Guvernul României

Ordonanța nr. 15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activității regiilor autonome

Modificări (4), Acțiuni respinse (1), Reviste (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 august 1993

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. b) din Legea nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantării unor credite externe, precum și a contractării unor împrumuturi de stat,

Guvernul României emite prezenta ordonanță.

Art. 1. -

Restructurarea activității regiilor autonome are drept scop asigurarea funcționării acestora pe principiul eficienței economice, încadrarea într-o disciplină financiară strictă, administrarea judicioasă a bunurilor proprietate publică, precum și reglementarea relațiilor dintre regiile autonome și administrația publică.

Art. 2. -

Activitatea regiilor autonome care funcționează în domeniile stabilite potrivit Legii nr. 15/1990 trebuie să îndeplinească unul din următoarele criterii:

(1) să constituie monopol natural, în sensul unei activități de producție sau de prestări servicii, care, datorită necesității unor tehnologii specifice sau a unor investiții de capital cu costuri ridicate, nu se poate realiza în condiții de eficiență normală în unități concurențiale sau care ar deveni concurențiale pe termen scurt sau mediu;

(2) să fie de interes public;

(3) să producă bunuri și să presteze servicii esențiale pentru apărarea țării și siguranța națională.

Art. 3. -

Regiile autonome a căror activitate nu se încadrează în prevederile art. 2 din prezenta ordonanță vor fi reorganizate în funcție de obiectul lor de activitate, parțial sau total, în societăți comerciale, de către Guvern sau, după caz, de către consiliile locale și consiliile județene, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

Cu această ocazie vor fi actualizate, cu respectarea prevederilor legii, regulamentele de organizare și funcționare ale regiilor autonome care își vor continua activitatea.

Art. 4. - Jurisprudență (1), Reviste (1)

Bunurile proprietate publică pe care regia le are în administrare, fiind inalienabile potrivit art. 135 alin. (5) din Constituția României, se evidențiază în mod distinct în patrimoniul regiei.

În cazurile în care, potrivit legii, în patrimoniul regiilor autonome, reflectat în bilanț, nu sunt cuprinse bunurile proprietate publică, evaluarea, evidențierea și dimensionarea lor se vor face extracontabil, în temeiul normelor metodologice aprobate de Guvern. Dacă regiile autonome se reorganizează ca societăți comerciale, bunurile proprietate publică nu vor putea fi aduse ca aport la capitalul social al societății comerciale rezultate.

Art. 5. - Reviste (1)

Administrarea, de către regia autonomă, a bunurilor proprietate publică se face cu diligența unui bun proprietar. Ele pot fi concesionate, în condițiile legii, sau închiriate; închirierea acestor bunuri pe o perioadă mai mare de un an se aprobă de ministerul de resort.

Art. 6. - Jurisprudență (1)

Crearea de noi bunuri proprietate publică, din categoria celor stabilite de Guvern ca fiind de interes național, precum și dezafectarea unor asemenea bunuri se poate face numai cu aprobarea Guvernului, pentru regiile autonome de interes național și cu aprobarea consiliilor locale ori a consiliilor județene, în cazul regiilor autonome de interes local sau județean.

Art. 7. -

Guvernul poate institui orice formă de control al prețurilor și tarifelor la bunurile și serviciile de interes public, care fac obiectul activității regiilor autonome, pentru care concurența este exclusă, substanțial restrânsă sau împiedicată datorită existenței unei situații de monopol.

Art. 8. -

Din veniturile realizate, regia autonomă acoperă toate cheltuielile evidențiate în costuri, precum și cheltuielile și plățile prevăzute a fi suportate direct din venituri, potrivit Legii nr. 12/1991 privind impozitul pe profit, cu modificările ulterioare. Modificări (1)

Partea din venituri rămasă după acoperirea cheltuielilor și plăților prevăzute la alin. 1, inclusiv a impozitului pe profit, reprezintă profitul net al regiei. Din acest profit, până la 10% se utilizează pentru constituirea unui fond de participare a salariaților la profit. Din partea rămasă, minimum 50% se varsă la bugetul de stat sau, după caz, la bugetul unității administrativ-teritoriale, restul putând fi utilizat pentru constituirea altor fonduri, pe baza hotărârii conducerii regiei, cu aprobarea ministerului de resort.

Pe parcursul exercițiului financiar, reținerea din venituri a sumelor pentru constituirea fondurilor prevăzute de lege, precum și pentru asigurarea unor necesități sociale proprii se efectuează numai după plata de către regie, în ordine, a impozitelor, taxelor, contribuțiilor de asigurări sociale și a celorlalte vărsăminte stabilite de lege.

