Act Internațional

Acordul privind comunicarea, în scopuri de apărare, a informațiilor tehnice din 19.10.1970 *)

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 iunie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Guvernele Belgiei, Canadei, Danemarcei, Franței, Republicii Federale Germania, Greciei, Italiei, Luxemburgului, Olandei, Norvegiei, Portugaliei, Turciei, Regatului Unit al Marii Britanii și Statelor Unite ale Americii,

părți la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949,

considerând că art. 3 din Tratatul Atlanticului de Nord prevede că părțile își vor menține și dezvolta capacitatea individuală și colectivă de a rezista unui atac armat, prin dezvoltarea propriilor lor mijloace și prin acordarea de sprijin reciproc,

considerând că o astfel de capacitate poate fi dezvoltată, între altele, prin comunicarea între guvernele părților și organismele NATO a informațiilor tehnice care fac obiectul drepturilor de proprietate, în vederea asigurării asistenței pentru cercetare în domeniul apărării, dezvoltării și producției echipamentelor și materialelor militare,

considerând că drepturile proprietarilor asupra informațiilor tehnice astfel comunicate trebuie recunoscute și protejate,

au convenit asupra următoarelor dispoziții:

ARTICOLUL I

În cadrul prezentului acord:

a) expresia în scopuri de apărare înseamnă în vederea întăririi capacității individuale sau colective de apărare a statelor părți la Tratatul Atlanticului de Nord, fie în cadrul programelor naționale, bilaterale sau multilaterale, fie în aplicarea proiectelor de cercetare, dezvoltare, producție sau logistică ale NATO;

b) expresia informații tehnice făcând obiectul drepturilor de proprietate înseamnă informațiile cu caracter tehnic, suficient de explicite pentru utilizare și cu aplicabilitate industrială, și care sunt cunoscute doar de proprietar și de persoanele împuternicite legal sau contractual să le cunoască și, drept urmare, nu sunt accesibile publicului. Informațiile tehnice făcând obiectul drepturilor de proprietate pot include, de exemplu, invenții, desene, know-how și date;

c) expresia organism NATO înseamnă Consiliul Atlanticului de Nord și orice alt organism subsidiar civil sau militar, inclusiv comandamentele militare internaționale, cărora li se aplică dispozițiile fie ale Acordului privind statutul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, al reprezentanților naționali și al personalului internațional, semnat la Ottawa la 20 septembrie 1951, fie ale Protocolului privind statutul comandamentelor militare internaționale înființate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;

d) expresia guvern sau organism emitent înseamnă guvernul parte la prezentul acord sau organismul NATO care a comunicat inițial informațiile tehnice ca informații tehnice făcând obiectul drepturilor de proprietate;

e) termenul destinatar înseamnă orice guvern parte la prezentul acord sau orice organism NATO care a primit informațiile tehnice transmise ca informații tehnice făcând obiectul drepturilor de proprietate, direct de la guvernul sau organismul emitent sau de la alt destinatar;

f) expresia diseminare cu titlu confidențial înseamnă comunicarea informațiilor tehnice unui număr limitat de persoane care se angajează să nu le comunice altor persoane decât în condițiile specificate de guvernul sau de organismul emitent;

g) expresia diseminare neautorizată înseamnă orice comunicare a unor informații tehnice făcând obiectul drepturilor de proprietate, care nu este în conformitate cu condițiile în care această comunicare a fost făcută destinatarului;

h) expresia utilizare neautorizată înseamnă orice utilizare a informațiilor tehnice făcând obiectul drepturilor de proprietate, efectuată fără autorizare prealabilă sau fără a ține cont de condițiile în care aceste informații tehnice au fost comunicate destinatarului.

