Parlamentul României

Legea nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 martie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Prezenta lege reglementează realizarea unui cadru unitar pentru implementarea programelor cu finanțare din bugetul național și din fonduri comunitare.

(2) În sensul prezentei legi termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

a) fermă agricolă - unitatea economică de bază pentru producția agricolă formată din terenul agricol și/sau incinta în care se află construcțiile, spațiile de depozitare, utilajele și echipamentele agricole, alte anexe, animale și păsări, precum și utilitățile aferente care concură la desfășurarea activităților agricole;

b) fermier - persoană fizică sau juridică ori un grup de persoane fizice sau juridice care au în proprietate sau în folosință o fermă agricolă în care realizează, singur sau împreună cu membrii familiei sale ori alți membri asociați, producția agricolă;

c) exploatație agricolă - formă de organizare alcătuită din ansamblul unităților utilizate pentru activitățile agricole și gestionate de un fermier, situate pe teritoriul aceluiași stat membru al Uniunii Europene;

d) Dimensiune Economică - se determină pe baza producției standard totale a exploatației agricole, exprimată în euro, stabilită în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.242/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole;

e) producția standard totală - reprezintă valoarea standard a producției brute, determinată în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.242/2008. Modificări (1)

Art. 2. -

(1) Fermele și exploatațiile agricole pot avea unul sau mai mulți proprietari și pot fi proprietate privată sau asociativă, iar forma lor juridică este în conformitate cu prevederile din legislația în vigoare.

(2) În funcție de tipul general de activitate agricolă, exploatațiile se clasifică astfel:

A. Exploatații specializate - culturi

1) exploatații specializate în culturi de câmp;

2) exploatații specializate în horticultură;

3) exploatații specializate în culturi permanente.

B. Exploatații specializate - producție animală

1) exploatații specializate în creșterea animalelor erbivore;

2) exploatații specializate în creșterea animalelor granivore.

C. Exploatații mixte

1) exploatații de culturi mixte;

2) exploatații mixte de creștere a animalelor;

3) exploatații mixte de culturi și creșterea animalelor;

4) exploatații neclasificate.

Art. 3. -

(1) În funcție de dimensiunea economică, fermele și exploatațiile agricole se clasifică și se definesc după cum urmează: Modificări (1)

a) sub 1.999 euro - ferme de subzistență care produc în totalitate pentru consumul propriu;

b) 2.000-7.999 euro - ferme de semi-subzistență care își asigură consumul propriu și o mică parte din producția agricolă ce o comercializează;

c) 8.000-49.999 euro - ferme comerciale mici care comercializează mai mult de 50% din producția agricolă pe care o realizează;

d) 50.000-999.999 euro - ferme comerciale/exploatații agricole mijlocii care își comercializează întreaga producție agricolă pe care o realizează;

e) peste 1.000.000 euro - ferme comerciale/exploatații agricole mari care își comercializează întreaga producție agricolă pe care o realizează.

(2) Fermele de semi-subzistență prevăzute la alin. (1) lit. b) pot procesa din producția proprie produse tradiționale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) Fermele și exploatațiile agricole prevăzute la alin. (1) lit. c)-e) reprezintă forme de comasare a terenurilor agricole și pot dispune și de unități proprii de procesare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. -

Pentru stabilirea dimensiunilor economice a fermelor și exploatațiilor agricole se vor utiliza calculațiile MBS și a UDE pe unitatea de suprafață și cap de animal, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Art. 5. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 6. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatațiile agricole, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2002, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 11 martie 2015.

Nr. 37.

;
se încarcă...