Parlamentul României

Legea contractului de management nr. 66/1993

Modificări (2), Referințe (2), Reviste (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 octombrie 1993 până la 22 aprilie 1999
Abrogat temporar de la data 22 aprilie 1999 până la data 24 iulie 2000 de Ordonanță de urgență 49/1999
Repus în vigoare la data 25 iulie 2000 prin Lege 136/2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (2)

Contractul de management este acordul prin care o persoană juridică ce desfășoară activitate economică, în calitate de proprietar, încredințează unui manager organizarea, conducerea și gestionarea activității sale, pe baza unor obiective și criterii de performanță cuantificabile, în schimbul unei plăți.

Art. 2. - Modificări (2)

Prezenta lege privește societățile comerciale în care statul deține peste 50% din capitalul social al acestora, precum și regiile autonome.

CAPITOLUL II Părțile în contractul de management

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență (1), Reviste (1)

Sunt părți în contract:

a) societatea comercială sau, după caz, regia autonomă prin reprezentantul desemnat de adunarea generală a acționarilor sau, după caz, de deținătorii de părți sociale, în condițiile statutului, în cazul societăților comerciale; reprezentantul ministerului sau al autorității executive a administrației locale, în cazul regiilor autonome;

b) managerul - una sau mai multe persoane fizice române sau străine ori o persoană juridică română sau străină, în cazul societăților comerciale, sau o persoană fizică sau juridică română, în cazul regiilor autonome.

Managerul exercită cel puțin atribuțiile prevăzute de lege pentru administrator sau pentru consiliul de administrație.

Art. 4. -

Pot dobândi calitatea de manageri:

1. persoanele fizice române sau străine care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au capacitatea de exercițiu deplină;

b) au experiență în domeniu sau pregătire profesională corespunzătoare, atestată prin acte oficiale;

c) au referințe profesionale favorabile de la ultimul loc de muncă sau de la manageri ori administratori ai unor societăți comerciale sau regii autonome de profil identic sau asemănător cu cel al societății sau regiei pentru care se încheie contract de management; Modificări (1)

2. persoanele juridice române sau străine care îndeplinesc următoarele condiții: Reviste (1)

a) au personalitate juridică dovedită cu acte oficiale;

b) au obiect de activitate și experiență în domeniul managementului;

c) dovedesc bonitatea prin acte.

Art. 5. - Jurisprudență (1)

Nu pot avea calitatea de manager:

1. persoanele fizice care:

a) mai au calitatea de manager sau de administrator la o altă societate comercială:

b) au suferit condamnări penale definitive care le fac incompatibile cu această calitate;

c) figurează pe lista managerilor și administratorilor cărora li s-a revocat mandatul;

d) au fost sancționate pentru încălcarea dispozițiilor legale în materie fiscală;

e) dețin părți sociale sau acțiuni ei, rudele și afinii lor până la gradul al II-lea la altă societate comercială al cărei obiect de activitate este asemănător cu cel al societății comerciale interesate în încheierea contractului de management.

Persoanele fizice vor face declarație scrisă, la selecție, din care să rezulte că nu sunt incompatibile, depunând, după caz, și acte doveditoare;

2. persoanele juridice care: Reviste (1)

a) au fost declarate în stare de faliment;

b) au fost sancționate pentru încălcarea dispozițiilor legale în materie fiscală, în care scop vor depune, la selecție, și o dovadă eliberată de organul financiar;

c) figurează pe lista managerilor cărora li s-a revocat mandatul.

Art. 6. -

Societatea comercială publică în două ziare de răspândire națională și locală, precum și prin afișare la sediul societății cererea de ofertă și criteriile de selecție elaborate de Fondul Proprietății de Stat, Fondul Proprietății Private la care este arondată societatea comercială și reprezentanții celorlalți acționari. Modificări (2)

Proiectul contractului de management elaborat de Fondul Proprietății de Stat, Fondul Proprietății Private la care este arondată societatea comercială și reprezentanții celorlalți acționari, precum și datele privind societatea comercială vor fi puse la dispoziția candidaților la locul și în condițiile indicate la publicarea cererii de ofertă. Modificări (1)

La stabilirea criteriilor de selecție vor fi avute în vedere:

a) aptitudinile legate de procesul decizional, probate printr-un test adecvat;

b) absolvirea unor cursuri organizate de instituții din domeniul managementului și/sau experiența de conducere într-o societate comercială sau regie autonomă;

c) elaborarea unor propuneri de restructurare, relansare și privatizare a societății comerciale, aplicabile imediat;

d) cunoștințe în domeniul relațiilor economice internaționale, probate prin test;

e) pregătirea de specialitate.

Art. 7. -

Managerii candidați depun ofertele, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege, precum și a criteriilor de selecție, la sediul societății comerciale care a lansat oferta, în termen de 30 de zile de la ultima publicare a cererii de ofertă.