ARTICOLUL II

A. Atunci când, în scopuri de apărare, au fost comunicate informații tehnice de un guvern sau de un organism emitent unuia sau mai multor destinatari, ca informații tehnice făcând obiectul drepturilor de proprietate, fiecare destinatar, cu respectarea dispozițiilor paragrafului B din prezentul articol, este responsabil cu protecția acestor informații ca informații făcând obiectul drepturilor de proprietate comunicate cu titlu confidențial. Destinatarul tratează respectivele informații tehnice în conformitate cu condițiile impuse și ia măsurile corespunzătoare compatibile cu aceste condiții, pentru a preveni transmiterea acestor informații, publicarea, utilizarea neautorizată sau folosirea în orice alt mod, care ar putea provoca un prejudiciu proprietarului. Dacă un destinatar dorește modificarea condițiilor impuse, el trebuie, dacă nu s-a convenit altfel, să adreseze în acest scop o cerere guvernului sau organismului emitent care a furnizat informațiile tehnice făcând obiectul drepturilor de proprietate.

B. Dacă un destinatar constată că o parte oarecare din informațiile tehnice care i-au fost comunicate ca făcând obiectul drepturilor de proprietate se afla deja, în momentul comunicării, în posesia sau la dispoziția sa sau era, în momentul comunicării sau ulterior, la dispoziția publicului, acest destinatar trebuie, în măsura permisă de cerințele de securitate, să notifice acest fapt guvernului sau organismului emitent cât mai repede posibil și, dacă este cazul, să adopte împreună cu acesta din urmă toate măsurile corespunzătoare în vederea menținerii caracterului confidențial, protejării secretului militar și în vederea restituirii documentelor.

C. Nici una dintre dispozițiile prezentului acord nu va fi interpretată ca limitând posibilitățile destinatarului să utilizeze orice mijloc de apărare aflat la dispoziția sa în cazul unui dezacord care ar rezulta din comunicarea informațiilor tehnice.

ARTICOLUL III

A. Dacă proprietarul informațiilor tehnice făcând obiectul drepturilor de proprietate care au fost comunicate în scopuri de apărare suferă un prejudiciu ca urmare a comunicării sau utilizării lor neautorizate de către un destinatar sau de către oricine a primit informațiile de la acest destinatar, acesta din urmă trebuie să-l despăgubească pe proprietarul informațiilor tehnice:

- când este vorba de un guvern, în conformitate cu legislația sa națională;

- când este vorba de un organism NATO, cu excepția cazului în care părțile interesate convin altfel, în conformitate cu legea țării în care este situat sediul organismului.

O asemenea despăgubire va fi plătită fie direct proprietarului, fie guvernului sau organismului emitent, dacă acesta din urmă îl despăgubește chiar el pe proprietar. În acest din urmă caz și dacă nu se convine altfel, suma care urmează să fie plătită de destinatar nu va fi influențată de cuantumul despăgubirii plătite de guvernul sau de organismul emitent.

B. În limitele permise de cerințele lor în materie de securitate, destinatarii și guvernul sau organismul emitent își furnizează reciproc toate dovezile și informațiile de care dispun și își acordă orice altă asistență corespunzătoare pentru a evalua prejudiciul suferit și despăgubirea.

C. La cererea unui guvern parte la prezentul acord sau a unui organism NATO interesat poate fi creat un comitet consultativ, denumit în continuare comitet, compus exclusiv din reprezentanți ai guvernelor și ai organismelor NATO implicate în afacere, pentru a investiga și examina probatoriul și a raporta părților interesate asupra originii, naturii și întinderii prejudiciului suferit. Acest comitet poate solicita Secretarului General al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord să însărcineze un membru al Secretariatului Internațional să facă parte din comitet, ca observator sau ca reprezentant al Secretarului General.

D. Nici o dispoziție din prezentul articol nu va afecta drepturile pe care proprietarul prejudiciat le poate avea împotriva oricărui guvern sau organism NATO.

ARTICOLUL IV

Guvernele părți la prezentul acord vor stabili, în cadrul Consiliului Atlanticului de Nord, procedurile necesare pentru aplicarea acestui acord. În special aceste proceduri vor cuprinde dispoziții care vor guverna:

a) comunicarea, primirea și utilizarea informațiilor tehnice făcând obiectul drepturilor de proprietate, în cadrul prezentului acord;

b) modalitățile participării organismelor NATO la comunicarea, primirea și utilizarea informațiilor tehnice făcând obiectul drepturilor de proprietate;

c) crearea și funcționarea comitetului prevăzut la art. III C;

d) solicitările de modificare, prevăzute de art. II A, a condițiilor impuse cu privire la informațiile tehnice care fac obiectul drepturilor de proprietate.

