amestec, oricare ar fi starea sa fizică, conținînd una sau mai multe substanțe psihotrope; sau

II. una sau mai multe substanțe psihotrope divizate în unități de administrare.

g) Expresiile tabel I, tabel II, tabel III și tabel IV se referă la listele substanțelor psihotrope purtînd numerele corespunzătoare, anexate la prezenta convenție, care vor putea fi modificate, conform art. 2.

h) Expresiile export și import se referă, fiecare în înțelesul său particular, la transferarea efectivă a unei substanțe psihotrope dintr-o țară în alta.

i) Expresia fabricare se referă la toate operațiile care permit obținerea de substanțe psihotrope și cuprinde purificarea și transformarea substanțelor psihotrope în alte substanțe psihotrope. Această expresie cuprinde, de asemenea, fabricarea preparatelor, altele decît cele care sînt efectuate pe bază de prescripție medicală, într-o farmacie.

j) Expresia trafic ilicit se referă la fabricarea sau traficul de substanțe psihotrope efectuate contrar prevederilor convenției de față.

k) Expresia regiune se referă la orice parte a unui stat care, în virtutea art. 28, este tratată ca o entitate distinctă în scopurile prezentei convenții.

l) Expresia localuri se referă la clădiri, părți ale clădirilor, precum și la terenul afectat clădirilor susmenționate sau unor părți din aceste clădiri.

ARTICOLUL 2 Sfera de aplicare a controlului substanțelor

1. Dacă una dintre părți sau Organizația Mondială a Sănătății se află în posesia unor informații referitoare la o substanță care încă nu este supusă controlului internațional și care, după părerea sa, pot face necesară includerea ei într-unul din tabelele prezentei convenții, acea parte sau Organizația Mondială a Sănătății va adresa secretarului general o notificare însoțită de toate informațiile adecvate. Această procedură va fi, de asemenea, aplicată atunci cînd una dintre părți sau Organizația Mondială a Sănătății se va afla în posesia unor informații justificînd transferul unei substanțe de la un tabel la altul sau suprimarea înscrierii ei într-unul din tabele.

2. Secretarul general va comunica această notificare, precum și orice informații pe care le va considera potrivite, părților, comisiei și, dacă notificarea a fost făcută de una dintre părți, Organizației Mondiale a Sănătății.

3. Dacă din informațiile care însoțesc această notificare va rezulta că substanța amintită este susceptibilă de a fi inclusă în tabelul I sau în tabelul II, în virtutea paragrafului 4, părțile vor examina, în lumina tuturor informațiilor de care ele vor dispune, posibilitatea ca, în cazul acestei substanțe, să aplice cu titlu provizoriu toate măsurile de control aplicabile substanțelor din tabelul I sau din tabelul II, după cum va fi cazul.

4. Dacă Organizația Mondială a Sănătății constată:

a) că numita substanță poate provoca:

I.

1) o stare de dependență, și

2) o stimulare sau depresiune a sistemului nervos central dînd loc unor halucinații sau tulburări ale funcției motorii sau ale judecății sau comportamentului, sau perceperii, sau dispoziției, sau

II. abuzuri sau efecte nocive comparabile celor ale unei substanțe incluse în tabelul I, II, III sau IV, și

b) că există suficiente motive să se creadă că substanța, dă sau riscă să dea loc la abuzuri în așa fel încît ea constituie o problemă de sănătate publică și o problemă socială care justifică punerea ei sub controlul internațional, Organizația Mondială a Sănătății va comunica comisiei o apreciere asupra acestei substanțe sau va indica, în special, în ce măsură substanța dă sau riscă să dea loc la abuzuri, gradul de gravitate a problemei de sănătate publică și a problemei sociale și gradul de utilitate al substanței în terapeutică, precum și recomandări privind eventualele măsuri de control cărora ar fi oportun să fie supusă această substanță în lumina acestei evaluări.

5. Ținînd seama de comunicarea Organizației Mondiale a Sănătății ale cărei aprecieri vor fi hotărîtoare în domeniul medical și științific și luînd în considerare factorii de ordin economic, social, juridic, administrativ, precum și toți ceilalți factori pe care Organizația Mondială a Sănătății îi va considera potriviți, comisia va putea să adauge respectiva substanță în tabelul I, II, III sau IV. Comisia va putea cere informații complementare de la Organizația Mondială a Sănătății sau din oricare altă sursă adecvată.

