Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 207/2015 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modelele pentru raportul de progres, transmiterea informațiilor privind un proiect major, planul de acțiune comun, rapoartele de implementare pentru obiectivul privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, declarația de gestiune, strategia de audit, opinia de audit și raportul anual de control și în ceea ce privește metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu și, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește modelul pentru rapoartele de implementare pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană
Număr celex: 32015R0207

Modificări (...)

În vigoare de la 14 februarie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, în special articolul 52 alineatul (4), articolul 101 al doilea și al cincilea paragraf, articolul 106 al doilea paragraf, articolul 111 alineatul (5), articolul 125 alineatul (10) și articolul 127 alineatul (6),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană, în special articolul 14 alineatul (5),

După consultarea Comitetului de coordonare pentru fondurile structurale și de investiții europene,

întrucât:

(1) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 288/2014 al Comisiei stabilește dispozițiile necesare pentru pregătirea programelor. Pentru a asigura implementarea programelor finanțate de fondurile structurale și de investiții europene ("fondurile ESI"), este necesar să se stipuleze dispoziții suplimentare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1303/2013. Pentru a facilita accesul la aceste dispoziții și a oferi o imagine de ansamblu cuprinzătoare cu privire la acestea, ele ar trebui să fie prevăzute într-un act de punere în aplicare.

(2) Modelul pentru raportul de progres privind punerea în aplicare a acordului de parteneriat ar trebui să stabilească condiții uniforme referitoare la prezentarea informațiilor solicitate în fiecare parte a raportului de progres, pentru a garanta că informațiile furnizate în raportul de progres sunt coerente și comparabile și că pot fi agregate, dacă este necesar. În acest sens și luând în considerare că toate schimburile de informații dintre statele membre și Comisie ar trebui să se realizeze pe cale electronică, prin intermediul unui sistem instituit în acest scop, modelul ar trebui să definească, de asemenea, caracteristicile tehnice ale fiecărui câmp, inclusiv formatul datelor, metoda de introducere a datelor și limitele privind numărul de caractere. Limitele privind numărul de caractere propuse pentru câmpurile pentru text se bazează pe necesitățile celor mai cuprinzătoare rapoarte.

(3) Pentru a se conforma cerințelor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, modelul pentru raportul de progres este împărțit în cinci părți. Partea I cuprinde informațiile și evaluarea necesare pentru toate fondurile structurale și de investiții europene. Partea II prezintă informațiile și evaluarea necesare în raportul de progres referitor la inițiativa "Locuri de muncă pentru tineri". Informațiile prevăzute în părțile III, IV și V din modelul pentru raportul de progres ar trebui să fie furnizate pentru Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE) și Fondul de coeziune în cazul în care, în conformitate cu articolul 111 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, statele membre care au cel mult un program operațional pentru fiecare fond au ales să includă informațiile solicitate la articolul 50 alineatul (5) din același regulament și informațiile menționate la articolul 111 alineatul (4) al doilea paragraf literele (a), (b), (c) și (h) din regulamentul menționat în raportul de progres privind punerea în aplicare a acordului de parteneriat în loc să le includă în rapoartele anuale de implementare transmise în 2017 și 2019 și în raportul final de implementare. În cazul în care aceste informații au fost deja furnizate în partea I sau II din raportul de progres, ele nu ar trebui repetate în partea III, IV sau V, deoarece toate informațiile ar trebui să fie prezentate doar o singură dată.

(4) Proiectele majore reprezintă o parte substanțială din cheltuielile UE și sunt de importanță strategică pentru realizarea strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Pentru a asigura aplicarea uniformă, este necesar să existe un format standard pentru prezentarea informațiilor solicitate în vederea aprobării proiectelor majore. Informațiile specificate în acest model ar trebui să furnizeze suficiente garanții că, prin contribuția financiară din partea FEDR și a Fondului de coeziune, nu se va ajunge la o pierdere semnificativă de locuri de muncă în locațiile existente din Uniune.

(5) O analiză cost-beneficiu, incluzând o analiză economică, o analiză financiară și o evaluare a riscurilor, este o condiție prealabilă pentru aprobarea unui proiect major. Metodologia pentru realizarea analizei cost-beneficiu ar trebui să fie elaborată pe baza celor mai bune practici recunoscute, precum și având în vedere asigurarea coerenței, a calității și a rigurozității, atât în ceea ce privește efectuarea analizei cât și în ceea ce privește evaluarea sa de către Comisie sau de către experți independenți. Analiza cost-beneficiu a proiectelor majore ar trebui să demonstreze că proiectul este oportun din punct de vedere economic și că contribuția din FEDR și din Fondul de coeziune este necesară pentru ca proiectul să fie viabil din punct de vedere financiar.

