Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 378/2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește punerea în aplicare a procedurii de verificare și închidere anuală a conturilor și a procedurii de verificare a conformității
Număr celex: 32015R0378

Modificări (1)

În vigoare de la 07 martie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor, în special articolul 45 alineatul (2) și articolul 47 alineatul (6),

întrucât:

(1) Comisia ar trebui să adopte decizii privind verificarea și închiderea conturilor anuale pentru fiecare program național, precum și decizii privind verificarea conformității. Prin urmare, ar trebui stabilite modalitățile de punere în aplicare a acestor sarcini, inclusiv modalitățile privind schimbul de informații dintre Comisie și statele membre, precum și termenele care trebuie respectate în fiecare caz.

(2) Regatul Unit și Irlanda au obligații în temeiul Regulamentului (UE) nr. 514/2014 și sunt supuse, prin urmare, dispozițiilor prezentului regulament.

(3) Fără a aduce atingere considerentului 47 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014, Danemarca nu are obligații în temeiul Regulamentului (UE) nr. 514/2014 sau al prezentului regulament.

(4) Pentru a se asigura aplicarea cu promptitudine a măsurilor prevăzute de prezentul regulament și pentru a nu întârzia pregătirea niciunei cereri de plată de către statele membre, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Fonduri pentru azil, migrație și integrare și pentru securitate internă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Verificarea și închiderea anuală a conturilor

(1) Comisia evaluează eligibilitatea fiecărui proiect care figurează în cererea de plată a soldului anual menționată la articolul 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/377 al Comisiei în legătură cu obiectivele regulamentelor specifice definite în Regulamentul (UE) nr. 514/2014 și cele ale programelor naționale aprobate în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014.

Atunci când adoptă o decizie privind plata soldului anual, Comisia ia, de asemenea, în considerare informațiile furnizate în:

(a) raportul anual de punere în aplicare menționat la articolul 54 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014;

(b) cererea de plată a soldului anual prevăzută la articolul 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/377.

(2) Comisia lichidează toate sumele declarate în conturile pentru care nu există nicio îndoială în ceea ce privește exhaustivitatea, acuratețea și veridicitatea conturilor prezentate.

(3) Comisia poate solicita informații suplimentare dacă informațiile furnizate sunt incomplete sau neclare, dacă există neconcordanțe, diferențe de interpretare sau orice alte contradicții în legătură cu o cerere de plată.

(4) La cererea Comisiei, statul membru în cauză furnizează informații suplimentare până la termenul stabilit în cererea respectivă. În cazuri justificate, la cererea statului membru în cauză, transmisă înainte de expirarea termenului, Comisia poate accepta o cerere de transmitere cu întârziere a informațiilor și poate stabili un nou termen.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...