6. Dacă o notificare făcută în virtutea paragrafului 1 s-a referit la o substanță înscrisă deja pe unul dintre tabele, Organizația Mondială a Sănătății va transmite comisiei noile sale constatări, precum și oricare nouă evaluare a acestei substanțe pe care ea o va putea face conform dispozițiilor paragrafului 4 și toate noile recomandări referitoare la măsurile de control care i se vor părea indicate în lumina amintitei evaluări. Comisia, ținînd seama de comunicarea primită de la Organizația Mondială a Sănătății conform paragrafului 5, precum și de factorii enumerați în paragraful citat mai sus, va putea hotărî să transfere această substanță de la un tabel la altul sau să suprime înscrierea ei pe tabele.

7. Orice hotărâre a comisiei adoptată în virtutea prezentului articol va fi comunicată de către secretarul general tuturor statelor membre ale O.N.U., statelor nemembre care sînt părți la prezenta convenție, Organizației Mondiale a Sănătății, precum și organului. Această hotărîre va intra pe deplin în vigoare pentru fiecare dintre părți la 180 de zile de la data comunicării, exceptînd cazul unei părți care în această perioadă și în legătură cu o hotărîre avînd drept efect adăugarea unei substanțe la un tabel, va informa în scris pe secretarul general că datorită împrejurărilor excepționale ea nu este în măsură să supună această substanță tuturor dispozițiilor convenției aplicabile substanțelor de pe acest tabel. O asemenea notificare va expune motivele acestei hotărîri excepționale. Cu toată această notificare, fiecare dintre părți va trebui să aplice cel puțin normele de control enumerate mai jos:

a) Partea care a notificat secretarului general o asemenea hotărîre cu privire la o substanță care pînă atunci nu făcuse obiectul controlului și nu fusese cuprinsă în tabelul I va ține seama, pe cît posibil, de măsurile de control speciale enumerate la art. 7 și, în ceea ce privește această substanță, va trebui:

I. să ceară autorizații pentru fabricarea, comercializarea și distribuirea substanței conform dispozițiilor prevăzute la articolul pentru substanțele din tabelul II;

II. să ceară ca aceasta să fie furnizată sau distribuită numai pe bază de prescripție medicală, conform dispozițiilor prevăzute la art. 9 pentru substanțele din tabelul II;

III. să se conformeze obligațiilor referitoare la export și import enunțate în art. 12, exceptînd față de o altă parte care a adresat secretarului general o notificare cu privire la substanța în cauză;

IV. să se conformeze obligațiilor pentru substanțele din tabelul II, enunțate la art. 13, prin care se prevăd interdicții sau restricții la export și import;

V. să furnizeze organului rapoarte statistice conform dispozițiilor prevăzute la alin. a) paragraful 4 al art. 16; și

VI. să ia măsuri, conform dispozițiilor art. 22, în vederea pedepsirii oricărei acțiuni contrare legilor sau regulamentelor adoptate în cadrul îndeplinirii obligațiilor de mai sus.

b) Partea care a notificat secretarului general o hotărîre de acest fel în legătură cu o substanță pînă atunci nesupusă controlului și adăugată la tabelul II va trebui, în ceea ce privește această substanță:

I. să ceară licența pentru fabricarea, comercializarea și distribuirea ei conform prevederilor art. 8;

II. să ceară ca ea să nu fie furnizată sau distribuită decît pe bază de prescripție medicală, conform dispozițiilor art. 9;

III. să se conformeze obligațiilor referitoare la export și import menționate în art. 12, în afară de o altă parte care a adresat secretarului general o notificare cu privire la substanța în chestiune;

IV. să se conformeze obligațiilor enumerate în art. 13, care prevăd interdicții sau restricții la import și export;

V. să furnizeze organului rapoarte statistice conform dispozițiilor alin. a), c) și d) paragraful 4 ale art. 16; și

VI. să ia măsuri, conform dispozițiilor art. 22, în vederea pedepsirii oricărei acțiuni contrare legilor sau regulamentelor adoptate în cadrul executării obligațiilor menționate mai sus.

c) Partea care a notificat secretarului general o hotărîre de acest fel în legătură cu o substanță pînă atunci nesupusă controlului și adăugată la tabelul III va trebui, în ceea ce privește această substanță:

I. să ceară licență pentru fabricarea, comercializarea și distribuirea ei, conform dispozițiilor art. 8;

II. să ceară să fie furnizată sau distribuită numai pe bază de prescripție medicală, conform dispozițiilor art. 9;

III. să se conformeze obligațiilor referitoare la export și import menționate în art. 12 în afară de o altă parte care a adresat secretarului general o notificare cu privire la substanța în cauză;