(6) Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a articolului 106 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, este necesar să se stabilească un format pentru modelul pentru planul comun de acțiune. Luând în considerare faptul că toate schimburile de informații dintre statele membre și Comisie ar trebui să se realizeze pe cale electronică, prin intermediul unui sistem instituit în acest scop, modelul ar trebui să definească, de asemenea, caracteristicile tehnice ale fiecărui câmp, inclusiv formatul datelor, metoda de introducere a datelor și limitele privind numărul de caractere.

(7) Având în vedere că cerințele de raportare pentru obiectivul privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană nu sunt identice, este necesar să se stabilească două modele de rapoarte de implementare, unul pentru programele operaționale din cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și unul pentru programele de cooperare din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană. Cu toate acestea, ar trebui să se garanteze că, atunci când cerințele de raportare sunt identice sau similare pentru cele două obiective, conținutul modelelor este armonizat cât mai mult posibil.

(8) Modelul pentru rapoartele anuale și raportul final de implementare ar trebui să stabilească condiții uniforme pentru prezentarea informațiilor solicitate în fiecare parte a rapoartelor. În acest fel se asigură faptul că informațiile furnizate sunt coerente și comparabile și că pot fi agregate, dacă este necesar. În acest sens și luând în considerare că toate schimburile de informații dintre statele membre și Comisie ar trebui să se realizeze pe cale electronică, prin intermediul unui sistem instituit în acest scop, modelul ar trebui să definească, de asemenea, caracteristicile tehnice ale fiecărui câmp, inclusiv formatul datelor, metoda de introducere a datelor și limitele privind numărul de caractere. Limitele privind numărul de caractere propuse pentru câmpurile pentru text se bazează pe necesitățile celor mai cuprinzătoare rapoarte.

(9) Pentru a se conforma cerințelor din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 pentru raportul anual de implementare în temeiul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, conform cărora diverse tipuri de informații trebuie raportate în funcție de anul în cauză, modelul este împărțit în trei părți în scopul de a stabili în mod clar informațiile necesare pentru fiecare raport anual. Partea A enumeră informațiile care trebuie să figureze în fiecare an începând cu 2016, partea B prevede informații suplimentare care trebuie furnizate în rapoartele prezentate în 2017 și 2019 și în rapoartele finale, iar partea C stabilește informațiile care trebuie să fie furnizate în raportul prezentat în 2019 și în raportul final, în plus față de informațiile prevăzute în părțile A și B. În conformitate cu articolul 111 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, statele membre care au cel mult un program operațional pentru fiecare fond pot include anumite informații în raportul de progres în loc să le includă în rapoartele anuale de implementare prezentate în 2017 și 2019 și în raportul final de implementare. Este necesar să se identifice aceste informații în model pentru a se asigura aplicarea uniformă a acestor dispoziții.

(10) În conformitate cu articolul 50 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, se pune la dispoziția publicului un rezumat pentru cetățeni privind conținutul rapoartelor anuale de implementare și al raportului final de implementare. Acesta ar trebui să fie încărcat ca fișier separat sub formă de anexă la rapoartele anuale de implementare și la raportul de implementare final. Nu se prevede niciun model specific de rezumat pentru cetățeni, permițând astfel statelor membre să utilizeze structura și formatarea pe care le consideră cele mai adecvate.

(11) Pentru a armoniza standardele privind pregătirea și prezentarea unei declarații de gestiune pentru care autoritatea de management este responsabilă în temeiul articolului 125 alineatul (4) primul paragraf litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, este necesar să se stabilească condiții uniforme pentru conținutul acesteia, sub forma unui model standard.

(12) Pentru a armoniza standardele privind pregătirea și prezentarea strategiei de audit, a opiniei de audit și a raportului anual de control pentru care autoritatea de audit este responsabilă în conformitate cu articolul 127 alineatul (4) și cu articolul 127 alineatul (5) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, ar trebui furnizat un model care să stabilească condiții uniforme pentru structură și care să precizeze natura și calitatea informațiilor care urmează a fi utilizate pentru pregătirea lor.

(13) Pentru a permite aplicarea promptă a măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...