Fondul Proprietății de Stat, Fondul Proprietății Private la care este arondată societatea comercială și reprezentanții celorlalți acționari ai acesteia procedează la selectarea ofertelor, în termen de 45 de zile de la ultima publicare a cererii de ofertă, iar desemnarea managerului se face dintre candidații selectați. Modificări (2)

În termen de 10 zile de la desemnare se vor negocia clauzele contractuale, pornindu-se de la criteriile din ofertă ca bază minimală de negociere.

Ofertele neselectate vor fi restituite, cu specificarea motivelor, în termen de 60 de zile de la data depunerii acestora.

Art. 8. - Modificări (2)

Metodologia privind selecționarea managerilor și încheierea contractului de management va fi elaborată de Fondul Proprietății de Stat, Fondul Proprietății Private la care este arondată societatea comercială și reprezentanții celorlalți acționari, cu consultarea ministerelor de resort, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României.

Art. 9. -

Contractul de management se încheie În formă scrisă și se va depune, împreună cu semnăturile managerilor, spre înregistrare, la Oficiul Registrului comerțului în a cărui rază teritorială se află sediul societății comerciale.

CAPITOLUL III Contractul de management

Art. 10. -

Contractul de management cuprinde:

a) părțile contractante;

b) obiectul contractului;

c) durata contractului;

d) drepturile și obligațiile managerului:

e) drepturile și obligațiile persoanei juridice proprietare;

f) indicatorii de referință, obiectivele și criteriile de performanță;

g) clauze speciale garanții, loialitate, confidențialitate;

h) răspunderea părților; Modificări (1)

i) modificarea contractului;

j) încetarea contractului; Modificări (1)

k) litigii;

l) dispoziții finale.

Părțile pot stipula și alte clauze.

Art. 11. -

Contractul de management se încheie pe o durată de maximum 4 ani. Modificări (1)

În condițiile îndeplinirii de către managerul în exercițiu a obligațiilor asumate prin contract, la expirarea termenului prevăzut, părțile pot conveni prelungirea contractului.

Art. 12. - Jurisprudență (1)

Indicatorii de referință care definesc activitatea societății vor cuprinde elemente obiective privind situația economico-financiară a societății comerciale.

Indicatorii de referință se determină avându-se în vedere exercițiul economico-financiar anterior.

Art. 13. -

Obiectivele și criteriile de performanță reprezintă în expresie cantitativă și valorică principalele rezultate ale societății comerciale pe care managerul se angajează să le obțină prin conducerea, organizarea și gestionarea activității societății. Modificări (2)

Obiectivele și criteriile de performanță vor cuprinde obligatoriu: cifra de afaceri; profitul sau alt indicator financiar de sinteză; balanța de import-export; volumul investițiilor; productivitatea muncii.

În funcție de profilul de activitate pot fi prevăzute și alte criterii.

Fondul Proprietății de Stat și Fondul Proprietății Private la care este arondată societatea comercială pot consulta ministerul de resort cu privire la criteriile de performanță, în scopul adaptării acestora la strategia preconizată pentru domeniul respectiv. Modificări (2)

Pe parcursul executării contractului, părțile pot, de comun acord, să modifice criteriile de performanță convenite la încheierea contractului de management, în scopul de a le adapta evoluției situației conjuncturale.

Managerul va prezenta trimestrial acționarilor sau, după caz, ministerului de resort sau autorității executive a administrației publice locale situația economico-financiară, stadiul realizării investițiilor sau orice altă documentație solicitată, vizate și certificate de cenzori. Modificări (1)

Art. 14. - Jurisprudență (1)

Pentru realizarea criteriilor de performanță prevăzute în contract, managerul deține deplina putere în conducerea, organizarea și gestionarea activității societății comerciale. Modificări (2)

Managerul dispune de următoarele prerogative: Jurisprudență (1)

a) concepe și aplică strategii și politici de dezvoltare a societății comerciale; Modificări (2)

b) selectează, angajează și concediază personalul salariat;

c) negociază contractul colectiv de muncă; Modificări (2)

d) negociază contractele individuale de muncă;

e) reprezintă societatea comercială; Modificări (1)

f) încheie acte juridice în numele și pe seama societății comerciale, în limita împuternicirilor acordate prin contract; Modificări (1)

g) alte abilitări stabilite prin contracte de adunarea generală a acționarilor. Modificări (2)

Art. 15. - Modificări (1)

Managerul este plătit, prin acordul părților, după cum urmează:

a) o plată lunară care stă la baza drepturilor cuvenite privind vechimea în muncă, asigurări sociale și pensie, stabilite potrivit legii;

b) participarea la profitul unității, stabilită în raport cu gradul de realizare a obiectivelor convenite în contractul de management.

Pentru întărirea răspunderii managerului, din cota de participare la profitul societății, care-i revine acestuia, 50% va fi investit în acțiuni la societatea comercială. Modificări (1)

Pe perioada contractului, managerul beneficiază de toate drepturile prevăzute de Codul muncii pentru salariații angajați pe perioadă nedeterminată.

Art. 16. - Jurisprudență (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...