IV. să se conformeze obligațiilor enumerate în art. 13, care prevăd interdicții sau restricții la export și import;

V. să furnizeze organului rapoarte statistice conform dispozițiilor alin. a), c) și d) paragraful 4 ale art. 16; și

VI. să ia măsuri conform dispozițiilor art. 22 în vederea pedepsirii oricărei acțiuni contrare legilor sau regulamentelor adoptate în cadrul executării obligațiilor menționate mai sus.

d) Partea care a notificat secretarului general o hotărîre de acest fel în legătură cu o substanță pînă atunci nesupusă controlului și adăugată la tabelul IV va trebui, în ceea ce privește această substanță:

I. să ceară licență pentru fabricarea, comercializarea și distribuirea ei conform dispozițiilor art. 8;

II. să se conformeze obligațiilor enumerate în art. 13, care prevăd interdicții sau restricții la export și import;

III. să ia măsuri, conform dispozițiilor art. 22, în vederea pedepsirii oricărei acțiuni contrare legilor sau regulamentelor adoptate în cadrul executării obligațiilor menționate mai sus.

e) Partea care a notificat secretarului general o hotărîre de acest fel în legătură cu o substanță transferată la un alt tabel căruia i se aplică măsuri de control și obligații mai stricte, va aplica cel puțin prevederile convenției de față aplicabile tabelului de unde acea substanță a fost transferată.

8.

a) Hotărîrile convenției adoptate în virtutea prezentului articol vor putea fi supuse revizuirii de către consiliu, dacă una dintre părți (va formula o cerere în decurs de 180 de zile de la primirea notificării hotărîrii. Cererea de revizuire va trebui să fie adresată secretarului general în același timp cu toate informațiile pertinente care au motivat-o.

b) Secretarul general va comunica o copie după cererea de revizuire și informațiile adecvate comisiei, Organizației Mondiale a Sănătății și tuturor părților, invitîndu-le să-i comunice observațiile lor în decurs de 90 de zile. Toate observațiile astfel primite vor fi supuse examinării consiliului.

c) Consiliul poate confirma, modifica sau anula hotărîrea comisiei. Hotărîrea sa va fi notificată tuturor statelor membre ale O.N.U., statelor nemembre-părți la prezenta convenție, comisiei, Organizației Mondiale a Sănătății și organului.

d) În cursul procedurii de revizuire, hotărîrea inițială a comisiei va rămîne în vigoare, sub rezerva prevederilor paragrafului 7.

9. Părțile vor face tot ce le stă în putință pentru a supune unor măsuri de supraveghere cît mai eficiente substanțele care nu sînt prevăzute în prezenta convenție, dar care pot fi utilizate pentru fabricarea ilicită a substanțelor psihotrope.

ARTICOLUL 3 Dispoziții speciale referitoare la controlul preparatelor

1. Sub rezerva celor prevăzute la paragrafele următoare din prezentul articol, un preparat este supus acelorași măsuri de control ca și substanța psihotropă pe care o conține și, dacă el conține mai multe asemenea substanțe, va fi supus măsurilor aplicabile acelei substanțe care face obiectul celui mai strict control.

2. Dacă un preparat care conține o substanță psihotropă, alta decît o substanță din tabelul I, este compus în așa fel încît nu prezintă decît un risc de abuz neglijabil sau nul, iar substanța nu poate fi recuperată în cantități care pot da loc la abuzuri, prin mijloace ușor aplicabile și în consecință acest preparat nu creează o problemă pentru sănătatea publică și nici o problemă de ordin social, preparatul respectiv va putea fi exceptat de la anumite măsuri de control enunțate în convenția de față, conform paragrafului 3.

3. Dacă una dintre părți constată că un preparat intră în cadrul dispozițiilor paragrafului precedent, ea va putea hotărî să-l excepteze în țara sa sau în una din regiunile sale, de la una sau toate măsurile de control prevăzute în convenția de față; totuși, susnumitul preparat va continua să fie supus obligațiilor prevăzute în articolele următoare:

a) Art. 8 (licențe), în ce privește aplicarea lui la fabricare;

b) Art. 11 (înregistrarea), în ce privește aplicarea lui la preparatele exceptate;

c) Art. 13 (interzicerea și restrîngerea importului și exportului);

d) Art. 15 (inspecția), în ce privește aplicarea lui la fabricare;

e) Art. 16 (informații ce trebuie furnizate de către părți), în ce privește aplicarea lui la preparatele exceptate; și

f) Art. 22 (dispoziții finale), în măsura necesară pedepsirii actelor contrare legilor sau regulamentelor adoptate conform obligațiilor de mai sus.

