Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 413/2015 de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32015L0413

Modificări (...), Reviste (1)

În vigoare de la 13 martie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91 alineatul (1) litera (c),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziția Parlamentului European din 11 februarie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 2 martie 2015.

întrucât:

(1) Îmbunătățirea siguranței rutiere reprezintă un obiectiv central al politicii Uniunii în domeniul transporturilor. Uniunea urmărește o politică de îmbunătățire a siguranței rutiere, având ca obiectiv reducerea deceselor, a vătămărilor corporale și a daunelor materiale. Un element important al acestei politici îl constituie aplicarea consecventă a sancțiunilor pentru încălcările normelor de circulație săvârșite în Uniune care pun în pericol în mod semnificativ siguranța rutieră.

(2) Cu toate acestea, ca urmare a lipsei unor proceduri adecvate și fără a se aduce atingere posibilităților existente în temeiul Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului și în temeiul Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului ("Deciziile Prüm"), sancțiunile de natură financiară pentru anumite încălcări ale normelor de circulație adeseori nu sunt executate atunci când încălcările respective au fost săvârșite cu un vehicul înmatriculat în alt stat membru decât cel în care s-a săvârșit încălcarea. Prezenta directivă urmărește să garanteze că, și în astfel de cazuri, ar trebui asigurată cercetarea eficientă a încălcărilor normelor de circulație care afectează siguranța rutieră.

(3) Comisia a subliniat, în comunicarea sa din 20 iulie 2010, denumită "Pentru un spațiu european de siguranță rutieră: orientări pentru politica de siguranță rutieră 2011-2020", că aplicarea normelor de trafic rutier reprezintă în continuare un factor-cheie în ceea ce privește crearea condițiilor necesare unei reduceri semnificative a numărului deceselor și vătămărilor corporale. În concluziile sale din 2 decembrie 2010 privind siguranța rutieră, Consiliul a solicitat, de asemenea, să se țină seama de faptul că este necesar să se consolideze și mai mult aplicarea normelor de circulație rutieră la nivelul statelor membre și, dacă este cazul, la nivelul Uniunii. Consiliul a invitat Comisia să examineze posibilitățile de armonizare a normelor de circulație rutieră la nivelul Uniunii, dacă este cazul, și de adoptare a unor măsuri suplimentare pentru a facilita aplicarea transfrontalieră a normelor referitoare la încălcările normelor de circulație, în special a celor legate de accidentele rutiere grave.

(4) La 19 martie 2008, Comisia a adoptat o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră, în temeiul articolului 71 alineatul (1) litera (c) din Tratatul de instituire a Comunității Europene [în prezent, articolul 91 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) ]. Directiva 2011/82/UE a Parlamentului European și a Consiliului a fost adoptată însă în temeiul articolului 87 alineatul (2) din TFUE. Hotărârea Curții de Justiție din 6 mai 2014 în cauza C-43/12(2) a anulat Directiva 2011/82/UE, pe motiv că nu ar fi putut fi adoptată în mod valabil în temeiul articolului 87 alineatul (2) din TFUE. Hotărârea a menținut efectele Directivei 2011/82/UE până la intrarea în vigoare, într-un termen rezonabil, care nu poate depăși douăsprezece luni de la data pronunțării hotărârii, a unei noi directive, bazate pe articolul 91 alineatul (1) litera (c) din TFUE. Prin urmare, ar trebui adoptată o nouă directivă în temeiul articolului respectiv.

(2) Hotărârea în cauza Comisia/Parlamentul European și Consiliul, C-43/12, EU:C:2014:298.

(5) Ar trebui încurajată o mai mare convergență a măsurilor de control între statele membre, iar Comisia ar trebui să verifice în acest sens dacă este necesară elaborarea unor norme comune privind echipamentul automat de control al siguranței rutiere.

(6) Cetățenii Uniunii ar trebui sensibilizați cu privire la normele de circulație în materie de siguranță rutieră care sunt în vigoare în diferitele state membre și cu privire la punerea în aplicare a prezentei directive, în special prin măsuri adecvate, care să garanteze furnizarea de informații suficiente cu privire la consecințele nerespectării normelor de circulație în materie de siguranță rutieră în cazul deplasărilor într-un alt stat membru decât statul membru de înregistrare.

(7) Pentru a îmbunătăți siguranța rutieră pe întreg teritoriul Uniunii și pentru a se asigura aplicarea unui tratament egal conducătorilor auto, în ceea ce privește contravenienții rezidenți și nerezidenți, asigurarea punerii în aplicare ar trebui facilitată indiferent de statul membru în care este înmatriculat vehiculul. În acest scop, ar trebui utilizat un sistem de schimb transfrontalier de informații privind anumite încălcări identificate ale normelor de circulație care afectează siguranța rutieră, indiferent de natura administrativă sau penală a acestora în temeiul dreptului statului membru implicat, care să acorde statului membru în care s-a săvârșit încălcarea acces la datele privind înmatricularea vehiculului de la statul membru de înmatriculare.

(8) Un schimb transfrontalier de date privind înmatricularea vehiculului mai eficient, care să faciliteze identificarea persoanelor suspectate de săvârșirea unei încălcări a normelor de circulație care afectează siguranța rutieră, ar putea spori efectul disuasiv și ar putea determina un comportament mai prudent al persoanelor care conduc vehicule înmatriculate în alt stat membru decât statul membru în care s-a săvârșit încălcarea, prevenind astfel decesele și vătămările cauzate de accidente rutiere.

(9) Încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră care intră sub incidența prezentei directive nu fac obiectul unui tratament uniform în statele membre. Unele state membre consideră aceste încălcări, în temeiul dreptului intern, drept încălcări de natură "administrativă", în timp ce alte state membre le califică drept fapte "penale". Prezenta directivă ar trebui să se aplice indiferent de modul în care sunt încadrate încălcările respective în dreptul intern.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...