Parlamentul României

Legea nr. 67/1993 privind constituirea și utilizarea fondului special pentru cercetare-dezvoltare

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 octombrie 1993

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Se instituie fondul special pentru cercetare-dezvoltare, destinat finanțării programelor naționale de cercetare-dezvoltare, inclusiv cercetarea fundamentală, din domeniul tehnic, de prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi, subvenționarea literaturii tehnice și științifice, a activității de informare-documentare și acțiuni de promovare a rezultatelor cercetării românești, precum și cheltuieli de capital, inclusiv pentru "Casa Academiei".

Art. 2. -

Fondul special pentru cercetare-dezvoltare se constituie prin contribuția agenților economici, indiferent de forma de organizare și tipul de proprietate, cu excepția agenților economici scutiți prin lege de plata impozitului pe profit, prin aplicarea unei cote asupra încasărilor realizate, după deducerea taxei pe valoarea adăugată și a accizelor.

Art. 3. -

Cuantumul fondului special pentru cercetare-dezvoltare și cota de contribuție a agenților economici se stabilesc anual prin legea bugetului de stat.

Art. 4. -

Pentru produsele, serviciile și activitățile subvenționate de la bugetul public, agenții economici nu datorează contribuția la fondul special pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 5. -

Gestionarea fondului special pentru cercetare-dezvoltare se face, în condițiile prevederilor Legii nr. 10/1991 privind finanțele publice, de către Ministerul Cercetării și Tehnologiei.

Stabilirea priorităților de cercetare și desemnarea executanților temelor se vor face de Colegiul Consultativ pentru Cercetare Aplicativă și Dezvoltare, prin comisiile sale de specialitate, din care fac parte și reprezentanți ai ministerelor și ai departamentelor, pe bază de programe de cercetare-dezvoltare.

Art. 6. -

Disponibilitățile fondului special pentru cercetare-dezvoltare se păstrează în cont la bancă și sunt purtătoare de dobânzi, iar acestea constituie resurse ale fondului.

Nivelul dobânzilor va fi stabilit pe bază de negociere.

Art. 7. -

Agenții economici au obligația de a vira lunar sumele datorate fondului special pentru cercetare-dezvoltare, dar nu mai târziu de sfârșitul lunii următoare.

Sumele virate sunt la dispoziția Ministerului Cercetării și Tehnologiei.

Nevirarea în termen de către agenții economici a sumei reprezentând contribuția datorată se penalizează cu 0,15% pentru fiecare zi de întârziere.

Ministerul Cercetării și Tehnologiei împreună cu Ministerul Finanțelor vor emite instrucțiuni cu privire la modul de încasare a contribuției, finanțarea cheltuielilor aprobate, evidențierea și raportarea acestui fond.

Ministerul Cercetării și Tehnologiei, în colaborare cu celelalte ministere și departamente interesate, va emite instrucțiuni privind modul de urmărire și stimulare a valorificării temelor de cercetare-dezvoltare finalizate.

Art. 8. -

Guvernul va prezenta semestrial Parlamentului rapoarte și propuneri privind modul de utilizare a fondului special pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 9. -

Prevederile prezentei legi se vor aplica până la începerea anului de execuție bugetară, următor datei intrării în vigoare a legii privind activitățile de cercetare-dezvoltare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 23 septembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 septembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

București, 7 octombrie 1993.

Nr. 67.

;
se încarcă...