ARTICOLUL V

1. Nici o dispoziție din prezentul acord nu va fi interpretată ca aducând atingere angajamentelor în materie de securitate între guvernele părți la acest acord.

2. Fiecare dintre destinatari atribuie tuturor informațiilor tehnice ce fac obiectul drepturilor de proprietate care, în temeiul prezentului acord, i-au fost puse la dispoziție cel puțin același nivel de clasificare cu cel acordat acestor informații de guvernul sau de organismul emitent.

ARTICOLUL VI

1. Nici o dispoziție a prezentului acord nu va împiedica guvernele părți la acest acord să continue să aplice acordurile existente sau să încheie între ele noi acorduri în același sens.

2. Nici o dispoziție din prezentul acord nu va fi interpretată ca aducând atingere Acordului NATO privind protecția reciprocă a secretului invențiilor din domeniul apărării, pentru care s-au făcut cereri de brevetare, semnat la Paris la 21 septembrie 1960.

ARTICOLUL VII

Nici o dispoziție din prezentul acord nu se va aplica transmiterii sau utilizării informațiilor tehnice din domeniul energiei atomice.

ARTICOLUL VIII

A. Instrumentele de ratificare sau de aprobare a prezentului acord vor fi depuse cât mai curând posibil pe lângă Guvernul Statelor Unite ale Americii, care va informa fiecare guvern semnatar și pe Secretarul General al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord asupra datei depunerii fiecărui instrument.

Prezentul acord va intra în vigoare la 30 de zile de la depunerea de către două părți semnatare a instrumentelor lor de ratificare sau de aprobare. El va intra în vigoare pentru fiecare dintre celelalte părți semnatare la 30 de zile de la data depunerii instrumentului său de ratificare sau de aprobare.

B. Consiliul Atlanticului de Nord va fixa datele de la care prezentul acord se va aplica sau va înceta să se aplice organismelor NATO.

ARTICOLUL IX

Oricare dintre părți va înceta să mai fie parte la prezentul acord la un an de la notificarea denunțării trimisă Guvernului Statelor Unite ale Americii, care va informa celelalte guverne semnatare și pe Secretarul General al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord despre depunerea fiecărui instrument de denunțare. Denunțarea nu va afecta totuși obligațiile deja contractate sau drepturile și prerogativele câștigate anterior de către părți, în temeiul dispozițiilor prezentului acord.

Drept care, reprezentanții subsemnați, autorizați în cuvenită formă, au semnat prezentul acord.

Adoptat la Bruxelles la 19 octombrie 1970, în limbile engleză și franceză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar ce va fi depus în arhivele Guvernului Statelor Unite ale Americii, care va transmite o copie certificată celorlalte guverne semnatare și Secretarului General al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord.

Pentru Regatul Belgiei:

Pentru Canada:

Pentru Regatul Danemarcei:

Pentru Franța:

NOTĂ:

La semnare, reprezentantul Franței a inserat următoarea declarație olografă (în limba franceză, pe exemplarul original): Aderarea Franței la acest acord nu va modifica cu nimic poziția sa față de Organizația militară integrată a Alianței Atlantice, poziție exprimată în Aide-Memoire-ul din 8 și 10 martie 1966, adresat de Guvernul francez celorlalți paisprezece membri ai Alianței.

Pentru Republica Federală Germania:

Pentru Regatul Greciei:

Pentru Italia:

Pentru Marele Ducat al Luxemburgului:

Pentru Regatul Țărilor de Jos:

Pentru Regatul Norvegiei:

Pentru Portugalia:

Pentru Turcia:

Pentru Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord:

Pentru Statele Unite ale Americii:

;
se încarcă...