Art. 9. -

Bugetul de venituri și cheltuieli al regiilor autonome de interes național se aprobă de Guvern. Extrasul bugetului de venituri și cheltuieli al acestor regii constituie anexă la bugetul de stat și se supune legiferării o dată cu acesta.

Bugetul de venituri și cheltuieli al regiilor autonome de interes local și de interes județean se aprobă, după caz, de consiliile locale sau consiliile județene, o dată cu bugetul unității administrativ-teritoriale în cauză.

Art. 10. -

În cazul angajării răspunderii contractuale sau delictuale a regiei autonome, creditorii pot cere executarea silită numai asupra bunurilor din proprietatea regiei. Reviste (1)

Bunurile proprietate publică fiind, potrivit art. 135 alin. (5) din Constituția României, inalienabile, se interzice regiilor autonome să constituie garanții de orice fel cu privire la ateste bunuri.

Art. 11. -

În scopul dezvoltării, conservării și exploatării bunurilor proprietate publică administrate de regiile autonome de interes național, Ministerul Finanțelor, pentru credite de până la 500 milioane lei, și Guvernul, pentru credite de valori mai mari, pot garanta rambursarea acestor credite. În cazul regiilor autonome de interes local și de interes județean, garanția poate fi dată de consiliul local sau, după caz, de consiliul județean, în limita prevederilor din bugetul unității administrativ-teritoriale.

Art. 12. -

Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situația în care, în cursul unui an, mijloacele regiei autonome nu sunt suficiente, aceasta poate contracta credite cu societățile comerciale bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent sau poate emite titluri negociabile pe piață, în aceeași limită.

Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finanțelor sau, după caz, a direcțiilor generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat.

Categoriile de titluri negociabile sunt cele stabilite de lege.

Art. 13. -

Regia autonomă hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate potrivit obiectului său de activitate, finanțarea efectuându-se din surse proprii și credite bancare, cu excepția investițiilor care intră sub incidența art. 6 și art. 11.

În cazul investițiilor, altele decât cele prevăzute la art. 6, finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, limita de finanțare se aprobă o dată cu legile de adoptare a acestora, iar regia autonomă are obligația ca în execuția bugetului de venituri și cheltuieli să se încadreze în alocațiile bugetare aprobate.

Execuția investițiilor prevăzute la alin. 1 și 2 se adjudecă pe bază de licitație publică, organizată potrivit legii care reglementează achizițiile publice.

Contractarea de credite mai mari de 500 milioane lei, în vederea realizării de investiții de natura celor prevăzute la alin. 1 și 2, se efectuează cu aprobarea ministerului de resort, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finanțelor, în cazul regiilor autonome de interes național și al direcțiilor generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat, pentru regiile autonome de interes local și județean.

Art. 14. -

Activitatea curentă a regiei autonome este condusă de un director general sau un director numit de ministerul de resort. Directorul general sau, după caz, directorul este, totodată, președintele consiliului de administrație al regiei autonome.

Art. 15. -

Până la 31 decembrie 1993, regiile autonome vor proceda la inventarierea patrimoniilor lor și delimitarea, în cadrul acestora, a bunurilor proprietate publică, pe baza prevederilor legale existente. Operațiunile de inventariere se vor desfășura sub coordonarea ministerelor de resort.

Art. 16. -

Plafoanele valorice prevăzute în art. 11 și art. 13 alin. 4 din prezenta ordonanță și în art. 5 alin. 3 din Legea nr. 15/1990 vor fi actualizate de Guvern, în vederea menținerii valorii lor reale.

Art. 17. -

În înțelesul prezentei ordonanțe, ministerul de resort este, după caz, organul de specialitate al administrației publice centrale, consiliul local sau consiliul județean sub a căror autoritate funcționează regiile autonome.

Art. 18. -

Constituie contravenții, în măsura în care, potrivit legii penale, nu sunt infracțiuni, încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 6, art. 11, art. 12 alin. 2, art. 13 alin. 4 din prezenta ordonanță, precum și încălcarea obligației prevăzute în art. 5 alin. 3 din Legea nr. 15/1990.

Contravențiile prevăzute la alineatul precedent se sancționează cu amendă de la 500.000 la 1.500.000 lei.

Art. 19. -

Contravențiile prevăzute la art. 18 se constată, iar amenda se aplică de persoanele împuternicite de Ministerul Finanțelor.

Contravențiilor prevăzute la art. 18 le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Art. 20. -

Se abrogă art. 6, art. 8, art. 9 alin. 1, art. 10 și art. 15 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, precum și orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentei ordonanțe.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministru de stat,
președintele Consiliului pentru Coordonare,
Strategie și Reformă Economică,
Mișu Negrițoiu
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu

București, 9 august 1993.

Nr. 15.

;
se încarcă...