Partea sus-menționată va notifica secretarului general toate hotărîrile de acest fel, precum și numele și compoziția preparatului exceptat și măsurile de control de la care preparatul este exceptat. Secretarul general va transmite notificarea celorlalte părți, Organizației Mondiale a Sănătății și organului.

4. Dacă una dintre părți sau Organizația Mondială a Sănătății dispune de informații asupra unui preparat exceptat în baza paragrafului 3, care, după părerea sa, ar justifica suprimarea completă sau parțială a exceptării, ea le va notifica secretarului general și îi va furniza informațiile în spiritul acestei notificări. Secretarul general va transmite această notificare, însoțită de orice informație pe care o va considera pertinentă, părților, comisiei și, atunci cînd notificarea a fost făcută de una dintre părți și Organizației Mondiale a Sănătății, Organizația Mondială a Sănătății va comunica comisiei o evaluare asupra preparatului luînd în considerare factorii enumerați la paragraful 2, precum și o recomandare referitoare la măsurile de control de la care preparatul ar trebui, eventual, să înceteze de a mai fi exceptat. Comisia, ținînd seamă de comunicarea primită de la Organizația Mondială a Sănătății, a cărei evaluare va fi hotărîtoare în materie medicală și științifică și avînd în vedere factorii de ordin economic, social, juridic, administrativ și de altă natură pe care ea îi va considera oportuni, va putea decide ca preparatul să înceteze total sau parțial de a mai fi exceptat de la măsurile de control. Secretarul general va comunica orice hotărîre comisiei, adoptată în virtutea prezentului paragraf, tuturor statelor membre ale O.N.U., nemembre părți la prezenta convenție, Organizației Mondiale a Sănătății și organului. Toate părțile vor lua măsuri în vederea suprimării exceptării de la măsurile de control în cauză în interval de 180 de zile începînd de la data comunicării făcute de secretarul general.

ARTICOLUL 4 Alte dispoziții speciale referitoare la sfera de
aplicare a controlului

În ceea ce privește substanțele psihotrope, altele decît cele de la tabelul I, părțile vor putea autoriza:

a) transportul de către călători internaționali al unor mici cantități de preparate pentru uzul lor personal; fiecare dintre părți va putea totuși să se asigure că aceste preparate au fost legal obținute;

b) folosirea acestor substanțe în industrie pentru fabricarea de preparate sau produse nepsihotrope, sub rezerva aplicării în cazul lor a unor măsuri de control prevăzute de prezenta convenție pînă ce starea substanțelor psihotrope va fi de așa natură încît ele să nu mai poată, în practică, să dea loc la abuzuri sau să fie recuperate;

c) folosirea acestor substanțe, sub rezerva aplicării măsurilor de control prevăzute de prezenta convenție, pentru capturarea animalelor de către persoane autorizate în mod special de autoritățile competente pentru a utiliza substanțele menționate mai sus, în acest scop.

ARTICOLUL 5 Limitarea utilizării în scopuri medicale și științifice

1. Fiecare parte va limita utilizarea substanțelor din tabelul I după cum se prevede la art. 7.

2. Fiecare parte va trebui, sub rezerva dispozițiilor art. 4 să limiteze, prin măsuri pe care ea le va considera potrivite, fabricarea, exportul, importul, distribuirea, stocurile, comercializarea și folosirea, precum și deținerea substanțelor din tabelul II, III și IV în scopuri medicale și științifice.

3. Este de dorit ca părțile să nu autorizeze deținerea de substanțe prevăzute în tabelele II, III și IV, exceptînd cazurile prevăzute de lege.

ARTICOLUL 6 Administrarea specială

Poate fi avantajos ca această administrație să fie aceeași cu administrația specială care a fost instituită în virtutea dispozițiilor convențiilor care supun stupefiantele unui control sau ca ea să lucreze în strînsă colaborare cu această administrație specială.

ARTICOLUL 7 Dispoziții speciale referitoare la substanțele din tabelul I

În ceea ce privește substanțele din tabelul I, părțile vor trebui:

a) să interzică orice utilizare a acestor substanțe, cu excepția celor utilizate în scopuri științifice sau scopuri medicale foarte limitate, de către persoane special autorizate care lucrează în instituții medicale sau științifice ce țin direct de guvernele lor sau au fost autorizate în mod expres de aceste guverne;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...